Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : Big cleaning day

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(1)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(14)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : Big cleaning day

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : Big cleaning day

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : Big cleaning day
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (1)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P   มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์ 0   0 *** *** 223 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (14)

ขั้นตอน:
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง  กรรมการ
 มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์  กรรมการ
 มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงค์  กรรมการ
 มิส  สุพัตรา    มาลัย  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา  ที่ปรึกษา
 มิส  จิตรมณี    ใจยา  กรรมการ
 มิส  ทิพย์วรรณ    หลีแก้วสาย  กรรมการ
 มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่  กรรมการ
 มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน  กรรมการ
 มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์  กรรมการ
 มิส  อัญชลี    จินาปุก  กรรมการ
 มาสเตอร์  สำราญ    จินาปุก  กรรมการ
 มิส  อรพินทร์    ป้อสาย  กรรมการ
 มิส  ศุภมาส    คำท้าว  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ Big cleaning day ของหน่วยงาน งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
ผู้จัดทำ : มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )