Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการ
2.  เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกระบวนการ
3.  เพื่อให้การบรรจุ แต่งตั้ง ทำสัญญา และถอดถอน ถูกต้องตามระเบียบราชการกำหนด
4.  เพื่อให้ครูผู้สอนมีใบประกอบวิชาชีพ และใบขออนุญาตสอน 2 ปี ตามมาตรฐานคุรุสภากำหนด
5.  เพื่อให้โรงเรียนมีฐานข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
6.  เพื่อให้บุคลากรได้รับการบริการด้านเอกสารการรับรองสิทธิต่างๆ ที่ถูกต้อง
7.  เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
8.  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9.  เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์จาก สกสค. ตามสิทธิที่พึงได้
10.  เพื่อให้บุคลากรได้รับการบริการด้านสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้
11.  เพื่อให้การดำเนินงานด้านบุคลากรต่างชาติ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
12.  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงาน
13.  เพื่อจัดทำและทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือครู คู่มือพนักงาน ให้สอดคล้องกับราชการกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(108)
-มอบหมายหน้าที่งาน(1) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรฯตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการร้อยละ 96
2.  งานทรัพยากรมนุษย์มีกระบวนการประเมินผลการทดลองงาน ที่ชัดเจนถูกต้องตามกระบวนการร้อยละ 96
3.  โรงเรียนมีการบรรจุ แต่งตั้ง ทำสัญญา และถอดถอน ถูกต้องตามระเบียบราชการกำหนด
4.  ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษามีใบประกอบวิชาชีพ และใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐานคุรุสภากำหนด
5.  งานทรัพยากรมนุษย์มีฐานข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
6.  บุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการด้านเอกสารการรับรองสิทธิต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพร้อยละ 96
7.  ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
8.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้สึกภาคภูมิใจ และรักในสถาบันพระมหากษัตริย์
9.  บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้รับ สิทธิประโยชน์จาก สกสค. ตามสิทธิที่พึงได้
10.  บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พึงพอใจต่อการบริการด้านสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้ร้อยละ 96
11.  บุคลากรต่างชาติพำนักอาศัยและประกอบวิชาชีพในราชอณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
12.  บุคลากรทุกคนมีขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงานร้อยละ 96
13.  โรงเรียนมีระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือครู คู่มือพนักงาน สอดคล้องกับราชการกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  8.มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง
  10.มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 487 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 487 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 487 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 487 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7.กิจกรรมของครูต่างชาติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11.วันครอบครัวพนักงาน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน) 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.14 กิจกรรม Thank you Party   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.15 กิจกรรม Happy Birthday   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.19 กิจกรรมวันภราดา Happy Feast day   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.21 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 445 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 305 วัน
11 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 229 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
10 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (108)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร  1 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 547 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมสรรหาบุคลากร  2 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 546 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาบุคลากร  3 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสรรหาบุคลากร  4 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  2 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 516 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  3 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 512 วัน กำลังดำเนินการ  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครอบครัวพนักงาน  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11.วันครอบครัวพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบรรจุถอดถอน  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11.วันครอบครัวพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน)  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันครอบครัวครู  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวันครอบครัวพนักงาน  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11.วันครอบครัวพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน)  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน กำลังดำเนินการ  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครู)  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(พนักงาน)  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน)  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นัดหมายชี้แจงค่าใช้จ่ายและค่าทัศนศึกษาของนศ.ฝึกสอนจีน  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมขั้นตอนและกระบวนการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมขั้นตอนและกระบวนการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 2  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมขั้นตอนและกระบวนการงานทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  18 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ภราดามอบพวงหรีดแสดงความเสียใจให้กับบิดามิสจันทร์ฉาย มาปลูก  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันครอบครัวครู  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  4 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11.วันครอบครัวพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบุตรสาวมิสนพวรรณ  5 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 268 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11.วันครอบครัวพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมวันครอบครัวครู  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานวันครอบครัวพนักงาน  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11.วันครอบครัวพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ครูและพนักงาน)  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสรรหาบุคลากร  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11.วันครอบครัวพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน)  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  23 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  24 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  28 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  29 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (1) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  คณะกรรมการอำนวยการ 13   6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการอำนวยการ (13)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ให้ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 11 *** ***
2    ค่าเบี้ยเลี้ยง 11 *** ***
3    ค่าเดินทาง 1 *** ***
4    ค่าที่พัก 11 *** ***
5    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
6    อาหารว่าง VIP 1,260 *** ***
7    อาหารครู 1,260 *** ***
8    ปากกา ควอนตั้ม 24 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
10    อาหารว่าง VIP 32 *** ***
11    การศึกษาดูงานต่างประเทศ / MOU 10 *** ***
12    การศึกษาดูงานต่างประเทศ /MOU 1 *** ***
13    ค่าปัจจัยพระสงฆ์ 1 *** ***
14    ค่าจัดสถานที่ 1 *** ***
15    ช่อดอกไม้กลัดหน้าอก 45 *** ***
16    ช่อดอกไม้บูเก้ 45 *** ***
17    ช่อดอกไม้ 1 *** ***
18    กระเช้าสุขภาพ 1 *** ***
19    ของถวายพระ 1 *** ***
20    มาลัยกลอน 1 *** ***
21    ของที่ระลึก 1 *** ***
22    ค่าอาหารว่าง 100 *** ***
23    ค่าอาหาร (พิเศษ) 220 *** ***
24    ค่ากรอบเกียรติบัตร 36 *** ***
25    ค่าถ่ายภาพ, ค่ารูป 36 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 *** ***
27    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 8 *** ***
28    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 2 *** ***
29    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 5 *** ***
30    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 1 *** ***
31    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
32    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 30 *** ***
33    คลิปดำ 2 ขา NO.110 12 *** ***
34    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 3 *** ***
35    หมึกเติมแท่นประทับตรา 3 *** ***
36    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 1 *** ***
37    ปากกาเคมี 2 หัว 10 *** ***
38    ปากกา ควอนตั้ม 24 *** ***
39    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 8 *** ***
40    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
41    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 36 *** ***
42    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 2 นิ้ว 12 *** ***
43    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 1 นิ้ว 10 *** ***
44    กิจกรรมสรรหาครู 2 *** ***
45    กิจกรรมบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนครูและนักการ 2 *** ***
46    กิจกรรมประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีครูไทยและครูต่างชาติ 2 *** ***
47    กล่องใส่ของขวัญสำเร็จรูป 12 *** ***
48    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 4 *** ***
49    เบี้ยเลี้ยงครุ 4 *** ***
50    ค่าเดินทาง, ค่าคนขับ 1 *** ***
51    กิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากรในฝ่าย 1 *** ***
52    ค่าลงทะเบียน 5 *** ***
53    ค่าเดินทาง 1 *** ***
54    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 5 *** ***
55    ค่าของขวัญครู 310 *** ***
56    ค่าของขวัญครูบนเวที 160 *** ***
57    ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
58    โต๊ะจีน 37 *** ***
59    ค่าของขวัญสำหรับภราดา 3 *** ***
60    กระเช้าของขวัญ 3 *** ***
61    ค่าของขวัญพนักงาน 100 *** ***
62    ค่าของขวัญพนักงานบนเวที 50 *** ***
63    ค่าอาหาร 15 *** ***
64    ค่าอาหารครู 40 *** ***
65    ค่าอาหารพนักงาน 15 *** ***
66    ค่าจัดสถานที่ 1 *** ***
67    ค่าของที่ระลึก 10 *** ***
68    กิจกรรม Thank you Party 1 *** ***
69    กิจกรรม Thank you Party 1 *** ***
70    ค่าตรวจสุขภาพครู 0 *** ***
71    ค่าตรวจสุขภาพนักการ 0 *** ***
72    ค่าอาหารว่าง 0 *** ***
73    สวัสดิการครูต่างชาติ 40 *** ***
74    สวัสดิการครูต่างชาติ 40 *** ***
75    สวัสดิการครูต่างชาติ 40 *** ***
76    สวัสดิการครูต่างชาติ 40 *** ***
77    สวัสดิการครูต่างชาติ 10 *** ***
78    สวัสดิการครูต่างชาติ 20 *** ***
79    สวัสดิการครูต่างชาติ 40 *** ***
80    กิจกรรมฝึกสอนนักศึกษาต่างชาติ 8 *** ***
81    กิจกรรมฝึกสอนนักศึกษาต่างชาติ 8 *** ***
82    กิจกรรมฝึกสอนนักศึกษาต่างชาติ 4 *** ***
83    กิจกรรมฝึกสอนนักศึกษาต่างชาติ 4 *** ***
84    กิจกรรมฝึกสอนนักศึกษาต่างชาติ 2 *** ***
85    กิจกรรมฝึกสอนนักศึกษาต่างชาติ 8 *** ***
86    กิจกรรมฝึกสอนนักศึกษาต่างชาติ 8 *** ***
87    ค่าแหวนทองคำ 3 *** ***
88    ค่าแหวนทองคำ 26 *** ***
89    ค่าแหวนทองคำ 2 สลึง 3 *** ***
90    ค่าโล่ 4 *** ***
91    กิจกรรมสวัสดิการครูฯและพนักงาน 20 *** ***
92    กิจกรรมสวัสดิการครูฯ และพนักงาน 20 *** ***
93    ค่ารางวัล 1 *** ***
94    กิจกรรม Thank you Party 1 *** ***
95    กิจกรรม Happy Birthday 310 *** ***
96    กิจกรรม Happy Birthday 12 *** ***
97    กิจกรรม Happy Birthday 4 *** ***
98    ็กิจกรรม Happy Birthday 3 *** ***
99    กิจกรรม Happy Birthday 3 *** ***
100    กิจกรรม Happy Feast day 37 *** ***
101    กิจกรรม Happy Feast day 1 *** ***
102    กิจกรรม Happy Feast day 3 *** ***
103    กิจกรรม Happy Feast day 3 *** ***
104    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมวันภราดา 19/07/2562 1 *** ***
2    พวงหรีดงานศพมารดามิสคนึงนิจ แก้วกิติ 1 *** ***
3    ค่าของที่ระลึกเยี่ยม ม.กฤษณ์ เข็มพรหมมา 1 *** ***
4    ค่าห้องพักก่อนวันประชุมร่วมกับรร.มงฟอร์ตมัธยม 23-06-62 1 *** ***
5    ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ภ.ชุมพล ดีสุดจิต 1 *** ***
6    ค่าของเยี่ยมมิสธนภรณ์ นินนาทนนท์ คลอดบุตร รพ.ลำปาง 17/08/2562 1 *** ***
7    ค่ามิสซาวันศาสนนาม ภ.ชุมพล ดีสุดจิต 1 *** ***
8    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
9    ค่าเดินทางศึกษาดูงาน ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-16/10/2562 1 *** ***
10    ค่าเดินทางเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศครูใหม่ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการฯ วันที่ 9-11/10/2562 เคลียร์ 0310018 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่สยการสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร 2-4/10/2562 รร.อัสสัมชัญศรีราชา เคลียร์ 0310012 1 *** ***
12    ค่าพวงหรีดงานศพบิดา มิสจันทร์ฉาย มาปลูก 1 *** ***
13    อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ตามรูปแบบ สช. 27/10/2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 1 *** ***
14    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน 2562/00271 1 *** ***
15    ค่ากระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้มิสพัทธนันท์ ใจเด็ด เนื่องจากลำไส้อักเสบ 23/10/2562 1 *** ***
16    ค่าพวงหรีดบิดา ม.กฤษณ์ เข็มพรหมมา 2562/00513 1 *** ***
17    ค่าของเยี่ยมคลอดบุตร มิสณัทกุญช์ญาณ์ ตันฏีร์ญาคำ 2562/00531 1 *** ***
18    ค่าน้ำมันรถ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย วิทยาการคำนวณ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา International Conference for School as Learning Community ที่งาน EDUCA 2019 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 1 *** ***
20    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe กิจรรมแนะแนวรับรองวิทยากรปัญญาภิวัฒน์(305116) 1 *** ***
21    ค่าอาหารโต๊ะจีน จำนวน 41 โต๊ะ งานวันครอบครัวครู วันที่ 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
23    ค่าอาหารโต๊ะจีน จำนวน 41 โต๊ะ กิจกรรมวันครอบครัวครู 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
24    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 20 ธันวาคม 2562 1 *** ***
25    ค่าต่ออายุ สมาชิก สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี 2562 1 *** ***
26    ค่าอาหารโต๊ะจีน 16 โต๊ะ งานวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 4 มกราคม 2563 1 *** ***
27    ขอซื้อของขวัญสำหรับครูบนเวที งานวันครอบครัวครู วันที่ 3 มกราคม 2563 1 *** ***
28    2562/00629=66,680.-ขอซื้อของรางวัลบนเวที กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 4 มกราคม 2563 1 *** ***
29    ขอซื้อของขวัญพนักงาน (เสื้อหม้อฮ้อม) มอบให้พนักงานในวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 4 มกราคม 2563 1 *** ***
30    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันครอบครัวนักการ วันที่ 4 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301020 ลว.8-1-63 1 *** ***
31    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูมคำ อ.เมืองเชียงใหม่ 1 *** ***
32    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ พ.ย.62 1 *** ***
33    ค่าเครื่องแบบครูเบิกพัสดุ พ.ย.62 1 *** ***
34    ค่าเดินทางศึกษาดูงาน ประเทศไต้หวัน ภ.ศุภนันท์ ขันธปรีชา ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2562 1 *** ***
35    ค่าของขวัญ สำหรับคุณครู มอบในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2563 วันที่ 3 มกราคม 2563 1 *** ***
36    ค่าของขวัญสำหรับพนักงาน มอบในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2563 1 *** ***
37    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 3 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301019 ลว.8-1-63 1 *** ***
38    ค่าพวงหรีดบุตรสาวมิสนพวรรณ์ เฉลิมสุข 1 *** ***
39    2562/00757 =370.- ค่าตรายาง ภราดาชุมพล ดีสุดจิต และภราดาคมสันต์ หมุนคำ 1 *** ***
40    ค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภ.จรัญ ศรีหล้า 1 *** ***
41    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
42    2562/00631=164035 ค่าของขวัญสำหรับครูบนเวที (บจ.ชิชาง) 1 *** ***
43    2562/00631=164035 ค่าของขวัญสำหรับครูบนเวที(บจ.สอาดกรุ๊ป) 1 *** ***
44    2562/00629=66,680.-ขอซื้อของรางวัลบนเวที กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 4 มกราคม 2563 (บจ.สอาดกรุ๊ป) 1 *** ***
45    2562/00784=2500.-ขอเบิกเงินค่าช่วยเหลือสมาชิกในการคลอดบุตร มิสศุภมาส คำท้าว วันที่19 มกราคม 2563 1 *** ***
46    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 กิจกรรมศึกษาดูงานวงโยธวาทิต 1 *** ***
47    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 กิจกรรมวันครอบครัวครู 1 *** ***
48    ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม/สัมมนาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและผู้ประเมินมาตรฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 1 *** ***
49    ค่าเดินทางแสวงบุญ ณ ประเทศอิตาลี -ฝรั่งเศล ของท่านผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 1 *** ***
50    ร่วมโครงการแสวงบุญ ณ ประเทศอิตาลี - ฝรั่งเศล ตามคำสั่งมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 1 *** ***
51    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน นางจันดา ศรีธัญรัตน์ ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคไตวายเฉียบพลัน วันที่ 4 มีนาคม 2563 1 *** ***
52    ขอเบิกค่าใช้จ่าย กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงานที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2563 1 *** ***
53    ค่าใช้จ่ายในการเรียนทำเบเกอรี่ของพนักงานร้านกาแฟ จำนวน 2 คน ที่ร้าน Dailycious Patisserie จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
54    ขอเบิกเงินค่าพวงหรีด ร่วมแสดงความไว้อาลัยกับการจากไป ของคุณแม่สมัย ตรีวัฒนาวงศ์ ร้านยิ้มหวาน วันที่ 9 มีนาคม 2563 1 *** ***
55    ขอเบิกเงินค่าบริการสัมภาษณ์ทำวีซ่า เดินทางศึกษาดูงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนเพิ่ม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
56    ของเยี่ยมไข้ ม.นิรันดร์ ศรีสุข ป่วยลำไส้และกระเพาะอาหารอักเสบ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 1 *** ***
57    2562/00946ค่าของที่ระลึกเยี่ยมภรรยาคลอดบุตร ม.อำนาจ เทสินทโชติ 1 *** ***
58    ค่าช่วยเหลือสมาชิกในการคลอดบุตร มิสหทัยกาญจน์ จันทร์ศักดิ์ วันที่ 3 เมษายน 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์
 - สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน82.67
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน84.89
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารฝ่าย
การสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562
มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยแก่ คุณพ่อบุญหลง ไพศาล บิดาของ มิสจันทร์ฉาย มาปลูก วันที่ 7 ตุลาคม 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญหลง ไพศาล บิดาของ มิสจันทร์ฉาย มาปลูก วันที่ 7 ตุลาคม 2562
งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู "WONDERFUL FAMILY WITH LOVE & JOY ON CHRISTMAS AND THE NEW YEAR" วันที่ 3 มกราคม 2563
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เจ้าหน้าที่ ACL "WONDERFUL FAMILY WITH LOVE & JOY ON CHRISTMAS AND THE NEW YEAR" วันที่ 4 มกราคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ด.ญ.เกศรา เฉลิมสุข บุตรสาวของ มิสนพวรรณ์ เฉลิมสุข วันที่ 5 มกราคม 2563
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครบรอบ 62 ปี แห่งการก่อตั้ง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563