Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน
2.  เพื่อร่วมกับหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
3.  เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ ครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกั
4.  เพื่อกิจกรรมหรือวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน
5.  เพื่อมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (1.1)
6.  เพื่อมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2)
7.  เพื่อป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3)
8.  เพื่อเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
9.  เพื่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5)
10.  เพื่อมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(2.1)
11.  เพื่อเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)
12.  เพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง(2.3)
13.  เพื่อตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(57)
-มอบหมายหน้าที่งาน(3) / กิจกรรม(9)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(12)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(14)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ผู้เรียนร้อยละ 91 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (1.1)
2.  ผู้เรียนร้อยละ 83 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.2)
3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3)
4.  ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
5.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5)
6.  ผู้เรียนร้อยละ 89 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง 8 คุณลักษณะระดับดีเยี่ยมขึ้นไป(2.1)
7.  ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น(2.2)
8.  ผู้เรียนร้อยละ 93 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)
9.  ผู้เรียนร้อยละ 90ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรม Home Room 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม 23   23   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (57)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ธนาคารความดี  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 700 วัน กำลังดำเนินการ  6. ดำเนินงานตามแผน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการออกแบบบันทึก กิจกรรม HOME ROOM  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม Home Room  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class (P)  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 699 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรม Home Room  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Outstanding Class (P)  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม Outstanding class (P)  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 685 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 1)  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 682 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 1)  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 681 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 650 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชั้นเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Big Cleaning Day  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละสายชั้นพร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (P)  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(P)  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 1 (D)  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 595 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 583 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 1(C) (ภาคเรียนที่ 1/2562)  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 580 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Big Cleaning Day  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 566 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2)  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 541 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2)  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 531 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Big Cleaning Day  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D)  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 496 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C)  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 468 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Big Cleaning Day  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562)  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C)  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 447 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัล กิจกรรม ธนาคารความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สายชั้นรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมคนดีศรีอัสสัมให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม  24 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (C)  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C)  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงาน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม Home Room  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม Home Room  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding class (C)  17 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ธนาคารความดี  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมธนาคารความดี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Outstanding Class และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (3) /กิจกรรม (9)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  Test กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม 1   6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
  ผู้ช่วย 1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
   1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
  ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม 1   6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
  ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม 1   6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
  ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม 1   6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
  ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม 1   6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
  ผู้ช่วย 1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
   1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
  ผู้ช่วย 1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
   1   6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
  ทดสอบ 1   6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (12)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : Test กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วย (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ช่วยติดตาม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
ในกำหนดการ: Big Cleaning Day (วันที่ 9 ส.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
ในกำหนดการ: Big Cleaning Day (วันที่ 20 ก.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
ในกำหนดการ: Big Cleaning Day (วันที่ 4 ธ.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
ในกำหนดการ: Big Cleaning Day (วันที่ 10 ม.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วย (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ช่วยติดตาม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ช่วย (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ช่วยติดตาม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ทดสอบ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (14)

ขั้นตอน: 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  ที่ปรึกษา
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ที่ตักถังขยะ 50 *** ***
2    ถุงมือ 50 *** ***
3    ไม้คีบ 100 *** ***
4    ถุงขยะ 50 *** ***
5    น้ำดื่ม 150 *** ***
6    สมุดบันทึกธนาคารความดี ระดับประถมศึกษา 45 *** ***
7    สมุดบันทึกความดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 *** ***
8    สมุดบันทึกความดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 *** ***
9    เกียรติบัตร 100 *** ***
10    เกียรติบัตรนักเรียน 30 *** ***
11    ชุดเครื่องเขียนใส่ในแฟ้ม 12 *** ***
12    กระเป๋าหิ้วพร้อมผูกโบ 24 *** ***
13    เข็มกลัดติดครุยพร้อมกล่อง (ชาย) 8 *** ***
14    ตุ้งติ้งติดเนกไทพร้อมกล่อง (หญิง) 6 *** ***
15    ช่อดอกไม้ก้าน 24 *** ***
16    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 24 *** ***
17    สมุดปกแข็ง 24 *** ***
18    สมุดปกอ่อน 24 *** ***
19    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 12 *** ***
20    ดินสอ 2B 24 *** ***
21    ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 18 นิ้ว 24 *** ***
22    ยางลบ (สีดำ) 24 *** ***
23    สมุดเล่มเล็ก โรงเรียน 2,048 *** ***
24    ปากกาครันตั้ม 2,048 *** ***
25    ซื้อธงรางวัล 10 *** ***
26    การทำรูปเล่นบันทึกคะแนนกิจกรรม. Outstanding class 166 *** ***
27    ค่าจัดทำสมุดบันทึก 81 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รางวัลธงห้องเรียนดีเด่น จำนวน 5 รางวัล 1 *** ***
2    ของรางวัล กิจกรรม Outstanding Class 2562/00271 1 *** ***
3    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานงานบริหารสายชั้น 2562/00271 1 *** ***
4    รางวัลกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (ช่อดอกไม้) มอบรางวัล วันที่ 6 มกราคม 2563 และ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
5    ค่าของรางวัลกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม/2562/00632 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 1 *** ***
7    2562/00721=68528. วัสดุอุปกรณ์กิจกรรม Outstanding Class 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานสายชั้น
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว93.70
แบบสอบถามกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม86.25
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน83.03
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day และเพิ่มพื้นที่สีเขียว”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันที่ 9 สิงหาคม 2562
โครงการ Big Cleaning Day โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2562
ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน และรับรางวัลต่างๆ วันที่ 27 กันยายน 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day นักเรียนระดับปฐมวัย ในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู วันที่ 10 มกราคม 2563
มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม
มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม