Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน
2.  เพื่อร่วมกับหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
3.  เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ ครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกั
4.  เพื่อกิจกรรมหรือวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน
5.  เพื่อมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (1.1)
6.  เพื่อมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2)
7.  เพื่อป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3)
8.  เพื่อเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
9.  เพื่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5)
10.  เพื่อมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(2.1)
11.  เพื่อเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)
12.  เพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง(2.3)
13.  เพื่อตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(57)
-มอบหมายหน้าที่งาน(3) / กิจกรรม(9)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(12)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(14)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ผู้เรียนร้อยละ 91 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (1.1)
2.  ผู้เรียนร้อยละ 83 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.2)
3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3)
4.  ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
5.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5)
6.  ผู้เรียนร้อยละ 89 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 คุณลักษณะระดับดีเยี่ยมขึ้นไป(2.1)
7.  ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น(2.2)
8.  ผู้เรียนร้อยละ 93 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)
9.  ผู้เรียนร้อยละ 90ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผน 1  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรม Home Room 4  มิส  อัญชลี    จินาปุก 4   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี 8  มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน 8   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม 23  มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์ 23   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom 13  มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่ 13   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3  มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง 3   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day 5  มิส  สุพัตรา    มาลัย 5   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา 0   0 *** *** 100 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (57)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ธนาคารความดี  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 250 วัน กำลังดำเนินการ  6. ดำเนินงานตามแผน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการออกแบบบันทึก กิจกรรม HOME ROOM  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม Home Room  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class (P)  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 245 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรม Home Room  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 245 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Outstanding Class (P)  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม Outstanding class (P)  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 235 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 1)  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 232 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 1)  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 231 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 200 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชั้นเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Big Cleaning Day  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละสายชั้นพร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (P)  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(P)  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 1 (D)  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 145 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 1(C) (ภาคเรียนที่ 1/2562)  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Big Cleaning Day  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2)  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2)  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 81 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Big Cleaning Day  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D)  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 46 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C)  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Big Cleaning Day  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562)  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C)  24 ม.ค. 2563 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  31 ม.ค. 2563 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัล กิจกรรม ธนาคารความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  31 ม.ค. 2563 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สายชั้นรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมคนดีศรีอัสสัมให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม  24 ก.พ. 2563 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (C)  28 ก.พ. 2563 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C)  28 ก.พ. 2563 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  28 ก.พ. 2563 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงาน  28 ก.พ. 2563 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรม Home Room  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  30 มี.ค. 2563 69 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรม Home Room  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding class (C)  17 เม.ย. 2563 87 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ธนาคารความดี  30 เม.ย. 2563 100 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Outstanding Class และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)  30 เม.ย. 2563 100 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)  30 เม.ย. 2563 100 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (3) /กิจกรรม (9)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  Test กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม 1   6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
  ผู้ช่วย 1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
   1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
  ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม 1   6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
  ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม 1   6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
  ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม 1   6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
  ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม 1   6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
  ผู้ช่วย 1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
   1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
  ผู้ช่วย 1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
   1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
  ทดสอบ 1   6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (12)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Test กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วย (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ช่วยติดตาม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
ในกำหนดการ: Big Cleaning Day (วันที่ 9 ส.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
ในกำหนดการ: Big Cleaning Day (วันที่ 20 ก.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
ในกำหนดการ: Big Cleaning Day (วันที่ 4 ธ.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
ในกำหนดการ: Big Cleaning Day (วันที่ 10 ม.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วย (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ช่วยติดตาม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วย (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ช่วยติดตาม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทดสอบ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (14)

ขั้นตอน: 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  สำราญ    จินาปุก  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  สุพัตรา    มาลัย  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา  ที่ปรึกษา
 มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงค์  กรรมการ
 มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง  กรรมการ
 มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์  กรรมการ
 มิส  จิตรมณี    ใจยา  กรรมการ
 มิส  ทิพย์วรรณ    หลีแก้วสาย  กรรมการ
 มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน  กรรมการ
 มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์  กรรมการ
 มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่  กรรมการ
 มิส  อัญชลี    จินาปุก  กรรมการ
 มาสเตอร์  สำราญ    จินาปุก  กรรมการ
 มิส  ศุภมาส    คำท้าว  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ที่ตักถังขยะ 50 *** ***
2    ถุงมือ 50 *** ***
3    ไม้คีบ 100 *** ***
4    ถุงขยะ 50 *** ***
5    น้ำดื่ม 150 *** ***
6    สมุดบันทึกธนาคารความดี ระดับประถมศึกษา 45 *** ***
7    สมุดบันทึกความดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 *** ***
8    สมุดบันทึกความดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 *** ***
9    เกียรติบัตร 100 *** ***
10    เกียรติบัตรนักเรียน 30 *** ***
11    ชุดเครื่องเขียนใส่ในแฟ้ม 12 *** ***
12    กระเป๋าหิ้วพร้อมผูกโบ 24 *** ***
13    เข็มกลัดติดครุยพร้อมกล่อง (ชาย) 8 *** ***
14    ตุ้งติ้งติดเนกไทพร้อมกล่อง (หญิง) 6 *** ***
15    ช่อดอกไม้ก้าน 24 *** ***
16    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 24 *** ***
17    สมุดปกแข็ง 24 *** ***
18    สมุดปกอ่อน 24 *** ***
19    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 12 *** ***
20    ดินสอ 2B 24 *** ***
21    ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 18 นิ้ว 24 *** ***
22    ยางลบ (สีดำ) 24 *** ***
23    สมุดเล่มเล็ก โรงเรียน 2,048 *** ***
24    ปากกาครันตั้ม 2,048 *** ***
25    ซื้อธงรางวัล 10 *** ***
26    การทำรูปเล่นบันทึกคะแนนกิจกรรม. Outstanding class 166 *** ***
27    ค่าจัดทำสมุดบันทึก 81 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รางวัลธงห้องเรียนดีเด่น จำนวน 5 รางวัล 1 *** ***
2    ของรางวัล กิจกรรม Outstanding Class 2562/00271 1 *** ***
3    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานงานบริหารสายชั้น 2562/00271 1 *** ***
4    รางวัลกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (ช่อดอกไม้) มอบรางวัล วันที่ 6 มกราคม 2563 และ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
5    ค่าของรางวัลกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม/2562/00632 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานสายชั้น
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day และเพิ่มพื้นที่สีเขียว”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม 2562
โครงการ Big Cleaning Day โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2562
ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และรับรางวัลต่างๆ วันที่ 27 กันยายน 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day นักเรียนระดับปฐมวัย ในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู วันที่ 10 มกราคม 2563