Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อการบริหารจัดการงานบริหารฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(176)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(7)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(28)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ประสานงานให้คำปรึกษา กำกับติดตาม ตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
2.  บุคลากรในฝ่ายมีขวัญและกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
3.  บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.  ผู้บริหารร้อยละ 90เข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
5.  ผู้บริหารร้อยละ 90มีวิสัยทัศน์ภาวะ ผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
6.  ผู้บริหารร้อยละ 90ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
7.  ผู้บริหารร้อยละ 90สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
8.  ผู้บริหารร้อยละ 90ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
9.  ผู้บริหารร้อยละ 90ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
10.  มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.  ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
12.  ผู้เรียนร้อยละ 93 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
13.  ครูร้อยละ 94 มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครอง
14.  ครูร้อยละ 93 จัดสิ่งอำนวยความ สะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
15.  มีการดำเนินการจดบันทึกรวมรวมสถิติการขาด/ ลา มาสายของนักเรียนและครูเป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติ
16.  มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
08 พ.ค. 2562 08 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 459 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 436 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 436 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
18 เม.ย. 2562 01 ต.ค. 2562   D 6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 313 วัน
08 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 163 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
08 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 24   24   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.9 งานบริหารกิจกรรม 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 16   16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย 16   16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.13 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.14 กิจกรรมการแสดง 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.17 กิจกรรม Explorer kids 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.18 กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.19 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนิตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 394 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 254 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
11 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (176)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEPฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรม Explorer kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  2 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  18 เม.ย. 2562 - 1 ต.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละระดับชั้นปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหนูน้อยสุขภาพดี  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรมมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตั้งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย(P)  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานบริหารกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน ระดับปฐมวัย โดยผ่านงานจัดซื้อ  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 งานบริหารกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEPฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำปฏิทิน Explorer kids  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรม Explorer kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานบริหารกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของเล่นตามแผนที่ได้กำหนดโดยผ่านการจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมห้องปฐมพยาบาลครูร่วมกันทำข้อตกลงในการใช้เวชภัณฑ์์และห้องปฐมพยาบาล  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  18 เม.ย. 2562 - 1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพ  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานบริหารกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 451 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานสำรวจเวชภัณท์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเชอรี่ถึงชั้นอนุบาล3  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำปฏิทินมอบหมายหน้าที่กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสานรักนอกรั้ว ฝ่ายฐมวัย  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินและตารางการเข้าเล่นให้นักเรียนระดับปฐมวัย  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  18 เม.ย. 2562 - 1 ต.ค. 2562
 จัดทำตารางปฏิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดบริเวณเขตรับผิดชอบแต่ละระดับชั้นในการดูแลความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ฝ่ายปฐมวัย พร้อมจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรของแต่ละระดับชั้น  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำตารางปฏิบัติเวรและแบบบันทึกประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูแต่ละสายชั้น  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 447 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  18 เม.ย. 2562 - 1 ต.ค. 2562
 ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงการใช้เวชภัณฑ์และกิจกรรมปฐมพยาบาลเดือนละ1ครั้ง  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมรักชีวิต รักษ์ชีวิตสิ่งแวดล้อม  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนิน กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อรับทราบเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล และโยนลูกบอลลงตะกร้า(อนุบาล3)  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ขออนุมัตเบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม-ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฎิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามเป็นระยะๆจากผู้ที่มีหน้าที่ติดตามในกิจกรรม  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบการใช้เวชภัณฑ์และประสานงานกับห้องพยาบาลโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 444 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 444 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทำความสะอาดห้องปฐมพยาบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 439 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 กำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบคระครูกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 436 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเก็บขยะบริเวณเขตรับผิดชอบของแต่ละระดับชั้นและให้ครูประจำชั้นบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละวัน  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 432 วัน กำลังดำเนินการ  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดป้ายนิเทศวันสำคัญต่างๆ ฝ่ายปฐมวัย  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินงานหนูน้อยสุขภาพดี  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคในทุกวันศุกร์  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 429 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แบ่งสีทั้ง6สีโดยการจับสลากของแต่ละสายชั้นพร้อมกับเลือกครูประธานสีและลองประธานสี  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อบรบทางไกล หลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อบรบทางไกล หลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย  9 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในปฐมวัย ( ฝ่ายปฐมวัย )  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดมอบหมายหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อบรบทางไกล หลักสูตร STEM ศึกษาในระดับปฐมวัย  15 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อบรบทางไกล หลักสูตร STEM ศึกษาในระดับปฐมวัย  16 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อบรบทางไกล หลักสูตร STEM ศึกษาในระดับปฐมวัย  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อบรบเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ STEM ศึกษา ในระดับปฐมวัย  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมการปลูกพืชผัก ภาคเรียนที่ 1  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำตารางส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยเต้นแอโรบิคในทุกวันศุกร์  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีน้ำหนักต่ำกว่า/สูงกว่าเกณฑ์ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน - กุมภาพันธ์ 63  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เบิกวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ/ของที่ระลึก กิจกรรม Explrer kids ฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรม Explorer kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัย  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การประชุม และสัมนาหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การประชุม และสัมนาหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการในกรจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เข้าร่วม การคัดเลือก 1 จังหวัด 1 นวัตกรรม  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 คัดเลือกตัวแทนนักเรียนวิ่งคบเพลิง-แจกรายการแข่งขันให้กับประธานสี  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ขออนุญาติเข้าพบเพื่อชี้แจงการขออนุมัติซื้อลูกบอล  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  18 เม.ย. 2562 - 1 ต.ค. 2562
 เข้าร่วม การคัดเลือก สื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้ และผลงานวิจัย  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักกีฬาระดับปฐมวัยของแต่ละสี  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รำเปิดงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่านปฐมวัย  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายฐมวัย  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดการ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2562  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขออนุมัติเบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ใข้ในกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Explorer kids  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรม Explorer kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 1)  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 2)  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดการ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2562  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ ในงานบริหารกิจกรรม  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานบริหารกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำปาง  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 5  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การอบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการสอนCEP ฝ่ายปฐมวัย  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน กำลังดำเนินการ  6.18 กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมการปลูกพืชผัก ภาคเรียนที่ 2 ในกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันกระโดดไกล ชั้นอนุบาล1-3(นอกรอบ)  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 6  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่2  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดการ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมใหญ่)  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์(ซ้อมย่อย)  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ร่วมกิจกรรม งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกระโดดไกล กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายในกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ทำจดหมายเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค มือ ปาก เท้า และการดูแลความสะอาดของร่างกาย  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 7  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะคและนักเรีรูระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาคโรค มือ ปาก เท้า และการดูแลความสะอาดของร่างกายปฐมวัย  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดีห้องละ 2คน (ชาย 1 หญิง 1 คน)  9 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดการ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 240 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมโครงการส่งเสริมฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพ  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการประกวดหนูน้อยฟันสวยโดยเริ่มจากระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับอนุบาล 3  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดการ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรม Explorer kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำหนดการ ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  24 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน กำลังดำเนินการ  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล  8 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน กำลังดำเนินการ  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการทำรายงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงาน งานบริหารกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 งานบริหารกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงาน Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน ไม่ได้เช็ค  6.17 กิจกรรม Explorer kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ขยายผลการอบรมครูที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียนมาแบ่งปันความรู้  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อบรมการโพสต์เอกสาร ในระบบ SWIS สำหรับครูปฐมวัย  3 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการทำรายงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน กำลังดำเนินการ  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการทำรายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน กำลังดำเนินการ  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEPฝ่ายปฐมวัย  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน กำลังดำเนินการ  6.18 กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  8 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมการแสดง  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัยปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินงานบริหารกิจกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 งานบริหารกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิืจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEP ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.18 กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.17 กิจกรรม Explorer kids  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (7)

ขั้นตอน: 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย
  หัวหน้าสายชั้น เนอสเซอรี่ - อนุบาล 1
  หัวหน้าสายชั้น อนุบาล 2
  หัวหน้าสายชั้น อนุบาล 3
  หัวหน้ากลุ่มสาระการการเรียนรู้ที่ 1,2
  หัวหน้ากลุ่มสาระการการเรียนรู้ที่ 3,4

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษโฟโต้ A4 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
3    ปากกาเขียนแผ่นซีดี 2 หัว 1 *** ***
4    ซองถนอมเอกสาร 10 *** ***
5    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
6    แฟ้ม ปกตราโรงเรียนขนาด A4 12 *** ***
7    เชือกข้อสอบ ขาว/แดง ใหญ่ 200 เมตร 1 *** ***
8    หมึกชนิดเติม Canon Ink Rifill GI790 4 Color 1 *** ***
9    พลาสติกเคลือบบัตร A4 2 *** ***
10    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
11    กระดาษโฟโต้ A4 180G 2 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
13    ลวดเย็บ Max T3-10M 5 *** ***
14    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
15    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 5 *** ***
16    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 5 *** ***
17    ลวดเย็บ No.10 10 *** ***
18    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 4 *** ***
19    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 8 *** ***
20    กระดาษสา 30 *** ***
21    ดอกกระดาษสา 35 *** ***
22    ใบไม้กระดาษสา 10 *** ***
23    เชือกดอกไม้กระดาษสา 30 *** ***
24    มุมบอร์ดกระดาษสา 30 *** ***
25    มุมบอร์ดกระดาษสา 30 *** ***
26    ป้ายบุคลากรระดับปฐมวัย 1 *** ***
27    ป้ายกิจกรรมระดับปฐมวัย 1 *** ***
28    ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 2 *** ***
29    ป้ายคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
30    ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดับปฐมวัย 8 *** ***
31    ป้ายวันคริสต์มาส 1 *** ***
32    ป้ายแสดงความยินดีวันรับวุฒิบัตรของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 1 *** ***
33    กรรไกร 8 นิ้ว 4 *** ***
34    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50D 1 *** ***
35    ลวดเย็บ No.8 3 *** ***
36    ปรอทวัดไข้ 1 *** ***
37    แผ่นเจล 4 *** ***
38    สบู่ 10 *** ***
39    ถ่ายเอกสาร 90 *** ***
40    ริบบิ้น เบอร์ 5 30 *** ***
41    ของใช้สำหรับเด็ก 35 *** ***
42    ของเยี่ยมผู้ป่วย 70 *** ***
43    ซ่อมแซมห้องบอลแลนด์ 2 *** ***
44    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 30 *** ***
45    ปากกา ควอนตั้ม 50 *** ***
46    ริบบิ้น เบอร์ 9 10 *** ***
47    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 20 *** ***
48    ริบบิ้น เบอร์ 5 35 *** ***
49    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 30 *** ***
50    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 20 *** ***
51    ถ่าน AA Panasonic 102 *** ***
52    แผ่น DVD 50 *** ***
53    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 5 *** ***
54    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 5 *** ***
55    สติ๊กเกอร์ตีเส้น คละสี 5 มม. x 9 หลา 20 *** ***
56    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 30 *** ***
57    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 10 *** ***
58    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 12 *** ***
59    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 20 *** ***
60    แฟ้มสอด A4 30 *** ***
61    ซองจดหมายขาว ขนาด No.9/125 5 *** ***
62    แฟ้มเสนอเซ็น 1 *** ***
63    แฟ้มกล่าวรายงาน A4 2 *** ***
64    ซองถนอมเอกสาร 50 *** ***
65    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 40 *** ***
66    แฟ้ม ปกตราโรงเรียนขนาด A4 30 *** ***
67    ค่าอาหารว่าง 330 *** ***
68    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 0 *** ***
69    อาหารว่าง 60 *** ***
70    กาแฟสำเร็จรูป 2 *** ***
71    โอวัลตินสำเร็จรูป 2 *** ***
72    เบรคกล่องผู้มาประเมินศูนย์เด็กเล็ก 25 *** ***
73    นำ้ดื่ม 10 *** ***
74    นำ้ดื่ม 180 *** ***
75    สติ๊กเกอร์ใส 1 *** ***
76    เอกสาร 960 *** ***
77    โรเนียวกระดาษขาว 2,000 *** ***
78    พลาสติกเคลือบบัตร A4 6 *** ***
79    เชือกฟาง 10 *** ***
80    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 14 *** ***
81    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 15 *** ***
82    หมึกชนิดเติม Canon 810 52 *** ***
83    พลาสติกม้วน ขนาด 0.8 มม. 48*85 หลา 1 *** ***
84    หมึกชนิดเติม Brother Ink Rifill 12 *** ***
85    หมึกพิมพ์ 2 *** ***
86    สเปรย์ปรับอากาศ 6 *** ***
87    ถ่านอัลคาไลน์ AA 52 *** ***
88    นำ้ดื่ม 100 *** ***
89    กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 1 *** ***
90    แผ่นใส A4 100 *** ***
91    เครื่องเย็บ MAX TGD 1 *** ***
92    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 5 *** ***
93    สเปรย์ปรับอากาศ 3 *** ***
94    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 1 *** ***
95    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 3 *** ***
96    ค่าตอบแทนวิทยากร 0 *** ***
97    ค่าเอกสาร / สื่อประกอบการอบรมและของรางวัล 0 *** ***
98    อาหารกลางวัน 1 มื้อ 0 *** ***
99    ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 0 *** ***
100    ค่าน้ำดื่ม 0 *** ***
101    ค่าตอบแทนวิทยากร 0 *** ***
102    ค่าหลักสูตรปฐมวัย 2560 0 *** ***
103    ค่าตอบแทนวิทยากร 0 *** ***
104    ค่าตอบแทนวิทยากร 0 *** ***
105    ของที่ระลึกวิทยากร 0 *** ***
106    ค่าเกียรติบัตร 0 *** ***
107    ค่าอบรมกับหน่วยงานภายนอก 0 *** ***
108    ค่าน้ำมันรถ 0 *** ***
109    ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 *** ***
110    ค่าของที่ระลึก 0 *** ***
111    ลูกบอล 300 *** ***
112    อุปกรณ์เล่นตามมุม 23 *** ***
113    เครื่องเล่น DVD 3 *** ***
114    โมบายตุ๊กตาเซรามิค 31 *** ***
115    ปุ๋ย 20 *** ***
116    เมล็ดพันธ์พืช 40 *** ***
117    ต้นไม้,กล้วยไม้ 50 *** ***
118    แบบฝึกหัดเนอสเซอรี่ 160 *** ***
119    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 1 3,500 *** ***
120    แบบฝึกหัดระดับชั้น อนุบาล 2 3,580 *** ***
121    แบบฝึกหัดระดับชั้น อนุบาล 3 3,880 *** ***
122    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 8 *** ***
123    อุปกรณ์ห้องดนตรี 8 *** ***
124    อุปกรณ์ห้องสมุด 4 *** ***
125    อุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 16 *** ***
126    วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 24 *** ***
127    สีน้ำมัน 3 *** ***
128    แบบบันทึกต่างๆ 1,432 *** ***
129    แปรงทาสี 3 *** ***
130    พู่กัน 5 *** ***
131    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 4 *** ***
132    ริบบิ้น เบอร์ 3 1 *** ***
133    ซองถนอมเอกสาร 10 *** ***
134    ริบบิ้น เบอร์ 5 8 *** ***
135    หมึกชนิดเติม Canon 810 4 *** ***
136    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
137    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 8 *** ***
138    ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 1 *** ***
139    ลูกโป่ง 5 *** ***
140    ป้ายไวนิล 1 *** ***
141    อุปกรณ์ตกแต่งและจัดขบวนพาเหรด 1 *** ***
142    เครื่องดื่ม 4 *** ***
143    ผ้าเช็ดหน้า 1 *** ***
144    ค่าชุดนักฟุตบอล 12 *** ***
145    อาหารว่าง 150 *** ***
146    ค่ารถ 2 *** ***
147    ค่ายานพาหนะ 2 *** ***
148    ค่าคลิปบอร์ดรองเขียน 120 *** ***
149    สมุดวาดเขียน 15 *** ***
150    กระดาษสติ๊กเกอร์ 4 *** ***
151    เลโก้ 9 *** ***
152    กระเป๋าผ้า 120 *** ***
153    ตัวต่อ 16 *** ***
154    สีสเปรย์เพ้นท์ผ้า 8 *** ***
155    สีอะคริลิค 2 *** ***
156    กล่องพลาสติก 8 *** ***
157    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
158    ป้ายไวนิล 4 *** ***
159    ค่าอาหารว่าง 140 *** ***
160    ป้ายไวนิล 4 *** ***
161    อาหารกล่อง 140 *** ***
162    ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 4 *** ***
163    ถ่ายเอกสาร 1,030 *** ***
164    น้ำดื่ม 260 *** ***
165    ป้ายคล้องคอ 120 *** ***
166    ของที่ระลึก 1 *** ***
167    จดหมายขออนุญาติผู้ปกครอง 230 *** ***
168    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
169    หมึกชนิดเติม Canon 810 4 *** ***
170    หมึกชนิดเติม Epson Ink Rifill 4 *** ***
171    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 8 *** ***
172    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 20 *** ***
173    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 4 *** ***
174    พลาสติกเคลือบบัตร A4 4 *** ***
175    สีไม้ 16 *** ***
176    ค่าอาหารว่าง 5 *** ***
177    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
178    เกียรติบัตร 24 *** ***
179    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 8 *** ***
180    กระดาษห่อของขวัญ 10 *** ***
181    แบบบันทึกต่างๆ 70 *** ***
182    เชือกฟาง 10 *** ***
183    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
184    เงินบำรุงกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ 6 *** ***
185     1 *** ***
186    ป้ายไวนิล 1 *** ***
187     อุปกรณ์สนาม 1 *** ***
188     ค่าเหรียญรางวัล 400 *** ***
189    น้ำดื่ม 30 *** ***
190    ขนม 720 *** ***
191    ค่าเช่าเต้นท์ 8 *** ***
192    ชุุดสำหรับใช้ในการแสดงในกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 10 *** ***
193    ชุุดสำหรับใช้ในการแสดงในกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 10 *** ***
194    ชุุดสำหรับใช้ในการแสดงในกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 10 *** ***
195     วัสดุ/อุปกรณ์ 400 *** ***
196     เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 *** ***
197     แบตเตอร์รี่ 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอซื้อลูกบอลพลาสติก ห้องบอลแลนด์ วันที่ 20/07/2562 1 *** ***
2    ขอจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมหนูมารยาทงาม และ กิจกรรมรับนักเรียนเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก 1 *** ***
3    กิจกรรมแห่เทียนพรรษาฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
4    ขอซื้อ Adapter 10 ตัว ห้องเปลี่ยนโนอนุลาล 1 *** ***
5    วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
7    ค่าของที่ระลึกเยี่ยมบ้านกิจกรรมสายรักนอกรั้ว 1 *** ***
8    ขอซื้อหมึกชนิดเติม Cannon 4 สี เพื่อใช้ในการพิมม์งานกิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกีฬาสี ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 16/11/2562 1 *** ***
10    จัดทำลู่วิ่งการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาสี ระดับปฐมวัย 2562/00362=2210 1 *** ***
11    วัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อจัดสภาพแวดล้อมปฐมวัย/603105 1 *** ***
12    วัุสดุอุปกรณ์กิจกรรม กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย 601101 1 *** ***
13    ค่าตกแต่งสถานที่กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ /601105 1 *** ***
14    ขอซื้ออุปกรณ์ฟ้อนขันดอก และเครื่องประดับชุดการแสดง 1 *** ***
15    ป้ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการสอน CEP) 1 *** ***
16    ขอซื้อแก้วน้ำพลาสติก 21 โหล ชั้นวางของพลาสติก 7 ชุด เคลียร์ 0311008 ลว.6/11/62 1 *** ***
17    ค่าของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 1 *** ***
18    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ 1 *** ***
19    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานงานบริหารฝ่ายปฐมวัย 2562/00271 1 *** ***
20    ค่าของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยทำดี 2562/00271 1 *** ***
21    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 2562/00384 1 *** ***
22    ค่าซักชุดครุยอนุบาล จำนวน 264 ชุด @ 80 บาท จากร้านสยามซักแห้ง 1 *** ***
23    คลิปบอร์ด+ป้ายชื่อ กิจกรรม Explorer Kids 1 *** ***
24    ป้ายไวนิลงานคริสต์มาส ประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
25    2562/00607=1662.-ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารเรียน ระดับปฐมวัย 1 *** ***
26    ค่าของที่ระลึกโรงเรียนเบิกพัสดุ พ.ย.62/งานบริหารกิจกรรม 1 *** ***
27    2562/00686=9000.-ปรับปรุงซ่อมแซมตาข่ายห้องบอลแลนด์ 1 *** ***
28    ป้ายไวนิลยิงโครงกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย 1 *** ***
29    ค่าของรางวัลเบิกพัสดุ/กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 1 *** ***
30    ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรเบิกพัสดุ ธ.ค.62 เข็มแดงเกมส์ปฐมวัย 1 *** ***
31    จัดซื้อสื่อแบบเรียน/ กิจกรรมสื่อแบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ 2562/00384 1 *** ***
32    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 งานบริหารกิจกรรม/2562/00384 1 *** ***
33    2562/00818=2570.-หมึกพิมพ์ Laser jet 1005 และหมึกเติม Canon งานบริหารวิชาการ 1 *** ***
34    2562/00877=2040.-ขอซื้อเจลใสทำความสะอาดมือ GPO Clean care gel 450 ml. 24 ขวด งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
35    2562/00632=37338.50 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี 1 *** ***
36    2562/00607=1662.-ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารเรียน ระดับปฐมวัย 1 *** ***
37    2562/00915=2296.-ขอซื้อปรอทวัดอุณหภูมิ สบู่เดทตอล และเจลประคบ เพื่อใช้ในห้องปฐมพยาบาลฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
38    ขอจัดทำป้ายไวนิลแสดงความยินดี กิจกรรมรับวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 1 *** ***
39    เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล เพื่อใช้ในกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย 1 *** ***
40    ขอซื้อนาฬิกาจับเวลา F.B.T เพื่อนำมาจับเวลา ในกิจกรรมทดสอบสมรรภาพ 1 *** ***
41    ค่าต่อใบอนุญาต อัสสัมชัญเนอสเซอรี่ ปี 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน
 - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย
 - แบบบันทึกการใช้ยาห้องพยาบาล
 - แบบบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์
 - แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ของนักการ
 - แบบสอบถามกิจกรรมเตรียมประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
 - แบบสอบถามกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศของครูและผู้ปกครอง
 - แบบสอบถามกิจกรรมสายรักนอกรั้ว
 - การจัดทำโครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล เนื่องจากรั้วอนุบาลมีรอยร้าวและรอยแตกเป็นบริเวณโดยรอบฝ่ายปฐมวัยดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยและสวยงามและเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ช่วยมาร่วมสนับสนุนและระบายสีรอบรั้วอนุบาลโดยการแบ่งเป็นช่วงๆ พร้อมกับมีการประกวดและมอบรางวัลเป็นเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ชนะในการวาดรูประบายสีตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ที่ได้ตั้งไว้

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบประเมินการจัดงานกิจกรรม “เข็มแดงเกมส์” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 256295.00
แบบสอบถามงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 256290.34
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (28 )
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย วันที่ 15-17 มิถุนายน 2562
ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล และระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย” วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562
การร่วมงานนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2
การสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 1)
การสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 2)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง วันที่ 23 กันยายน 2562
จัดป้ายนิเทศวันสำคัญต่างๆฝ่ายปฐมวัย
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารืิแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฎิทินปฏิบัติงาน Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย
การอบรมวิทยาการคำนวนครูปฐมวัย
การอบรมวิทยาการคำณวน
การปลูกพืชผัก ภาคเรียนที่ 2 "กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย" ณ แปลงเกษตรกรน้อย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 22 ตุลาคม 2562
การแข่งขันกรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ ประเภทลาน การกระโดดไกลของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ หนูน้อยปฐมวัย และมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกระโดดไกล ในกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 7
กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี ฝ่ายปฐมวัย “การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคติดต่อในฤดูหนาว และการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย” วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2
ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3
การประกวดหนูน้อยฟันสวย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 มกราคม 2563
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 14 มกราคม 2563
อบรมการโพสต์เอกสาร ในระบบ SWIS สำหรับครูปฐมวัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.2 อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 3 มีนาคม 2563
ขยายผลการอบรมครูที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียนมาแบ่งปันความรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย วันที่ 2 มีนาคม 2563