Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(44)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(2)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(2)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(18)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ผลการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ บรรลุผลร้อยละ 80 ขึ้นไป
2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการนิเทศฯ การวัดและประเมินผลการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3.  ครู/บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการร้อยละ 94 ได้รับการอบรม พัฒนา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 527 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพือยกระดับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กำกับติดตามสนับสนุนให้มี การจัดระบบ การวัดประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนและครูผู้สอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การแนะแนวการศึกษาต่อ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9งานธุรการฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 22   22   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
06 พ.ย. 2561 14 ก.พ. 2563   D 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
11 มิ.ย. 2562 02 ส.ค. 2562   D 6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 ส.ค. 2562 27 ก.ย. 2562   D 6.14 กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 392 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 406 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 406 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (44)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  11 มิ.ย. 2562 - 2 ส.ค. 2562
 ส่งเสริมพัฒนาศัยกภาพครู  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  11 มิ.ย. 2562 - 2 ส.ค. 2562
 พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  11 มิ.ย. 2562 - 2 ส.ค. 2562
 การประชุมพัฒนาบุคลากรในเครือด้วยระบบ VDO Conference  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 437 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้เด็กนักเรียน  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  10 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาาสตร์ TEDET  17 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน กำลังดำเนินการ  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย  4 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย  5 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  6 พ.ย. 2561 - 14 ก.พ. 2563
 นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกแนวคิดสะเต็มศึกษา  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมการใช้Samsung. E-board  24 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมสู่อ้อมกอด ถอดผ้าเอี๊อม ปีการศึกษา 2562  25 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (2)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1   6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
  กิจกรรมติว O-NET ม.6 1   6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (2)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมติว O-NET ม.6 (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : กิจกรรมติว O-net ม.6

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 166 *** ***
2    อาหารกล่อง 80 *** ***
3    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
4    ค่าป้ายสติ๊กเกอร์ ไวนิล 1 *** ***
5    ค่าเช่าเต้นท์ 30 *** ***
6    เงินรางวัล 8 *** ***
7    ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 11 *** ***
8    ค่าตกแต่งบูธ 8 กลุ่มสาระฯ งานด้านของฝ่ายวิชาการ 11 *** ***
9    ค่าจัดทำโล่ตอบแทนหน่วยงาน 20 *** ***
10    ค่าของที่ระลึกสำหรับประธานและแขกที่มาร่วมงาน 100 *** ***
11    ค่าอุปกรณ์พิธีเปิด 10 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1 *** ***
13    ค่าพาหนะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 30 *** ***
14    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 30 *** ***
15    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 50 *** ***
16    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 1,000 *** ***
17    ค่าที่พัก 20 *** ***
18    ค่าวิทยากรติว O-net 5 *** ***
19    ค่าวิทยากรติว 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT 9 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 10 *** ***
21    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 10 *** ***
22    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 6 *** ***
23    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 10 *** ***
24    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
25    กรรไกร 6 นิ้ว 5 *** ***
26    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 5 *** ***
27    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
28    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
29    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 10 *** ***
30    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A1 5 *** ***
31    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 50 *** ***
32    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 50 *** ***
33    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
34    ค่าวัสดุฝึก ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 100 *** ***
35    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 100 *** ***
36    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 5 *** ***
37    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 375 *** ***
38    หมึกพิมพ์ HP Laser 17A(CF217A) 1 *** ***
39    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 300 *** ***
40    ใบแจ้งความจำนง 1 *** ***
41    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 30 *** ***
42    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 75 *** ***
43    กาวลาเท็กซ์ TOA 4 ออนซ์ 150 *** ***
44    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 375 *** ***
45    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 80 *** ***
46    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 10 *** ***
47    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
48    ลวดเย็บ No.10 80 *** ***
49    คลิปดำ 2 ขา NO.111 24 *** ***
50    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 5 *** ***
51    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 150 *** ***
52    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 100 *** ***
53    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 300 *** ***
54    คลิปดำ 2 ขา NO.110 75 *** ***
55    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 75 *** ***
56    คลิปดำ 2 ขา NO.112 150 *** ***
57    ถ่ายเอกสาร 1 *** ***
58    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 5 *** ***
59    ปากกาเพ้นท์ 2.2-2.8 มม. 300 *** ***
60    ปากกาเคมี 2 หัว 150 *** ***
61    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 75 *** ***
62    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 200 *** ***
63    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50D 2 *** ***
64    ปากกาไวท์บอร์ด 200 *** ***
65    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 75 *** ***
66    กระดาษชาร์ท 3,001 *** ***
67    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 1 *** ***
68    แปรงลบกระดาน 400 *** ***
69    ค่าเดินทางติดต่ออาจารย์มหาวิทยาลัย 15 *** ***
70    ค่าพาหนะเดินทางติดต่อมหาวิทยาลัย 2 *** ***
71    ค่าของที่ระลึก 17 *** ***
72    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 30 *** ***
73    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 17 *** ***
74    ค่าที่พัก 10 *** ***
75    ค่ารับรอง หน่วยงาน/สถานบันที่ศึกษาดูงาน 5 *** ***
76    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
77    ค่าถ่ายรูป 600 *** ***
78    ค่าเกียรติบัตร 600 *** ***
79    ค่าเหรียญเชิดชูเกียรติ 100 *** ***
80    ค่าของที่ระลึกประธานในพิธี 1 *** ***
81    ค่าจอ Projector 17 *** ***
82    ค่า Screen Projector 15 *** ***
83    ค่าติดตั้ง Projector พร้อม Screen 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายเดินทางในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 04/09/2562 เคลียร์ 0309021 1 *** ***
2    ค่ารูปถ่ายนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น62 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ วัน่ที่ 08-08-62 1 *** ***
4    ึค่าเช่ารถตู้ แข่งขันทักษะสัปดาห์วิทย์ฯ วันที่ 2-08-62 1 *** ***
5    กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี 20/07/2562 1 *** ***
6    ขอเบิก คชจ.นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง 9-11/08/2562 1 *** ***
7    ขอเบิก คชจ.นำนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ มช. 19/08/2562 1 *** ***
8    ป้าย LED ประชาสัมพันธ์ชื่อศูนย์ภาษาต่างประเทศ 1 *** ***
9    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชากร ของสมาคมโรงเรียนเอกชนลำปาง 24,28/08/2562 1 *** ***
10    จัดซื้อเข็มตรา รร.พร้อมกล่อง พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 20/7/62 1 *** ***
11    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกการโคลน DNA ม.เชียงใหม่ 25/08/2562 1 *** ***
12    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 6-8/09/2562 เคลียร์ 0309029 1 *** ***
14    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
15    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
16    ขอจัดทำตรายางภราดาคมสันต์ หมูนคำ 2562/00321 1 *** ***
17    แข่งขัน WRO 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงาน Animation จ.นนทบุรี 03/10/2562 เคลยร์ 0310013 1 *** ***
19    ป้ายไวนิลพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดีกิจกรรมเด่น 1 *** ***
20    จัดทำตรายาง ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา 2562/00347=280.- 1 *** ***
21    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe งานบริหารวิชาการ 1 *** ***
22    กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ MOU /401103 1 *** ***
23    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง Active board จำนวน 33 เครื่อง เคลียร์0310019 1 *** ***
24    จัดทำสติกเกอร์พีพีบอร์ด กิจกรรมรับเกียรติบัตรต่อต้านยาเสพติด 25/09/2562 1 *** ***
25    เคลียร์ทดรองจ่ายกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี 1 *** ***
26    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 401101 1 *** ***
27    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe /401101 1 *** ***
28    ค่าเดินทางไปอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประถม-มัธยม โรงแรมภูคำเชียงใหม่ 28-29/09/2562 1 *** ***
29    ค่าอาหารกลางวัน ครู นักเรียน ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม 10-29/09/2562 1 *** ***
30    ค่าวัสดุฝึกการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมโรงเรียนเอกชนลำปาง 10-29/09/2562 1 *** ***
31    ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม พัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน 1 *** ***
32    ค่าขยายรูปวุฒิบัตรเรียนดีกิจกรรมเด่น 1 *** ***
33    วัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง Active board 2562/00363 1 *** ***
34    ค่าติวสอบ GAT PAT ของนักเรียน ม.6/1 Smart Tech จำนวน 10 คน 1 *** ***
35    ค่าตอบแทนอาจารย์ สถาบันกวดวิชาเลอกูรู เชียงใหม่ ติว GAT PAT นักเรียน ม.6 ระหว่าง 4-8/11/2562 1 *** ***
36    คชจ.ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิก (WRO) 5-12/11/2562 เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี 2562/00438 1 *** ***
37    นำนักเรียนเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 6-7/11/2562 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก เคลียร์ 0311020 ลว.8/11/62 1 *** ***
38    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe บริหารวิชาการ 1 *** ***
39    ค่าวัสดุอุปกรณ์โสตติดตั้ง ACTIVE BOARD กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 2562/00363 1 *** ***
40    ค่าธรรมเนียมจัดทำ วีซา ครูเข้าร่วมอบรม การบริหารการศึกษาในประเทศอาเซียน วันที่ 5 - 18 ธันวาคม 2562 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เคลียร์ 0301010 ลว.6-1-63 1 *** ***
41    ค่าเดินทาง ครูเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การบริหารการศึกษาในประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 4 - 19 ธันวาคม 2562 เคลียร์ 0301010 ลว.6-1-63 1 *** ***
42    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe โครงการพลังงานสัญจร (401101) 1 *** ***
43    ค่าวัสดุอุปกรณ์โสตติดตั้ง ACTIVE BOARD กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 2562/00363 1 *** ***
44    2562/00582=11940.-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562 จังหวัดสุโขทัย 1 *** ***
45    ขอซื้อ Adapter 1 USB Q.30 จำนวน 10 ชุด Cable USB To Type-C จำนวน 10 ชุด 1 *** ***
46    2562/00640=38,000.-ค่าตอบแทนอาจารย์และค่าเลี้ยงรับรอง ติวความพร้อมการสอบ O-net นักเรียน ม.6 วันที่ 6-10 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301067 ลว.27-1-63 1 *** ***
47    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe (รับรองอ.จากปัญญาภิวัฒน์) 1 *** ***
48    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2563 1 *** ***
49    2562/00683=960.-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานฤดูหนาว วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง 1 *** ***
50    ค่าป้ายมอบทุน สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิก จำนวน 3 ป้าย 1 *** ***
51    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 งานบริหารฝ่ายวิชาการ/2562/00384 1 *** ***
52    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe กิจกรรมติวสอบ O-NET 1 *** ***
53    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรองคณะครูจากรร.มงฟอร์ตคุมสอบ FSG (401101) 1 *** ***
54    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรองคณะครูจากรร.มงฟอร์ตคุมสอบ FSG (401101) 1 *** ***
55    2562/00758=1,777,400.-ขอซื้อสื่อ - อุปกรณ์เทคโนโลยี ในห้องเรียน ห้องประกอบการ และห้องประชุม 1 *** ***
56    ค่าไปรษณีย์ นำส่งพัสดุ กระดาษคำตอบโครงการสอบวัดคุณภาพสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 1 *** ***
57    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรองจนท.ดับเพลิง กิจกรรมบริหารวิชาการ (401101) 1 *** ***
58    2562/00640=38,000.-ค่าตอบแทนอาจารย์และค่าเลี้ยงรับรอง ติวความพร้อมการสอบ O-net นักเรียน ม.6 วันที่ 6-10 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301067 ลว.27-1-63 1 *** ***
59    ค่าเลี้ยงรับรอง ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 มกราคม 2563 1 *** ***
60    2562/00582=11940.-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562 จังหวัดสุโขทัย เคลียร์ 03-02-63 =7740.- 1 *** ***
61    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุม.ค.63 งานบริหารวิชาการ 1 *** ***
62    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 กิจกรรมวันวิชาการ 1 *** ***
63    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรอง สน.(งานบริหารวิชาการ) 1 *** ***
64    ขอซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อติดตั้งในห้องผลิตเอกสารและห้องวัดผลประเมินผล 1 *** ***
65    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 กิจกรรมวันวิชาการ 1 *** ***
66    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 กิจกรรมงานวันวิชาการ 1 *** ***
67    2562/00876 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กิจกรรมงานวันวิชาการ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ
 - แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
 - บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินการดำเนินงาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 256285.65
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (18 )
พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 1)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น และนักเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก University of Cambridge Center for ESOL Examinations วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 (Part 2)
การประชุมพัฒนาบุคลากรในเครือด้วยระบบ VDO Conference วันที่ 9 สิงหาคม 2562
การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 "เวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดของตน" วันที่ 24 สิงหาคม 2562
กิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 2-4 กันยายน 2562
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
กิจกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5-6 กันยายน 2562
ร่วมส่งแรงใจเชียร์ ทีมหุ่นยนต์ ACL01 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน WRO 2019 ณ ประเทศฮังการี วันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ 9 วิชาสามัญและ GAT-PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562
โครงการ SMART TECH นักเรียนชั้น ป.4 และป.6 ทัศนศึกษาวัดพระธาตุจอมปิง จ.ลำปาง และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จ.ลำปาง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
นักเรียนในโครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา “สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดลำปาง” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET วันที่ 6-10 มกราคม 2563
การแข่งขันทางวิชาการของสมาคมครอสเวิร์ด ซูโดกุ เอแม็ท และคำคมแห่งประเทศไทย รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ วันที่ 4-5 มกราคม 2563
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Smart TECH ระดับมัธยมศึกษา อบรมพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 มกราคม 2563
งานวันวิชาการ “Academic day ACL is good 2019” ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 มกราคม 2563
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Smart TECH ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้อนรับ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563