Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีการควบคุมคุณภาพงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย
2.  มีการวางแผนการดำเนินงานทุกงานของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
3.  ครูร้อยละ 92 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
4.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
5.  เด็กร้อยละ 93 มีความร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
6.  เด็กร้อยละ 92 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
7.  เด็กร้อยละ 92 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
8.  เด็กร้อยละ 92 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
9.  เด็กร้อยละ 92 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
10.  เด็กร้อยละ 92 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
11.  เด็กร้อยละ 92 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
12.  เด็กร้อยละ 92 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
13.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
14.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15.  เด็กร้อยละ 92 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
16.  ครูร้อยละ 93 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ ของเด็ก

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 215 วัน
08 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 215 วัน
01 พ.ค. 2562 30 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 105 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 215 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 136 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 27  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 27   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมบัณฑิตน้อย  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  มิส  กัญญา    อุ่นผูก 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  มิส  วนิดา    สังขรัตน์ 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์ 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม Smart reader kids  มิส  ชฎาพร    ปริยะ 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  มิส  รุ่งอรุณ    กัญญะคำ 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม English is fun  มิส  ปาริชาติ    วังชา 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม Morning Program  มิส  เบญจวรรณ    กันยะมี 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม Cool Kids Camp  มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  มิส  ปราณี    กองดิน 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  มิส  ศิริพร    ท้าวคำ 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.14 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  มิส  จิตฐิลักษณ์    ราโชมาศ 0   0 *** *** 106 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม Junior Robotic  มิส  ปราณี    กองดิน 0   0 *** *** 106 วัน
01 เม.ย. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 102 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 136 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 157 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 94 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 17 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 60 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 136 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 136 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 94 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 60 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 136 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563    9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 136 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในระดับเนอสเซอรี่ถึงอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในการประเมินนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรามูลนิธิฯภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาไทยนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  2 ม.ค. 2563 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  20 ม.ค. 2563 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  3 ก.พ. 2563 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  11 ก.พ. 2563 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  17 ก.พ. 2563 63 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  18 ก.พ. 2563 64 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาไทยนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  19 ก.พ. 2563 65 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  20 ก.พ. 2563 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  28 ก.พ. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินงานวัดผลและประเมิน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 250 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ 5 *** ***
2    ตัวต่อพลาสติก 5 *** ***
3    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 *** ***
4    หลอดกาแฟ 2 *** ***
5    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 10 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
7    กระดาษชาร์ท 15 *** ***
8    ตุงกระดาษ 10 *** ***
9    ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน 2 *** ***
10    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 70 *** ***
11    จ้ดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
12    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
13    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 60 *** ***
14    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 54 *** ***
15    เลโก้ชุดใหญ่ 2 *** ***
16    เลโก้ชุดกลาง 2 *** ***
17    เลโก้ชุดเล็ก 4 *** ***
18    กาวแท่งซิลิโคนใหญ่ ใส่ปืนกาว 1 *** ***
19    เชือกฟาง 4 *** ***
20    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
21    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 15 *** ***
22    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
23    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 20 *** ***
24    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
25    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
26    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 20 *** ***
27    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 5 *** ***
28    ดินน้ำมัน 7 *** ***
29    กระดาษโปสเตอร์ สองหน้า 20 *** ***
30    ลูกบอล 4 *** ***
31    ทหารหุ่นกระโดดร่ม 9 *** ***
32    ถุงซิปใสพลาสติก 5 *** ***
33    สีผสมอาหาร 1 *** ***
34    รางวัล 1 *** ***
35     29 *** ***
36    ไมค์พร้อมอุปกรณ์ 2 *** ***
37    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
38    ค่าเช่ารถม้า 10 *** ***
39    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
40    ตุงช้างล้านนาจ่ิ๋ว 10 *** ***
41    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 20 *** ***
42    ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 *** ***
43    หมึกเติม 4 *** ***
44    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1 *** ***
45    ถ่านอัลคาไลน์ AA 20 *** ***
46    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 4 *** ***
47    สีไม้ยาว 12 สี 4 *** ***
48    สีไม้ยาว 12 สี 4 *** ***
49    ดินนำ้มันไร้สารแบบแท่งกลม 4 *** ***
50    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 7 *** ***
51    ดินนำ้มันไร้สาร 80 *** ***
52    สีเทียน 50 *** ***
53    สื่ออุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ 15 *** ***
54    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
55    เมล็ดพืช 1 *** ***
56    เมล็ดพืช 1 *** ***
57    เมล็ดพืช 1 *** ***
58    เมล็ดพืช 1 *** ***
59    เมล็ดพืช 1 *** ***
60    เมล็ดพืช 1 *** ***
61    กล่องดินสอ 38 *** ***
62    สีไม้ยาว 38 *** ***
63    สีเมจิก 38 *** ***
64    สีเทียน 38 *** ***
65    กระดาษห่อของขวัญ 60 *** ***
66    ริบบิ้น 6 *** ***
67    เลโก้ 4 *** ***
68    เลโก้ 4 *** ***
69    เลโก้ 4 *** ***
70    เลโก้ 4 *** ***
71    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
72    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
73    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
74    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 1 *** ***
75    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
76    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 7 *** ***
77    ลูกโป่ง 3 *** ***
78    จุกลูกโป่ง 3 *** ***
79    ก้านลูกโป่ง 3 *** ***
80    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 5 *** ***
81    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 5 *** ***
82    ค่าเกียรติบัตร 250 *** ***
83    กระดาษมันปู 43 *** ***
84    เมล็ดพืช 1 *** ***
85    เกียรติบัตร 155 *** ***
86    ถ่ายเอกสารศูนย์ผลิต 398 *** ***
87    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 29 *** ***
88    เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 1 *** ***
89    เกียรติบัตร 87 *** ***
90    ค่าเบี้ยเลี่้ยงคนขับ 5 *** ***
91    ค่าที่พัก 5 *** ***
92    ดินสอ HB 10 *** ***
93    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 4 *** ***
94    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 5 *** ***
95    กระดาษมันปู 81 *** ***
96    สีเทียน 5 *** ***
97    ดินน้ำมันไร้สาร 80 *** ***
98    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของนักเรียน 80 *** ***
99    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของครู 30 *** ***
100    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 8 *** ***
101    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 50 *** ***
102    ไม้อัด 1 *** ***
103    ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
104    ดอกไม้ประจำชาติและดินผสมพร้อมปลูก 1 *** ***
105    สมุดรักการอ่าน 500 *** ***
106    สติ๊กเกอร์กระดาษ 4 *** ***
107    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
108    ใบงานประเมินพัฒนาการ 500 *** ***
109    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 10 *** ***
110    ถ่านอัลคาไลน์ AA 40 *** ***
111    สื่อมัลติมิเดียสำหรับเด็กปฐมวัย (Software) 1 *** ***
112    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
113    เกียรติบัตร 28 *** ***
114    ค่าเทมโบรีน 15 *** ***
115    ค่าเครื่องดนตรี triangle 3 *** ***
116    ถ่ายเอกสารจดหมาย 7 *** ***
117    ปกวุฒิบัตร / ปกเกียรติบัตร 250 *** ***
118    น้ำดื่ม 175 *** ***
119    วุฒิบัตร 250 *** ***
120    รูปถ่าย 250 *** ***
121    ชุดคลุม 250 *** ***
122    ชุดคลุม 2 *** ***
123    เจลใส่ผม 8 *** ***
124    กิ๊ฟติดผม 8 *** ***
125    ตกแต่งสถานที่ 6 *** ***
126    ของที่ระลึกนักเรียน 250 *** ***
127    ตกแต่งสถานที่ 3 *** ***
128    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
129    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
130    ป้ายไวนิล 1 *** ***
131    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 40 *** ***
132    แผ่นรองเล่นเลโก้ 10 *** ***
133    เกียรติบัตร 28 *** ***
134    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
135    ชุดเลโก้ 10 *** ***
136    ค่าถ่ายเอกสาร 36 *** ***
137    ไมโครโฟนไร้สาย 1 *** ***
138    โฟมที่หุ้มไมโครโฟน 2 *** ***
139    กระดาษ 100 ปอนด์ 5 *** ***
140    เมล็ดพืช 1 *** ***
141    ค่าถ่ายเอกสาร 251 *** ***
142    ถุงขยะสีดำ 4 *** ***
143    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
144    ริบบิ้น เบอร์ 3 1 *** ***
145    สมุดบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 25 *** ***
146    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
147    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 15 *** ***
148    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 3 *** ***
149    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
150    ซองถนอมเอกสาร 6 *** ***
151    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
152    ลวดเย็บ 1213 Max 4 *** ***
153    ลวดเย็บ No.10 20 *** ***
154    แผ่นใส A4 225 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คืนทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายแข่งขันเล่านิทาน 16-18/08/62 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันเล่านิทานโครงการลับสมองประลองปัญญา 1 *** ***
3    ขอซื้อชุดประจำชาติประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้นไม้ประจำชาติบรูไน 1 *** ***
4    จัดซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นของรางวัล กิจกรรม Smart Reader kids 13/09/2562 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
6    ขอซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม Cool Kids Camp 27/09/2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
 - สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
ผู้จัดทำ : มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)