Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อการบริหารจัดการงานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(19)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย และคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน
2.  มีการกำหนดการดำเนินงานมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยในชั้นเรียน
3.  มีการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เชิญชุมชนท้องถิ่น และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
4.  มีการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ตามปฏิทินปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามเป็นระยะๆ จากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
6.  ครูร้อยละ 94 วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับมาจัดประสบการณ์
7.  เด็กร้อยละ 92 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  8.มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 191 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 130 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 160 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  มิส  จันทนา    โพธิจินดา 0   0 *** *** 130 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ 0   0 *** *** 130 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมการแสดง  มิส  หนึ่งนุช    นิ่มเชียง 0   0 *** *** 130 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มิส  นภาพรรณ    เตชะกัน 0   0 *** *** 130 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 130 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  มิส  ลำดวน    ใจกันทา 0   0 *** *** 130 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมสู่โลกกว้าง  มิส  สมบูรณ์    ปุญญะอาคม 0   0 *** *** 130 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมหนูน้อยอาสา  มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล 0   0 *** *** 130 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  มิส  กิ่งกาญจน์    วงศ์พรม 0   0 *** *** 130 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 11  มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง 11   0 *** *** 130 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ 8  มิส  รุ่งอรุณ    กัญญะคำ 8   0 *** *** 130 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 160 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 133 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 7 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 84 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 160 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 160 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 84 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 160 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน 0   0 *** *** 160 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (19)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาสภาพปัญหา/พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยครูประจำชั้น  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มดำเนินการพัฒนาการนักเรียนที่มีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัยในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 144 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การอบรมวิจัยในชั้นเรียน  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน  17 ม.ค. 2563 56 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  31 ม.ค. 2563 70 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียน  7 ก.พ. 2563 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  28 ก.พ. 2563 98 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  2 มี.ค. 2563 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  2 มี.ค. 2563 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     0 *** ***
2     0 *** ***
3     0 *** ***
4     0 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ชุุดสำหรับใช้ในการแสดงในกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 10 *** ***
2    ชุุดสำหรับใช้ในการแสดงในกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 10 *** ***
3    ชุุดสำหรับใช้ในการแสดงในกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 10 *** ***
4    แบบบันทึกต่างๆในแต่ละกิจกรรม 1,432 *** ***
5    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 4 *** ***
6    ริบบิ้น เบอร์ 5 8 *** ***
7    ริบบิ้น เบอร์ 3 1 *** ***
8    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 8 *** ***
9    ซองถนอมเอกสาร 10 *** ***
10    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
11    สีน้ำมัน 3 *** ***
12    แปรงทาสี 3 *** ***
13    หมึกชนิดเติม Canon 810 4 *** ***
14    เชือกฟาง 10 *** ***
15    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
16    เงินบำรุงกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ 6 *** ***
17     1 *** ***
18    ป้ายไวนิล 1 *** ***
19    อุปกรณ์สนาม 1 *** ***
20    ค่าเหรียญรางวัล 400 *** ***
21    น้ำดื่ม 30 *** ***
22    ขนม 720 *** ***
23    ค่าเช่าเต้นท์ 8 *** ***
24    สีไม้ 16 *** ***
25    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 5 *** ***
26    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
27    เกียรติบัตร 24 *** ***
28    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 8 *** ***
29    ดอกไม้ วัสดุตกแต่งเวทีและสถานที่วันไหว้ครู 10 *** ***
30    ป้ายไวนิล 1 *** ***
31    เทียนพรรษา 1 *** ***
32    ดอกไม้และวัสดุตกแต่งฐานเทียนพรรษา 6 *** ***
33    วัสดุตกแต่งฐานเทียน 6 *** ***
34    ดอกไม้ วัสดุตกแต่งเวทีและสถานที่วันแม่แห่งชาติ 10 *** ***
35    ป้ายไวนิล 1 *** ***
36    ขนม 651 *** ***
37    กระติกน้ำแข็ง 6 *** ***
38    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
39    ถุงหิ้วพลาสติก 4 *** ***
40    ถุงหิ้วพลาสติก 1 *** ***
41    ขนม 55 *** ***
42    กระเป๋า 55 *** ***
43    กล่องดินสอ 55 *** ***
44    ยาสามัญประจำบ้าน 2 *** ***
45    ผ้าเช็ดตัว 20 *** ***
46    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
47    ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 1 *** ***
48    ลูกโป่ง 5 *** ***
49    ป้ายไวนิล 1 *** ***
50    อุปกรณ์ตกแต่งและจัดขบวนพาเหรด 1 *** ***
51    เครื่องดื่ม 4 *** ***
52    ผ้าเช็ดหน้า 1 *** ***
53    ค่าชุดนักฟุตบอล 12 *** ***
54    อาหารว่าง 150 *** ***
55    ค่ารถ 2 *** ***
56    รูปภาพโยคะ 14 *** ***
57    โรเนียวกระดาษขาว 1,105 *** ***
58    ค่าอาหารว่าง 50 *** ***
59    รถบัสปรับอากาศ 3 *** ***
60    รถบัสปรับอากาศ 4 *** ***
61    รถบัสปรับอากาศ 4 *** ***
62    ค่าเข้าชม 240 *** ***
63    ค่าบำรุงวัด 1 *** ***
64    ค่าเข้าชม 243 *** ***
65    ค่าเข้าชม 27 *** ***
66    สังฆทาน 1 *** ***
67    ค่าตอบแทน 2 *** ***
68    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
69    ค่าอาหารช้าง 1 *** ***
70    น้ำดื่ม 789 *** ***
71    ค่าจัดส่งเอกสาร 1 *** ***
72    ค่าปัจจัย/สังฆทานพระสงฆ์ 1 *** ***
73    พู่กัน 5 *** ***
74    ชุดถ้วยกาแฟ 6 *** ***
75    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 5 *** ***
76    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
77    Flash Drive 64 GB 5 *** ***
78    ค่าอาหารว่าง 35 *** ***
79    ของระลึกกิจกรรมวันแม่ 25 *** ***
80    เกียรบัตร 25 *** ***
81    กระเช้าดอกไม้ถวายรูปปั้นพระแม่มารีอา 1 *** ***
82    กระเช้าดอกไม้ถวายรูปปั้นนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
83    ดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีและสถานที่วันแม่ 10 *** ***
84    ป้ายไวนิล 1 *** ***
85    ค่าอาหารว่าง 35 *** ***
86    ของที่ระลึกกิจกรรมวันพ่อ 25 *** ***
87    เกียรติบัตร 25 *** ***
88    ของรางวัล 8 *** ***
89    สายสะพาย 8 *** ***
90    ดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 10 *** ***
91    ขนมแจกนักเรียนที่ร่วมแต่งกายวันลอยกระทง 37 *** ***
92    ป้ายไวนิล 1 *** ***
93    ดอกไม้ วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งสถาน 10 *** ***
94    กระดาษห่อของขวัญ 10 *** ***
95    แบบบันทึกต่างๆ 70 *** ***
96    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจงานวิจัย 3 *** ***
97    เกียรติบัตร 5 *** ***
98    ของที่ระลึกวิทยากร 3 *** ***
99    ของรางวัลครู 5 *** ***
100    รางวัลประกวดงานวิจัย รางวัลชนะเลิศ 1 *** ***
101    รางวัลประกวดงานวิจัย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 *** ***
102    รางวัลประกวดงานวิจัย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 *** ***
103    รางวัลประกวดงานวิจัย ชมเชย 2 *** ***
104    ค่ายถ่ายเอกสาร 10 *** ***
105    ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ 5 *** ***
106    ตัวต่อพลาสติก 5 *** ***
107    ค่าถ่ายเอกสาร 500 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้อของกิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก 6 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 28-30/08/2562 1 *** ***
2    ค่าเช่ารถปรับอากาศกิจกรรมสู่โลกกว้าง อ.2-3 1 *** ***
3    ค่าตกแต่งสถานที่พิธีไหว้ครู 1 *** ***
4    จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 1 *** ***
5    ขอซื้อตุงกระดาษ ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 1 *** ***
6    ค่าเช่ารถปรับอากาศไปศูนย์วิทย์ฯ อ.1 1 *** ***
7    กิจกรรมสู่โลกกว้าง อ.1 วันที่ 09-09-62 1 *** ***
8    ถุงหิ้ว กิจกรรมสู่โลกกว้าง 1 *** ***
9    เคลียร์ทดรองจ่ายกิจกรรมสู่โลกกว้าง 1 *** ***
10    ขอซื้ออุปกรณ์ฟ้อนขันดอก และเครื่องประดับชุดการแสดง 1 *** ***
11    รับคืนค่าใช้จ่ายกิจกรรมสู่โลกกว้าง อ.1 1 *** ***
12    สินค้าเบิกพัสดุ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถามงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วัจนันท์    พวงเงิน
ผู้จัดทำ : มิส  วัจนันท์    พวงเงิน


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (1 )
การอบรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย