Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำแผนงานโครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน (แผนกธุรการ) และปฏิทินปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเหมาะสม
2.  เพื่อกำหนดนโยบายฝ่ายธุรการ-การเงิน (แผนกธุรการ) ประจำปี วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายงานให้แก่หัวหน้างานในฝ่ายธุรการ-การเงิน
3.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มีความรู้มีทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ
4.  เพื่อประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.  เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล
6.  เพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award)
7.  เพื่อพัฒนาการบริหารให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(31)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(4)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(15)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)
1.  แผนงานโครงการฝ่ายธุรการ และปฏิทินปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเหมาะสม
2.  นโยบายฝ่ายธุรการ ประจำปี วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายงานให้แก่หัวหน้างานใน ฝ่ายธุรการ
3.  บุคลากรในฝ่ายร้อยละ 91 ให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มีความรู้มีทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ
4.  มีการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.  มีการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 701 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 บริหารแผนกธุรการ 31   31   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมเทศกาลสวัสดีปีใหม่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 วางแผนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในแผนกธุรการ ได้แก่ การอบรม การสัมนา ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562    7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 643 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 580 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
11 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารแผนกธุรการ ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 580 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 426 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (31)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 708 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 658 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนมิ.ย.62  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 657 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 645 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนก.ค.62  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (ประชุมวิสามัญ)  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอนัดพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงเรื่องค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 608 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือนส.ค.62  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ(ประชุมวิสามัญ)  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 581 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือน ก.ย..62  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 566 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 562 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 5  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 532 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือน ต.ค.62  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 506 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือน พ.ย.62  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอนัดพบผู้อำนวยการ เพื่อสรุปรายรับ -รายจ่ายกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2019  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 8  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 447 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเรื่องภาวะวิกฤตหมอกควัน  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 444 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือน ม.ค.63  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 9  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือน ก.พ.63  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารแผนกธุรการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (4)

ขั้นตอน: 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา

ขั้นตอน: 6.1 บริหารแผนกธุรการ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 3 *** ***
2    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 11 *** ***
3    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 3 *** ***
4    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
5    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
6    ปากกา ควอนตั้ม 20 *** ***
7    ลวดเย็บ No.10 12 *** ***
8    ปากกาเคมี 2 หัว 10 *** ***
9    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 5 *** ***
10    แฟ้มสอด A4 21 *** ***
11    ปากกาไวท์บอร์ด 5 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 *** ***
13    ดินสอ HB 28 *** ***
14    ค่าบริการโรเนียลเอกสาร 0 *** ***
15    ค่าถ่ายเอกสารขาว/ดำ 0 *** ***
16    ่ค่าถ่ายเอกสารสี 0 *** ***
17    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RICHO 12 *** ***
18    กระเช้าสุขภาพ 4 *** ***
19    กระเช้าสุขภาพ 5 *** ***
20    กระเช้าสุขภาพ 5 *** ***
21    กระเช้าผลไม้/ขนม 30 *** ***
22    ค่าลงทะเบียน 1 *** ***
23    ค่าเบี้ยเลี้ยง 11 *** ***
24    ค่าที่พัก 1 *** ***
25    ค่าเดินทาง 11 *** ***
26    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
27    หมึกพิมพ์ HP LaserJet Black Original Cartridge (Q2612A) 0 *** ***
28    หมึก HP LASERJET 100 COLOR 2 *** ***
29    หมึก HP LASERJET 100 COLOR MFP-M175A 6 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าส่งคืนหนังสือตำรางกลางให้ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ 1 *** ***
2    พวงกุญแจเลเซอร์ ใช้ในห้องประชุม ACL1 1 *** ***
3    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ต.ค.62 1 *** ***
4    ขอจัดทำนามบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
5    2562/00662=18,500.- ค่ากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ มอบหน่วยงานภายนอก เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 เคลียร์ 0303026 ลว.17-3-63 1 *** ***
6    ค่าช่อดอกไม้ มอบศิษย์เก่าดีเด่นงาน Blue 1 *** ***
7    2562/00910ค่าตอบแทน ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ และอาจารย์ชานน ดียืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
8    ขอเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร หลักฐานการจบการศึกษา ปพ.1 ระดับชั้น ป.6, ม.1, ม.6 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินผลการทำงานของฝ่าย
 - แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ) ของหน่วยงาน งานบริหารแผนกธุรการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (15 )
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 ณ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ณ อาคารอัสสัมชัญ (ห้องประชุม ACL1) วันที่ 29 สิงหาคม 2562
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 กันยายน 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินครั้งที่ 3
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม acl1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 กันยายน 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินครั้งที่ 4
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม acl อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 31 ตุลาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม acl1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
การประชุมกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เรื่อง ภาวะวิกฤตหมอกควัน ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 27 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 30 มกราคม 2563
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 31 มกราคม 2563
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563