Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(171)
-มอบหมายหน้าที่งาน(2) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(3)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(24)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีการควบคุมคุณภาพงานการพัฒนาหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2.  มีการวางแผนการดำเนินงานทุกกิจกรรมของงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
3.  มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน กิจกรรม คณะครูงานพัฒนาหลักสูตร
4.  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
5.  สามารถบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
6.  มีการรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและการเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
7.  เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 92
8.  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10.  ครูร้อยละ 94 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
11.  ครูร้อยละ 94 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
12.  ครูร้อยละ 94 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
13.  ครูร้อยละ 94 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
14.  ครูร้อยละ 94 มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
15.  เด็กร้อยละ 92 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
16.  เด็กร้อยละ 92 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
17.  มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
18.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
19.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
08 เม.ย. 2562 15 มิ.ย. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานวิชาการฝ่ายปฐมวัย  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 216 วัน
08 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 104 วัน
08 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 266 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 231 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 231 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 104 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 12  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 12   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 34  มิส  ศิริพร    ท้าวคำ 34   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก 11  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 11   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 8  มิส  วนิดา    สังขรัตน์ 8   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 10  มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์ 10   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.6 กิจกรรม Smart reader kids 9  มิส  ชฎาพร    ปริยะ 9   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรม English is fun 13  มิส  ปาริชาติ    วังชา 13   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก 6  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 6   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp 7  มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข 7   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.10 กิจกรรม Morning Program 6  มิส  เบญจวรรณ    กันยะมี 6   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน 8  มิส  กัญญา    อุ่นผูก 8   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี 8  มิส  ปราณี    กองดิน 8   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.13 กิจกรรม Junior Robotic 9  มิส  ปราณี    กองดิน 9   0 *** *** 74 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.14 กิจกรรมวันวิชาการ 7  มิส  วรนุช    ทิพย์เนตร 7   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL 3  มิส  จิตฐิลักษณ์    ราโชมาศ 3   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 10  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 10   0 *** *** 74 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรม  มิส  รวีวรรณ    แสงศิริรัตน์ 0   0 *** *** 74 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมประกวดสื่อการสอน  มิส  สิริกร    สุนทรศีลวัตร 0   0 *** *** 74 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  มิส  พรพรรณ    เทพอุด 0   0 *** *** 74 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมนิเทศการสอน 10  มิส  อำพรรณ์    นันต๊ะคำมี 10   0 *** *** 74 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมวัดและประเมินผล  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 74 วัน
17 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 74 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 104 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 126 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 49 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 28 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 104 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 104 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 126 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 28 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 104 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 104 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (171)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Smart Reader Kids  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรบริหารวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะภายนอก ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมกิจกรรมศิลปินน้อย ACL  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแข่งขันทักษะภายนอก  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนา จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Smart reader kids  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนแนวทางการจัดงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ของงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 242 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนิิการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ sight word and just speak out ให้กับคุณครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้าระดับชั้น 1-3  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาประชุม จัดดำเนินการ แก้ไข้กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 235 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนให้ควา่มรู้เกี่ยวกับอาเซียนในช่วงกิจกรรม Morning Program ทุกวันอังคารฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 234 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำตารางนิเทศการสอน  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ใช้หนังสือ just speak out ให้ใช้ฝึกอ่านทั้งที่บ้านและโรงเรียน และ อนุบาล 3ใช้หนังสือ sight word โดยลงมาอ่านกับคุณครูบริเวณใต้ตึกเซราฟินในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวในวันจันทร์-พฤหัสบดี  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อพื้นยางกิจกรรม Junior Robotic  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 214 วัน กำลังดำเนินการ   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 - 3 ที่มีควาสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งฝ่ายปฐมวัยในภาคเรียนที่ 1  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน กำลังดำเนินการ   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสมาชิกอาเซียน ผ่านสื่อวีดีทัศน์ ดโยจัดคาบเรียนในหน่วยการเรียนอาเซียนน่ารู้ ฝ่ายปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Reader Kids แข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมวันอาเซียน ฝ่ายปฐมวัย  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Reader Kids แข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แข่งขันเล่านิทาน ประกอบท่าทางปฐมวัย ระดับประเทศ  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน กำลังดำเนินการ   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรม Smart reader kids ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำจดหมายเชิญโรงเรียนต่างๆ มาเข้าร่วมการแข่งขันและชมผลงานของนักเรียนและครู ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 1  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 2  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 3  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 4  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 5  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก โดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม English is fun แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 -3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การประกวดหนูน้อยนพมาศ 2562 รุ่นหญิง อายุ 4 – 9 ปี  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เชิญผู้อำนวยการชมการซ้อมใหญ่  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันว่ายน้ำวังนาคราชแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562  23 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำรายชื่อนักเรียนตามฐานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขัน Singha Park Chiangrai Balance Bike Thailand Open 2020  12 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1-2 กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  17 ม.ค. 2563 กำลังเกิดขึ้น เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 1และห้อง 2  20 ม.ค. 2563 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  20 ม.ค. 2563 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 3 และ ห้อง 4  21 ม.ค. 2563 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 5  23 ม.ค. 2563 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมวันวิชาการระดับปฐมวัย  24 ม.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ห้อง 6 และห้อง 7  27 ม.ค. 2563 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  28 ม.ค. 2563 11 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรม Junior Robotic  31 ม.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  31 ม.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  31 ม.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  4 ก.พ. 2563 18 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  7 ก.พ. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  7 ก.พ. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  7 ก.พ. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.พ. 2563 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ เป็นเกียรติร่วมงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.พ. 2563 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  21 ก.พ. 2563 35 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผล จัดทำรายงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏบัติกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  29 ก.พ. 2563 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการนิเทศประเมอนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่องไป ฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 45 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป  2 มี.ค. 2563 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 มี.ค. 2563 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  6 มี.ค. 2563 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  6 มี.ค. 2563 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป  6 มี.ค. 2563 49 วัน ไม่ได้เช็ค   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป  18 มี.ค. 2563 61 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุกมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (2) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
   1    กิจกรรมนิเทศการสอน
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศการสอน 1    กิจกรรมนิเทศการสอน
   1   6.7 กิจกรรม English is fun

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (3)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศการสอน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ทดสอบครั้งที่ 1

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun (วันที่ 8 เม.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสาร 1,600 *** ***
2    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
3    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 18 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 *** ***
5    แผ่นใส A4 800 *** ***
6    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 9 *** ***
7    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 8 *** ***
8    กระดาษโฟโต้ A4 180G 10 *** ***
9    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 10 *** ***
10    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 45 *** ***
11    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 25 *** ***
12    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 9 *** ***
13    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 24 *** ***
14    ลวดเย็บ No.8 15 *** ***
15    ลวดเย็บ No.10 40 *** ***
16    แฟ้มสอด A4 70 *** ***
17    ซองใส่แผ่น CD 1 แผ่น 100 *** ***
18    แผ่น CD 100 *** ***
19    ซองถนอมเอกสาร 30 *** ***
20    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 0 *** ***
21    ค่าถ่ายเอกสาร 4,940 *** ***
22    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
23    เครื่องฟอกอากาศห้องเรียน CEP 1 *** ***
24    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
25    นิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
26    ค่าเดินทางนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
27    ค่าของที่ระลึกนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
28    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
29    สมุดบันทึกนิเทศการสอน 80 *** ***
30    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
31    สมุดบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 25 *** ***
32    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
33    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
34    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจงานวิจัย 3 *** ***
35    เกียรติบัตร 5 *** ***
36    ของที่ระลึกวิทยากร 3 *** ***
37    ขอบรางวัลครู 5 *** ***
38    รางวัลประกวดงานวิจัย รางวัลชนะเลิศ 1 *** ***
39    รางวัลประกวดงานวิจัย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 *** ***
40    รางวัลประกวดงานวิจัย รองชนะเลิศอันดับี่ 2 1 *** ***
41    รางวัลประกวดงานวิจัย ชมเชย 2 *** ***
42    ค่าถ่ายเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
43    ผ้าสักหลาด 40 *** ***
44    ใยสังเคราะห์ 2 *** ***
45    ได้หลากสี 10 *** ***
46    เข็มเย็บผ้า 6 *** ***
47    ไหมพรม 100 *** ***
48    เกียรติบัตร 5 *** ***
49    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
50    ของที่ระลึกกรรมการตัดสินสื่อการสอน 2 *** ***
51    เกียรติบัตร 12 *** ***
52    ของรางวัลกรรไกร 3 *** ***
53    คัดเตอร์ 3 *** ***
54    ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 3 *** ***
55    ปากกาหมึกซึม 3 *** ***
56    กระเป๋าผ้า 13 *** ***
57    ุค่าถ่ายเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
58    ค่าตอบแทนวิทยากร 8 *** ***
59    เอกสาร / สื่อประกอบการอบรบและของรางวัล 290 *** ***
60    ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 232 *** ***
61    ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 *** ***
62    ค่าน้ำดื่ม 20 *** ***
63    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
64    พลาสติกเคลือบบัตร A4 3 *** ***
65    ค่ายถ่ายเอกสาร 10 *** ***
66    ค่าซื้อหลักสูตรปฐมวัย 2560 58 *** ***
67    ค่าเกียรติบัตร 290 *** ***
68    อบรบกับหน่วยงานภายนอก 29 *** ***
69    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 10 *** ***
70    ค่าถ่ายเอกสาร 10 *** ***
71    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
72    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 15 *** ***
73    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
74    ลวดเย็บ No.10 20 *** ***
75    ลวดเย็บ 1213 Max 4 *** ***
76    ซองถนอมเอกสาร 6 *** ***
77    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 3 *** ***
78    แผ่นใส A4 300 *** ***
79    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
80    ชุดโคมไฟ (ไฟจราจร) 2 *** ***
81    ชุดไฟสัญญาณข้ามถนน 1 *** ***
82    อะแดปเตอร์ 1 *** ***
83    กระดาษมันปู 70 *** ***
84    พู่กัน 30 *** ***
85    ผ้าขนหนู 3 *** ***
86    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 12 *** ***
87    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 11 *** ***
88    กระดาษเทาขาว 250 g 31*44 4 *** ***
89    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 13 *** ***
90    เกียรติบัตร 8 *** ***
91    กระดาษโฟโต้ A4 180G 1 *** ***
92    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
93    ริบบิ้น เบอร์ 5 3 *** ***
94    ดินสอ HB 4 *** ***
95    ริบบิ้นสำเร็จรูป 24 *** ***
96    ของรางวัล 30 *** ***
97    กระดาษห่อของขวัญ 6 *** ***
98    สีไม้ 36 *** ***
99    สมุดวาดเขียน 3 *** ***
100    สมุดวาดเขียน 3 *** ***
101    ค่าถ่ายเอกสารศูนย์ผลิต 0 *** ***
102    กระดาษสา 15 *** ***
103    ค่าอาหารนักเรียน 50 *** ***
104    อาหารครู 50 *** ***
105    น้ำดื่ม 100 *** ***
106    ค่าถ่ายเอกสาร 21 *** ***
107    ค่าอาหารว่าง 110 *** ***
108    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 125 *** ***
109    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
110    หมึกชนิดเติม Epson Ink Rifill 4 *** ***
111    หมึกชนิดเติม Canon 810 4 *** ***
112    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 8 *** ***
113    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 20 *** ***
114    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 4 *** ***
115    พลาสติกเคลือบบัตร A4 4 *** ***
116    เลโก้ 9 *** ***
117    ตัวต่อ 16 *** ***
118    กล่องพลาสติก 8 *** ***
119    ป้ายไวนิล 4 *** ***
120    ค่ายานพาหนะ 2 *** ***
121    ค่าคลิปบอร์ดรองเขียน 120 *** ***
122    ป้ายไวนิล 4 *** ***
123    สมุดวาดเขียน 15 *** ***
124    กระดาษสติ๊กเกอร์ 4 *** ***
125    กระเป๋าผ้า 120 *** ***
126    สีสเปรย์เพ้นท์ผ้า 8 *** ***
127    สีอะคริลิค 2 *** ***
128    ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 4 *** ***
129    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
130    ถ่ายเอกสาร 1,030 *** ***
131    ค่าอาหารว่าง 140 *** ***
132    อาหารกล่อง 140 *** ***
133    น้ำดื่ม 260 *** ***
134    ป้ายคล้องคอ 120 *** ***
135    ของที่ระลึก 1 *** ***
136    จดหมายขออนุญาติผู้ปกครอง 230 *** ***
137    สวิตช์ไฟ 1 *** ***
138    สายไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ 1 *** ***
139    รถจักรยานเด็ก 2 *** ***
140    หมวกกันน๊อคเด็ก 2 *** ***
141    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
142    ปูนซีเมนต์ 6 *** ***
143    ปูนปลาสเตอร์ 3 *** ***
144    สีน้ำ 2 *** ***
145    ทรายละเอียด 6 *** ***
146    น้ำมันพืช 2 *** ***
147    แปรงขัดห้องน้ำ 2 *** ***
148    อุปกรณ์เล่นตามมุม 23 *** ***
149    เครื่องเล่น DVD 3 *** ***
150    แบบฝึกหัดเนอสเซอรี่ 160 *** ***
151    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 1 3,500 *** ***
152    แบบฝึกหัดระดับชั้น อนุบาล 2 3,580 *** ***
153    แบบฝึกหัดระดับชั้น อนุบาล 3 3,880 *** ***
154    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 8 *** ***
155    อุปกรณ์ห้องดนตรี 8 *** ***
156    อุปกรณ์ห้องสมุด 4 *** ***
157    อุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 16 *** ***
158    วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสแน 24 *** ***
159    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
160    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
161    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
162    ถ่าน 29 *** ***
163    หนังสือสำหรับเด็ก 29 *** ***
164    ค่าถ่ายเอกสารศุนย์ผลิต 398 *** ***
165    เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 1 *** ***
166    เกียรติบัตร 87 *** ***
167    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 7 *** ***
168     ดินนำ้มันไร้สาร 80 *** ***
169     สีเทียน 50 *** ***
170    สื่ออุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ 15 *** ***
171    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
172    เมล็ดพืช 1 *** ***
173     เมล็ดพืช 1 *** ***
174    เมล็ดพืช 1 *** ***
175    เมล็ดพืช 1 *** ***
176     เมล็ดพืช 1 *** ***
177    เมล็ดพืช 1 *** ***
178    เมล็ดพืช 1 *** ***
179     กล่องดินสอ 38 *** ***
180    สีไม้ยาว 38 *** ***
181    สีเมจิก 38 *** ***
182    สีเทียน 38 *** ***
183    กระดาษห่อของขวัญ 60 *** ***
184    ริบบิ้น 6 *** ***
185     กระดาษมันปู 43 *** ***
186    เมล็ดพืช 1 *** ***
187    เกียรติบัตร 155 *** ***
188    กระดาษ 100 ปอนด์ 5 *** ***
189    ค่าถ่ายเอกสาร 251 *** ***
190    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 *** ***
191     ค่าเบี้ยเลี่้ยงคนขับ 5 *** ***
192    ค่าที่พัก 5 *** ***
193    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 4 *** ***
194    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 5 *** ***
195    ดินสอ HB 10 *** ***
196    กระดาษมันปู 81 *** ***
197     สีเทียน 5 *** ***
198    ดินน้ำมันไร้สาร 80 *** ***
199    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของนักเรียน 80 *** ***
200    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของครู 30 *** ***
201    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 8 *** ***
202     ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 50 *** ***
203     ถ่ายเอกสารจดหมาย 7 *** ***
204    ไม้อัด 1 *** ***
205    ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
206    ค่าเช่ารถม้า 10 *** ***
207    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
208    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
209     ตุงช้างล้านนาจ่ิ๋ว 10 *** ***
210     ตุงกระดาษ 10 *** ***
211    ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน 2 *** ***
212    ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 *** ***
213    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 20 *** ***
214    ถุงขยะสีดำ 4 *** ***
215    ริบบิ้น เบอร์ 3 1 *** ***
216    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
217    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 70 *** ***
218    จ้ดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
219     จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
220    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 60 *** ***
221    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 54 *** ***
222     เลโก้ชุดใหญ่ 2 *** ***
223     เลโก้ชุดกลาง 2 *** ***
224    เลโก้ชุดเล็ก 4 *** ***
225    สมุดรักการอ่าน 500 *** ***
226     สติ๊กเกอร์กระดาษ 4 *** ***
227    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 40 *** ***
228     ไมค์พร้อมอุปกรณ์ 2 *** ***
229     ไมโครโฟนไร้สาย 1 *** ***
230    โฟมที่หุ้มไมโครโฟน 2 *** ***
231    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 40 *** ***
232    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 10 *** ***
233    หลอดกาแฟ 2 *** ***
234    ดินน้ำมัน 7 *** ***
235    กระดาษโปสเตอร์ สองหน้า 20 *** ***
236    ลูกบอล 4 *** ***
237     ทหารหุ่นกระโดดร่ม 9 *** ***
238     ถุงซิปใสพลาสติก 5 *** ***
239    สีผสมอาหาร 1 *** ***
240    รางวัล 1 *** ***
241    ลูกโป่ง 3 *** ***
242    จุกลูกโป่ง 3 *** ***
243    ก้านลูกโป่ง 3 *** ***
244    กระดาษชาร์ท 15 *** ***
245    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 15 *** ***
246    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
247    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 10 *** ***
248    กาวแท่งซิลิโคนเล็ก ใส่ปืนกาว 1 *** ***
249    เชือกฟาง 4 *** ***
250    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
251    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
252    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
253    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 20 *** ***
254    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
255    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 20 *** ***
256    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 5 *** ***
257    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 5 *** ***
258    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 5 *** ***
259    เลโก้ 4 *** ***
260    เลโก้ 4 *** ***
261    เลโก้ 4 *** ***
262    เลโก้ 4 *** ***
263    แผ่นรองเล่นเลโก้ 10 *** ***
264    เกียรติบัตร 28 *** ***
265    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
266    หมึกเติม 4 *** ***
267    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1 *** ***
268    ถ่านอัลคาไลน์ AA 20 *** ***
269     ดินนำ้มันไร้สารแบบแท่งกลม 4 *** ***
270     สื่อมัลติมิเดียสำหรับเด็กปฐมวัย (Software) 1 *** ***
271    เกียรติบัตร 28 *** ***
272    ชุดข้อต่อขวดสร้างพายุทอร์นาโด 4 *** ***
273    ชุดเครื่องดนตรี Shakers Tambourine กระดิ่งข้อมือของเล่นเพื่อการศึกษา 1 *** ***
274    กระดาษกรอง 7 เซนติเมตร 3 *** ***
275    แผ่นสติ๊กเกอร์แม่เหล็ก A4 VEETEX 2 *** ***
276    กล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็ก 1 *** ***
277    หุ่นไม้จำลอง " คน" 10 *** ***
278    เมล็ดผัก 30 *** ***
279    ดินผสมพร้อมปลูก 5 *** ***
280    ถุงเพาะชำ 3 *** ***
281    ค่าขนส่งสินค้า 3 *** ***
282    ใบงานบันทึกการทดลอง 385 *** ***
283    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
284    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
285     ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
286    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 1 *** ***
287    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
288     ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 7 *** ***
289     ดอกไม้ประจำชาติและดินผสมพร้อมปลูก 1 *** ***
290    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
291    ค่าเกียรติบัตร 250 *** ***
292     ค่าเทมโบรีน 15 *** ***
293    ค่าเครื่องดนตรี triangle 3 *** ***
294    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
295    ป้ายไวนิล 1 *** ***
296    ปกวุฒิบัตร / ปกเกียรติบัตร 250 *** ***
297    น้ำดื่ม 175 *** ***
298     วุฒิบัตร 250 *** ***
299    รูปถ่าย 250 *** ***
300    ชุดคลุม 250 *** ***
301     เจลใส่ผม 8 *** ***
302    กิ๊ฟติดผม 8 *** ***
303    ตกแต่งสถานที่ 6 *** ***
304    ของที่ระลึกนักเรียน 250 *** ***
305    ตกแต่งสถานที่ 3 *** ***
306    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
307    ชุดคลุม 2 *** ***
308    ถุงคลุมชุดครุย 50 *** ***
309    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 4 *** ***
310    สีไม้ยาว 12 สี คอลีน 4 *** ***
311    สีไม้ยาว 12 สี (ตราม้า) 4 *** ***
312    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) 2 *** ***
313    ชุดเลโก้ 9 *** ***
314    ค่าถ่ายเอกสาร 56 *** ***
315    ค่าป้ายไวนิล 4 *** ***
316    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บัญชีเรียกชื่อเนอสเซอรี่-อ.3 1 *** ***
2    กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 15-08/2562 1 *** ***
3    ขอซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อ กิจกรรมอบรมผลิตสื่อนวัตกรรม 01/10/2562 1 *** ***
4    นักเรียน CEP ระดับปฐมวัย ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 10/09/2562 1 *** ***
5    วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน 1 *** ***
6    เครื่องพิมพ์ EPSON LQ3110 1 *** ***
7    ขอซืื้อหมึกพิมพ์ HP Laser CB435A เพื่อใช้ในงานวิชาการปฐมวัย 1 *** ***
8    ค่าของที่ระลึกกระเช้านร.CEP กิจกรรมทัศนศึกษาแม่ะมาะ 1 *** ***
9    กิจกรรม Junior Roboticโฟมยาง 6 มิลคละสี /605115 1 *** ***
10    เคลียร์แข่งขันเล่านิทาน หอสมุดแห่งชาติ 605101 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายแข่งขันเล่านิทานระดับปฐมวัย วันที่ 17-08-62 1 *** ***
12    ขอซื้อชุดประจำชาติประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้นไม้ประจำชาติบรูไน เคลียร์ 0309031 1 *** ***
13    ขอซื้อตุงกระดาษ ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย เคลียร์ 0309030 1 *** ***
14    จัดซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นของรางวัล กิจกรรม Smart Reader kids 13/09/2562 (0109039) 1 *** ***
15    อุปกรณ์ทดรองวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย เคลียร์0311024 ลว.11/11/62 1 *** ***
16    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมงานวิชาการปฐมวัย 2562/00271 1 *** ***
17    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกปฐมวัย 2562/00271 1 *** ***
18    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 2562/00271 1 *** ***
19    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน กิจกรรม Morning Program 2562/00271 1 *** ***
20    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน กิจกรรม Cool Kids Camp 2562/00271 1 *** ***
21    ของรางวัล และเครื่องช่วยสอน กิจกรรม English is fun เคลียร์0311052 ลว.27-11-62 1 *** ***
22    ขอซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นรางวัล และใช้ในการเรียนการสอนเคลียร์ 0312001 ลว.2-12-62 1 *** ***
23    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
24    ขอจัดทำ ป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ใบ กิจกรรมจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินงานวิชาการปฐมวัย
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
 - แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
 - สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
ผู้จัดทำ : มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (24 )
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
นักเล่านิทานคนเก่ง ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันเล่านิทาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ฝ่ายปฐมวัย การทำ“น้ำดอกอัญชัญมะนาว”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 K2.A (CEP) วันที่ 3 กันยายน 2562
กิจกรรม Explorer Kids “เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์” นักเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย วันที่ 10 กันยายน 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ข้าวแต๋นน้ำแตงโม”ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 วันที่ 20 กันยายน 2562
การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย
งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จัดทำตารางนิเทศการสอน
ฝ่ายปฐมวัย จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP ในปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขัน English is fun 2019 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
การเตรียมความพร้อม การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มปฐมวัย โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง
ฝ่ายปฐมวัย ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ด.ญ.กันต์ฤทัย มาลัย นักเรียนชั้น อ.2/1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำวังนาคราชแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2562 ณ สระว่ายน้ำธารสวรรค์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม Junior Robotics การแข่งขัน Robot ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 6 ธันวาคม 2562
การแข่งขัน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 13 ธันวาคม 2562
การแข่งขันรุ่น Standard : อายุ 5-6 ปี จากกิจกรรม Singha Park Chiangrai Balance Bike Thailand Open 2020
รางวัลชนะเลิศ รุ่น Standard การแข่งขัน Singha Park Chiangrai Balance Bike Thailand Open 2020 วันที่ 12 มกราคม 2563
การแข่งขันกิจกรรม English is fun ระดับอ.1- อ.2