Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสิรมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะด้านการให้บริการและโภชนาการ
2.  เพื่อควบคุมดูแลการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้สะอาดปลอดภัย
3.  เพื่อสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4.  เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.  เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
6.  เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรงานโภชนาการ
7.  เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.  เพื่อจัดทำแผนงานโภชนาการและปฏิทินการปฏิบัติงาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(89)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ร้อยละ 93 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการอาหารที่มีประโยชน์คุณค่าตามหลักสุขาภิบาล
2.  โรงเรียนผ่านการประเมินโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
3.  มีการจัดทำแผนงานโภชนาการและปฏิทินการปฏิบัติงาน
4.  มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะด้านการให้บริการและโภชนาการ
5.  เพื่อควบคุมดูแลการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้สะอาดปลอดภัย
6.  เพื่อสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
7.  เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.  เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
9.  เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรงานโภชนาการ
10.  เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล.

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  10.มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1   1   0 *** *** 28 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมโภชนาการ 7   7   0 *** *** 28 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ 8   8   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563    6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน 7   7   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การสำรวจสินค้า 7   7   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า ) 7   7   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การตรวจรับสินค้า 7   7   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การผลิต 7   7   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 การจำหน่ายสินค้า 7   7   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 การสรุปยอดจำหน่าย 7   7   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ 7   7   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย 10   10   0 *** *** 28 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ 7   7   0 *** *** 28 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 28 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 28 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 28 วัน
03 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 28 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (89)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 การจำหน่ายสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า )  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า )  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การตรวจรับสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การตรวจรับสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การผลิต  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การผลิต  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 การจำหน่ายสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 การจำหน่ายสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การสำรวจสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า )  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การตรวจรับสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การผลิต  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  2 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  3 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  7 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  7 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโภชนาการ  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การสำรวจสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การสำรวจสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การตรวจรับสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การผลิต  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 การจำหน่ายสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 การสำรวจสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า )  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม งานโภชนาการ  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 316 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดบริการงานอบรมของ TPBS  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สาธิตการทำเครื่องดื่มเนสท์เล่  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาดูงาน ด้านเบอเกอรี่ ณ โรงเรียน เรยีนา จงเชียงใหม่  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจประเมินโรงอาหาร  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 การสำรวจสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า )  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การตรวจรับสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การผลิต  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 การจำหน่ายสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  26 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 36 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 การสำรวจสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า )  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การตรวจรับสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การผลิต  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 การจำหน่ายสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  10 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 การสำรวจสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า )  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การตรวจรับสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การผลิต  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 การจำหน่ายสินค้า  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  30 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  8 เม.ย. 2563 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมโภชนาการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     0 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องครัว 1 *** ***
2    ซ่อมอุปกรณ์เครื่องครัว 1 *** ***
3    ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องครัว 1 *** ***
4    ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องครัว 1 *** ***
5    ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องครัว 1 *** ***
6    ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องครัว 1 *** ***
7    ค่าอาหารกลางวันครู 310 *** ***
8    ค่าอาหารกลางวันนักการ 100 *** ***
9    ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 0 *** ***
10    กะทิ 25 *** ***
11    กระทงกระดาษ 34 *** ***
12    กล่องกระดาษ 10 *** ***
13    กระดาษลอกลาย 20 *** ***
14    กระทงกระดาษ 1612 20 *** ***
15    กระทงกระดาษ 20 *** ***
16    กระทงฟรอย 10 *** ***
17    กระทงวุ้น 30 *** ***
18    กล่องพลาสติก 45 *** ***
19    กล่องพลาสติก 35 *** ***
20    กล่ิ่นเนย 10 *** ***
21    กลิ่นใบเตย 10 *** ***
22    กลิ่นเผือก 5 *** ***
23    กล่ิ่นวนิลา 7 *** ***
24    กลิ่นสตอรเบอรี่ 5 *** ***
25    เกล็ดขนมปัง 30 *** ***
26    เกล็คช๊อคโคแลต 5 *** ***
27    เกล็ดมะพร้าว 30 *** ***
28    เกลือ 50 *** ***
29    คอนเฟล๊ก 35 *** ***
30    งาขาว 10 *** ***
31    ช๊อคโกแลตแท่ง 50 *** ***
32    ช้อนจิ้งจก 50 *** ***
33    ช้อนจิ๋ว 10 *** ***
34    ช๊อฟเค้ก 20 *** ***
35    ช๊อฟโด 20 *** ***
36    เชอรี่เทียม 30 *** ***
37    ซอสมะเขือเทศ 35 *** ***
38    ถ้วยเรซิ่น 35 *** ***
39    ถ้วยไอศรีม 9 *** ***
40    ถุงจีบ 20 *** ***
41    ถุงจีบ 20 *** ***
42    ถุงใส 10 *** ***
43    ถุงใส 20 *** ***
44    ถุงหนา 30 *** ***
45    ถุงหิ้ว 30 *** ***
46    ถุงหิ้ว 50 *** ***
47    ถุงหิ้ว 35 *** ***
48    ถุงหิ้ว 35 *** ***
49    ถุงจีบ 20 *** ***
50    ถุงใส 5 *** ***
51    ถุงใส 5 *** ***
52    ถุงใส 30 *** ***
53    ถุงใส 2 *** ***
54    ถุงบีบเค้ก 100 *** ***
55    ถุงหิ้วเต็มใบพิมพ์ 10 *** ***
56    น้ำตาลเม็ด 5 *** ***
57    น้ำเฮลบลูบอยส์ 420 *** ***
58    ถ้วย 50 *** ***
59    นมข้นแบบจืด 55 *** ***
60    นมข้นหวาน 35 *** ***
61    นมผง 150 *** ***
62    น้ำตาลทรายขาว 20 *** ***
63    น้ำตาลทรายแดง 500 *** ***
64    น้ำตาลเชืื่อม 100 *** ***
65    น้ำมันปาล์ม 20 *** ***
66    เนยขาว 60 *** ***
67    เนยสด 50 *** ***
68    แป้งข้าวจ้าว 30 *** ***
69    แป้งข้าวโพด 35 *** ***
70    แป้งข้าวเหนียว 40 *** ***
71    แป้งถั่ว 35 *** ***
72    แป้งบัวแดง 30 *** ***
73    แป้งพัด 30 *** ***
74    แป้งมัน 200 *** ***
75    แป้งกวนใส้ 10 *** ***
76    แป้งว่าว 30 *** ***
77    แป้งห่าน 50 *** ***
78    ผงโกโก้ 30 *** ***
79    ผงฟู 50 *** ***
80    ผงวุ้นเย็น 50 *** ***
81    เผือกกวน 150 *** ***
82    ผงวานิลา 5 *** ***
83    แผ่นพลาสติกห่อแซนวิช 36 *** ***
84    แผ่นพลาสติก 10 *** ***
85    ฝอยทอง 100 *** ***
86    ฟาสต้าซอส 100 *** ***
87    ฟิลลิ่งกล้วยหอม 5 *** ***
88    ฟิลลิ่งบลูเบอรี่ 5 *** ***
89    ฟิลลิ่งสตรอเบอรี่ 5 *** ***
90    ฟิลลิ่งสังขยา 5 *** ***
91    วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม 240 *** ***
92    มะเขือเขียวแดง 20 *** ***
93    มาการีน 20 *** ***
94    มายองเนส 20 *** ***
95    เม็ดมะม่วง 20 *** ***
96    ไม้เสียบ 100 *** ***
97    ยีสต์ 100 *** ***
98    แยมผิวส้ม 10 *** ***
99    ลูกเกด 157 *** ***
100    สับปะรดกวน 100 *** ***
101    สารเสริม 30 *** ***
102    สีเขียว 5 *** ***
103    สีน้ำตาล 5 *** ***
104    สีฟ้า 5 *** ***
105    สีส้ม 5 *** ***
106    สีแดง 5 *** ***
107    สีชมพู 2 *** ***
108    สีเหลืองไข่ 5 *** ***
109    สีเหลืองมะนาว 5 *** ***
110    กล่ิ่นมะลิ 2 *** ***
111    กลิ่นช๊อคโกแลต 2 *** ***
112    กลิ่นบลูเบอรี่ 2 *** ***
113    กลิ้นส้มออยส์ 10 *** ***
114    ไส้ถั่วแดงกวน 150 *** ***
115    แก้วพลาสติก 100 *** ***
116    โซดา 5 *** ***
117    ถ้วย 80 *** ***
118    ถาดขนมปัง 20 *** ***
119    ถาดขนมปังเล็ก 50 *** ***
120    ไส้เผือก 150 *** ***
121    หนังยาง 15 *** ***
122    หลอดมุกคละสี 50 *** ***
123    เอ็มเพล็ก 25 *** ***
124    เอสพี 35 *** ***
125    โอเวอร์เลต 20 *** ***
126    ไอซิ่ง 300 *** ***
127    กระทงจีบสี 10 *** ***
128    กระทงมัมฟิน 10 *** ***
129    กล่องเค้ก 30 *** ***
130    กล่องเค้ก 30 *** ***
131    กล่องเค้ก 40 *** ***
132    กล่องพลาสติก 20 *** ***
133    กล่องพลาสติก 45 *** ***
134    ฝอยขัดหม้อ 30 *** ***
135    สก๊อตไบร์ท 20 *** ***
136    กระดาษทิชชู 15 *** ***
137    กระดาษลอกลาย 8 *** ***
138    กะทิชาวเกาะ 130 *** ***
139    กะปิ ( ประหยัด) 15 *** ***
140    กะปิ (กุ้งใหญ่) 15 *** ***
141    กล่องชานอ้อย 5 *** ***
142    กล่องชานอ้อย 15 *** ***
143    กล่องชานอ้อย B PB 004 7 *** ***
144    กล่องใส 12 *** ***
145    กาแฟ เนส 3 in 1 12 *** ***
146    เกลือป่น 160 *** ***
147    แก้วน้ำ 30 *** ***
148    แก้วน้ำ 7 ออนซ์ 25 *** ***
149    ข้าวจ้าวหอมมะลิ 527 *** ***
150    ข้าวเหนียว 127 *** ***
151    คนอร์รสทิพย์ 100 *** ***
152    คอฟฟี่เมท 450 กรัม 13 *** ***
153    ช้อนข้าวแบบสั้น 150 *** ***
154    ช้อนข้าวแบบยาว 120 *** ***
155    ซอสง่วงเชียงฝาเขียว 30 *** ***
156    ซอสพริกตราม้าบิน 25 *** ***
157    ซอสแม่วัง 30 *** ***
158    ซอสมะเขือเทศแบบถุง 100 *** ***
159    ซอสแม๊กกี้ 25 *** ***
160    ซีอิ้วขาวตราเด็กสมบูรณ์ 25 *** ***
161    ซีอิ้วขาวตราลิ้นจี่ 12 *** ***
162    ซีอิ้วดำตราไก่ 19 *** ***
163    เต้าเจี้ยวตราแม่วัง 30 *** ***
164    ถุงมือ ขนาดเล็ก 200 *** ***
165    ถุงร้อน 5 *** ***
166    ถุงร้อน 4 x 6 10 *** ***
167    ถุงร้อน 4.5 x 7 10 *** ***
168    ถุงร้อน 5 x 8 10 *** ***
169    ถุงร้อน 6 x 9 10 *** ***
170    ถุงร้อน 7 x 11 10 *** ***
171    ถุงหิ้ว 12 x 20 บาง 10 *** ***
172    ถุงหิ้ว 15 x 30 10 *** ***
173    ถุงหิ้ว 6 x 11 30 *** ***
174    ถุงหิ้ว 6 x 14 15 *** ***
175    ถุงหิ้ว 8 X 16 บาง 15 *** ***
176    น้ำจิ้มแม่วัง 60 *** ***
177    น้ำตาลทรายขาว 10 *** ***
178    น้ำตาลทรายแดง 10 *** ***
179    น้ำตาลปิ๊บ 40 *** ***
180    น้ำปลาตราหอยหลอด 40 *** ***
181    น้ำปลารวมรส 90 *** ***
182    น้ำมันพืชปาล์ม 60 *** ***
183    น้ำมันหอยแม๊กกี้ 50 *** ***
184    น้ำมันหอย 50 *** ***
185    น้ำยาล้างจานทีโพล 60 *** ***
186    น้ำส้มฉลากทอง 60 *** ***
187    น้ำหวานเฮลบลูบอย 12 *** ***
188    ปลากระป๋อง 4 *** ***
189    ปืนยิงแก๊ส 20 *** ***
190    แป้ง UFM 170 *** ***
191    แป้งท้าว 70 *** ***
192    แป้งมัน 10 *** ***
193    ผงกระหรี่ 4 *** ***
194    ผงปรุงรส 14 *** ***
195    ผงพะโล้ 15 *** ***
196    ผงมะนาว 400 กรัม 7 *** ***
197    ผงหมูแดง 25 *** ***
198    ฝอยขัดหม้อเล้ก 20 *** ***
199    พริกไทป่น 220 *** ***
200    เฟร้นฟราย 1,900 *** ***
201    มักกะโรนี 50 *** ***
202    ไมโล 7 *** ***
203    ไมโล ชนิดซอง 20 *** ***
204    ไม้เสียบ 5 นิ้ว 20 *** ***
205    วุ้นเส้นสายฝน 36 *** ***
206    สก๊อตไบร์ท 10 *** ***
207    สปาร์เก๊ตตี้ 45 *** ***
208    ส้อมพลาสติก 50 *** ***
209    สีผสมอาหาร 10 *** ***
210    หนังยาง 40 *** ***
211    หมี่ขาวไวไว 30 *** ***
212    หมี่เปลือย kkk 25 *** ***
213    หลอดดูยาว 35 *** ***
214    กรวยดอกไม้ หางตัด 20 *** ***
215    ข๊อกโกแลตเรนโบ 80 *** ***
216    ช้อนไอศรีม 20 *** ***
217    ถ้วยกระดาษ 130 ซี ซี 3 *** ***
218    มินิเรดเชอรี่ 22 *** ***
219    วารีโอ้ 10 *** ***
220    แก้ว 20 ออนซ์ ใส 35 *** ***
221    คอฟฟี่เมท 50 *** ***
222    ชาเขียวตรามือถุงใหญ่ 40 *** ***
223    นมข้นคาร์เนชั่น ชนิดถุง 50 *** ***
224    นมสด กระป๋อง 12 *** ***
225    นมสดเมจิ 140 *** ***
226    เนสกาแฟเรดคัพ 5 *** ***
227    เนสทีเลมอน 15 *** ***
228    ผงโกโก้ 12 *** ***
229    ผงช๊อคโกแลต 10 *** ***
230    ฝาโดม 20 ออนซ์ ใส 20 *** ***
231    ฟรุตไทม์ ส้ม 5 *** ***
232    ฟรุตไทม์ มะนาว 15 *** ***
233    หลอดดูด ปลายช้อน 2 *** ***
234    เส้นเปียก 1,250 *** ***
235    เส้นแห้ง 2,100 *** ***
236    เส้นใหญ่ ยี 1,150 *** ***
237    หมี่ขาว 250 *** ***
238    เต้าหู้แข็ง 20 *** ***
239    เส้นข้าวซอย 2,500 *** ***
240    บะหมี่ 1,250 *** ***
241    เกี้ยว 2,580 *** ***
242    หมูบด 250 *** ***
243    ขาหมู 250 *** ***
244    คอหมู 570 *** ***
245    หมูหนอกหน้า 750 *** ***
246    หมูช่วงข้าง 450 *** ***
247    หมูสามชั้น 1,500 *** ***
248    หมูหั่น 1,500 *** ***
249    หนังหมู 120 *** ***
250    อกไก่ 500 *** ***
251    ไก่สะโพก 2,700 *** ***
252    ปีกบน 200 *** ***
253    ลูกชิ้นหมู 1,200 *** ***
254    หมูยอ 500 *** ***
255    พริกป่น 50 *** ***
256    กระเทียมเจียว 500 *** ***
257    ถั่วงอก 900 *** ***
258    น้ำมะนาว 500 *** ***
259    น้ำพริกลาบ 30 *** ***
260    เต้าหู้ไข่ 50 *** ***
261    ซีสข้าวโพด 850 *** ***
262    ปลาระเบิด 900 *** ***
263    ปูอัดปาร์ตี้ 760 *** ***
264    ไส้กรอกไก่ 1,150 *** ***
265    ไส้กรอกหมู 1,050 *** ***
266    ปลาแผ่น 500 *** ***
267    ไข่ไก่ เบอร์ 2 1,500 *** ***
268    ไข่ไก่เบอร์ 4 1,000 *** ***
269    ไก่แผ่นแซนวิช 1,000 *** ***
270    ไก่ปาปริก้า 1,050 *** ***
271    ปีกไก่ 1,500 *** ***
272    ไก่ป๊อบ 900 *** ***
273    ปลาแซบ 1,050 *** ***
274    ปลาแซลมอล 1,050 *** ***
275    น่องไก่ 900 *** ***
276    โดนัสกุ้ง 1,040 *** ***
277    สเต๊กปลา 600 *** ***
278    แก๊ส 48 กก 48 *** ***
279    แก๊ส 15 กก 55 *** ***
280    น้ำ 600 ซีซี 3,000 *** ***
281    น้ำใส 350 ซีซี 3,000 *** ***
282    น้ำถัง 15 ลิตร 1,000 *** ***
283    น้ำแข็งหลอด 1,000 *** ***
284    ไอศรีม 250 *** ***
285    แคบหมู 37,500 *** ***
286    น้ำพริกแกงเผ็ด 55 *** ***
287    น้ำพริกแกงเขียวหวาน 30 *** ***
288    น้ำพริกแกงคั่ว 5 *** ***
289    น้ำพริกน้ำเงี้ยว 275 *** ***
290    ขนมจีน 1,150 *** ***
291    พริกเดือยแดง 40 *** ***
292    พริกสดเขียว 30 *** ***
293    พริกสดแดง 25 *** ***
294    ฟักเขียว 65 *** ***
295    มะเขือเจ้าพระยา 85 *** ***
296    มะเขือเทศเล็ก 105 *** ***
297    มะเขือเทศใหญ่ 30 *** ***
298    มะนาว 500 *** ***
299    มันเทศ 10 *** ***
300    หน่อไม้ฝอย 30 *** ***
301    หอมแดง 110 *** ***
302    หอมหัวใหญ่ 120 *** ***
303    เห็ดนางฟ้า 150 *** ***
304    เห็ดหูหนู 50 *** ***
305    หัวผักกาด 100 *** ***
306    แครอท 50 *** ***
307    บวบ 50 *** ***
308    กระชาย 10 *** ***
309    กระเทียมสด 30 *** ***
310    กระหล่ำดอก 30 *** ***
311    กระหล่ำปลี 40 *** ***
312    ข้าวโพดอ่อน 20 *** ***
313    ข่าอ่อน 10 *** ***
314    ขิงสด 10 *** ***
315    ขี้นฉ่าย 25 *** ***
316    ต้นหอม 20 *** ***
317    ตะไคร้ 15 *** ***
318    แตงกวา 35 *** ***
319    ถั่วฝักยาว 65 *** ***
320    ใบกระเพรา 50 *** ***
321    ใบมะกรูด 20 *** ***
322    ใบโหรพา 20 *** ***
323    ผักกาดขาว 35 *** ***
324    ผักกาดดอง 110 *** ***
325    กะทิ 1,800 *** ***
326    ผักคะน้า 110 *** ***
327    ผักชี 35 *** ***
328    ผักชีฝรั่ง 30 *** ***
329    ผักบุ้ง 480 *** ***
330    พริกขี้หนู 35 *** ***
331    ถั่วเคลือบ ถั่วรวม ถุงเล็ก 225 *** ***
332    ถั่วเคลือบ ถั่วรวม ถุงใหญ่ 250 *** ***
333    ฟักทอง 30 *** ***
334    กระดาษทิชชู 2 *** ***
335    กะทิชาวเกาะ 12 *** ***
336    กะปิ ประหยัด 1 *** ***
337    กะปิ เรือใบ 1 *** ***
338    กล่องชานอ้อย 1000 มล 12 *** ***
339    กล่องชานอ้อย 600 มล 5 *** ***
340    กาแฟ 3 in 1 15 *** ***
341    เกลือป่น 10 *** ***
342    แก้วน้ำ 7 ออนซ์ 23 *** ***
343    ข้าวจ้าวหอมมะลิ 15 *** ***
344    ข้าวเหนียว 5 *** ***
345    คนอร์รสทิพย์ 10 *** ***
346    ช้อนข้าวสั้น 120 *** ***
347    ซอสง่วนเชียงฝาเขียว 2 *** ***
348    ซอสพริกตราม้าบิน 2 *** ***
349    ซอสมะเขือเทศ 10 *** ***
350    ซีิอิ้วขาวตราเด็กสมบูรณ์ 10 *** ***
351    ถุงหิ้ว 15 x 30 5 *** ***
352    น้ำจิ้ม แม่วัง 10 *** ***
353    น้ำตาลทรายขาว 1 *** ***
354    น้ำตาลทรายแดง 2 *** ***
355    น้ำตาลปิ๊บ 5 *** ***
356    น้ำปลารวมรส 10 *** ***
357    น้ำมันพืชปาล์ม 12 *** ***
358    น้ำมันหอยแม๊กกี้ 10 *** ***
359    น้ำมันหอย 15 *** ***
360    น้ำส้มฉลากทอง 10 *** ***
361    แป้ง UFM 3 *** ***
362    ผงปรุงรส 1 *** ***
363    พริกไทป่น 7 *** ***
364    เส้นเปียก 95 *** ***
365    เส้นใหญ่ยี 45 *** ***
366    เส้นแห้ง 15 *** ***
367    เต้าหู้แข็ง 30 *** ***
368    เส้นข้าวซอย 100 *** ***
369    บะหมี่เหลือง 100 *** ***
370    เกี้ยว 25 *** ***
371    หมูบด 130 *** ***
372    หมูหนอกหน้า 250 *** ***
373    หมูช่วงข้าง 175 *** ***
374    หมูสามชั้น 190 *** ***
375    หมูหั่น 250 *** ***
376    อกไก่ 230 *** ***
377    ไก่สะโพก 200 *** ***
378    ปีกบน 85 *** ***
379    ลูกชิ้นหมู 90 *** ***
380    หมูยอ 50 *** ***
381    พริกป่น 2 *** ***
382    ถั่วงอก 40 *** ***
383    น้ำพริกลาบ 5 *** ***
384    เต้าหู้ไข่ 70 *** ***
385    ไข่ไก่ เบอร์ 2 200 *** ***
386    ไข่ไก่ เบอร์ 4 250 *** ***
387    แก๊ส 48 กิโลกรัม 5 *** ***
388    แก๊ส 15 กก 6 *** ***
389    น้ำถัง 200 *** ***
390    น้ำแข็งหลอด 900 *** ***
391    น้ำพริกแกงเผ็ด 15 *** ***
392    น้ำพริกแกงเขียวหวาน 15 *** ***
393    น้ำพริกแกงคั่ว 15 *** ***
394    น้ำพริกน้ำเงี้ยว 5 *** ***
395    ขนมจีน 100 *** ***
396    พริกเดือยแดง 10 *** ***
397    พริกสดเขียว 12 *** ***
398    พริกสดแดง 40 *** ***
399    ฟักเขียว 10 *** ***
400    มะเขือเจ้าพระยา 40 *** ***
401    มะเขือเทศเล็ก 50 *** ***
402    มะเขือเทศใหญ่ 40 *** ***
403    มะนาว 200 *** ***
404    หน่อไม้ฝอย 15 *** ***
405    หอมแดง 50 *** ***
406    หอมหัวใหญ่ 40 *** ***
407    เห็ดนางฟ้า 45 *** ***
408    เห็ดหูหนู 50 *** ***
409    หัวผักกาด 54 *** ***
410    แครอท 35 *** ***
411    บวบ 20 *** ***
412    กระชาย 35 *** ***
413    กระเทียมสด 50 *** ***
414    กะหล่ำดอก 20 *** ***
415    กะหล่ำปลี 20 *** ***
416    ข้าวโพดอ่อน 50 *** ***
417    ข่าอ่อน 50 *** ***
418    ขิงสด 50 *** ***
419    ขึ้นฉ่าย 50 *** ***
420    ต้นหอม 10 *** ***
421    ตะไคร้ 50 *** ***
422    แตงกวา 20 *** ***
423    ถั่วฝักยาว 40 *** ***
424    ใบกระเพรา 25 *** ***
425    ใบมะกรูด 30 *** ***
426    ใบโหรพา 20 *** ***
427    ผักกาดขาว 20 *** ***
428    ผักกาดดอง 30 *** ***
429    กะทิ 175 *** ***
430    ผักคะน้า 45 *** ***
431    ผักชี 10 *** ***
432    ผักชีฝรั่ง 15 *** ***
433    ผักบุ้ง 20 *** ***
434    พริกขี้หนู 13 *** ***
435    ฟักทอง 20 *** ***
436    ไมโล 3 in 1 15 *** ***
437    กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 10 *** ***
438    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 10 *** ***
439    สมุดบัญชีปกน้ำเงิน No.2 10 *** ***
440    ปากกาเคมี 2 หัว 10 *** ***
441    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 20 *** ***
442    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 1 *** ***
443    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 15 *** ***
444    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 20 *** ***
445    แฟ้มสอด A4 20 *** ***
446    ลวดเย็บ No.10 24 *** ***
447    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
448    กรรไกร 6 นิ้ว 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานโภชนาการ 1 *** ***
2    ซ่อมแซม คอมเพรสเซอร์ตู้แช่ลักกี้สตาร์ 1 ลูก 1 *** ***
3    เบิกเงินสดย่อยงานโภชนาการ 1 *** ***
4    ขอเบิกเงินชดเชยเงินสดย่อย งานโภชนาการ จำหน่ายและผลิตอาหาร 1 *** ***
5    เครื่องปั่นฟิลิป์,กาต้มน้ำ Frinking 1 *** ***
6    เครื่องบดสับอาหาร KENWOOD 1 *** ***
7    ค่าวัสดุอุปกรณ์โภชนาการ 1 *** ***
8    ตะกร้ากรองเศษอาหาร 2 ใบ 1 *** ***
9    ต้นทุน-เบเกอรี่ ส.ค.62 1 *** ***
10    ต้นทุน-งานบริการทั่วไป ส.ค.62 1 *** ***
11    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานโภชนาการ วันที่ 06-08-62 1 *** ***
12    เบิกชดเชยเงินสดย่อยงานโภชนาการ วันที่ 25/07/2562 1 *** ***
13    เบิกชดเชยเงินสดย่อยโภชนาการ ผลิตอาหารจำหน่าย งานบริการครูและนักเรียน 1 *** ***
14    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
15    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
16    งานเบเกอรี่ 1 *** ***
17    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
18    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
19    งานเบเกอรี่ 1 *** ***
20    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
21    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
22    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
23    งานเบเกอรี่ 1 *** ***
24    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
25    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
26    งานเบเกอรี่ 1 *** ***
27    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
28    งานเบเกอรี่ 1 *** ***
29    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
30    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
31    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
32    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
33    งานเบเกอรี่ 1 *** ***
34    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
35    งานเบเกอรี่ 1 *** ***
36    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
37    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
38    งานเบเกอรี่ 1 *** ***
39    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
40    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
41    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
42    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
43    งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
44    งานบริการทั่วไป 1 *** ***
45    ต้นทุนงานขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป,เบเกอรี่ 1 *** ***
46    ขอซืัอสายยางแก๊สสีส้ม รุ่น Supper พร้อมข้อรัด 1 *** ***
47    ขอเบิกค่าใช้จ่ายผลิตอาหารงานขายโรงอาหาร งานบริการทั่วไป 1 *** ***
48    ต้นทุนโภชนาการส.ค.62 จำนง วังราช 1 *** ***
49    งานขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
50    บริการทั่วไป 1 *** ***
51    ต้นทุนขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
52    งานขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
53    วัสดุอุปกรณ์โภชนาการเข้าคลัง 1 *** ***
54    วัสดุอุปกรณ์โภชนาการเข้าคลัง 1 *** ***
55    ขอเบิกเงินค่าผลิตอาหารจำหน่ายโรงอาหาร และงานบริการทั่วไป 1 *** ***
56    ต้นทุนงานงานโรงอาหาร,เบเกอรี่ 1 *** ***
57    งานขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป,เบเกอรี่ 1 *** ***
58    ขอซื้อเครื่องรีดถุง แบบเท้าเหยียบ 13 นิ้ว ร้านนครกิโล 1 *** ***
59    ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย งานผลิตอาหารจำหน่ายและบริการทั่วไป 1 *** ***
60    จัดซื้อวัตถุดิบผลิตอาหารเบเกอรี่/บริการเข้าคลัง 2562/00389 1 *** ***
61    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ต.ค.62 1 *** ***
62    วัตถุดิบในการผลิตอาหารเพื่อบริการครู นักเรียน และจำหน่าย ปจด.10/2562 2562/00476=208424 /นครกิโล 1 *** ***
63    ธรณินทร์ ฟองกันทา โรงอาหาร,ทั่วไป,เบเกอรี่ 1 *** ***
64    บุญรอดเทรดดิ้ง น้ำดื่มตราสิงห์ งานขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
65    สุนีย์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ บริการทั่วไป 1 *** ***
66    ปราณี เต็มสวัสดิ์ งานขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป 1 *** ***
67    ทองบาน วังจิระพันธ์ โรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
68    จันดี ศิริวงค์ โรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
69    เกสรี ขันธพัด โรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
70    วัสดุอุปกรณ์โภชนาการเข้าคลัง 2562/00476/ลี้รุ่งเรือง 1 *** ***
71    วัสดุอุปกรณ์โภชนาการเข้าคลัง 2562/00476 /บจ.เค ฟู้ดส์ 1 *** ***
72    สอาดกรุ๊ป/ขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป 1 *** ***
73    ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล/งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
74    บจ.เบทาโกร/งานขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
75    ร้านมานิต/โรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป 1 *** ***
76    ประสิทธิ์ สมสัตย์/แดงเบเกอรี่ ต.ค.62 1 *** ***
77    เบิกชดเชยเงินสดย่อย งานผลิตอาหารจำหน่ายโรงอาหาร งานบริการทั่วไป งานเบเกอรี่ 1 *** ***
78    น้ำดื่มสิงห์ งานขายโรงอาหาร/บริการทั่วไป พ.ย.62 1 *** ***
79    ปราณี เต็มสวัสดิ์ งานขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป พ.ย.62 1 *** ***
80    ธรณินทร์ ฟองกันทา โรงอาหาร,ทั่วไป,เบเกอรี่ พ.ย.62 1 *** ***
81    ธรณินทร์ ฟองกันทา โรงอาหาร,ทั่วไป,เบเกอรี่ 1 *** ***
82    บุญรอดเทรดดิ้ง น้ำดื่มตราสิงห์ งานขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
83    ร้านมานิตย์ /งานขาย-บริการทั่วไป-เบเกอรี่ 1 *** ***
84    ทองบาน วังจิระพันธ์ โรงอาหาร,บริการทั่วไป 1 *** ***
85    โกศล/งานขาย,เบเกอรี่ 1 *** ***
86    ทศพล/เบเกอรี่ 1 *** ***
87    วัฒนพงษ์ สุทร/งานขาย-บริการทั่วไป 1 *** ***
88    ภัทราวดี คตชาคร/งานขาย-บริการทั่วไป 1 *** ***
89    เจ.พี.ฟาสฟู๊ด/งานขาย-เบเกอรี่ 1 *** ***
90    ศักดิ์ศรี เสือป่า/งานขาย-เบเกอรี่-บริการทั่วไป 1 *** ***
91    เกสรี ขันธพัด/งานขาย-บริการทั่วไป 1 *** ***
92    จันดี ศิริวงค์/งานขาย-บริการทั่วไป 1 *** ***
93    เสถียร ดำเนินสวัสดิ์/งานขาย 1 *** ***
94    ศรีรัตน์ แก้วญาติ/งานขาย 1 *** ***
95    ปราณี เต็มสวัสดิ์ /งานขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป 1 *** ***
96    สุนีย์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ /บริการทั่วไป 1 *** ***
97    พีรวัฒน์ วังสมบัติ/โรงอาหาร 1 *** ***
98    เบทาโกร/งานขาย,บริการทั่วไป พ.ย.62 1 *** ***
99    สอาดกรุ๊ป/ขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป พ.ย.62 1 *** ***
100    งานขาย-บริการทั่วไป/ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 1 *** ***
101    งานขาย/ศรีรัตน์ แก้วญาติ 1 *** ***
102    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 1 *** ***
103    สุนีย์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ บริการทั่วไป 1 *** ***
104    ทักษ์ดนัย/งานขาย,บริการทั่วไป 1 *** ***
105    สอาดกรุ๊ป/ขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป ธ.ค.62 1 *** ***
106    ปราณี เต็มสวัสดิ์ งานขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป ธ.ค.62 1 *** ***
107    เบทาโกร/งานขาย,บริการทั่วไป ธ.ค.62 1 *** ***
108    ธรณินทร์ ฟองกันทา โรงอาหาร,ทั่วไป,เบเกอรี่ ม.ค.63 1 *** ***
109    ปราณี เต็มสวัสดิ์ งานขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป ม.ค.63 1 *** ***
110    ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล/งานขายโรงอาหาร,บริการทั่วไป ม.ค.63 1 *** ***
111    /แดงเบเกอรี่/ประสิทธิ์ สมสัตย์ บริการทั่วไป ม.ค.63 1 *** ***
112    ทศพล/เบเกอรี่ ม.ค.63 1 *** ***
113    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานโภชนาการ 1 *** ***
114    2562/00859=23955.-ขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย งานผลิตอาหาร งานขายโรงอาหาร งานบริหารทั่วไป วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - 24 มกราคม 2563 1 *** ***
115    2562/00864=335119.-ขอเบิกเงินค่าวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เพื่อจ่ายให้ร้านค้า ในเดือนมกราคม 2563 1 *** ***
116    สอาดกรุ๊ป/ขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป ก.พ.63 1 *** ***
117    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 1 *** ***
118    ปป.ต้นทุนงานขายโรงอาหาร ปจด.มกราคม63 1 *** ***
119    ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง/บริการทั่วไป 1 *** ***
120    2562/00917=13500.-ขอซื้อน้ำยาล้างจานทีโพล ขนาด 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง เพื่อใช้ในงานล้างอุปกรณ์และภาชนะงานโภชนาการ 1 *** ***
121    บุญรอดเทรดดิ้ง น้ำดื่มตราสิงห์ งานขายโรงอาหาร 1 *** ***
122    ธรณินทร์ ฟองกันทา โรงอาหาร,ทั่วไป,เบเกอรี่ 1 *** ***
123    ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล/งานขายโรงอาหาร กพ.63 1 *** ***
124    ปราณี เต็มสวัสดิ์ งานขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป กพ.63 1 *** ***
125    ขอซื้อหัวแก๊ส KB จำนวน 1 ชุด เพื่อทดแทนที่มีสภาพชำรุด ใช้ในงานผลิตอาหารบริการนักเรียน 1 *** ***
126    สอาดกรุ๊ป/ขายโรงอาหาร,เบเกอรี่,บริการทั่วไป มี.ค.63 1 *** ***
127    2562/00845=23070 วัสดุอุปกรณ์โภชนาการ กิจเจริญ 1 *** ***
128    2562/00558 วัสดุอุปกรณ์โภชนาการ กิจเจริญ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานโภชนาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานโภชนาการ83.74
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)