Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(182)
-มอบหมายหน้าที่งาน(2) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(3)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(5)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(38)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีการควบคุมคุณภาพงานการพัฒนาหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2.  มีการวางแผนการดำเนินงานทุกกิจกรรมของงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
3.  มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน กิจกรรม คณะครูงานพัฒนาหลักสูตร
4.  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
5.  สามารถบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
6.  มีการรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและการเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
7.  เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 92
8.  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10.  ครูร้อยละ 94 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
11.  ครูร้อยละ 94 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
12.  ครูร้อยละ 94 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
13.  ครูร้อยละ 94 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
14.  ครูร้อยละ 94 มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
15.  เด็กร้อยละ 92 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
16.  เด็กร้อยละ 92 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
17.  มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
18.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
19.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
08 เม.ย. 2562 15 มิ.ย. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานวิชาการฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 670 วัน
08 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
08 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 720 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 34   34   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.6 กิจกรรม Smart reader kids 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรม English is fun 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.10 กิจกรรม Morning Program 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.13 กิจกรรม Junior Robotic 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.14 กิจกรรมวันวิชาการ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมประกวดสื่อการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมหลักสูตรและการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมนิเทศการสอน 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมวัดและประเมินผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
17 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 643 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 580 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 426 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 580 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 426 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (182)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Smart Reader Kids  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรบริหารวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะภายนอก ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมกิจกรรมศิลปินน้อย ACL  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 710 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแข่งขันทักษะภายนอก  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนา จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Smart reader kids  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนแนวทางการจัดงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 701 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ของงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 696 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนิิการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ sight word and just speak out ให้กับคุณครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้าระดับชั้น 1-3  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 696 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 694 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาประชุม จัดดำเนินการ แก้ไข้กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 689 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนให้ควา่มรู้เกี่ยวกับอาเซียนในช่วงกิจกรรม Morning Program ทุกวันอังคารฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 688 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 685 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำตารางนิเทศการสอน  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ใช้หนังสือ just speak out ให้ใช้ฝึกอ่านทั้งที่บ้านและโรงเรียน และ อนุบาล 3ใช้หนังสือ sight word โดยลงมาอ่านกับคุณครูบริเวณใต้ตึกเซราฟินในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวในวันจันทร์-พฤหัสบดี  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อพื้นยางกิจกรรม Junior Robotic  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 668 วัน กำลังดำเนินการ   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 - 3 ที่มีควาสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งฝ่ายปฐมวัยในภาคเรียนที่ 1  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 664 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 664 วัน กำลังดำเนินการ   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 660 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 657 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 657 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 633 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 632 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 625 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 624 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสมาชิกอาเซียน ผ่านสื่อวีดีทัศน์ ดโยจัดคาบเรียนในหน่วยการเรียนอาเซียนน่ารู้ ฝ่ายปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Reader Kids แข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมวันอาเซียน ฝ่ายปฐมวัย  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Reader Kids แข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 608 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แข่งขันเล่านิทาน ประกอบท่าทางปฐมวัย ระดับประเทศ  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 607 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 594 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 594 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 594 วัน กำลังดำเนินการ   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 590 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 590 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 580 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรม Smart reader kids ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 580 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 580 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 575 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำจดหมายเชิญโรงเรียนต่างๆ มาเข้าร่วมการแข่งขันและชมผลงานของนักเรียนและครู ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 566 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 565 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 561 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 1  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 2  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 555 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 3  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 4  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 5  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 552 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก โดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 542 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 534 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 531 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 531 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม English is fun แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 -3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การประกวดหนูน้อยนพมาศ 2562 รุ่นหญิง อายุ 4 – 9 ปี  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 523 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เชิญผู้อำนวยการชมการซ้อมใหญ่  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันว่ายน้ำวังนาคราชแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562  23 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 506 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำรายชื่อนักเรียนตามฐานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขัน Singha Park Chiangrai Balance Bike Thailand Open 2020  12 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1-2 กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขัน จินตคณิตโดยการใช้นิ้วมือ ระดับอนุบาล  18 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 1และห้อง 2  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 451 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 451 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 3 และ ห้อง 4  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 5  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมวันวิชาการระดับปฐมวัย  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 447 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รายการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง  26 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 6 และห้อง 7  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 444 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 440 วัน กำลังดำเนินการ  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 440 วัน กำลังดำเนินการ   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 436 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 433 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 433 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขัน Chiang Rai Runner Bike Cup 2020 #1  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 428 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรม Junior Robotic  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 428 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ เป็นเกียรติร่วมงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุม ชี้แจง กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 419 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรดนตรี ระดับชั้นอนุบาล 3  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ซ้อมรับวุฒิบัตร  26 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน กำลังดำเนินการ   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผล จัดทำรายงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏบัติกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  29 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 411 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการนิเทศประเมอนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่องไป ฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 409 วัน กำลังดำเนินการ   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 409 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 405 วัน กำลังดำเนินการ  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ กิจกรรมศิลปินน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุกมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (2) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
   1    กิจกรรมนิเทศการสอน
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศการสอน 1    กิจกรรมนิเทศการสอน
   1   6.7 กิจกรรม English is fun

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (3)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศการสอน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ทดสอบครั้งที่ 1

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun (วันที่ 8 เม.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 18 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 *** ***
3    แผ่นใส A4 800 *** ***
4    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 9 *** ***
5    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 8 *** ***
6    กระดาษโฟโต้ A4 180G 10 *** ***
7    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 10 *** ***
8    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 45 *** ***
9    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 25 *** ***
10    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 9 *** ***
11    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 24 *** ***
12    ลวดเย็บ No.8 15 *** ***
13    ลวดเย็บ No.10 40 *** ***
14    แฟ้มสอด A4 70 *** ***
15    ซองใส่แผ่น CD 1 แผ่น 100 *** ***
16    แผ่น CD 100 *** ***
17    ซองถนอมเอกสาร 30 *** ***
18    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 0 *** ***
19    ค่าถ่ายเอกสาร 4,940 *** ***
20    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
21    เครื่องฟอกอากาศห้องเรียน CEP 1 *** ***
22    นิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
23    ค่าเดินทางนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
24    ค่าของที่ระลึกนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
25    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
26    สมุดบันทึกนิเทศการสอน 80 *** ***
27    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
28    สมุดบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 25 *** ***
29    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
30    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
31    ผ้าสักหลาด 40 *** ***
32    ใยสังเคราะห์ 2 *** ***
33    ได้หลากสี 10 *** ***
34    เข็มเย็บผ้า 6 *** ***
35    ไหมพรม 100 *** ***
36    เกียรติบัตร 5 *** ***
37    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
38    ของที่ระลึกกรรมการตัดสินสื่อการสอน 2 *** ***
39    เกียรติบัตร 12 *** ***
40    ของรางวัลกรรไกร 3 *** ***
41    คัดเตอร์ 3 *** ***
42    ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 3 *** ***
43    ปากกาหมึกซึม 3 *** ***
44    กระเป๋าผ้า 13 *** ***
45    ุค่าถ่ายเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
46    พลาสติกเคลือบบัตร A4 3 *** ***
47    ค่าถ่ายเอกสาร 10 *** ***
48    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
49    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 15 *** ***
50    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
51    ลวดเย็บ No.10 20 *** ***
52    ลวดเย็บ 1213 Max 4 *** ***
53    ซองถนอมเอกสาร 6 *** ***
54    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 3 *** ***
55    แผ่นใส A4 300 *** ***
56    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
57    กระดาษมันปู 70 *** ***
58    พู่กัน 30 *** ***
59    ผ้าขนหนู 3 *** ***
60    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 12 *** ***
61    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 11 *** ***
62    กระดาษเทาขาว 250 g 31*44 4 *** ***
63    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 13 *** ***
64    เกียรติบัตร 8 *** ***
65    กระดาษโฟโต้ A4 180G 1 *** ***
66    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
67    ริบบิ้น เบอร์ 5 3 *** ***
68    ดินสอ HB 4 *** ***
69    ริบบิ้นสำเร็จรูป 24 *** ***
70    ของรางวัล 30 *** ***
71    กระดาษห่อของขวัญ 6 *** ***
72    สีไม้ 36 *** ***
73    สมุดวาดเขียน 3 *** ***
74    สมุดวาดเขียน 3 *** ***
75    ค่าถ่ายเอกสารศูนย์ผลิต 0 *** ***
76    กระดาษสา 15 *** ***
77    ค่าอาหารนักเรียน 50 *** ***
78    อาหารครู 50 *** ***
79    น้ำดื่ม 100 *** ***
80    ค่าถ่ายเอกสาร 21 *** ***
81    ค่าอาหารว่าง 110 *** ***
82    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 125 *** ***
83    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
84    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
85    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
86    ถ่าน 29 *** ***
87    หนังสือสำหรับเด็ก 29 *** ***
88    ค่าถ่ายเอกสารศุนย์ผลิต 398 *** ***
89    เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 1 *** ***
90    เกียรติบัตร 87 *** ***
91    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 7 *** ***
92     ดินนำ้มันไร้สาร 80 *** ***
93     สีเทียน 50 *** ***
94    สื่ออุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ 15 *** ***
95    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
96    เมล็ดพืช 1 *** ***
97     เมล็ดพืช 1 *** ***
98    เมล็ดพืช 1 *** ***
99    เมล็ดพืช 1 *** ***
100     เมล็ดพืช 1 *** ***
101    เมล็ดพืช 1 *** ***
102    เมล็ดพืช 1 *** ***
103     กล่องดินสอ 38 *** ***
104    สีไม้ยาว 38 *** ***
105    สีเมจิก 38 *** ***
106    สีเทียน 38 *** ***
107    กระดาษห่อของขวัญ 60 *** ***
108    ริบบิ้น 6 *** ***
109     กระดาษมันปู 43 *** ***
110    เมล็ดพืช 1 *** ***
111    เกียรติบัตร 155 *** ***
112    กระดาษ 100 ปอนด์ 5 *** ***
113    ค่าถ่ายเอกสาร 251 *** ***
114    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 *** ***
115     ค่าเบี้ยเลี่้ยงคนขับ 5 *** ***
116    ค่าที่พัก 5 *** ***
117    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 4 *** ***
118    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 5 *** ***
119    ดินสอ HB 10 *** ***
120    กระดาษมันปู 81 *** ***
121     สีเทียน 5 *** ***
122    ดินน้ำมันไร้สาร 80 *** ***
123    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของนักเรียน 80 *** ***
124    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของครู 30 *** ***
125    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 8 *** ***
126     ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 50 *** ***
127     ถ่ายเอกสารจดหมาย 7 *** ***
128    ไม้อัด 1 *** ***
129    ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
130    ค่าเช่ารถม้า 10 *** ***
131    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
132    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
133     ตุงช้างล้านนาจ่ิ๋ว 10 *** ***
134     ตุงกระดาษ 10 *** ***
135    ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน 2 *** ***
136    ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 *** ***
137    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 20 *** ***
138    ถุงขยะสีดำ 4 *** ***
139    ริบบิ้น เบอร์ 3 1 *** ***
140    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
141    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 70 *** ***
142    จ้ดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
143     จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
144    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 60 *** ***
145    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 54 *** ***
146     เลโก้ชุดใหญ่ 2 *** ***
147     เลโก้ชุดกลาง 2 *** ***
148    เลโก้ชุดเล็ก 4 *** ***
149    สมุดรักการอ่าน 500 *** ***
150     สติ๊กเกอร์กระดาษ 4 *** ***
151    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 40 *** ***
152     ไมค์พร้อมอุปกรณ์ 2 *** ***
153     ไมโครโฟนไร้สาย 1 *** ***
154    โฟมที่หุ้มไมโครโฟน 2 *** ***
155    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 40 *** ***
156    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 10 *** ***
157    หลอดกาแฟ 2 *** ***
158    ดินน้ำมัน 7 *** ***
159    กระดาษโปสเตอร์ สองหน้า 20 *** ***
160    ลูกบอล 4 *** ***
161     ทหารหุ่นกระโดดร่ม 9 *** ***
162     ถุงซิปใสพลาสติก 5 *** ***
163    สีผสมอาหาร 1 *** ***
164    รางวัล 1 *** ***
165    ลูกโป่ง 3 *** ***
166    จุกลูกโป่ง 3 *** ***
167    ก้านลูกโป่ง 3 *** ***
168    กระดาษชาร์ท 15 *** ***
169    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 15 *** ***
170    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
171    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 10 *** ***
172    กาวแท่งซิลิโคนเล็ก ใส่ปืนกาว 1 *** ***
173    เชือกฟาง 4 *** ***
174    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
175    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
176    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
177    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 20 *** ***
178    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
179    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 20 *** ***
180    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 5 *** ***
181    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 5 *** ***
182    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 5 *** ***
183    เลโก้ 4 *** ***
184    เลโก้ 4 *** ***
185    เลโก้ 4 *** ***
186    เลโก้ 4 *** ***
187    แผ่นรองเล่นเลโก้ 10 *** ***
188    เกียรติบัตร 28 *** ***
189    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
190    หมึกเติม 4 *** ***
191    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1 *** ***
192    ถ่านอัลคาไลน์ AA 20 *** ***
193     ดินนำ้มันไร้สารแบบแท่งกลม 4 *** ***
194     สื่อมัลติมิเดียสำหรับเด็กปฐมวัย (Software) 1 *** ***
195    เกียรติบัตร 28 *** ***
196    ชุดข้อต่อขวดสร้างพายุทอร์นาโด 4 *** ***
197    ชุดเครื่องดนตรี Shakers Tambourine กระดิ่งข้อมือของเล่นเพื่อการศึกษา 1 *** ***
198    กระดาษกรอง 7 เซนติเมตร 3 *** ***
199    แผ่นสติ๊กเกอร์แม่เหล็ก A4 VEETEX 2 *** ***
200    กล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็ก 1 *** ***
201    หุ่นไม้จำลอง " คน" 10 *** ***
202    เมล็ดผัก 30 *** ***
203    ดินผสมพร้อมปลูก 5 *** ***
204    ถุงเพาะชำ 3 *** ***
205    ค่าขนส่งสินค้า 3 *** ***
206    ใบงานบันทึกการทดลอง 385 *** ***
207    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
208    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
209     ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
210    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 1 *** ***
211    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
212     ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 7 *** ***
213     ดอกไม้ประจำชาติและดินผสมพร้อมปลูก 1 *** ***
214    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
215    ค่าเกียรติบัตร 250 *** ***
216     ค่าเทมโบรีน 15 *** ***
217    ค่าเครื่องดนตรี triangle 3 *** ***
218    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
219    ป้ายไวนิล 1 *** ***
220    ปกวุฒิบัตร / ปกเกียรติบัตร 250 *** ***
221    น้ำดื่ม 175 *** ***
222     วุฒิบัตร 250 *** ***
223    รูปถ่าย 250 *** ***
224    ชุดคลุม 250 *** ***
225     เจลใส่ผม 8 *** ***
226    กิ๊ฟติดผม 8 *** ***
227    ตกแต่งสถานที่ 6 *** ***
228    ของที่ระลึกนักเรียน 250 *** ***
229    ตกแต่งสถานที่ 3 *** ***
230    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
231    ชุดคลุม 2 *** ***
232    ถุงคลุมชุดครุย 50 *** ***
233    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 4 *** ***
234    สีไม้ยาว 12 สี คอลีน 4 *** ***
235    สีไม้ยาว 12 สี (ตราม้า) 4 *** ***
236    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) 2 *** ***
237    ชุดเลโก้ 9 *** ***
238    ค่าถ่ายเอกสาร 56 *** ***
239    ค่าป้ายไวนิล 4 *** ***
240    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บัญชีเรียกชื่อเนอสเซอรี่-อ.3 1 *** ***
2    กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 15-08/2562 1 *** ***
3    ขอซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อ กิจกรรมอบรมผลิตสื่อนวัตกรรม 01/10/2562 1 *** ***
4    นักเรียน CEP ระดับปฐมวัย ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 10/09/2562 1 *** ***
5    วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน 1 *** ***
6    เครื่องพิมพ์ EPSON LQ3110 1 *** ***
7    ขอซืื้อหมึกพิมพ์ HP Laser CB435A เพื่อใช้ในงานวิชาการปฐมวัย 1 *** ***
8    ค่าของที่ระลึกกระเช้านร.CEP กิจกรรมทัศนศึกษาแม่ะมาะ 1 *** ***
9    กิจกรรม Junior Roboticโฟมยาง 6 มิลคละสี /605115 1 *** ***
10    เคลียร์แข่งขันเล่านิทาน หอสมุดแห่งชาติ 605101 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายแข่งขันเล่านิทานระดับปฐมวัย วันที่ 17-08-62 1 *** ***
12    ขอซื้อชุดประจำชาติประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้นไม้ประจำชาติบรูไน เคลียร์ 0309031 1 *** ***
13    ขอซื้อตุงกระดาษ ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย เคลียร์ 0309030 1 *** ***
14    จัดซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นของรางวัล กิจกรรม Smart Reader kids 13/09/2562 (0109039) 1 *** ***
15    อุปกรณ์ทดรองวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย เคลียร์0311024 ลว.11/11/62 1 *** ***
16    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมงานวิชาการปฐมวัย 2562/00271 1 *** ***
17    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกปฐมวัย 2562/00271 1 *** ***
18    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 2562/00271 1 *** ***
19    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน กิจกรรม Morning Program 2562/00271 1 *** ***
20    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน กิจกรรม Cool Kids Camp 2562/00271 1 *** ***
21    ของรางวัล และเครื่องช่วยสอน กิจกรรม English is fun เคลียร์0311052 ลว.27-11-62 1 *** ***
22    ขอซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นรางวัล และใช้ในการเรียนการสอนเคลียร์ 0312001 ลว.2-12-62 1 *** ***
23    2562/00643 =78440.-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
24    2562/00769=2000.-ขอจัดทำ ป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ใบ กิจกรรมจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 *** ***
25    2562/00817ขอซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 1 *** ***
26    2562/00846ขอซื้อ Tamborine และวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมศิลปินน้อย ACL 1 *** ***
27    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 1 *** ***
28    หมึกแคนนอน งานบริหารวิชาการปฐมวัย 1 *** ***
29    2562/00876 ค่าของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 1 *** ***
30    2562/00876 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กิจกรรมงานวิชาการ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินงานวิชาการปฐมวัย
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
 - แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
 - สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (5)
หัวข้อ %
แบบสอบถามเกี่ยวกับ กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน92.00
แบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินพัฒนา หลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 256093.70
การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย97.47
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม Cool Kids Camp94.60
แบบสอบถาม งานบริหารวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 256291.35
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (38 )
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
นักเล่านิทานคนเก่ง ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันเล่านิทาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ฝ่ายปฐมวัย การทำ“น้ำดอกอัญชัญมะนาว”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 K2.A (CEP) วันที่ 3 กันยายน 2562
กิจกรรม Explorer Kids “เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์” นักเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย วันที่ 10 กันยายน 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ข้าวแต๋นน้ำแตงโม”ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 วันที่ 20 กันยายน 2562
การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย
งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จัดทำตารางนิเทศการสอน
ฝ่ายปฐมวัย จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP ในปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขัน English is fun 2019 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
การเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มปฐมวัย โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง
ฝ่ายปฐมวัย ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ด.ญ.กันต์ฤทัย มาลัย นักเรียนชั้น อ.2/1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำวังนาคราชแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 ณ สระว่ายน้ำธารสวรรค์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม Junior Robotics การแข่งขัน Robot ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 6 ธันวาคม 2562
การแข่งขัน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 13 ธันวาคม 2562
การแข่งขันรุ่น Standard : อายุ 5-6 ปี จากกิจกรรม Singha Park Chiangrai Balance Bike Thailand Open 2020
รางวัลชนะเลิศ รุ่น Standard การแข่งขัน Singha Park Chiangrai Balance Bike Thailand Open 2020 วันที่ 12 มกราคม 2563
การแข่งขันกิจกรรม English is fun นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 17 มกราคม 2563
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1และห้อง 2 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อยบริเวณลานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย และถ่ายภาพเดี่ยว สตูดิโอ ณ ห้องสมุด ฝ่ายปฐมวัย
การแข่งขันจินตคณิต โดยการใช้นิ้วมือ ระดับอนุบาลศึกษา ในงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อัจฉริยะ ปี 5 ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี วันที่ 18 มกราคม 2563
ถ่ายภาพบัณฑิตน้อย นักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 3 และห้อง 4
ถ่ายภาพบัณฑิตน้อย นักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 5
ถ่ายภาพบัณฑิตน้อย นักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 6 และห้อง 7
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี วันที่ 25-26 มกราคม 2563
เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมบัณฑิตน้อย
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย
ประชุม ชี้แจง กิจกรรมศิลปินน้อย ACL
กิจกรรม “กาดมั่วตั๋วน้อย”ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานหน้ารูปปั้นพระแม่มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีมอบเกียรติบัตร จบหลักสูตรวิชาดนตรีนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563