Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(63)
-มอบหมายหน้าที่งาน(2) / กิจกรรม(3)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(5)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(36)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  1. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการบริหารจัดการได้ตามเกณฑ์ TQA ร้อยละ 60
2.  2. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล ร้อยละ70
3.  3. บุคลากรร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาสร้างองค์ความรู้
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (2.2)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 532 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี-   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1กิจกรรมงานบริหารแผนกกิจกรรม*   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู* 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62) 6 3   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 62) 2 1   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 กิจกรรมวันลอยกระทง 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 กิจกรรมวันเด็ก 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 กิจกรรม Charity Night 2019 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 6 1   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.15 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (งดจัดกิจกรรม)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.16 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารแผนกกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (63)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 546 วัน กำลังดำเนินการ  6.16 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 534 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 523 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการพัฒนาบุคลากร  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 513 วัน กำลังดำเนินการ  6.16 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูทุกระดับชั้น  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้น  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้น  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 478 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยจัดกิจกรรมมุมรักการอ่าน การแข่งขันตอบปัญหา การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดดอกไม้รูปปั้นท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 471 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับติดตามงานวันนักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตครั้งที่ 1  17 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 469 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับติดตามงานวันนักบุญหลุยส์มารีกรีญองเดอมงฟอร์ตครั้งที่ 2  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 464 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 464 วัน กำลังดำเนินการ  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 464 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับสายชั้น ครั้งที่ 1  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 447 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 447 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันลอยกระทง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงร่วมกลุมสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีฯ  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันลอยกระทง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงหน้าแถว  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันลอยกระทง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน  23 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเร ื่องการจัดงานคริสต์มาสแฟร์  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดพิธีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมการแลกของขวัญของนักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงาน  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็ก และวันครู  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันเด็ก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องงานวัน ACL CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแสดง กิจกรรมวัน Charity Night  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประขุมคณะกรรมการงานวันเด้ก  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันเด็ก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็ก  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันเด็ก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเด็ก วันครู  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันเด็ก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องงานวัน ACL CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2562  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายการแสดง กิจกรรม ACL Charity Night  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนชี้แจงการจัดเตรียมงานของนักเรียน ม.6กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บริษัทภายนอก มานำเสนอชุดเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมวัน ACL Charity Night  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรม ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก)  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานกิจกรรม ACL Charity Night ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่สอง)  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรม Charity Night 2019  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 3  10 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกราบบูรพาจาารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.6  18 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (2) /กิจกรรม (3)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 1   6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม
  ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนงานในขั้นตอนต่างๆ 1   6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม
  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป 1   6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม
  คณะกรรมการอำนวยการ 13   6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6
  คณะกรรมการดำเนินงาน 21   6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (5)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 13 พ.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนงานในขั้นตอนต่างๆ
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 13 พ.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 13 พ.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการอำนวยการ (13)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ให้ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม - กำกับดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปของการจัดงาน - ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน - สนับสนุนส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน (21)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อเชิญตัวแทนครูเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี - ประสานงานกับฝ่ายธุรการทำจดหมายเชิญ - อำนวยความสะดวกกับฝ่ายต่าง ๆ

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ตกแต่งสถานที่ ประรำพิธี 1 *** ***
2    ประดับธงชาติ 10 *** ***
3    ประดับธงตราสัญลักษณ์ 10 *** ***
4    จัดทำและตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ 1 *** ***
5    เครื่องถวายราชสักการะ 5 *** ***
6    จัดพิธีถวายพระพร 3 *** ***
7    พิธีถวายพระพร 1 *** ***
8    พิธีถวายพระพร 1 *** ***
9    พิธีถวายพระพร 1 *** ***
10    ค่าอาหารว่าง 25 *** ***
11    ตกแต่งฐานพระแม่มารี 1 *** ***
12    มาลัยกรถวายพระแม่มารี 2 *** ***
13    พิธีสดุดีพระแม่มารี 5 *** ***
14    พิธีสดุดีพระแม่มารี 9 *** ***
15    ดอกไม้สด 300 *** ***
16    พิธีมิสซา 1 *** ***
17    พิธีมิสซา 1 *** ***
18    ฉากเวทีและตกแต่งเวที 1 *** ***
19    ดอกไม้โปรย 1 *** ***
20    ตกแต่งเสลี่ยงแม่พระ 1 *** ***
21    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
22    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
23    ฉากเวทีและข้อความ 1 *** ***
24    จัดโต๊ะหมู่ 1 *** ***
25    เครื่องสักการะ 9 *** ***
26    ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
27    ปัจจัยถวายพระ 1 *** ***
28    สังฆทาน 1 *** ***
29    อาหารปิ่นโต 1 *** ***
30    พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 5 *** ***
31    พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 1 *** ***
32    การแสดงของนักเรียนจินตลีลา 10 *** ***
33    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
34    ตกแต่งองค์ประกอบเวที 1 *** ***
35    ขบวน SANTA CLAUS 1 *** ***
36    เวที แสง สี เสียง 1 *** ***
37    พิธีเปิด 1 *** ***
38    ฉากเปิด บนเวที 1 *** ***
39    ตกแต่ง LUCKY DRAW 1 *** ***
40    ค่าพิธีการ 1 *** ***
41    ร้านเกมสายชั้น 1 *** ***
42    ร้านเกมสายชั้น 1 *** ***
43    ร้านเกมสายชั้น 1 *** ***
44    ของรางวัล LUCKY DRAW 5 *** ***
45    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 *** ***
46    เงินรางวัลประกวดห้องเรียน/อาคาร 1 *** ***
47    จัดทำคูปอง 400 *** ***
48    คูปองสมนาคุณ 2,785 *** ***
49    จัดทำบัตร LUCKY DRAW 2,000 *** ***
50    ค่าตอบแทนพระสงฆ์ 1 *** ***
51    ค่าอาหารว่าง 25 *** ***
52    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 1 *** ***
53    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 2 *** ***
54    iPad รุ่น 9.7 นิ้ว 2 *** ***
55    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 2 *** ***
56    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 2 *** ***
57    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 1 *** ***
58    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 2 *** ***
59    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 2 *** ***
60    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 2 *** ***
61    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 5 *** ***
62    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 5 *** ***
63    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 5 *** ***
64    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 20 *** ***
65    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 1 *** ***
66    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 1 *** ***
67    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 1 *** ***
68    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 14 *** ***
69    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 14 *** ***
70    ของขวัญรางวัล LUCKY DRAW 23 *** ***
71    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 140 *** ***
72    กระดาษ A4 สี 30 *** ***
73    กระดาษสี A4 15 *** ***
74    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 9 *** ***
75    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 58 *** ***
76    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 32 *** ***
77    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 1 *** ***
78    คลิปบอร์ดพลาสติกใหญ่ F4 3 *** ***
79    ตรายางวันที่ 35 *** ***
80    ลวดเย็บ No.10 38 *** ***
81    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 14 *** ***
82    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 25 *** ***
83    แฟ้มสอด A4 54 *** ***
84    ซองถนอมเอกสาร 10 *** ***
85    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 10 *** ***
86    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 4 *** ***
87    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 11 *** ***
88    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 3 *** ***
89    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 17 *** ***
90    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
91    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 53 *** ***
92    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 87 *** ***
93    ซองจดหมายขาว ขนาด No.9/125 10 *** ***
94    เชือกฟาง 30 *** ***
95    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 5 *** ***
96    ปากกา ควอนตั้ม 50 *** ***
97    ดินสอ HB 50 *** ***
98    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 8 *** ***
99    ถ่าน Extra D (ก้อนใหญ่) 36 *** ***
100    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 8 *** ***
101    ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม 12 *** ***
102    ช่อดอกไม้แสดงความยินดีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม 10 *** ***
103    เกียรติบัตรผู้เรียน/หน่วยงาน 8 *** ***
104    ค่าพาหนะในการติดต่องาน 0 *** ***
105    จัดซื้อรถเข็น 1 *** ***
106    กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ 3 *** ***
107    อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 1 *** ***
108    ค่าอาหาร (พิเศษ) 10 *** ***
109    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
110    พานดอกไม้ธุูปเทียน 3 *** ***
111    เครื่องสักการะโต๊ะหมู่ 1 *** ***
112    อาหารว่างเครื่องดืม 1 *** ***
113    รางวัลประกวดพานไหว้ครู 7 *** ***
114    รางวัลประกวดพาน 7 *** ***
115    รางวัลประกวดพาน 7 *** ***
116    อุปกรณ์เจิมหนังสือ 1 *** ***
117    ฉากเวที 1 *** ***
118    ค่าเอกสาร 1 *** ***
119    ฐานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
120    ตกแต่งพระแท่น 2 *** ***
121    มาลัยกร 1 *** ***
122    กระเช้าดอกไม้ 12 *** ***
123    บุษบกนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
124    ดอกไม้สักการะ 500 *** ***
125    ค่าของรางวัล 30 *** ***
126    ค่าตอบแทนพระสงฆ์ 1 *** ***
127    กระเช้าสุขภาพ 1 *** ***
128    ป้ายข้อความ 1 *** ***
129    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
130    ของขวัญวันเด็ก 3,573 *** ***
131    ปัจจัยพระสงฆ์ 10 *** ***
132    ปิ่นโต 10 *** ***
133    สังฆฑทาน 10 *** ***
134    ทำนุบำรุงวัด 1 *** ***
135    ค่าอาจารย์และน้ำปานะ 1 *** ***
136    น้ำมันรถ 10 *** ***
137    เช่าเวทีและระบบแสง สี เสียง ออกแบบฉาก ถ่ายวีดีโอ 1 *** ***
138    พิมพ์บัตรงาน 500 *** ***
139    ค่าเช้าชุดพิธีกร 5 *** ***
140    ของที่ระลึกประธาน 1 *** ***
141    ค่าอาหารโต๊ะจีน 500 *** ***
142    ค่าจัดสถานที่ 1 *** ***
143    อุปกรร์จัดทำเวที 1 *** ***
144    ตกแต่งสถานที่บริเวณทั่วไป 2 *** ***
145    ค่าอุปกรณ์การแสดงเพิ่มเติม 1 *** ***
146    ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 10 *** ***
147    โล่ 5 *** ***
148    กรอบรูปใส่เกียรติบัตร 10 *** ***
149    เช่าเต็นท์ 2 *** ***
150    ค่าอาหารว่าง 1,000 *** ***
151    อาหารครู 840 *** ***
152    น้ำดื่ม 420 *** ***
153    ของรางวัล 1 *** ***
154    ค่าตอบแทน 4 *** ***
155    อุปกรณ์ทำหมายเลขโต๊ะ ไม้เสียบกระดาษ 1 *** ***
156    ดอกไม้ตกแต่งเวที 1 *** ***
157    ดอกไม้สด ติดหน้าอก 200 *** ***
158    ตกแต่งซุ้ม 3 *** ***
159    ฐานนักบุญ ฐานแม่พระ 2 *** ***
160    ช่อดอกไม้สด 21 *** ***
161    อาหารครู 200 *** ***
162    ค่าบายศรี 1 *** ***
163    ค่าซักชุดครุย 166 *** ***
164    ค่าถ่ายรูป 166 *** ***
165    เอกสาร 0 *** ***
166    พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจการ 2 *** ***
167    สามสัมพันธ์ผู้ปกครอง 3,000 *** ***
168    กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 1,000 *** ***
169    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 *** ***
170    กล่องไม้ 1 *** ***
171    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 25 *** ***
172    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 8 *** ***
173    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 35 *** ***
174    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 30 *** ***
175    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 5 *** ***
176    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 1 *** ***
177    คลิปบอร์ดพลาสติกใหญ่ F4 3 *** ***
178    ลวดเย็บ No.10 25 *** ***
179    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
180    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 25 *** ***
181    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 8 *** ***
182    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 8 *** ***
183    ถ่านพานาโซนิค Extra C (กลาง) 20 *** ***
184    หมึกเติม 16 *** ***
185    ดินสอ HB 50 *** ***
186    ปากกา ควอนตั้ม 40 *** ***
187    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 5 *** ***
188    เชือกฟาง 30 *** ***
189    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 53 *** ***
190    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 80 *** ***
191    ซองจดหมายขาว ขนาด No.9/125 10 *** ***
192    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 4 *** ***
193    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 17 *** ***
194    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 3 *** ***
195    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 11 *** ***
196    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 4 *** ***
197    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 10 *** ***
198    ซองถนอมเอกสาร 10 *** ***
199    แฟ้มสอด A4 54 *** ***
200    หมึกเครื่องพิมพ์ 10 *** ***
201    หมึกเครื่องพิมพ์ 5 *** ***
202    ป้ายประชาสัมพันธ์ 12 *** ***
203    ช่อดอกไม้ 10 *** ***
204    กล่องเอนกประสงค์ 3 *** ***
205    อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 1 *** ***
206    อาหารรับรอง 1 *** ***
207    รถเข็น 1 *** ***
208    เกียรติบัตร 100 *** ***
209    ค่าน้ำมัน 10 *** ***
210    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
211    เครื่องสักการะโต๊ะหมู่ 1 *** ***
212    อาหารว่างเครื่องดื่ม 1 *** ***
213    พานดอกไม่ธปเทียน 3 *** ***
214    เงินรางวัล 6 *** ***
215    อุปกรณ์เจิมหนังสือ 1 *** ***
216    ฉากเวที 1 *** ***
217    เอกสาร 1 *** ***
218    รูปเล่มเอกสาร 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 09-08-62 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันอัสสัมชัญ วันที่่ 15-08-62 1 *** ***
3    ค่าดอกไม้แสดงความยินดีประธานผู้ปกครองเครือข่าย วันที่ 02-08-62 1 *** ***
4    งานพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (เพิ่มเติม) วันที่ 25/07/2562 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 26/07/2562 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันไหว้ครู 1 *** ***
8    กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯพระบรมราชินี 1 *** ***
9    ป้ายไวนิลพิธีมิสซาวันสถาปนานักบุญหลุยส์ 1 *** ***
10    ป้ายไวนิลกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 1 *** ***
11    ป้ายไวนิลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
12    จัดซื้อวัสดุทำกล่องวางกระเช้าดอกไม้ วันที่ 01-08-62 1 *** ***
13    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำกล่องวางกระเช้าดอกไม้ (งานบริหารกิจกรรม) 1 *** ***
14    ค่าตกแต่งสถานที่กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (505104) 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ 1 *** ***
16    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/505105 1 *** ***
17    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe กิจกรรมวันแม่พระอัสสัมชัญ 505106 1 *** ***
18    เคลียร์ทดรองจ่ายกิจกรรมวันอัสสัมชัญ 505106 1 *** ***
19    งานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เคลียร์ 0312004 ลว.4-12-62 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันคริสต์มมาสแฟร์ 2019 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
21    2562/00592=56700.-ขอซื้อเสื้อเชิ้ตพร้อมเนคไท นักเรียน ม.6 จำนวน 162 ตัว (มัดจำ 50%) 1 *** ***
22    2562/00593=188100.-หนังสืออนุสรณ์ นักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษา ปี 2562 1 *** ***
23    จัดทำบัตร Lucky Draw จัดทำคูปอง และป้ายประชาสัมพันธ์ Lucky Draw 2562/00608=21,825.- นาก่วมการพิมพ์ 1 *** ***
24    รางวัลประกวดห้องเรียนระดับเนสเซอรี่ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 1 *** ***
25    ค่าอาหารโต๊ะจีน จากร้านบู๊โต๊ะจีนลำปาง และร้านนิวโกยี โต๊ะจีน งาน Charity Night 2019 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
26    2562/00627=313950.-ขอซื้อของรางวัล Luckly Draw งานวันคริตส์มาส วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (ซื่้อเงินสด) 1 *** ***
27    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 10 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301029 ลว.11-1-63 1 *** ***
28    2562/00627=313,950.-ขอซื้อของรางวัล Luckly Draw งานวันคริตส์มาส วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (หจก.ทีซีพีเมียม) 1 *** ***
29    2562/00627=313,950.-ขอซื้อของรางวัล Luckly Draw งานวันคริตส์มาส วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (บจ.อินไซด์มิวสิค) 1 *** ***
30    ป้ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ร.9) 1 *** ***
31    ป้ายไวนิล( กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2019 1 *** ***
32    2562/00786=88200.-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Charity Night 2019 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
33    2562/00790=1600.-ขอจัดทำคูปองสำหรับเล่นเกมส์และเครื่องเล่น กิจกรรม Charity Night 2019 1 *** ***
34    2562/00792=3600.-ค่าเช่าวิทยุสื่อสารใช้ในงาน Charity Night จำนวน 15 เครื่อง 1 *** ***
35    ค่าป้ายไวนิลงานทำบุญตักบาตรวันเด็ก และวันครู 10 มกราคม 2563 1 *** ***
36    2562/00800=19600.-จัดทำบัตรงาน Charity Night 2019 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 560 เล่ม 1 *** ***
37    2562/00808=323000.-ขอจ้างเหมา เวที เครื่องเสียง และจอ LED กิจกรรม ACL Charity Night วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 (งวดที่ 1) 1 *** ***
38    2562/00809=481000.-จ้างทำอาหารโต๊ะจีน กิจกกรรม ACL Charity Night วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ร้านบู๊โต๊ะจีน 1 *** ***
39    2562/00810=432000.-จ้างทำอาหารโต๊ะจีน กิจกกรรม ACL Charity Night วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ร้านนิวโกยี 1 *** ***
40    2562/00824=20,000.-ค่าตอบแทน ม.สุวัช ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม Charity Night และรับรองท่านประธานในพิธี วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
41    2562/00830=104335ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพิธีกราบบูรพาจารย์ปัจฉิมนิเทศ และสานสัมพันธ์น้องพี่ น้ำเงินและขาว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เคลียร์0303001 ลว.3-3-63 1 *** ***
42    2562/00832=51562.-กิจกรรมรับวุฒิบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
43    2562/00835=18350.-ขอจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และเช่าเครื่องปั่นไฟ ใช้ในกิจกรรม Charity Night 2016 1 *** ***
44    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรองคณะกรรมการดำเนินงาน Charity Night 1 *** ***
45    2562/00592=56700.-ขอซื้อเสื้อเชิ้ตพร้อมเนคไท นักเรียน ม.6 จำนวน 162 ตัว งวด2 1 *** ***
46    2562/00808=323000.-ขอจ้างเหมา เวที เครื่องเสียง และจอ LED กิจกรรม ACL Charity Night วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 (งวดที่ 2) 1 *** ***
47    2562/00809=481000.-จ้างทำอาหารโต๊ะจีน กิจกกรรม ACL Charity Night วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ร้านบู๊โต๊ะจีน 1 *** ***
48    2562/00810=432000.-จ้างทำอาหารโต๊ะจีน กิจกกรรม ACL Charity Night วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ร้านนิวโกยี 1 *** ***
49    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรองคณะกรรมการดำเนินงาน Charity Night 1 *** ***
50    2562/00824=20,000.-ค่าตอบแทน ม.สุวัช ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม Charity Night และรับรองท่านประธานในพิธี วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 เคลียร์ 0302015 ลว.12-2-63 1 *** ***
51    2562/00835=18350.-ขอจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และเช่าเครื่องปั่นไฟ ใช้ในกิจกรรม Charity Night 2019 เคลียร์ 0302016 ลว.12-2-63=5208.- 1 *** ***
52    2562/00884=20760.-ขอจัดทำโล่ผู้สนับสนุนกิจกรรม Charity Night 2019 จำนวน 13 ชุด และแผ่นพับผู้สนับสนุน 1 *** ***
53    2562/00627=313,950.-ขอซื้อของรางวัล Luckly Draw งานวันคริตส์มาส วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (บจ.=ชิชาง) 1 *** ***
54    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe กิจกรรม Charity Night 2019 1 *** ***
55    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 1 *** ***
56    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 *** ***
57    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนม.6 1 *** ***
58    2562/00786=88200.-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Charity Night 2019 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 เคลียร์ 0302035 ลว.15-2-63=71811.- 1 *** ***
59    2562/00902=32000.-ขอสำรองจ่ายจัดซื้อสร้อยคอทองคำ รางวัลสนับสนุนจากร้านค้าภายนอก เพื่อเป็นรางวัลบนเวที กิจกรรม Charity Night 2019 1 *** ***
60    2562/00902=32000.-ขอสำรองจ่ายจัดซื้อสร้อยคอทองคำ รางวัลสนับสนุนจากร้านค้าภายนอก เพื่อเป็นรางวัลบนเวที กิจกรรม Charity Night 2019 1 *** ***
61    2562/00632=37338.50 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ 1 *** ***
62    2562/00721=68528. วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมกระดาษสติีกเกอร์ กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 1 *** ***
63    ค่าถ่ายภาพรับวุฒิบัตร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจ่ายให้ บริษัทบัณฑิตศิลป์ จำกัด 1 *** ***
64    เงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 *** ***
65    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องน้ำเงินและขาว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มเติม 1 *** ***
66    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรับวุฒินร.ม.6 1 *** ***
67    2562/00884=20760.-ขอจัดทำโล่ผู้สนับสนุนกิจกรรม Charity Night 2019 จำนวน 13 ชุด และแผ่นพับผู้สนับสนุน 1 *** ***
68    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Charity Night 2019 1 *** ***
69    2562/00876 ค่าตกแต่งสถานที่กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนร.ม.6 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานบริหารแผนกกิจกรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน82.63
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (36 )
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียน ชั้น ม.5-ม.6 และศิษย์เก่า รุ่น 36 น้อมคารวะคุณครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562
สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เทิดเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
คณะภราดา คณะครู และนักเรียน พร้อมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน และการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ให้ความรู้ ประวัติวันลอยกระทงหน้าแถว
การเรียนการสอน การทำกระทงจากขนมปังรูปกรวยไอศกรีม ปฏิบัติการในคาบกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 5-8 พ.ย.2562
กิจกรรมบูรณาการการเรียนรุ้กลุ่มสาระสังคมศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
“คึกคัก สนุกสนาน สีสันเปิดเทศกาลแห่งความสุข” งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ & วันคริสต์มาส 2562 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ และอาคารอัสสัมชัญ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
“คึกคัก สนุกสนาน สีสันเปิดเทศกาลแห่งความสุข” งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ & วันคริสต์มาส 2562 นักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 19 ธันวาคม 2562
“คึกคัก สนุกสนาน สีสันเปิดเทศกาลแห่งความสุข” งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ & วันคริสต์มาส 2562 ห้องเรียนอาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 19 ธันวาคม 2562
“อิ่มเอิบ อบอุ่น สนุกสุดใจ เทศกาล Christmas Fair 2019” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 "Part 2"
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแสดง กิจกรรมวัน Charity Night
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติและวันครู
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู ปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
ประขุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิจกรรมวัน Charity Night
วันเด็กสนุกเต็มอิ่ม กับวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" วันที่ 10 มกราคม 2563
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง ACL Charity Night
บริษัทภายนอก มานำเสนอชุดเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมวัน ACL Charity Night ณ ห้องประชุม ACL1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 มกราคม 2563
ACL Charity Night ACL is good 2019 ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 1)
ACL Charity Night ACL is good 2019 ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 2)
ACL Charity Night ACL is good 2019 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 1)
ACL Charity Night ACL is good 2019 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 2)
พิธีกราบบูรพาจารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ น้ำเงิน และขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์ น้องพี่น้ำเงิน และขาว ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 1)
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (Part 2)
รับรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้หัวข้อ “ACL is good 2019” Project 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563