Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(138)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(12)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีการควบคุมคุณภาพงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย
2.  มีการวางแผนการดำเนินงานทุกงานของงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
3.  ครูร้อยละ 92 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
4.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
5.  เด็กร้อยละ 93 มีความร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
6.  เด็กร้อยละ 92 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
7.  เด็กร้อยละ 92 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
8.  เด็กร้อยละ 92 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
9.  เด็กร้อยละ 92 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
10.  เด็กร้อยละ 92 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
11.  เด็กร้อยละ 92 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
12.  เด็กร้อยละ 92 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
13.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
14.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15.  เด็กร้อยละ 92 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
16.  ครูร้อยละ 93 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ ของเด็ก

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
08 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 พ.ค. 2562 30 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 165 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 196 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 20  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 20   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก 6  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 6   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมบัณฑิตน้อย 7  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 7   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน 8  มิส  กัญญา    อุ่นผูก 8   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 8  มิส  วนิดา    สังขรัตน์ 8   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 9  มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์ 9   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม Smart reader kids 9  มิส  ชฎาพร    ปริยะ 9   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ 2  มิส  รุ่งอรุณ    กัญญะคำ 2   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม English is fun  มิส  ปาริชาติ    วังชา 0   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม Morning Program 6  มิส  เบญจวรรณ    กันยะมี 6   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม Cool Kids Camp 7  มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข 7   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก 6  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 6   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี 8  มิส  ปราณี    กองดิน 8   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 33  มิส  ศิริพร    ท้าวคำ 33   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.14 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  มิส  จิตฐิลักษณ์    ราโชมาศ 0   0 *** *** 166 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรม Junior Robotic 9  มิส  ปราณี    กองดิน 9   0 *** *** 166 วัน
01 เม.ย. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 162 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 196 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 97 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 43 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 120 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 196 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 196 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 120 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 196 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563    9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 196 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (138)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการเด็กวิทย์คิดสนุก  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมSmart Reader Kids  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคลินิกพัฒนา  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Morning Program  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Smart reader kids  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Morning Program  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในระดับเนอสเซอรี่ถึงอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในการประเมินนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Cool Kids Camp  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรม Morning Program  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรม Morning Program  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในช่วงกิจกรรม Morning Program ทุกวันอังคาร ฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Cool Kids Camp  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Cool Kids Camp  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อพื้นยางกิจกรรมกิจกรรม Junior Robotic  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 - 3ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งฝ่ายปฐมวัยในภาคเรียนที่ 1  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน กำลังดำเนินการ   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที 1  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 2เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 1เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Reader Kids ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสมาชิกอาเซียน ผ่านสื่อวีดีทัศน์ โดยจัดคาบเรียนในหน่วยการเรียนอาเซียนน่ารู้ ฝ่ายปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมวันอาเซียน ฝ่ายปฐมวัย  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Reader Kids ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันเล่านิทาน ประกอบท่าทางปฐมวัย ระดับประเทศ  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 2เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรามูลนิธิฯภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรม Smart reader kids ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุม วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Cool Kids Camp  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาไทยนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรม Cool Kids Camp  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  15 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Cool Kids Camp  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก โดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ  21 ต.ค. 2562 4 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  21 ต.ค. 2562 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 - 3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  8 พ.ย. 2562 22 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 1เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  26 พ.ย. 2562 40 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 พ.ย. 2562 43 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที 2  29 พ.ย. 2562 43 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot  6 ธ.ค. 2562 50 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์  13 ธ.ค. 2562 57 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids  13 ธ.ค. 2562 57 วัน กำลังดำเนินการ  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  17 ธ.ค. 2562 61 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic  18 ธ.ค. 2562 62 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร ในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  18 ธ.ค. 2562 62 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  20 ธ.ค. 2562 64 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 3เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  20 ธ.ค. 2562 64 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 1เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  28 ม.ค. 2563 103 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 106 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที 2  31 ม.ค. 2563 106 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  31 ม.ค. 2563 106 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรม Junior Robotic  31 ม.ค. 2563 106 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  3 ก.พ. 2563 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมภาคเรียนที่ 2  4 ก.พ. 2563 110 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมภาคเรียนที่ 2  7 ก.พ. 2563 113 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมภาคเรียนที่ 2  7 ก.พ. 2563 113 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  10 ก.พ. 2563 116 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.พ. 2563 120 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  17 ก.พ. 2563 123 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  18 ก.พ. 2563 124 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาไทยนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  19 ก.พ. 2563 125 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  20 ก.พ. 2563 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 2 ในกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  21 ก.พ. 2563 127 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  28 ก.พ. 2563 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแข่งขันทักษะภายนอก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Morning Program  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  28 ก.พ. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  29 ก.พ. 2563 135 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป  2 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป  2 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 มี.ค. 2563 138 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป  6 มี.ค. 2563 141 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  6 มี.ค. 2563 141 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป  18 มี.ค. 2563 153 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยอาเซียนในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Cool Kids Camp  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Smart reader kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม Morning Program  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินงานวัดผลและประเมิน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 166 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 250 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ 5 *** ***
2    ตัวต่อพลาสติก 5 *** ***
3    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 *** ***
4    หลอดกาแฟ 2 *** ***
5    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 10 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
7    กระดาษชาร์ท 15 *** ***
8    ตุงกระดาษ 10 *** ***
9    ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน 2 *** ***
10    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 70 *** ***
11    จ้ดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
12    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
13    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 60 *** ***
14    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 54 *** ***
15    เลโก้ชุดใหญ่ 2 *** ***
16    เลโก้ชุดกลาง 2 *** ***
17    เลโก้ชุดเล็ก 4 *** ***
18    กาวแท่งซิลิโคนใหญ่ ใส่ปืนกาว 1 *** ***
19    เชือกฟาง 4 *** ***
20    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
21    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 15 *** ***
22    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
23    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 20 *** ***
24    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
25    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
26    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 20 *** ***
27    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 5 *** ***
28    ดินน้ำมัน 7 *** ***
29    กระดาษโปสเตอร์ สองหน้า 20 *** ***
30    ลูกบอล 4 *** ***
31    ทหารหุ่นกระโดดร่ม 9 *** ***
32    ถุงซิปใสพลาสติก 5 *** ***
33    สีผสมอาหาร 1 *** ***
34    รางวัล 1 *** ***
35     29 *** ***
36    ไมค์พร้อมอุปกรณ์ 2 *** ***
37    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
38    ชุดอุปกรณ์การทดลอง 2 *** ***
39    ชุดอุปกรณ์การทดลอง 2 *** ***
40    ค่าเช่ารถม้า 10 *** ***
41    เกลียวสร้างทอร์นาโด 43 *** ***
42    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
43    ตุงช้างล้านนาจ่ิ๋ว 10 *** ***
44    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 20 *** ***
45    ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 *** ***
46    กระดาษกรองเบอร์ 93 2 *** ***
47    หมึกเติม 4 *** ***
48    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1 *** ***
49    ถ่านอัลคาไลน์ AA 20 *** ***
50    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 4 *** ***
51    สีไม้ยาว 12 สี 4 *** ***
52    สีไม้ยาว 12 สี 4 *** ***
53    ดินนำ้มันไร้สารแบบแท่งกลม 4 *** ***
54    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 7 *** ***
55    ดินนำ้มันไร้สาร 80 *** ***
56    สีเทียน 50 *** ***
57    สื่ออุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ 15 *** ***
58    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
59    เมล็ดพืช 1 *** ***
60    เมล็ดพืช 1 *** ***
61    เมล็ดพืช 1 *** ***
62    เมล็ดพืช 1 *** ***
63    เมล็ดพืช 1 *** ***
64    เมล็ดพืช 1 *** ***
65    กล่องดินสอ 38 *** ***
66    สีไม้ยาว 38 *** ***
67    สีเมจิก 38 *** ***
68    สีเทียน 38 *** ***
69    กระดาษห่อของขวัญ 60 *** ***
70    ริบบิ้น 6 *** ***
71    เลโก้ 4 *** ***
72    เลโก้ 4 *** ***
73    เลโก้ 4 *** ***
74    เลโก้ 4 *** ***
75    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
76    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
77    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
78    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 1 *** ***
79    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
80    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 7 *** ***
81    ลูกโป่ง 3 *** ***
82    จุกลูกโป่ง 3 *** ***
83    ก้านลูกโป่ง 3 *** ***
84    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 5 *** ***
85    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 5 *** ***
86    ค่าเกียรติบัตร 250 *** ***
87    กระดาษมันปู 43 *** ***
88    เมล็ดพืช 1 *** ***
89    เกียรติบัตร 155 *** ***
90    ถ่ายเอกสารศูนย์ผลิต 398 *** ***
91    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 29 *** ***
92    เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 1 *** ***
93    เกียรติบัตร 87 *** ***
94    ค่าเบี้ยเลี่้ยงคนขับ 5 *** ***
95    ค่าที่พัก 5 *** ***
96    ดินสอ HB 10 *** ***
97    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 4 *** ***
98    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 5 *** ***
99    กระดาษมันปู 81 *** ***
100    สีเทียน 5 *** ***
101    ดินน้ำมันไร้สาร 80 *** ***
102    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของนักเรียน 80 *** ***
103    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของครู 30 *** ***
104    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 8 *** ***
105    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 50 *** ***
106    ไม้อัด 1 *** ***
107    ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
108    ดอกไม้ประจำชาติและดินผสมพร้อมปลูก 1 *** ***
109    สมุดรักการอ่าน 500 *** ***
110    สติ๊กเกอร์กระดาษ 4 *** ***
111    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
112    ใบงานประเมินพัฒนาการ 500 *** ***
113    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 10 *** ***
114    ถ่านอัลคาไลน์ AA 40 *** ***
115    สื่อมัลติมิเดียสำหรับเด็กปฐมวัย (Software) 1 *** ***
116    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
117    เกียรติบัตร 28 *** ***
118    ค่าเทมโบรีน 15 *** ***
119    ค่าเครื่องดนตรี triangle 3 *** ***
120    ถ่ายเอกสารจดหมาย 7 *** ***
121    ปกวุฒิบัตร / ปกเกียรติบัตร 250 *** ***
122    น้ำดื่ม 175 *** ***
123    วุฒิบัตร 250 *** ***
124    รูปถ่าย 250 *** ***
125    ชุดคลุม 250 *** ***
126    ชุดคลุม 2 *** ***
127    เจลใส่ผม 8 *** ***
128    กิ๊ฟติดผม 8 *** ***
129    ตกแต่งสถานที่ 6 *** ***
130    ของที่ระลึกนักเรียน 250 *** ***
131    ตกแต่งสถานที่ 3 *** ***
132    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
133    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
134    ป้ายไวนิล 1 *** ***
135    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 40 *** ***
136    แผ่นรองเล่นเลโก้ 10 *** ***
137    เกียรติบัตร 28 *** ***
138    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
139    ชุดเลโก้ 10 *** ***
140    ค่าถ่ายเอกสาร 36 *** ***
141    ไมโครโฟนไร้สาย 1 *** ***
142    โฟมที่หุ้มไมโครโฟน 2 *** ***
143    กระดาษ 100 ปอนด์ 5 *** ***
144    เมล็ดพืช 1 *** ***
145    ค่าถ่ายเอกสาร 251 *** ***
146    หุ่นไม้จำลอง 10 *** ***
147    ชุดทดลองปลูก 5 *** ***
148    ชุดทดลองปลูก 20 *** ***
149    ชุดทดลองปลูก 1 *** ***
150    ถุงขยะสีดำ 4 *** ***
151    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
152    ริบบิ้น เบอร์ 3 1 *** ***
153    สมุดบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 25 *** ***
154    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
155    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 15 *** ***
156    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 3 *** ***
157    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
158    ซองถนอมเอกสาร 6 *** ***
159    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
160    ลวดเย็บ 1213 Max 4 *** ***
161    ลวดเย็บ No.10 20 *** ***
162    แผ่นใส A4 225 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    คืนทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายแข่งขันเล่านิทาน 16-18/08/62 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันเล่านิทานโครงการลับสมองประลองปัญญา 1 *** ***
3    ขอซื้อชุดประจำชาติประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้นไม้ประจำชาติบรูไน 1 *** ***
4    จัดซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นของรางวัล กิจกรรม Smart Reader kids 13/09/2562 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
6    ขอซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรม Cool Kids Camp 27/09/2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
 - สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
ผู้จัดทำ : มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (12 )
ฝ่ายปฐมวัย ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 2 สิงหาคม 2562
กิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ "เล่มโปรดของหนู" วันที่ 2 สิงหาคม 2562
กิจกรรม Smart Reader Kids การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" วันที่ 9 สิงหาคม 2562
กิจกรรมงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 15 สิงหาคม 2562
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 16 สิงหาคม 2562
รางวัลหนูน้อยนักเล่านิทาน โครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 ณ สำนักหอประชุมแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรม Smart reader kids ฝ่ายปฐมวัย
กิจกรรม “กาดมั่วตั๋วน้อย”ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอนกประสงค์อาคารเซราฟิน วันที่ 13 กันยายน 2562
ประชุม วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย
กิจกรรม Cool Kids Camp ครั้งที่ 8 มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2562