Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการตามระบบ ส่งเสริม พัฒนาเด็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(188)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(3)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(3)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(26)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีการวางแผนกำหนดภาระงานและขอบเขตของงานสายชั้นร่วมกับผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายปฐมวัย
2.  มีการประสานงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
3.  มีการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในฝ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
4.  มีการดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ ๆ
5.  เด็กร้อยละ 92 รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด
6.  เด็กร้อยละ 93 มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
7.  เด็กร้อยละ 92 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย
8.  เด็กร้อยละ 93 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
9.  เด็กร้อยละ 93 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
10.  เด็กร้อยละ 93 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
11.  เด็กร้อยละ 93 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
12.  ครูร้อยละ 94 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
13.  เด็กร้อยละ 93 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
14.  มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
15.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
16.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
17.  เด็กร้อยละ 93 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
18.  เด็กร้อยละ 93 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง
  10.มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
08 เม.ย. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 428 วัน
08 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
08 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562   P 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
08 เม.ย. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 412 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 412 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย 15   15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย 15   15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย 35   35   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย 11 2   11   2 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL. 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนิตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 370 วัน
10 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562   C 7.1กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 308 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งท่ี 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (188)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาสภาพปัญหา และการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL ในปีการศึกษา 2561  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานงานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจดรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดจุดในการปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลเวรปลอดภัยในกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ชี้แจงให้ครูรับทราบบทบาทหน้าที่ในจุดที่รับผิดชอบรวมทั้งแจกบันทึกอุบัติเหตุประจำห้องเรียน  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและชี้แจ้งดำเนินการตามปฎิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสานงานหัวหน้าสายชั้นจัดตัวแทนครูสายชั้นละ2คน เป็นกรรมการตรวจประเมินห้องเรียน  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติโยคะรวมของแต่ละระดับชั้น  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หน้าแถวตามตารางที่กำหนด  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำทุกวันทุกครั้ง  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันโดยใช้แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 บันทึกการสุ่มตรวจการเดินแถวและการเข้าแถวเดือนละ 1 ครั้ง  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูทำดี  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน กำลังดำเนินการ  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน ปฏิบัติงานกิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดการ จัดทำตารางปฏิบัติงาน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน กำลังดำเนินการ   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยอาสา  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ทำจดหมายแจ้งผู้ปกครองรับทราบ เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการออมทรัพย์  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 บันทึกการสุ่มตรวจมารยาทการไหว้และการสนทนาเดือนละ 1 ครั้ง  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมด้านจิตอาสาที่เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน กำลังดำเนินการ  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประกวด Smart Classroom  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานสายชั้น  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แจกแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน กำลังดำเนินการ  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสวัสดิภาพ  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน กำลังดำเนินการ  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เบิกงบประมาณจัดทำป้ายไวนิลและดอกไม้ตกแต่งสถานที่  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและทำตารางการตรวจให้คะแนนความสะอาดห้องเรียนประจำเดือน  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูประจำชั้นเชิญชวนผู้ปกครองเปิดสมุดบัญชีเงินฝากนักเรียนใหม่  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตัวแทนนักเรียนผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนฝ่ายปฐมวัยร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายหาเสียงของแต่ละห้อง  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการเบิกวัสดุ/อปุกรณ์ โดยผ่านงานพัสดุ กิจกรรมเศรษฐีน้อย  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำสมุดบันทึกการออมทรัพย์ของนักเรียน กิจกรรมเศรษฐีน้อย  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบธนาคารโรงเรียน  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จับฉลลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตารางการฝึกปฏิบัติโยคะรวมแต่ละระดับชั้น  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการตามปฏิทิน กำหนดการ กิจกรรมธรรมะหนูน้อย ACL  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน กำลังดำเนินการ   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับข้อสอบจากสำนักพุทธศาสตร์สากลและมอบให้กับครูแต่ละห้องเรียน  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ผู้สมัครดำเนินการหาเสียงหน้าแถวทุกวัน  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรึกษาและออกสำรวจสถานที่ที่จะพานักเรียนไปทัศนศึกษา  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 387 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เบิกงบประมาณในการซื้อเทียนพรรษา และดอกไม้ตกแต่ง  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ทำจดหมายเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ทำจดหมายแจ้งผู้ปกครอง แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบการดำเนินกิจกรรม  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการเบิกวัสดุ/อปุกรณ์ โดยผ่านงานพัสดุ งานสายชั้น  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน กำลังดำเนินการ  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เลือกตั้งประธานนักเรียน,นับบัตร,ลงคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่หาเสียง  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยาท ฝ่ายปฐมวัย  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสู่โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสู่โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูปฐมวัยนำเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนทุกสัปดาห์แรกของเดือน  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการสอบกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อยACLในห้องเรียน  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำหนดจุดเกิดเหตุ จุดรวมพล และเส้นทางอพยพนักเรียน  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  งานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย ขออนุญาตเข้าพบเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ ดูการนำเสนอกิจกรรมเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บรวบรวมข้อสอบและคะแนนจากครูประจำชั้น  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมชี้แจงครูและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียน กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด ในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดการประกวดในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องกันและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดเบิกของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานพัสดุ  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการเบิกวัสดุ/อปุกรณ์ ในกิจกรรมหนูทำดี โดยผ่านงานพัสดุ  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน การฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสู่โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาล 1 ฝ่ายปฐมวัย  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 1 จากครูประจำชั้น  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร ผ่านศูนย์ผลิด ในกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินและผลการดำเนินกิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 มอบใบประกาศเกียรติบัตรของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยประจำภาคเรียนที่ 1  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 258 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 255 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ฝึกปฏิบัติโยคะรวมระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 253 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคสิ่งของ กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 246 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของบริจาค กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  25 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  30 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ทำจดหมายขออนุญาตินักเรียนชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา  4 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กำหนดการ จัดเตรียมและรวบรวมของบริจาค  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานศูนย์ผลิต  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรผู้ประสานงานและนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ธรรมะหนูน้อย ACL  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูและตัวแทนนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ออกเยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จังหวัดลำปาง  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรของรางวัลกิจกรรมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูและนักเรียนปฐมวัย ออกเยี่ยมบริจาคของศูนย์ปฏิบัติการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางและศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  10 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน กำลังดำเนินการ  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 2 จากครูประจำชั้น  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรโดยผ่านศูนย์ผลิด กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 มอบใบประกาศเกียรติบัตรของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงาน งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน กำลังดำเนินการ  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผล และจัดทำรายงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน กำลังดำเนินการ  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมประกวด Smart Classroom  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน กำลังดำเนินการ  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อยACL  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน ไม่ได้เช็ค   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน กำลังดำเนินการ  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน กำลังดำเนินการ   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน กำลังดำเนินการ  6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อยACL  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน กำลังดำเนินการ   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค   6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเศรษฐีน้อยในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานสายชั้นในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูทำดีในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสวัสดิภาพในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมประกวด Smart Classroomในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสามาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อะACL  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ไม่ได้เช็ค   6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL.  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (3)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom 1   6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย
  ประธารเปิดการประชุม 1   6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย
   1   6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (3)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธารเปิดการประชุม (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ตะกร้าเอกสาร 2 ชั้น โรบิ้น NO.402 1 *** ***
2    ตะกร้าเอกสารชั้นเดียว NO.300 1 *** ***
3    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 80 *** ***
4    แท่นตัดเทปตราม้า 1 *** ***
5    แฟ้มสอด A4 40 *** ***
6    ซองถนอมเอกสาร 4 *** ***
7    เกียรติบัตร 60 *** ***
8    สีไม้ยาว 24 แท่ง 40 *** ***
9    สีไม้ยาว 12 แท่ง 20 *** ***
10    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 15 *** ***
11    สมุด 25 *** ***
12    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 33 *** ***
13    เกียรติบัตร 50 *** ***
14    ของรางวัล 72 *** ***
15    อุปกรณ์ทำความสะอาด 36 *** ***
16    อุปกรณ์ทำความสะอาด 36 *** ***
17    เกียรติบัตร 80 *** ***
18    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
19    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50D 1 *** ***
20    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 4 *** ***
21    กระดาษโฟโต้ A4 180G 1 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
23    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
24    พลาสติกเคลือบบัตร A4 2 *** ***
25    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 2 *** ***
26    แท่นตัดเทปตราม้า 1 *** ***
27    อุปกรณ์/ สื่อ 100 *** ***
28    ริบบิ้น เบอร์ 3 10 *** ***
29    คลิปดำ 2 ขา NO.112 10 *** ***
30    คลิปดำ 2 ขา NO.109 20 *** ***
31    คลิปดำ 2 ขา NO.111 20 *** ***
32    คลิปดำ 2 ขา NO.108 20 *** ***
33    คลิปดำ 2 ขา NO.110 20 *** ***
34    เครื่องเจาะกระดาษ PS-20 1 *** ***
35    แฟ้มสอด A4 50 *** ***
36    เกียรติบัตร 42 *** ***
37    ผ้าพันคอ 42 *** ***
38    ค่าปักผ้า 42 *** ***
39    แท่งชาร์ต 23 *** ***
40    ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
41    สมุดปกอ่อน 28 *** ***
42    สติกเกอร์อย่างหนา 12 *** ***
43    สติกเกอร์อย่างหนา 5 *** ***
44    สติกเกอร์อย่างหนา 5 *** ***
45    สติกเกอร์อย่างหนา 5 *** ***
46    ถ่ายเอกสาร 970 *** ***
47    ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 *** ***
48    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 9 *** ***
49    น้ำมันเบนซิน 15 *** ***
50    แก้สหุงต้ม 1 *** ***
51    ควันสี +ประทัด 1 *** ***
52    สารเคมีดับเพลิง 1 *** ***
53    ร่มสมาคม 4 *** ***
54    ปากกา ควอนตั้ม 10 *** ***
55    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 5 *** ***
56    แฟ้มสอด A4 46 *** ***
57    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 1 *** ***
58    อุปกรณ์ทำความสะอาด 36 *** ***
59    แฟ้มสอด A4 8 *** ***
60    ขนม 55 *** ***
61    กระเป๋า 55 *** ***
62    กล่องดินสอ 55 *** ***
63    ยาสามัญประจำบ้าน 2 *** ***
64    ผ้าเช็ดตัว 20 *** ***
65     ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
66     ขนม 651 *** ***
67    กระติกน้ำแข็ง 6 *** ***
68     ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
69     ถุงหิ้วพลาสติก 4 *** ***
70    ถุงหิ้วพลาสติก 1 *** ***
71     รูปภาพโยคะ 14 *** ***
72    โรเนียวกระดาษขาว 1,105 *** ***
73     ค่าอาหารว่าง 50 *** ***
74     ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 5 *** ***
75    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
76     Flash Drive 64 GB 5 *** ***
77     รถบัสปรับอากาศ 3 *** ***
78     รถบัสปรับอากาศ 4 *** ***
79    รถบัสปรับอากาศ 4 *** ***
80    ค่าเข้าชม 240 *** ***
81     ค่าบำรุงวัด 1 *** ***
82     ค่าเข้าชม 27 *** ***
83    สังฆทาน 1 *** ***
84     ค่าตอบแทน 2 *** ***
85     ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
86    ค่าอาหารช้าง 1 *** ***
87     น้ำดื่ม 789 *** ***
88     ชุดถ้วยกาแฟ 6 *** ***
89    ค่าเข้าชม 243 *** ***
90     ค่าจัดส่งเอกสาร 1 *** ***
91     ค่าปัจจัย/สังฆทานพระสงฆ์ 1 *** ***
92    ดอกไม้ วัสดุตกแต่งเวทีและสถานที่วันไหว้ครู 10 *** ***
93    ป้ายไวนิล 1 *** ***
94    เทียนพรรษา 1 *** ***
95    ดอกไม้และวัสดุตกแต่งฐานเทียนพรรษา 6 *** ***
96    วัสดุตกแต่งฐานเทียน 6 *** ***
97    ดอกไม้ วัสดุตกแต่งเวทีและสถานที่วันแม่แห่งชาติ 10 *** ***
98    ป้ายไวนิล 1 *** ***
99    ค่าอาหารว่าง 35 *** ***
100    ของระลึกกิจกรรมวันแม่ 25 *** ***
101    เกียรบัตร 25 *** ***
102    กระเช้าดอกไม้ถวายรูปปั้นพระแม่มารีอา 1 *** ***
103    กระเช้าดอกไม้ถวายรูปปั้นนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
104    ดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีและสถานที่วันแม่ 10 *** ***
105    ป้ายไวนิล 1 *** ***
106    ค่าอาหารว่าง 35 *** ***
107    ของที่ระลึกกิจกรรมวันพ่อ 25 *** ***
108    เกียรติบัตร 25 *** ***
109    ของรางวัล 8 *** ***
110    สายสะพาย 8 *** ***
111    ดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 10 *** ***
112    ขนมแจกนักเรียนที่ร่วมแต่งกายวันลอยกระทง 37 *** ***
113    ป้ายไวนิล 1 *** ***
114    ดอกไม้ วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งสถาน 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝึกซ้อมแผ่นดินไหวและอัคคีภัย 5-6/09/2562 เคลียร์ 0309044 1 *** ***
2    สมุดบันทึกสขภาพ สศ.3 1 *** ***
3    ค่าบริการถ่ายรูปนักเรียนเล่นโยคะพร้อมพิมพ์รูป (กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์) 1 *** ***
4    ของรางวัลกิจกรรม SMART CLASSROOM /603106 1 *** ***
5    กิจกรรมสู่โลกกว้าง อ.1 วันที่ 09-09-62 เคลียร์ 0309038 1 *** ***
6    จัดซื้อของกิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก 6 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 28-30/08/2562 เคลียร์ 0309011 1 *** ***
7    กิจกรรมสู่โลกกว้าง อ.2-อ.3 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 เคลียร์ 0309009 1 *** ***
8    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กิจกรรมสวัสดิภาพ 1 *** ***
9    ขอซื้อรางวัลสำหรับห้องเรียนที่สะอาด กิจกรรม Smart Classroom เคลียร์ 0301012 ลว.6-1-63 1 *** ***
10    ขอซื้ออุปกรณ์การเรียน ยาสามัญประจำบ้าน และของใช้อื่น กิจกรรมหนูน้อยอาสา วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301007 ลว.6-1-63 1 *** ***
11    2562/00568=2,290.-ขอซื้อไมค์ลอย Sherman Mic - 150 จำนวน 1 ตัว 1 *** ***
12    2562/00632=37338.50 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ กิจกรรมเศรษฐีน้อย 1 *** ***
13    2562/00876 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานระดับชั้น 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินงานระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย
 - แบบประเมินผลการดำเนินแผนงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย
 - สรุปผลหนูทำดีประจำห้องเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 - สรุปผลการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 - สรุปผลการประกวดห้องเรียนสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง
 - สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสอบถาม งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 256292.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (26 )
ตรวจห้องเรียนกิจกรรม Smart Classroom ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ส.ค.
ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom ประจำเดือน ก.ค.
ตรวจห้องเรียนกิจกรรม Smart Classroom ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ส.ค.
สรุปห้องเรียนกิจกรรม Smart Classroom ประจำเดือน ส.ค.
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด ในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย
การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 กันยายน 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
ตัวแทนห้องร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายหาเสียงของแต่ละห้อง
จับฉลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียน
ผู้สมัครดำเนินการหาเสียงหน้าแถวทุกวัน
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
การฝึกซ้อม “การป้องกันขณะเกิดแผ่นดินไหว และอัคคีภัย” ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 กันยายน 2562
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่หาเสียง
ประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม Smart Classroom ประจำเดือน ส.ค 62
กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่1 เดือน กันยายน
กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2
มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยประจำภาคเรียนที่ 1
กิจกรรมSmart Class room
ภาพตรวจห้องเรียนสะอาด
ภาพกิจกรรมห้องเรียนสะอาด
ภาพมอบรางวัลห้องเรียนสะอาด
ประสานงานกับเจ้าหน้ามูลนิธิและบ้านพักผู้สูงอายุ
ภาพตรวจห้องเรียนสะอาด
การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 17 มกราคม 2563