Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานศูนย์ผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานศูนย์ผลิตเอกสาร)

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกกับฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้งานทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผน
2.  เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
3.  เพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award)
4.  เพื่อพัฒนาการบริหารให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(2)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานศูนย์ผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานศูนย์ผลิตเอกสาร)

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานศูนย์ผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
1.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ ร้อยละ 97

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานศูนย์ผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานศูนย์ผลิตเอกสาร)
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 366 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 ดำเนินงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
11 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ศูนย์ผลิตเอกสาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
10 ต.ค. 2562 13 ต.ค. 2562   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 106 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขอพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงการเบิกใช้งบประมาณงานศูนย์ผลิตเอกสาร  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอพบผู้อำนวยการชี้แจงงานห้องศูนย์ผลิตเอกสาร  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 5 *** ***
2    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 3 *** ***
3    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 5 *** ***
4    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 4 *** ***
5    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 10 *** ***
6    ปากกาเคมี 2 หัว 5 *** ***
7    ลวดเย็บ No.8 24 *** ***
8    ลวดเย็บ No.10 240 *** ***
9    ลวดเย็บ 1220 15 *** ***
10    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 70 *** ***
11    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 45 *** ***
12    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 7 *** ***
13    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
14    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 10 *** ***
15    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 10 *** ***
16    กระดาษอัดสำเนา 2,800 *** ***
17    กระดาษอัดสำเนา 675 *** ***
18    กระดาษปกสี 50 *** ***
19    กระดาษปกสี 6 *** ***
20    กระดาษอาร์ตมัน และเกียรติบัตรต่าง ๆ 1,000 *** ***
21    กระดาษฟูลแก๊ป (ต2ก) 80 *** ***
22    กระดาษคำตอบ 80 *** ***
23    กระดาษไข Riso 6 *** ***
24    กระดาษไข Riso 24 *** ***
25    กระดาษไข Richo 6 *** ***
26    หมึก Riso 50 *** ***
27    หมึก Richo 20 *** ***
28    ค่าถ่ายเอกสารส่วนกลาง 57,450 *** ***
29    ค่าถ่ายเอกสารส่วนกลาง 2,800 *** ***
30    ค่าเช่าเครื่อง 1 *** ***
31    เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล 4 *** ***
32    เครื่องเย็บกระดาษตัวใหญ่ 2 *** ***
33    เครื่องเย็บกระดาษตัวใหญ่ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอซื้อหมึก เพื่ออัดสำเนาเอกสาร ศูนย์ผลิตเอกสาร วันที่ 19/07/2562 1 *** ***
2    2562/00632 =1080.-ค่าวัสดุผลิตเอกสาร 1 *** ***
3    2562/00811=48036.-ลวดเย็บกระดาษ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานศูนย์ผลิตเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานศูนย์ผลิตเอกสาร) ของหน่วยงาน งานศูนย์ผลิตเอกสาร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานผลิตเอกสาร88.32
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )