Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การบริหารจัดการระบบการเงิน , บัญชี-งบประมาณ ,จัดซื้อ-พัสดุครุภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียนให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
2.  เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบริหารด้านการเงินของโรงเรียน
3.  เพื่อให้การควบคุมการบริหารระบบด้านการเงินและงบประมาณ มีประสิทธิภาพ
4.  เพื่อสนับสนุน และประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้งานประสบความสำเร็จ
5.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในแผนกมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และรู้จักการทำงานเป็นทีม

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(6)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(2)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(2)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)
1.  มีระบบการบันทึกบัญชีที่เป็นมาตรฐานตามหลักการบัญชีทั่วไป
2.  มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.  มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน
4.  มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีความทันสมัยและมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
5.  มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน และพัฒนาต่อเนื่อง
6.  มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเงินอย่างเหมาะสม และเพียงพอ สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจ
7.  บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีนำมาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
8.  บุคลากรได้รับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องในสายวิชาชีพ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 บริหารแผนกการเงิน 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในแผนกการเงิน ได้แก่ อบรม สัมนา ได้มีการพัฒนาระบบงานและด้านวิชาชีพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 392 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
11 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารแผนกการเงิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากศธจ.  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกการเงิน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากศธจ.  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกการเงิน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมการเงิน-จัดซื้อร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม)  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกการเงิน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจติดตามและตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกการเงิน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับตรวจการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2561  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกการเงิน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมทบทุนเพื่อจัดซื้อสมาร์ทบอร์ด  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 บริหารแผนกการเงิน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (2)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  รับการตรวจเงินอุดหนุนจากศธจ. 1   6.1 บริหารแผนกการเงิน
  รับการตรวจเงินอุดหนุนจากศธจ. 1   6.1 บริหารแผนกการเงิน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (2)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รับการตรวจเงินอุดหนุนจากศธจ. (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รับการตรวจเงินอุดหนุนจากศธจ. (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียน 13 *** ***
2    ค่าเบี้ยเลี้ยง 13 *** ***
3    ค่าที่พัก 13 *** ***
4    ค่าเดินทาง 13 *** ***
5    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
6    ปริ้นเตอร์สีแคนนอนพร้อมแท้งค์ 1 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 3 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 120 g A4 5 *** ***
10    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 9 *** ***
11    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 6 *** ***
12    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 2 *** ***
13    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 6 *** ***
14    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
15    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 47 *** ***
16    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 100 *** ***
17    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 3 *** ***
18    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 6 *** ***
19    ลวดเย็บ No.10 19 *** ***
20    ลวดเย็บ No.8 20 *** ***
21    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 5 *** ***
22    คลิปดำ 2 ขา NO.109 30 *** ***
23    หมึกพิมพ์ HP Laser 17A(CF217A) 0 *** ***
24    ค่าเลี้ยงรับรองผู้ตวจสอบบัญชีภายนอก 5 *** ***
25    ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 1 *** ***
26    ค่าของที่ระลึก 5 *** ***
27    ผ้าหมึก EPSON LQ-300+ 0 *** ***
28    หมึกพิมพ์ HP 35A Black Original Toner Cartridge (CB435A) 0 *** ***
29    หมึกชนิดเติม Canon 810 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสาร+ปั๊มกุญแจ 1 *** ***
2    ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการตรวจเงินอุดหนุนจากศธจ. 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
4    จัดซื้อหมึกพิมพ์ห้องการเงิน 1 *** ***
5    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
6    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
7    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรองคณะกรรมการตรวจรับ IPAD บจ.ชิชาง 1 *** ***
8    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 1 *** ***
9    2562/01031=3160.-ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานการเงิน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 - 2.ผลการตรวจสอบบัญชี
 - 3.การสังเกต
 - 4.การสัมภาษณ์
 - 5.แบบประเมินผลการทำงานของแผนก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน) ของหน่วยงาน งานบริหารแผนกการเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
การประชุมงานการเงิน และจัดซื้อ ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการฯ ออกตรวจติดตามและตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
รับตรวจติดตามเงินอุดหนุนจากศธจ.
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (กรุงเทพฯ) ในนาม บราเดอร์อเล็กซานเดอร์ วี โอ แมททิว มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสมาร์ทบอร์ด จำนวน 350,000 บาท วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563