Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(14)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 71 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
5.  ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา
6.  ผู้เรียนร้อยละ 93 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
7.  ผู้เรียนร้อยละ 91 นำเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
8.  ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
9.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
10.  มีการส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
11.  มีการนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 612 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 596 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 596 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 596 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 596 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร CEP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4. กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุด 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
15 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562   C 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 547 วัน
09 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
11 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562   C 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 428 วัน
10 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 337 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพิเศษ CEP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
09 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
10 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 337 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (14)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 617 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  12 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 612 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 611 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 611 วัน กำลังดำเนินการ  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันทางวิชาการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 5  18 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4. กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.3  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4 - ม.3  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครู CEP  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3  25 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3  26 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 CEP Educational Trip Primary 1-4  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP ในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คู่มือครู 9 *** ***
2    คู่มือครู 9 *** ***
3    คู่มือครู 9 *** ***
4    คู่มือครู 9 *** ***
5    คู่มือครู 9 *** ***
6    คู่มือครู 9 *** ***
7    ค่าถ่ายเอกสารใบงาน 45,167 *** ***
8    กรรไกร 8 นิ้ว 15 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 45 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 2 *** ***
11    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 135 *** ***
12    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 2 *** ***
13    กระดาษสอบ ต2ก 10 *** ***
14    กระดาษปรุ๊ฟ 30 *** ***
15    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 15 *** ***
16    คลิปดำ 2 ขา NO.111 60 *** ***
17    ถ่านอัลคาไลน์ AA 5 *** ***
18    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 3 *** ***
19    ปากกาเคมี 2 หัว 60 *** ***
20    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A1 15 *** ***
21    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 40 *** ***
22    หมึกชนิดเติม Epson Ink Rifill 12 *** ***
23    แฟ้มสอด A4 30 *** ***
24    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 200 *** ***
25    สันรูด 5 มม A4 4 *** ***
26    เป๊กกดสำหรับติดบอร์ด สีเงิน 10 *** ***
27    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 30 *** ***
28    ลวดเย็บ No.10 30 *** ***
29    ลวดเย็บ No.8 10 *** ***
30    แปรงลบกระดาน 10 *** ***
31    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 10 *** ***
32    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 20 *** ***
33    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 20 *** ***
34    แฟ้มกล่าวรายงาน A4 1 *** ***
35    กระดาษอังกฤษ(กระดาษตะกั่ว) คละสี 20 *** ***
36    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 20 *** ***
37    คลิปดำ 2 ขา NO.109 30 *** ***
38    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 20 *** ***
39    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 3 *** ***
40    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 10 *** ***
41    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 10 *** ***
42    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 2 *** ***
43    คลิปดำ 2 ขา NO.112 60 *** ***
44    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 4 *** ***
45    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 5 *** ***
46    ปากกาไวท์บอร์ด 60 *** ***
47    ซองถนอมเอกสาร 5 *** ***
48    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 4 *** ***
49    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 5 *** ***
50    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 5 *** ***
51    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 10 *** ***
52    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
53    อาหารว่าง VIP 20 *** ***
54    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 20 *** ***
55    อาหารครู 20 *** ***
56    วิทยากร 2 *** ***
57    รถรับส่ง 1 *** ***
58    ชุดถ้วยกาแฟ 4 *** ***
59    ใบงาน 20 *** ***
60    ค่าเดินทางภายในจังหวัด 4 *** ***
61    ค่าอาหารนักเรียน 190 *** ***
62    น้ำดื่ม 190 *** ***
63    ค่าอาหารนักเรียน 190 *** ***
64    ใบงาน 170 *** ***
65    ค่าเข้าสถานที่ 190 *** ***
66    ค่าวิทยากร 2 *** ***
67    ค่าใบประกาศนียบัตร 10 *** ***
68    ค่าทำเสื้อสำหรับค่ายทัศนศึกษา 150 *** ***
69    ค่าเดินทางทัศนศึกษาต่างจังหวัด 2 *** ***
70    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 90 *** ***
71    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 90 *** ***
72    อาหารว่าง VIP 100 *** ***
73    อาหารว่าง VIP 100 *** ***
74    อาหารว่าง VIP 100 *** ***
75    อาหารว่าง VIP 100 *** ***
76    ใบงาน 70 *** ***
77    ค่าเข้าสถานที่ 90 *** ***
78    ค่าที่พัก 90 *** ***
79    ค่าตอบแทนวิทยากร 4 *** ***
80    ค่าใบประกาศนียบัตร 80 *** ***
81    ใบงาน word search 1 *** ***
82    ค่าของรางวัลนร. 20 *** ***
83    รางวัลปลอบใจนร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 150 *** ***
84    รางวัลสำหรับนร.ที่มาใช้บริการห้องสมุดเป็นประจำ 100 *** ***
85    หนังสืออ่านเสริมนอกเวลาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 100 *** ***
86    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 200 *** ***
87    กระดาษอังกฤษ(กระดาษตะกั่ว) คละสี 100 *** ***
88    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 2 *** ***
89    แผ่นยางรองตัดขนาด 30*45 ซม. 1 *** ***
90    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 6 *** ***
91    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 18 *** ***
92    เบี้ย crossword 10 *** ***
93    บอร์ดหมุน 5 *** ***
94    ค่าสอบ Cambridge ระดับ YLE and KET 31 *** ***
95    ค่าสอบ Cambridge ระดับ YLE and KET 24 *** ***
96    ค่าสอบ Cambridge ระดับ YLE and KET 18 *** ***
97    ค่าสอบ Cambridge ระดับ YLE and KET 5 *** ***
98    เอกสารอ่านประกอบ 2,000 *** ***
99    รางวัลนร. 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายแข่งขัน crossword วันที่ 17-08-62 1 *** ***
2    โครงการ ACL Crossword Competition 1 *** ***
3    ค่าน้ำมันรถและเบี้ยเลี้ยงคนขับ การแข่งขัน Crossword จ.พิษณุโลก 16-18/08/2562 1 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
5    รางวัลการแข่งขัน Crossword Competition, Reading Comprehenion CEP 1 *** ***
6    ปริ้นเตอร์ EPSON L3110+INK TANK +ค่าบริการตรวจเช็ค 1 *** ***
7    วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน CEP 1 *** ***
8    กิจกรรมฝึกซ้อมแข่งขัน Crossword/414201 1 *** ***
9    ขอซื้อน้ำหมึกชนิดเติม สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน CEP 1 *** ***
10    ขอซื้อของรางวัล กิจกรรมห้องสมุด CEP ภาคเรียนที่ 2/2562 เคลียร์0311017 1 *** ***
11    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ พ.ย.62/กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุด CEP 1 *** ***
12    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ พ.ย.62 /กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน CEP 1 *** ***
13    2562/00731=146960.-ค่าใช้จ่ายค่ายทัศนศึกษาโครงการ CEP ป.5 - ม.3 วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จ.เชียงใหม่ 1 *** ***
14    2562/00732=34170.-ค่าใช้จ่ายค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.4 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ มิวเซียมลำปาง 1 *** ***
15    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุด CEP 1 *** ***
16    2562/00732=34170.-ค่าใช้จ่ายค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.4 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ มิวเซียมลำปาง เคลียร์ 0302054 ลว.21-2-63 1 *** ***
17    2562/00731=146960.-ค่าใช้จ่ายค่ายทัศนศึกษาโครงการ CEP ป.5 - ม.3 วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จ.เชียงใหม่ 1 *** ***
18    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน CEP 1 *** ***
19    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรรมการเรียนการสอนของโครงการ CEP 1 *** ***
20    2562/00876 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุด CEP 1 *** ***
21    2562/00876 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน CEP 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบตรวจสอบรายการ -การจัดทำหลักสูตร -Syllabus -การนิเทศและติดตาม -การออกข้อสอบ -วิจัยในชั้นเรียน -CAI 2.แบบประเมินการจัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา 3.แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4.แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการพิเศษ CEP

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน โครงการ CEP
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
การแข่งขัน 3 เกมรวมเป็นหนึ่ง ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ในแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครั้งที่ 5 ระดับประถมศึกษาชิงแชมป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
CEP Prathom 1-3 Educational Integration Camp, 27 August 2019.
CEP Prathom 4 - Mathayom 3 Educational Integration Camp, 27 August 2019.
Comprehensive English Program (CEP) organized an Educational Trip to Queen Sirikit Botanical Garden on 25th January 2020 with the theme: "Awareness of environmental diversity and its conservation"
Comprehensive English Program (CEP) held an Educational Trip for P1 – P4 students