Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ
2.  เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามกระบวนการของงานจัดซื้อและระเบียบการจัดซื้อของโรงเรียน
3.  เพื่อจัดหาสินค้าในเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ หรือ มีราคาที่เหมาะสม

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  โรงเรียนมีระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 -   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7633 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ครั้ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ครั้ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 406 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 จำนวน 4 ครั้ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
11 ก.พ. 2563 13 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่.................................   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 542 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 406 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทดสอบ  0 543 ผ่านมาแล้ว 7633 วัน ไม่ได้เช็ค  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2562 - 0 543
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2562  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 2/2562  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 415 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2562  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 4/2562  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 5/2562  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 6/2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 7/2562  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รายงานความคืบหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 316 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 8/2562  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 9/2562  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
2    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 2 *** ***
3    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 50 *** ***
4    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 30 *** ***
5    สมุดบัญชีปกน้ำเงิน No.2 2 *** ***
6    ปากกาเคมี 2 หัว 10 *** ***
7    ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 *** ***
8    ซองถนอมเอกสาร 10 *** ***
9    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 2 *** ***
10    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
11    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 2 *** ***
12    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 2 *** ***
13    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 1 *** ***
14    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 1 *** ***
15    ค่าโทรศัพท์ 12 *** ***
16    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 3 *** ***
17    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 3 *** ***
18    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 3 *** ***
19    กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 1 *** ***
20    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 1 นิ้ว 3 *** ***
21    แฟ้มโชว์เอกสาร 3 *** ***
22    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 10 *** ***
23    ค่าขนส่ง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าโทรศัพท์ มิ.ย.62 1 *** ***
2    กุญแจประตูคลังพัสดุ+ค่าไปรษณีย์+ค่าขนส่ง 1 *** ***
3    ค่าโทรศัพท์ พ.ค.62 1 *** ***
4    ค่าโทรศัพท์ เม.ย.62 1 *** ***
5    ค่าโทรศัพท์ ก.ค.62 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ พ.ย.62 1 *** ***
7    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 1 *** ***
8    ขอซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารในงานจัดซื้อ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานจัดซื้อ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานจัดซื้อ–จัดจ้าง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง85.60
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)