Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน
2.  2. เพื่อให้ความร่วมมือส่งนักกีฬา – กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน
3.  3. เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ
4.  4. เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5.  5. เพื่อมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ(1.1)
6.  6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.2)
7.  7. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ หลีกเลี่ยง ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ(1.3)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(118)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(50)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  5. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ(1.1)
2.  6. ผู้เรียนร้อยละ 93 ให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.2)
3.  7. ผู้เรียนร้อยละ 93 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ หลีกเลี่ยง ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ(1.3)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  10.มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 527 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก 55   55   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ 40   40   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 โครการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ มีการแข่งขัน 3 กีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 โครงการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลฯ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 โครงการกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 โครงการเสริมกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณนักกีฬา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ุ6.10 โครงการจัดทำเสื้อนักกีฬา ตัวแทนโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (118)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬา  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามรายการการแข่งขัน  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬา  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 487 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภท กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 โครการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ มีการแข่งขัน 3 กีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์การออกแบบเสื้อกีฬาสี 2019  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 โครการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ มีการแข่งขัน 3 กีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างศิษย์เก่ากับนายกสมาคมศิษย์เก่า  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 442 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี วันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รายงานผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มีการประชุมพ่อสีแม่สีเพื่อจัดเตรียมงานกัฬาเข็มแดงเกมส์  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 430 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 โครงการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลฯ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 โครงการกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการประกวดออกดแบบเสื้อและเหรียญรางวัล  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการและผุ้ร่วมบริหาร  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 โครงการกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการและคณะผุ้ร่วมบริหารรับทราบและพิจารณา  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 โครงการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลฯ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการดำเนินการเรื่องทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เสร็จสิ้นการแข่งขันทุประเภท  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการในส่วนการประสานงานการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 โครงการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลฯ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562  14 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562  15 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบรางวับการแข่งกีฬาบาสเกตบอลชายกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลOBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมนักเรียนและครูสี  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมนักเรียนเรื่องการดำเนินงานของกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ปีะจำปีการศึกษา 2562  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันเทนนิสรายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 21-23 กันยายน 2562  21 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 4 ณ สนามนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลับ เชียงใหม่ วันที่ 21-22 กันยายน 2662  21 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการสี ประธานสี คณะครูสี เพื่อติดตามงาน  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งชันเทควันโด Lampang Taekwondo Open Championship 2019  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬา stack  15 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  16 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 373 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 372 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  19 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 370 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามแรกของฤดูกาล 2019 - 2020  20 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนทำการฝึกซ้อมกีฬาสีในช่วยของการเชียร์ การฝึกซ้อมกีฬา โดยมีการลดคาบเวลาเรียนเพื่อนำคาบเรียนมาใช้เข้าสีและทำกิจกรรม  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ชิงชนะเลิศ รายการ สิงห์เจ้าขุน ปูคา ยูธ ครั้งที่ 2  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2562  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids World Championship Qualify 2019 Math4  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  3 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร รายการ Bangkok Airways Boutiques Series 2019 (Lanna Marathon)  3 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562  10 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562  10 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562  10 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีจุดไฟปฐมฤกษ์ และการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทลาน  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำสนามการแข่งขัน  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานทุกฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 339 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนประเทศไทยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Asian kids fashion week 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬา stack ภาคเรียนที่ 2  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ครั้งที่ 8  30 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันเทควันโด PRE NORTHERN CHAMPION LEAGUE 2019/2020  8 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S. Kids Malaysia World Golf Championship 2019 (วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562)  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวทักษะกีฬาฟุตบอล โดย สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขัน NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามที่ 2 ของฤดูกาล 2019 - 2020  11 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  16 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แข่งขนกีฬาอัสสัมชัญคัพ ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอลแลับาสเกตบอล  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 โครการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ มีการแข่งขัน 3 กีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” จ.อุดรธานี วันที่ 23-25 มกราคม 2563  25 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Golf Junior Ranking 2019-2020 สนามที่ 6 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 1  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันเทควันโดรายการ CHIANGMAI OPEN กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อม Stack ต่อเนื่องจนถึงภาคเรียนที่ 2  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภทชนิดกีฬา  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
   1   6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 พ.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เกียรติบัตร 720 *** ***
2    เสื้อกีฬา 24 *** ***
3    ป้ายไวนิล 1 *** ***
4    ค่าตอบแทนกรรมการ 2 *** ***
5    อาหารว่างครู 20 *** ***
6    ของรางวัล 12 *** ***
7    ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5 *** ***
8    น้ำดื่ม 200 *** ***
9    ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 *** ***
10    ของที่ระลึก 1 *** ***
11    น้ำดื่ม 15 *** ***
12    น้ำแข็ง 20 *** ***
13    ค่าอาหารนักกีฬา 250 *** ***
14    อาหารกล่อง 20 *** ***
15    ค่าอาหารนักเรียน 60 *** ***
16    ค่าอาหารครู 4 *** ***
17    น้ำดื่ม 30 *** ***
18    น้ำแข็ง 5 *** ***
19    ค่าอาหาร 192 *** ***
20    ค่าสมัครร่วมการแข่งขัน 10 *** ***
21    ค่าอาหารครู 4 *** ***
22    น้ำดื่มขนาด 300ซ๊ซี 30 *** ***
23    น้ำแข็ง 5 *** ***
24    อาหารนักกีฬา 24 *** ***
25    ค่าที่พัก 7 *** ***
26    อาหารครู 2 *** ***
27    น้ำดื่มขนาด 300 ซีซี 20 *** ***
28    สตีทบาสเกตบอล 1 *** ***
29    สตีท สพฐ 1 *** ***
30    เยาวชนคัดภาค 5 1 *** ***
31    การแข่งขันสปอนร์เซอร์ 24 *** ***
32    ค่าที่พักครู 7 *** ***
33    อาหารครู 2 *** ***
34    ค่าอาหาร นักเรียน 24 *** ***
35    ค่าที่พัก 2 *** ***
36    กีฬาครูนักศึกษา 1 *** ***
37    กีฬาเยาวชน ประชาชน 1 *** ***
38    อาหารนักกีฬา ยูโด 18 *** ***
39    อาหารครู 20 *** ***
40    ค่าสมัคร และค่าประกันทีม 18 *** ***
41    สำเนาเอกสาร 20 *** ***
42    ค่าสมัครและค่าประกันทีม 2 *** ***
43    ค่าอาหารนักกีฬา stack 10 *** ***
44    ค่าอาหารครู 2 *** ***
45    เครื่องดื่ม 10 *** ***
46    ค่าเช่าเต็นท์ 20 *** ***
47    ค่าเช่าเครื่องเสียง 2 *** ***
48    สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 1 *** ***
49    ค่าบำรุงสี มัธยมศึกษา 6 *** ***
50    เหรียญรางวัล 1,271 *** ***
51    รางวัลการประกวดออกแบบเหรียญและเสื้อกีฬาสี 2 *** ***
52    ค่าบำรุงสี ระดับชั้นประถมศึกษา 6 *** ***
53    ค่าตอบแทน 2 *** ***
54    ค่าใช้จ่ายการแสดงพิธีเปิด 2 *** ***
55    ของที่ระลึกประธาน 1 *** ***
56    ค่ากรรมการตัดสินการแข่งขัน 1 *** ***
57    รถรับส่งวงโยธวาทิต 2 *** ***
58    จัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน 100 *** ***
59    ตกแต่งปะรำพิธี 1 *** ***
60    อาหารว่าง VIP 100 *** ***
61    ค่ารถตำตวจและค่าตำรวจดูแล 2 *** ***
62    ค่าปรับพื้นสนามและรถน้ำสนาม 2 *** ***
63    ค่าอาหารกลางวัลและอาหารว่าง 1 *** ***
64    ค่าใช้จ่ายสำหรับประธาน 1 *** ***
65    จัดทำป้ายงานและป้ายสี ป้ายขบวนโรงเรียน 3 *** ***
66    ป้ายคะแนน 1 *** ***
67    จัดตกแต่งเวทีปะรำพิธี 1 *** ***
68    น้ำมันสำหรับใส่ตะเกียงและค่าตกแต่งสถานที่ทำคบเพลิง 1 *** ***
69    พลุไฟ 2 *** ***
70    อุปกรณ์การแข่งขัน 2 *** ***
71    น้ำดื่ม 60 *** ***
72    อุปกรณ์สำหรับทำสนาม 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดกิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ วันที่ 15-08-62 1 *** ***
2    แข่งขันกีฬายูโดเยาวชน จ.สมุทรสาคร วันที่ 16-08-62 1 *** ***
3    แข่งชันบาสเกตบอล จ.อุตรดิตถ์ 30 ก.ค.-5ส.ค.2562 1 *** ***
4    ขอเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าจัดทำเสื้อกีฬา กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ 1 *** ***
5    ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล อัสสัมชัญเกมส์ 12/09/2562 1 *** ***
6    ค่าจัดกิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ วันที่ 15-08-62 (เบิกเพิ่ม) 1 *** ***
7    จัดทำป้ายพิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ และซื้อของรางวัล 1 *** ***
8    เงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8 1 *** ***
9    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe อัสสัมชัญเกมส์ 1 *** ***
10    ทดรองจ่ายกิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ 1 *** ***
11    ขอจัดทำเหรียญรางวัล สำหรับงานเข็มแดงเกมส์ 1 *** ***
12    ค่าป้ายกิจกรรมและป้ายสโมสร กิจกรรมวันอัสสัมชัญ 1 *** ***
13    ขอเบิกค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมกีฬาสี ระหว่างวันที่ 15-16/11/2562 เคลียร์ 0311045 ลว.23/11/62 1 *** ***
14    จัดซื้อสีทาสนามฟุตบอล 3 สนาม กิจกรรมกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ 1 *** ***
15    ป้ายไวนิลกิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ 1 *** ***
16    แข่งขันไมโลฟุตซอล /506103 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน ณ สนามเจ้าขุนอารีน่า เชียงใหม่ วันที่ 26-27/10/2562 เคลียร์ 0310032 1 *** ***
18    วัสดุดอุปกรณ์จัดทำลู่วิ่ง และอุปกรณ์ทำ Scoreboard 2562/00424 เคลียร์ 0311040 ลว.21-11-62 1 *** ***
19    ค่ารับรองประธานพิธีเปิดงานเข็มแดงเกมส์ ค่ารถพยาบาล ค่าเช่าเครื่องเสียง งานกีฬาสี 15-16/11/2562 เคลียร์ 0311045 ลว.23/11/62 1 *** ***
20    ขอซื้อไม้สำหรับเตรียมเวทีปะรำพิธี และScoreboard งานเข็มแดงเกมส์ 2562/00444=2,400.- 1 *** ***
21    ขอเบิกเงินรางวัลการแข่งขันฟุตบอล รายการสิงห์ ครั้งที่ 2 1 *** ***
22    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe (รับรองผู้บริหารกิจกรรมเข็มแดงเกมส์) 1 *** ***
23    ค่าของรางวัลเบิกพัสดุ พ.ย.62/กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ 1 *** ***
24    ป้ายไวนิลกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ 2019 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินผลการดำเนินงาน
 - 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานกีฬา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน80.93
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (50 )
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น 14 ปีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
การแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ เนื่องใน "วันอัสสัมชัญ 15 สิงหาคม 2562" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 2562
รางวัลชนะเลิศ รุ่น 15 ปีชาย และ รุ่น 18 ปีชาย บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2562
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กันยายน 2562
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-15 กันยายน 2562
ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน วันที่ 13 กันยายน 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันเทนนิสรายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือครั้งที่ 6 จ.เชียงราย วันที่ 21-23 กันยายน 2562
รางวัลชนะเลิศ (Winner) Class E-Boy รุ่นอายุ 7- 8 ปี รายการกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 วันที่ 21-22 กันยายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด จากการแข่งขันเทควันโด Lampang Taekwondo Open Championship 2019 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
รางวัลชนะเลิศ คลาส BE อายุ 7-8 ปี การแข่งขันกอล์ฟรายการ NTJGF-Singha Junior Golf Championship วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 10 ปี รายการสิงห์ เจ้าขุน ปูคา ยูธคัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามเจ้าขุนอารีน่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
ด.ช.ยศวัฒน์ สีหะอำไพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย การแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร Bangkok Airways Boutiques Series 2019 จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
นางสาวทิพานัน พวงเงิน (น้องเฟี๊ยต) นักเรียนชั้น ม.3/3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
นักกอล์ฟคนเก่งคว้ารางวัล จากการแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids World Championship Qualify 2019 Math#4 ณ สนามกอล์ฟนอร์ทฮิลล์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ด.ญ.ศตกันตา แสงบุญเรือง ชั้น ป.1/7 และ ด.ช.กฤติธี ฮมภิรมย์ ชั้น ป.1/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562
นักกีฬาคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันยูโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562
รางวัลชนะเลิศ คลาส EB (อายุ 7- 8 ปี) การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562
กรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ประเภทลาน การแข่งขันทุ่มน้ำหนัก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
กรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ประเภทลาน การแข่งขันวิ่งกระโดดไกล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2019" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2019" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขันกรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับมัธยมศึกษา ภาคเช้า ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
การประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ กรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2019" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขันภาคบ่าย และพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2019" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2019" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขันกรีฑาสี เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขันกรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา ภาคเช้า ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขันภาคบ่าย และพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เรือแคนนู 1 คนชาย ระยะ 500 เมตร การแข่งขันกีฬาเรือพาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในคลาส EB รุ่นอายุ 7-8 ปี ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562
นักกีฬาคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562
ด.ญ.ศตกันตา แสงบุญเรือง ตัวแทนประเทศไทยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Asian kids fashion week 2020 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
การแข่งขันเทนนิสเยาวชน PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ณ สนามเทนนิสองค์การบริการส่วน จ.เชียงราย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด จากการแข่งขันเทควันโด PRE NORTHERN CHAMPION LEAGUE 2019/2020 วันที่ 8 ธันวาคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S. Kids Malaysia World Golf Championship 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
"เจ้าสัวน้อย" สโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ประชาสัมพันธ์โครงการ GO FOR GOAL FOOTBALL SUMMER CAMP 2020 IN ENGLAND วันที่ 6 มกราคม 2563
การแข่งขันกอล์ฟรายการ NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามที่ 2 ของฤดูกาล 2019-2020 วันที่ 11-12 มกราคม 2563
การแข่งขันบาสเกตบอล กีฬาเยาวชน และประชาชน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง วันที่ 13-17 มกราคม 2563
วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมนำขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง วันที่ 21 มกราคม 2563
การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” จ.อุดรธานี วันที่ 23-25 มกราคม 2563
การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Golf Junior Ranking 2019-2020 สนามที่ 6 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) จ.น่าน วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันเทควันโดรายการกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง และรายการ CHIANG MAI OPEN วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬายิงธนู ประเภทคันธนูทดกำลัง (Compound) ระดับประถมศึกษา และนักกีฬาใหม่ชาย กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2563