Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(6)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(24)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(24)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
1.  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
2.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.  ครูผู้สอนร้อยละ 94 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
4.  ครูผู้สอนร้อยละ 94 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
5.  ครูผู้สอนร้อยละ 94 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
6.  ครูมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
7.  ครูและผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 94 ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 504 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 488 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 488 วัน
01 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 9   0   9 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
03 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 474 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมสรุปสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 443 วัน
02 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 380 วัน
01 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562   C 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
02 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563   C 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 259 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตรและการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
10 ก.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 475 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 229 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (6)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 436 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 436 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่สาระ  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน)  7 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (24)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  คณะกรรมการงานหลักสูตร 17   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
  คณะกรรมการงานหลักสูตร 17   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
  คณะกรรมการงานหลักสูตร 17   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
  คณะกรรมการงานหลักสูตร 17   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
  งานวิชาการ 4   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
  งานวิชาการ 4   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
  งานวิชาการ 4   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน
   1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (24)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการงานหลักสูตร (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจสอบการส่งเอกสารงานวิชาการ ได้แก่ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการงานหลักสูตร (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจสอบการส่งเอกสารงานวิชาการ ได้แก่ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการงานหลักสูตร (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจสอบการส่งเอกสารงานวิชาการ ได้แก่ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการงานหลักสูตร (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจสอบการส่งเอกสารงานวิชาการ ได้แก่ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานวิชาการ (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานหลักสูตร นิเทศ วัดผล นำเสนอผลสรุปการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานวิชาการ (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานหลักสูตร นิเทศ วัดผล นำเสนอผลสรุปการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานวิชาการ (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : งานหลักสูตร นิเทศ วัดผล นำเสนอผลสรุปการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) (วันที่ 7 ก.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วันที่ 22 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่สาระ (วันที่ 23 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 19 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา (วันที่ 15 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ (วันที่ 22 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหาร VIP (3 อย่าง) 8 *** ***
2    อาหารว่าง VIP 10 *** ***
3    การอบรมพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอน 8 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 12 *** ***
5    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 1 *** ***
6    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 3 นิ้ว 6 *** ***
7    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 3 นิ้ว 7 *** ***
8    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 1 *** ***
9    แฟ้มสอด A4 12 *** ***
10    ซองถนอมเอกสาร 5 *** ***
11    แผ่นใส A4 20 *** ***
12    อาหารว่างครู 173 *** ***
13    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 30 *** ***
14    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 8 *** ***
15    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 6 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรการสอน 2562/00384 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสารเบิกพัสดุ 2562/00384 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรช้นเรียน 1 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 2562/00384 กิจกรรมหลักสูตรการสอน 1 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 1 *** ***
5    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62/กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน 2562/00384 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - แบบประเมินการใช้หลักสูตร
 - แบบประเมินการสัมมนา อบรม ดูงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ของหน่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
ทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายโรบอท100.00
แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียน เพื่อการประเมินหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 256280.01
แบบสอบถามครูผู้สอนเพื่อการประเมินการจัดทำหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 256284.10
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )