Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(164)
-มอบหมายหน้าที่งาน(2) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(3)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(16)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีการควบคุมคุณภาพงานการพัฒนาหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2.  มีการวางแผนการดำเนินงานทุกกิจกรรมของงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
3.  มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน กิจกรรม คณะครูงานพัฒนาหลักสูตร
4.  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
5.  สามารถบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
6.  มีการรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและการเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
7.  เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 92
8.  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
9.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10.  ครูร้อยละ 94 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
11.  ครูร้อยละ 94 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
12.  ครูร้อยละ 94 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
13.  ครูร้อยละ 94 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
14.  ครูร้อยละ 94 มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
15.  เด็กร้อยละ 92 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
16.  เด็กร้อยละ 92 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
17.  มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
18.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
19.  เด็กร้อยละ 92 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
08 เม.ย. 2562 15 มิ.ย. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานวิชาการฝ่ายปฐมวัย  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
08 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 167 วัน
08 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 203 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 168 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 168 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 167 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 12  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 12   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 33  มิส  ศิริพร    ท้าวคำ 33   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก 9  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 9   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 8  มิส  วนิดา    สังขรัตน์ 8   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 10  มิส  สุกัญญา    พวงพันธุ์ 10   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.6 กิจกรรม Smart reader kids 9  มิส  ชฎาพร    ปริยะ 9   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรม English is fun 13  มิส  ปาริชาติ    วังชา 13   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก 6  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 6   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp 7  มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข 7   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.10 กิจกรรม Morning Program 6  มิส  เบญจวรรณ    กันยะมี 6   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน 8  มิส  กัญญา    อุ่นผูก 8   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี 8  มิส  ปราณี    กองดิน 8   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.13 กิจกรรม Junior Robotic 9  มิส  ปราณี    กองดิน 9   0 *** *** 137 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.14 กิจกรรมวันวิชาการ 7  มิส  วรนุช    ทิพย์เนตร 7   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL 3  มิส  จิตฐิลักษณ์    ราโชมาศ 3   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 6  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 6   0 *** *** 137 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรม  มิส  รวีวรรณ    แสงศิริรัตน์ 0   0 *** *** 137 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมประกวดสื่อการสอน  มิส  สิริกร    สุนทรศีลวัตร 0   0 *** *** 137 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  มิส  พรพรรณ    เทพอุด 0   0 *** *** 137 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D  กิจกรรมนิเทศการสอน 10  มิส  อำพรรณ์    นันต๊ะคำมี 10   0 *** *** 137 วัน
08 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D กิจกรรมวัดและประเมินผล  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ 0   0 *** *** 137 วัน
17 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 137 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 167 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 126 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 14 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 91 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 167 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 167 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 91 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 167 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล 0   0 *** *** 167 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (164)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Smart Reader Kids  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรบริหารวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Junior Robotic  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการหนูน้อยคนเก่ง  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะภายนอก ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมกิจกรรมศิลปินน้อย ACL  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแข่งขันทักษะภายนอก  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนา จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Smart reader kids  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนแนวทางการจัดงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ของงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนิิการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ sight word and just speak out ให้กับคุณครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้าระดับชั้น 1-3  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาประชุม จัดดำเนินการ แก้ไข้กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนให้ควา่มรู้เกี่ยวกับอาเซียนในช่วงกิจกรรม Morning Program ทุกวันอังคารฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 171 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำตารางนิเทศการสอน  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ใช้หนังสือ just speak out ให้ใช้ฝึกอ่านทั้งที่บ้านและโรงเรียน และ อนุบาล 3ใช้หนังสือ sight word โดยลงมาอ่านกับคุณครูบริเวณใต้ตึกเซราฟินในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวในวันจันทร์-พฤหัสบดี  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อพื้นยางกิจกรรม Junior Robotic  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 151 วัน กำลังดำเนินการ   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 - 3 ที่มีควาสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งฝ่ายปฐมวัยในภาคเรียนที่ 1  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน กำลังดำเนินการ   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสมาชิกอาเซียน ผ่านสื่อวีดีทัศน์ ดโยจัดคาบเรียนในหน่วยการเรียนอาเซียนน่ารู้ ฝ่ายปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Reader Kids แข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมวันอาเซียน ฝ่ายปฐมวัย  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Smart Reader Kids แข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แข่งขันเล่านิทาน ประกอบท่าทางปฐมวัย ระดับประเทศ  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน กำลังดำเนินการ   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรม Smart reader kids ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำจดหมายเชิญโรงเรียนต่างๆ มาเข้าร่วมการแข่งขันและชมผลงานของนักเรียนและครู ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 1  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 2  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 3  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 4  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วิเคราะห์หลักสูตร วันที่ 5  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก โดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม English is fun แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงการคัดเลือกเด็กระดับอนุบาล 1 -3 ที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การประกวดหนูน้อยนพมาศ 2562 รุ่นหญิง อายุ 4 – 9 ปี  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เชิญผู้อำนวยการชมการซ้อมใหญ่  18 พ.ย. 2562 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย  22 พ.ย. 2562 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  26 พ.ย. 2562 11 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  29 พ.ย. 2562 14 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot  6 ธ.ค. 2562 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำรายชื่อนักเรียนตามฐานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  12 ธ.ค. 2562 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์  13 ธ.ค. 2562 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids  13 ธ.ค. 2562 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  17 ธ.ค. 2562 32 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรในกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  18 ธ.ค. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตรกิจกรรม Junior Robotic  18 ธ.ค. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  20 ธ.ค. 2562 35 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  20 ธ.ค. 2562 35 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1-2 กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  17 ม.ค. 2563 63 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  20 ม.ค. 2563 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมวันวิชาการระดับปฐมวัย  24 ม.ค. 2563 70 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  28 ม.ค. 2563 74 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 77 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตร กิจกรรม Junior Robotic  31 ม.ค. 2563 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  31 ม.ค. 2563 77 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  31 ม.ค. 2563 77 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  4 ก.พ. 2563 81 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  7 ก.พ. 2563 84 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  7 ก.พ. 2563 84 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 2  7 ก.พ. 2563 84 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.พ. 2563 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ เป็นเกียรติร่วมงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.พ. 2563 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  21 ก.พ. 2563 98 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผล จัดทำรายงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏบัติกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  29 ก.พ. 2563 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการนิเทศประเมอนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่องไป ฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 108 วัน ไม่ได้เช็ค   กิจกรรมนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยในปีต่อไป  2 มี.ค. 2563 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 มี.ค. 2563 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  6 มี.ค. 2563 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  6 มี.ค. 2563 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมวันวิชาการ  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป  6 มี.ค. 2563 112 วัน ไม่ได้เช็ค   6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัยในปีต่อไป  18 มี.ค. 2563 124 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  8 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม English is fun  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรม Junior Robotic  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม Smart reader kids  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรม Morning Program  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุกมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2563 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (2) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
   1    กิจกรรมนิเทศการสอน
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศการสอน 1    กิจกรรมนิเทศการสอน
   1   6.7 กิจกรรม English is fun

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (3)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศการสอน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ทดสอบครั้งที่ 1

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun (วันที่ 8 เม.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสาร 1,600 *** ***
2    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
3    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 18 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 *** ***
5    แผ่นใส A4 800 *** ***
6    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 9 *** ***
7    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 8 *** ***
8    กระดาษโฟโต้ A4 180G 10 *** ***
9    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 10 *** ***
10    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 45 *** ***
11    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 25 *** ***
12    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 9 *** ***
13    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 24 *** ***
14    ลวดเย็บ No.8 15 *** ***
15    ลวดเย็บ No.10 40 *** ***
16    แฟ้มสอด A4 70 *** ***
17    ซองใส่แผ่น CD 1 แผ่น 100 *** ***
18    แผ่น CD 100 *** ***
19    ซองถนอมเอกสาร 30 *** ***
20    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 0 *** ***
21    ค่าถ่ายเอกสาร 4,940 *** ***
22    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
23    เครื่องฟอกอากาศห้องเรียน CEP 1 *** ***
24    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
25    นิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
26    ค่าเดินทางนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
27    ค่าของที่ระลึกนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
28    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
29    สมุดบันทึกนิเทศการสอน 80 *** ***
30    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
31    สมุดบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 25 *** ***
32    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
33    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
34    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจงานวิจัย 3 *** ***
35    เกียรติบัตร 5 *** ***
36    ของที่ระลึกวิทยากร 3 *** ***
37    ขอบรางวัลครู 5 *** ***
38    รางวัลประกวดงานวิจัย รางวัลชนะเลิศ 1 *** ***
39    รางวัลประกวดงานวิจัย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 *** ***
40    รางวัลประกวดงานวิจัย รองชนะเลิศอันดับี่ 2 1 *** ***
41    รางวัลประกวดงานวิจัย ชมเชย 2 *** ***
42    ค่าถ่ายเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
43    ผ้าสักหลาด 40 *** ***
44    ใยสังเคราะห์ 2 *** ***
45    ได้หลากสี 10 *** ***
46    เข็มเย็บผ้า 6 *** ***
47    ไหมพรม 100 *** ***
48    เกียรติบัตร 5 *** ***
49    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
50    ของที่ระลึกกรรมการตัดสินสื่อการสอน 2 *** ***
51    เกียรติบัตร 12 *** ***
52    ของรางวัลกรรไกร 3 *** ***
53    คัดเตอร์ 3 *** ***
54    ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 3 *** ***
55    ปากกาหมึกซึม 3 *** ***
56    กระเป๋าผ้า 13 *** ***
57    ุค่าถ่ายเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
58    ค่าตอบแทนวิทยากร 8 *** ***
59    เอกสาร / สื่อประกอบการอบรบและของรางวัล 290 *** ***
60    ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 232 *** ***
61    ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 50 *** ***
62    ค่าน้ำดื่ม 20 *** ***
63    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
64    พลาสติกเคลือบบัตร A4 3 *** ***
65    ค่ายถ่ายเอกสาร 10 *** ***
66    ค่าซื้อหลักสูตรปฐมวัย 2560 58 *** ***
67    ค่าเกียรติบัตร 290 *** ***
68    อบรบกับหน่วยงานภายนอก 29 *** ***
69    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 10 *** ***
70    ค่าถ่ายเอกสาร 10 *** ***
71    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
72    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 15 *** ***
73    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
74    ลวดเย็บ No.10 20 *** ***
75    ลวดเย็บ 1213 Max 4 *** ***
76    ซองถนอมเอกสาร 6 *** ***
77    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 3 *** ***
78    แผ่นใส A4 300 *** ***
79    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
80    ชุดโคมไฟ (ไฟจราจร) 2 *** ***
81    ชุดไฟสัญญาณข้ามถนน 1 *** ***
82    อะแดปเตอร์ 1 *** ***
83    กระดาษมันปู 70 *** ***
84    พู่กัน 30 *** ***
85    ผ้าขนหนู 3 *** ***
86    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
87    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 12 *** ***
88    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 11 *** ***
89    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
90    กระดาษเทาขาว 250 g 31*44 4 *** ***
91    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 13 *** ***
92    เกียรติบัตร 8 *** ***
93    กระดาษโฟโต้ A4 180G 1 *** ***
94    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
95    ริบบิ้น เบอร์ 5 3 *** ***
96    ดินสอ HB 4 *** ***
97    ริบบิ้นสำเร็จรูป 24 *** ***
98    ของรางวัล 30 *** ***
99    กระดาษห่อของขวัญ 6 *** ***
100    สีไม้ 36 *** ***
101    สมุดวาดเขียน 3 *** ***
102    สมุดวาดเขียน 3 *** ***
103    ค่าถ่ายเอกสารศูนย์ผลิต 0 *** ***
104    กระดาษสา 15 *** ***
105    ค่าอาหารนักเรียน 50 *** ***
106    อาหารครู 50 *** ***
107    น้ำดื่ม 100 *** ***
108    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
109    ค่าถ่ายเอกสาร 21 *** ***
110    ค่าอาหารว่าง 110 *** ***
111    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 125 *** ***
112    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
113    หมึกชนิดเติม Epson Ink Rifill 4 *** ***
114    หมึกชนิดเติม Canon 810 4 *** ***
115    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 8 *** ***
116    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 20 *** ***
117    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 4 *** ***
118    พลาสติกเคลือบบัตร A4 4 *** ***
119    เลโก้ 9 *** ***
120    ตัวต่อ 16 *** ***
121    กล่องพลาสติก 8 *** ***
122    ป้ายไวนิล 4 *** ***
123    ค่ายานพาหนะ 2 *** ***
124    ค่าคลิปบอร์ดรองเขียน 120 *** ***
125    ป้ายไวนิล 4 *** ***
126    สมุดวาดเขียน 15 *** ***
127    กระดาษสติ๊กเกอร์ 4 *** ***
128    กระเป๋าผ้า 120 *** ***
129    สีสเปรย์เพ้นท์ผ้า 8 *** ***
130    สีอะคริลิค 2 *** ***
131    ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 4 *** ***
132    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
133    ถ่ายเอกสาร 1,030 *** ***
134    ค่าอาหารว่าง 140 *** ***
135    อาหารกล่อง 140 *** ***
136    น้ำดื่ม 260 *** ***
137    ป้ายคล้องคอ 120 *** ***
138    ของที่ระลึก 1 *** ***
139    จดหมายขออนุญาติผู้ปกครอง 230 *** ***
140    สวิตช์ไฟ 1 *** ***
141    สายไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ 1 *** ***
142    รถจักรยานเด็ก 2 *** ***
143    หมวกกันน๊อคเด็ก 2 *** ***
144    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
145    ปูนซีเมนต์ 6 *** ***
146    ปูนปลาสเตอร์ 3 *** ***
147    สีน้ำ 2 *** ***
148    ทรายละเอียด 6 *** ***
149    น้ำมันพืช 2 *** ***
150    แปรงขัดห้องน้ำ 2 *** ***
151    อุปกรณ์เล่นตามมุม 23 *** ***
152    เครื่องเล่น DVD 3 *** ***
153    แบบฝึกหัดเนอสเซอรี่ 160 *** ***
154    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 1 3,500 *** ***
155    แบบฝึกหัดระดับชั้น อนุบาล 2 3,580 *** ***
156    แบบฝึกหัดระดับชั้น อนุบาล 3 3,880 *** ***
157    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 8 *** ***
158    อุปกรณ์ห้องดนตรี 8 *** ***
159    อุปกรณ์ห้องสมุด 4 *** ***
160    อุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 16 *** ***
161    วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสแน 24 *** ***
162    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
163    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
164    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
165    ถ่าน 29 *** ***
166    หนังสือสำหรับเด็ก 29 *** ***
167    ค่าถ่ายเอกสารศุนย์ผลิต 398 *** ***
168    เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 1 *** ***
169    เกียรติบัตร 87 *** ***
170    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 7 *** ***
171     ดินนำ้มันไร้สาร 80 *** ***
172     สีเทียน 50 *** ***
173    สื่ออุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ 15 *** ***
174    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
175    เมล็ดพืช 1 *** ***
176     เมล็ดพืช 1 *** ***
177    เมล็ดพืช 1 *** ***
178    เมล็ดพืช 1 *** ***
179     เมล็ดพืช 1 *** ***
180    เมล็ดพืช 1 *** ***
181    เมล็ดพืช 1 *** ***
182     กล่องดินสอ 38 *** ***
183    สีไม้ยาว 38 *** ***
184    สีเมจิก 38 *** ***
185    สีเทียน 38 *** ***
186    กระดาษห่อของขวัญ 60 *** ***
187    ริบบิ้น 6 *** ***
188     กระดาษมันปู 43 *** ***
189    เมล็ดพืช 1 *** ***
190    เกียรติบัตร 155 *** ***
191    กระดาษ 100 ปอนด์ 5 *** ***
192    ค่าถ่ายเอกสาร 251 *** ***
193    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 *** ***
194     ค่าเบี้ยเลี่้ยงคนขับ 5 *** ***
195    ค่าที่พัก 5 *** ***
196    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 4 *** ***
197    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 5 *** ***
198    ดินสอ HB 10 *** ***
199    กระดาษมันปู 81 *** ***
200     สีเทียน 5 *** ***
201    ดินน้ำมันไร้สาร 80 *** ***
202    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของนักเรียน 80 *** ***
203    ค่าน้ำดื่ม/ขนม/อาหารกลางวันของครู 30 *** ***
204    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 8 *** ***
205     ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 50 *** ***
206     ถ่ายเอกสารจดหมาย 7 *** ***
207    ไม้อัด 1 *** ***
208    ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
209    ค่าเช่ารถม้า 10 *** ***
210    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
211    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
212     ตุงช้างล้านนาจ่ิ๋ว 10 *** ***
213     ตุงกระดาษ 10 *** ***
214    ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน 2 *** ***
215    ป้ายประชาสัมพันธ์ 2 *** ***
216    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 20 *** ***
217    ถุงขยะสีดำ 4 *** ***
218    ริบบิ้น เบอร์ 3 1 *** ***
219    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
220    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 70 *** ***
221    จ้ดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
222     จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
223    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 60 *** ***
224    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 54 *** ***
225     เลโก้ชุดใหญ่ 2 *** ***
226     เลโก้ชุดกลาง 2 *** ***
227    เลโก้ชุดเล็ก 4 *** ***
228    สมุดรักการอ่าน 500 *** ***
229     สติ๊กเกอร์กระดาษ 4 *** ***
230    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 40 *** ***
231     ไมค์พร้อมอุปกรณ์ 2 *** ***
232     ไมโครโฟนไร้สาย 1 *** ***
233    โฟมที่หุ้มไมโครโฟน 2 *** ***
234    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 40 *** ***
235    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 10 *** ***
236    หลอดกาแฟ 2 *** ***
237    ดินน้ำมัน 7 *** ***
238    กระดาษโปสเตอร์ สองหน้า 20 *** ***
239    ลูกบอล 4 *** ***
240     ทหารหุ่นกระโดดร่ม 9 *** ***
241     ถุงซิปใสพลาสติก 5 *** ***
242    สีผสมอาหาร 1 *** ***
243    รางวัล 1 *** ***
244    ลูกโป่ง 3 *** ***
245    จุกลูกโป่ง 3 *** ***
246    ก้านลูกโป่ง 3 *** ***
247    กระดาษชาร์ท 15 *** ***
248    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 15 *** ***
249    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
250    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 10 *** ***
251    กาวแท่งซิลิโคนเล็ก ใส่ปืนกาว 1 *** ***
252    เชือกฟาง 4 *** ***
253    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
254    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
255    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
256    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 20 *** ***
257    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
258    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 20 *** ***
259    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 5 *** ***
260    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 5 *** ***
261    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 5 *** ***
262    เลโก้ 4 *** ***
263    เลโก้ 4 *** ***
264    เลโก้ 4 *** ***
265    เลโก้ 4 *** ***
266    แผ่นรองเล่นเลโก้ 10 *** ***
267    เกียรติบัตร 28 *** ***
268    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
269    หมึกเติม 4 *** ***
270    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1 *** ***
271    ถ่านอัลคาไลน์ AA 20 *** ***
272     ดินนำ้มันไร้สารแบบแท่งกลม 4 *** ***
273     สื่อมัลติมิเดียสำหรับเด็กปฐมวัย (Software) 1 *** ***
274    เกียรติบัตร 28 *** ***
275    ชุดข้อต่อขวดสร้างพายุทอร์นาโด 4 *** ***
276    ชุดเครื่องดนตรี Shakers Tambourine กระดิ่งข้อมือของเล่นเพื่อการศึกษา 1 *** ***
277    กระดาษกรอง 7 เซนติเมตร 3 *** ***
278    แผ่นสติ๊กเกอร์แม่เหล็ก A4 VEETEX 2 *** ***
279    กล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็ก 1 *** ***
280    หุ่นไม้จำลอง " คน" 10 *** ***
281    เมล็ดผัก 30 *** ***
282    ดินผสมพร้อมปลูก 5 *** ***
283    ถุงเพาะชำ 3 *** ***
284    ค่าขนส่งสินค้า 3 *** ***
285    ใบงานบันทึกการทดลอง 385 *** ***
286    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
287    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
288     ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 2 *** ***
289    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 1 *** ***
290    ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 4 *** ***
291     ชุดประจำชาติสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 7 *** ***
292     ดอกไม้ประจำชาติและดินผสมพร้อมปลูก 1 *** ***
293    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
294    ค่าเกียรติบัตร 250 *** ***
295     ค่าเทมโบรีน 15 *** ***
296    ค่าเครื่องดนตรี triangle 3 *** ***
297    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
298    ป้ายไวนิล 1 *** ***
299    ปกวุฒิบัตร / ปกเกียรติบัตร 250 *** ***
300    น้ำดื่ม 175 *** ***
301     วุฒิบัตร 250 *** ***
302    รูปถ่าย 250 *** ***
303    ชุดคลุม 250 *** ***
304     เจลใส่ผม 8 *** ***
305    กิ๊ฟติดผม 8 *** ***
306    ตกแต่งสถานที่ 6 *** ***
307    ของที่ระลึกนักเรียน 250 *** ***
308    ตกแต่งสถานที่ 3 *** ***
309    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
310    ชุดคลุม 2 *** ***
311    ถุงคลุมชุดครุย 50 *** ***
312    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 4 *** ***
313    สีไม้ยาว 12 สี คอลีน 4 *** ***
314    สีไม้ยาว 12 สี (ตราม้า) 4 *** ***
315    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) 2 *** ***
316    ชุดเลโก้ 9 *** ***
317    ค่าถ่ายเอกสาร 56 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บัญชีเรียกชื่อเนอสเซอรี่-อ.3 1 *** ***
2    กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 15-08/2562 1 *** ***
3    ขอซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อ กิจกรรมอบรมผลิตสื่อนวัตกรรม 01/10/2562 1 *** ***
4    นักเรียน CEP ระดับปฐมวัย ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 10/09/2562 1 *** ***
5    วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน 1 *** ***
6    เครื่องพิมพ์ EPSON LQ3110 1 *** ***
7    ขอซืื้อหมึกพิมพ์ HP Laser CB435A เพื่อใช้ในงานวิชาการปฐมวัย 1 *** ***
8    ค่าของที่ระลึกกระเช้านร.CEP กิจกรรมทัศนศึกษาแม่ะมาะ 1 *** ***
9    กิจกรรม Junior Roboticโฟมยาง 6 มิลคละสี /605115 1 *** ***
10    เคลียร์แข่งขันเล่านิทาน หอสมุดแห่งชาติ 605101 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายแข่งขันเล่านิทานระดับปฐมวัย วันที่ 17-08-62 1 *** ***
12    ขอซื้อชุดประจำชาติประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ต้นไม้ประจำชาติบรูไน เคลียร์ 0309031 1 *** ***
13    ขอซื้อตุงกระดาษ ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย เคลียร์ 0309030 1 *** ***
14    จัดซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นของรางวัล กิจกรรม Smart Reader kids 13/09/2562 (0109039) 1 *** ***
15    อุปกรณ์ทดรองวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย เคลียร์0311024 ลว.11/11/62 1 *** ***
16    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมงานวิชาการปฐมวัย 2562/00271 1 *** ***
17    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกปฐมวัย 2562/00271 1 *** ***
18    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 2562/00271 1 *** ***
19    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน กิจกรรม Morning Program 2562/00271 1 *** ***
20    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน กิจกรรม Cool Kids Camp 2562/00271 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินงานวิชาการปฐมวัย
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
 - แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
 - สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล
ผู้จัดทำ : มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (16 )
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการนิเทศการสอนครู จากหน่วยงานภายนอก วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
นักเล่านิทานคนเก่ง ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันเล่านิทาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ฝ่ายปฐมวัย การทำ“น้ำดอกอัญชัญมะนาว”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 K2.A (CEP) วันที่ 3 กันยายน 2562
กิจกรรม Explorer Kids “เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์” นักเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย วันที่ 10 กันยายน 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ข้าวแต๋นน้ำแตงโม”ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 วันที่ 20 กันยายน 2562
การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย
งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จัดทำตารางนิเทศการสอน
ฝ่ายปฐมวัย จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CEP ในปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขัน English is fun 2019 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3