Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(10)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(10)
-คณะกรรมการแผนงาน(7) / คณะกรรมการในขั้นตอน(43)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 71 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 91 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
6.  6. ผู้เรียนร้อยละ 87 รู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายของสังคม
7.  7. ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
8.  8. ผู้เรียนร้อยละ 94 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมตามวัย
9.  9. มีการส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
10.  10.มีการนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 746 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 746 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 15 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมส่งเสริมกาารเรียนการสอนการงานอาชีพ (งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่าง งานเกษตร) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot 2 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรมค่ายโอลิมปิก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 1 1   1   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการ  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมส่งเสริมกาารเรียนการสอนการงานอาชีพ (งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่าง งานเกษตร)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge  29 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 656 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม ค่าย Robot  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  13 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 642 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรม ค่าย Robot  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปและรายงานผลการดำเนินการ  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 633 วัน กำลังดำเนินการ  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 600 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับชาติ  7 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 586 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันทักษะ สาระเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (สพม. ลำปางเขต1)  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 583 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  23 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (10)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ประธาน 1   6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
  ประธาน 1   6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
  ประธาน 1   6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
  ประธาน   6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
   1   6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
   1   6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
  ประธาน 1   7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 8   6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี
  คูผู้ดูแลนักรียน การแข่งขันหุ่ยนนต์ระดับสูง 1   6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี
  คูผู้ดูแลนักรียน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ การแข่งขัน Motion info graphic 2   

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (10)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธาน
ในกำหนดการ: กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge (วันที่ 29 มิ.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธาน
ในกำหนดการ: กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (วันที่ 13 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธาน
ในกำหนดการ: กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge (วันที่ 29 มิ.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประธานดำเนินการค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธาน
ในกำหนดการ: กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (วันที่ 13 ก.ค. 2562) ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (วันที่ 13 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge (วันที่ 29 มิ.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธาน
ในกำหนดการ: สรุปและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 22 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สรุปและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายโรบอท

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ในกำหนดการ: การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน (วันที่ 24 ส.ค. 2562) (8)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดการแข่งขัน ประเมินและสรุปผลการแข่งขัน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คูผู้ดูแลนักรียน การแข่งขันหุ่ยนนต์ระดับสูง
ในกำหนดการ: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (วันที่ 23 ธ.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คูผู้ดูแลนักรียน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ การแข่งขัน Motion info graphic
ในกำหนดการ: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (วันที่ 23 ธ.ค. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (7)

ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
     ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนการงานอาชีพ
     ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี
     รับผิดชอบ กิจกรรมค่าย Robot
     รับผิดชอบ กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
     รับผิดชอบ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์
     รับผิดชอบ โครงการ Happy Family Farm
     ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโน

คณะกรรมการในขั้นตอน (43)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  กรรมการ
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
   กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  รับผิดชอบ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์
   ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนการงานอาชีพ
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
  รับผิดชอบ กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
  รับผิดชอบ โครงการ Happy Family Farm
  ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโน
  ประธานกรรมการ

ขั้นตอน: 6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  รับผิดชอบ กิจกรรมค่าย Robot ป.1-3
  รับผิดชอบ กิจกรรมค่าย Robot ป.4-6
  รับผิดชอบ กิจกรรมค่าย Robot ม.1-6
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ชั้น ป.1-ป.3 36 *** ***
2    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ชั้น ป.4-ม.6 50 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารกลางวัน ค่าย ป.1-ป.3 46 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) นักเรียนและครู 46 *** ***
3    ค่าน้ำดื่ม ครู+นักเรียน (ขวดเล็ก 2 ขวด) 8 *** ***
4    ของรางวัลสำหรับเกมการแข่งขัน 1 *** ***
5    ค่าเกียรติบัตร นักเรียนและ ครู 55 *** ***
6    ป้ายห้อยคอ 4 *** ***
7    ป้ายประชาสัมพ้นธ์ค่าย 1 *** ***
8    ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล) 1 *** ***
9    ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและครู ค่าย ป.4-ม.6 60 *** ***
10    ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) นักเรียน 60 *** ***
11    ค่าน้ำดื่ม ครู+นักเรียน (ขวดเล็ก 2 ขวด) 10โหล 10 *** ***
12    ของรางวัลสำหรับเกมการแข่งขัน 2 รางวัล 2 *** ***
13    ค่าเกียรติบัตร นักเรียน และ ครู 78 *** ***
14    ค่าป้ายห้อยคอ (5 โหล) 5 *** ***
15    ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล) ป.4-6 1 *** ***
16    ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล) ม.1-6 1 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 12 *** ***
18    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
19    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 6 *** ***
20    แฟ้มสอด A4 20 *** ***
21    แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3 ซม. สีดำ 10 *** ***
22    กระดาษสอบ ต2ก 8 *** ***
23    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
24    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 2 *** ***
25    กระดาษโฟโต้ A4 180G 1 *** ***
26    เครื่องเจาะกระดาษ PS-20 4 *** ***
27    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 24 *** ***
28    กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 2 *** ***
29    ถ่านอัลคาไลน์ AA 12 *** ***
30    ตะกร้าเอกสาร 3 ชั้น โรบิ้น NO.403 1 *** ***
31    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 10 *** ***
32    ปากกาไวท์บอร์ด 30 *** ***
33    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 4 *** ***
34    คลิปดำ 2 ขา NO.112 20 *** ***
35    เป๊กกดสำหรับติดบอร์ด คละสี 16 *** ***
36    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 4 *** ***
37    คลิปดำ 2 ขา NO.111 20 *** ***
38    คลิปดำ 2 ขา NO.108 20 *** ***
39    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 4 *** ***
40    คลิปดำ 2 ขา NO.109 20 *** ***
41    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 8 *** ***
42    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 6 *** ***
43    เข็มเย็บผ้า 12 *** ***
44    เข็มเย็บผ้า 15 *** ***
45    เข็มเย็บผ้า 12 *** ***
46    เข็มหมุด 6 *** ***
47    ด้ายวีนัส 12 *** ***
48    ที่เลาะด้าย 4 *** ***
49    สีขีดผ้า 5 *** ***
50    เชือกฟาง 4 *** ***
51    กระบอกฉีดน้ำ 4 *** ***
52    ไม้กวาดทางมะพร้าว 5 *** ***
53    ไม้ขนไก่ 12 *** ***
54    ผ้าขาวบาง 8 *** ***
55    ด้ายสีเขียว 4 *** ***
56    ผ้าเช็ดใบตอง 8 *** ***
57    คีมปากคีบ 4 *** ***
58    กรรไกรตัดลวด 4 *** ***
59    ถาดเล็ก 4 *** ***
60    กะละมังเล็ก 4 *** ***
61    น้ำมันจักร 2 *** ***
62    กิจกรรมการเรียนการสอนงานเกษตร 1 *** ***
63    กิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันทักษะงานอาชีพ 1 *** ***
64    กิจกรรมจัดสวนถาดชื้น, ถาดแห้งและถาดแก้ว เพื่อการแข่งขันภายนอก 1 *** ***
65    กิจกรรมค่ายโอลิมปิก 1 *** ***
66    กิจกรรมพัฒนาบุคลาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 *** ***
67    กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 *** ***
68    กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 *** ***
69    กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 *** ***
70    กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 *** ***
71    กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 28 *** ***
72    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 24 *** ***
73    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 24 *** ***
74    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 10 *** ***
75    ลวดเย็บ 1220 2 *** ***
76    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 8 *** ***
77    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 4 *** ***
78    ซองถนอมเอกสาร 10 *** ***
79    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 4 *** ***
80    ค่าใช้จ่ายในการพานักเรียนไปแข่งขันด้านเทคโนโลยี 1 *** ***
81    หมึก Printer ห้องปฎิบัติการ ป.1-3 1 *** ***
82    หมึก Printer ห้องปฎิบัติการป.4-6 8 *** ***
83    หมึก Printer ห้องปฏิบัติการ ม.1-3 8 *** ***
84    หมึก Printer ห้องปฏิบัติการ ม.4-6 8 *** ***
85    หมึก Printer ห้องปฎิบัติการ ม.4-6 1 *** ***
86    ป้ายข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 8 *** ***
87    โปรเจคเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รชั้น ป.1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2 *** ***
88    งบซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมการประกวดคลิปสั้น 1 *** ***
2    กิจกรรมค่ายโรบอท ป.4-ม.6 13/07/2562 50 คน 1 *** ***
3    การจัดสวนถาด งานศิลปหัตถกรรมเอกชน ณ รร.อรุโณทัย 24/08/2562 1 *** ***
4    กิจกรรมค่าย Robot ป.1-ป.3 เพิ่มเติม 1 *** ***
5    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 1 *** ***
7    ค่าเบี้ยยเลี้ยงครูเข้าร่วมอบรม โครงการ AIS อุ่นใจ CYBER 1 *** ***
8    เคลียร์ทดรองจ่ายกิจกรรมค่าย Robot ป.4-ม.6 1 *** ***
9    กิจกรรมค่าย Robot ป.1-3 1 *** ***
10    ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนฯ 1 *** ***
11    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ Pim Biz Plan Boot Camp 2020 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ PIM Biz Plan Boot Camp 2020 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 1 *** ***
13    2562/00970จัดซื้ออุปกรณ์เสริม สำหรับหุ่นยนต์ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 *** ***
14    2562/00956ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า RDC CP ALL สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน วันที่ 9 มีนาคม 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 - 1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - 2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - 3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด86.43
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.

สรุปผลการประเมิน กิจกรรมค่าย Robot  ฝ่ายวิชาการ  ปีการศึกษา 2562

คำชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ กิจกรรม ค่าย Robot   ให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด

 

แบบสอบถามมี  2  ตอน 

                   ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

                   ตอนที่  2  วิธีการดำเนินการ

ระดับความเข้าใจ/ความพึงพอใจ/ การปฏิบัติ   (เลือกรายการใดรายการหนึ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)

4        หมายถึง          เข้าใจมากที่สุด /พึงพอใจมากที่สุด / ปฏิบัติได้ดีมาก  

3        หมายถึง          เข้าใจมาก/พึงพอใจมาก/ ปฏิบัติได้ดี   

          2         หมายถึง          ไม่ค่อยเข้าใจ/ไม่ค่อยพึงพอใจ/ / ปฏิบัติไม่ค่อยได้ 

          1         หมายถึง          ไม่เข้าใจ/ไม่พึงพอใจ / ปฏิบัติไม่ได้     

 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

                ครู  คิดเป็นร้อยละ  10  นักเรียน คิดเป็นร้อยละ   80    ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 10

ตอนที่  2  วิธีการดำเนินการ

          จำนวนแบบสอบถาม 100 ชุด

 

ข้อที่

รายงานการประเมิน

ระดับความเข้าใจ/ความพึงพอใจ

/ การปฏิบัติ    

4

3

2

1

ระดับ  3-4

  1.  

นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

62

36

2

0

98

  1.  

นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

59

38

3

0

97

  1.  

นักเรียนนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

55

41

4

0

96

  1.  

นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติได้

45

45

10

0

90

ค่าเฉลี่ย

95.25

 

สรุปผล

          จากการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot พบว่า 1. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้ คิดเป็นร้อยละ 98 2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 97      3. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 96 นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติได้ คิดเป็นร้อยละ 90

  

สรุปผลกิจกรรม  กิจกรรม ค่าย Robot อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 95.25

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          สภาพความสำเร็จ  มีการสำรวจความคิดเห็น / ตอบแบบสอบถามของผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด  

  1. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้ คิดเป็นร้อยละ 98 2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 97  3. นักเรียนนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 96 4. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติได้ คิดเป็นร้อยละ 90

 

 


2.

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมค่าย Robot  ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรม    กิจกรรมค่าย Robot    ฝ่าย วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ   มิสดวงเดือน  เกษม   กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านกระบวนการคิด แก้ปัญหา การวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อนำไปพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ หากได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่การสร้างเยาวชน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงและการทำงาน และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้น มาประยุกต์พัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ และได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

 

2. วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

2.2   เพื่อใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

2.3   เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

2.4   เพื่อให้มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติ

 

3. เป้าหมาย

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

          3.1.1  จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโรบอท แบ่งเป็น ระดับชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 36 คน ระดับชั้น ป.4 - ม. จำนวน 50 คน

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1         เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

3.2.2         เพื่อใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

3.2.3         เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

3.2.4         เพื่อให้มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติ

 

 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กิจกรรม

งบจัดหา (บาท)

ใช้จ่ายจริง (บาท)

คงเหลือ (บาท)

ค่าย Robot ป.1-3

18,000

8,686

9,314

ค่าย Robot ป.4 – ม.6

25,000

13,070

11,930

รวม

43,000

21,756

21,244

 

 

5. สถานที่ดำเนินการ       

    กิจกรรมค่าย Robot ป.1-3    ห้องโรบอทอาคารเซนต์หลุยส์      วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2562

    กิจกรรมค่าย Robot ป.4-6    ห้องโรบอทอาคารรัชตสมโภช       วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

    กิจกรรมค่าย Robot ม.4-6     ห้องโรบอทอาคารเซนต์ฟิลิป        วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

6. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

ผลการดำเนินงานตามขั้นตอน PDCA

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง

ขั้นวางแผนงานตามกิจกรรม (Plan)

-          แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการค่ายโรบอท

-          ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

-          ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

-          กำหนดวิทยากร, รายละเอียดการจัดกิจกรรมภารกิจ, จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรม

-          จัดเตรียมสถานที่และหุ่นยนต์สำหรับอบรมและแข่งขัน

 

·       ปฏิทินการดำเนินงาน

·       บันทึกการประชุม

ขั้นดำเนินการตามกิจกรรม (Do)

-          รับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

-          จัดทำจดหมายขออนุญาตดำเนินการ

-          จัดทำงบประมาณ

-          จัดทำแฟ้มลงทะเบียน ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

-          จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 เวลา

-          จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสนามแข่งขัน

-          ออกแบบและจัดทำเกียรติบัตร

-          ทำป้ายห้อยคอ

-          จัดซื้อของรางวัลที่ 1, 2, 3

-          ดำเนินกิจกรรม การอบรมและแข่งขันตามกำหนดการที่วางไว้

 

·       เอกสารรายชื่อนักเรียน

·       ใบเสร็จรับเงิน

·       เกียรติบัตร

·       เอกสารการจัดทำป้ายห้อยคอ

·       ภาพถ่าย

ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน (Check) และปัญหา/อุปสรรค

-          ประเมินผล

-          สรุปผลการดำเนินการ และรายงานผลในรูปแบบ PDCA  ต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร

 

·       เอกสารสรุปผลการดำเนินงา

·       แบบบันทึกการเข้าร่วมการแข่งขัน

·       แบบประเมินผลงานนักเรียน

·       แบบสอบถาม

ขั้นพัฒนา แนวทางการปรับปรุง  แก้ไข (Action)

-          นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป

 

·       ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กิจกรรมครั้งต่อไป

·       เอกสารแนวทางการขายผลการจัดกิจกรรม

 

7.      การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)

1.       นักเรียนสามารถสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

2.       นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

 

86 คน

 

86 คน

 

ประเมินผลงาน, สอบถาม

ประเมินผลงานสอบถาม

 

ประเมินผลงาน

แบบสอบถาม

ประเมินผลงาน

แบบสอบถาม

ผลลัพธ์ (Outcomes)

1.       นักเรียนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

2.       นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติได้

 

86 คน

 

การแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน

 

8. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1. กิจกรรมค่าย Robot ป.1-3  วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2562

1.       นักเรียน                    36       คน               

2.       ครู                          10       คน

รวมทั้งสิ้น                 46      คน

         

          2. กิจกรรมค่าย Robot ป.4- ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1.       นักเรียน                    50       คน               

2.       ครู                          10       คน

รวมทั้งสิ้น                 60      คน

 

9. ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ากิจกรรม           มิสดวงเดือน     เกษม

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม    มิสมณีภรณ์   ใจละออ

ผู้ร่วมกิจกรรม            

1.       ม.อรรถพล         ชื่นกุล           วิทยากร ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6

2.       ม.ศมา               ชื่นกุล           วิทยากร  ม.1- ม.6

3.       มิสพรรณภา        พงษ์ไพฑูรย์    กรรมการ 

4.       ม.มานะ             ตายะสืบ        กรรมการ

5.       ม.พลชญาสิทธิ์     อกผาย          กรรมการ 

6.       มิสจินตนา          เพ็ชรไทย        กรรมการ    

7.       ม.กิตติทัช           สืบธรรมกูร     กรรมการ   

8.       มิสปณิธิ             จินดาธรรม     กรรมการ    

 

10. ผลที่ได้รับ

3.2.1         นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนดได้

3.2.2         นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

3.2.3         นักเรียนนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

3.2.4         นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที ระดับชาติและนานาชาติได้

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน

(มิสดวงเดือน  เกษม)

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ลงชื่อ..............................................................

(มิสกัลยาลักษณ์  สุผาครอง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

แผนการขยายผลกิจกรรมค่ายโรบอท

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ หากได้รับการต่อยอดอย่างเหมาะสม จะนำไปสู่การสร้างเยาวชน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงและการทำงาน และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้น มาประยุกต์พัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ และได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมขยายผลกิจกรรมค่ายโรบอท

ลำดับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

1

วางแผนร่วมกับครูผู้สอนรายวิชาโรบอท ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโรบอทไปแข่งขันภายนอกและได้รับรางวัลในการแข่งขัน

14 พ.ค. 2562  ถึง 30 เม.ย. 2563

 

2

แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและพัฒนานักเรียน โดยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และคิดสร้างสรรค์เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาได้

5 -9 สิงหาคม 2562

3

กำหนดรูปแบบกิจกรรม

13 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

4

ดำเนินการจัดกิจกรรม

2  กันยายน 2562 ถึง 23 มกราคม 2563

5

ติดตามผลการจัดกิจกรรม ประเมินผลการจัดกิจกรรม

26 มกราคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563

6

นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป

16 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่าย Robot ป.1-3

วันเสาร์ที่ 29  มิถุนายน 2562

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 

ลำดับ

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

 

จำนวน

ราคา

คิดเป็นเงิน

จำนวน

ราคา

คิดเป็นเงิน

 

ใช้จริง

1

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

36

500

18,000

 

 

 

 

 

2

ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

 

 

 

36

35

1,260

 

1,260

3

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) นักเรียน

 

 

 

36

50

1,800

 

1,800

4

ค่าอาหารกลางวันครู

 

 

 

10

35

350

 

350

5

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) ครู

 

 

 

10

50

500

 

500

6

ค่าน้ำดื่ม ครู+นักเรียน (ขวดเล็ก 2 ขวด)

 

 

 

8 โหล

60

480

 

480

7

ค่าของรางวัลสำหรับเกมการแข่งขัน

 

 

 

3

500

1,500

 

1,359

8

ค่าเกียรติบัตร นักเรียนและ ครู

 

 

 

55

15

825

 

825

9

ค่าป้ายห้อยคอ

 

 

 

48

15

720

 

612

10

ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล)

 

 

 

1

500

500

 

500

11

ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

 

 

 

1

500

500

 

1000

รวม

8,435

9,314

8,686

                     

 

 

 

ค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่าย Robot ป.4-ม.6

วันเสาร์ที่ 13  กรกฎาคม  2562

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ลำดับ

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

 

จำนวน

ราคา

คิดเป็นเงิน

จำนวน

ราคา

คิดเป็นเงิน

 

 

1

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

50

500

25,000

 

 

 

 

 

2

ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

 

 

 

50

35

1,750

 

 

3

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) นักเรียน

 

 

 

50

50

2,500

 

 

4

ค่าอาหารกลางวันครู

 

 

 

10

35

350

 

 

5

ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) ครู

 

 

 

10

50

500

 

 

6

ค่าน้ำดื่ม ครู+นักเรียน (ขวดเล็ก 2 ขวด) 10โหล

 

 

 

10

60

600

 

 

7

ค่าของรางวัลสำหรับเกมการแข่งขัน 2 รางวัล

 

 

 

2

1500

3,000

 

 

8

ค่าเกียรติบัตร นักเรียนและครู และ นักเรีนที่ชนะการแข่งขัน 9 แผ่น

     

60

15

900

 

 

9

ค่าป้ายห้อยคอ (5 โหล)

 

 

 

5

240

1,200

 

 

10

ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล) ป.4-6

 

 

 

1

1000

1,000

 

 

11

ค่าสนาม (ทำด้วยไวนิล) ม.1-6

 

 

 

1

1000

1,000

 

 

รวม  

12,800

12,200

 

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
โครงการค่าย Robotics นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 มิถุนายน 2562
กิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมด้วย LEGO MINDSTORMS EV3 นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศฮังการี จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ WRO2019 วันที่ 6-8 กันยายน 2562
การแข่งขันศิปลหัตถกรรมครั้งที่ 69