Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามจำนวนนักเรียนที่กำหนดไว้ตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
2.  2. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.  3. เพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award)
4.  4. เพื่อพัฒนาการบริหารให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(51)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(2)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 312 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 312 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 312 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 312 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 404 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 404 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 4.3..   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 312 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 45   45   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 งานส่งเอกสารพัสดุไปรษณีย์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C ครั้งที่ 3 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ทะเบียนสถิติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (51)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาบ  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางจัดกิจกรรม  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การรับเงินอุดหนุนรายบุคคล, การเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานรับนักเรียน  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมกลุ่มย่อยการเตรียมความพร้อมการจำหน่ายสินค้าในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 250 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 250 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 250 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมผู้ปกครอง CEP อ.1 ขึ้น อ.2  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินความพร้อมนักเรียนชั้น อ.1 เข้าเรียนชั้น อ.2 ห้องเรียน Cep ปีการศึกษา 2563  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 11.05-11.55 และประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14.40-15.30 น.  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนต่อ สอบรอบภายใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 3  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมผู้ปกครอง เวลา 14.30-15.30 น. แจกจดหมายการเรียนต่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 3  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รวมรวมและสรุปจำนวนนักเรียนยืนยันเรียนต่อ ชั้น อนุบาล 3 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14.30-15.30 น.แจกกำหนดการมอบตัว และสอบข้อเขียนนักเรียนมองสอบภายใน ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น เนอสเซอรี่ ,อ.3 เรื่องยืนยันและแจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้น อ.1 และ ป.1 ปีการศึกษา 2563  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน (รอบสอบภายใน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 217 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 208 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมผู้ปกครองและประเมินความพร้อมระดับชั้นปฐมวัย  5 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่ ชึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2563  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.2 ห้อง Cep ปีการศึกษา 2563  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ห้องปกติ และห้อง Cep  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่ ชึ้น อ.1 ปีการศึกษา 2563  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเลื่อนชั้นเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเลื่อนชั้นเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเลื่อนชั้นเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ป.4 SMT ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควต้า และประเภทสอบรอบ-ภายใน  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.1 ทั้ง 2 ห้อง ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.1 ทั้ง 2 ห้อง ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประกาศผลประเมินความพร้อม ระดับปฐมวัย  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียนเก่าชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียน ในระดับชั้น ปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.1 อ.2 อ.3  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินความพร้อม นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน และทดสอบความพร้อมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และ สอบวัดความรู้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ปลาย  7 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประกาศผลlสอบนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนใหม่ ทกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563  13 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: 6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 10 *** ***
2    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 10 *** ***
3    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 5 *** ***
4    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 95 *** ***
5    ตะกร้าเอกสาร 3 ชั้น โรบิ้น NO.403 2 *** ***
6    ปากกา ควอนตั้ม 130 *** ***
7    แฟ้มPVCเชือกขยายข้าง F-4 30 *** ***
8    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 20 *** ***
9    ลวดเย็บ No.10 33 *** ***
10    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 1 *** ***
11    ใบมีดคัตเตอร์เล็ก เฉียง 30 องศา 1 *** ***
12    คลิปบอร์ดพลาสติกใหญ่ F4 1 *** ***
13    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 2 *** ***
14    ซองถนอมเอกสาร 30 *** ***
15    คลิปดำ 2 ขา NO.111 30 *** ***
16    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 2 *** ***
17    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
18    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 1 *** ***
19    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1,000 *** ***
20    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1,000 *** ***
21    ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 1,000 *** ***
22    ถุงใส่ชุดรับสมัคร 1,000 *** ***
23    ค่ารับรอง 1,000 *** ***
24    สมุดบัญชีเรียกชื่ื่อ 100 *** ***
25    เอกสารประกอบการรับนักเรียน 0 *** ***
26    บัตรนักเรียนใหม่ 0 *** ***
27    บัตรนักเรียนกรณีสูญหาย 0 *** ***
28    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 130 *** ***
29    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 1 *** ***
30    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 3 *** ***
31    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 3 *** ***
32    กระดาษโพทอิท ขนาด 3"x3" 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าไปรษณีย์ วันที่ 22/07/2562 1 *** ***
2    ขอจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
3    ขอจัดทำแฟ้มใส F4 เพื่อประกอบการจำหน่ายชุดสมัคร 1 *** ***
4    ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มรายชื่อนักเรียน 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 2562/00384 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62/2562/00384 1 *** ***
7    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 1 *** ***
8    2562/00721=68528. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
9    2562/00991=650.-ขอซื้อดินสอ 2 B และกระดาษทิชชูเช็ดมือ ใช้ในกิจกรรมสอบเข้าเรียนนักเรียนใหม่ ปี 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563/ทิชชู่เปียก 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานรับนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
การประชุมผู้ปกครอง แจกจดหมายการเรียนต่อ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช เวลา 14.30-15.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
การประชุมผู้ปกครองและประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 มกราคม 2563
การมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ ชั้นเนอสเซอรี่ ถึง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27-30 มกราคม 2563
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563
การมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 มีนาคม 2563
ภาพบรรยากาศการมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2563