Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(16)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 71 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดี่เยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
5.  ผู้เรียนร้อยละ 66 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนขีดจำกัดล่างระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
6.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเกรด 2.5 ขึ้นไป
7.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนเกรด 2.5 ขึ้นไป
8.  ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา
9.  ผู้เรียนร้อยละ 93 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
10.  ผู้เรียนร้อยละ 91 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
11.  ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
12.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
13.  มีการส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
14.  มีนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  8.มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2563   D 6.1 กิจกรรม Morning Program 7  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 7   0 *** *** 66 วัน
16 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2563   D 6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air 7  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 7   0 *** *** 66 วัน
16 พ.ค. 2561 31 มี.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** 66 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์ 0   0 *** *** 96 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (16)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม English/Chinese On Air (P)  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 619 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air  16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program (P)  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 619 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรม Morning Program  1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Morning Program (P)  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 619 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรม Morning Program  1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรม Morning Program (P)  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 619 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรม Morning Program  1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (P)  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 619 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air  16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรม English/Chinese On Air(P)  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 619 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air  16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม Morning Program  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 269 วัน กำลังดำเนินการ  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 กิจกรรม Morning Program  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Morning Program (D)  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม Morning Program  1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 1/2562 (C)  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรม Morning Program  1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (D)  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air  16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม English/Chinese On Air ภาคเรียนที่ 1/2562 (C)  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air  16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม Morning Program (C)  31 มี.ค. 2563 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรม Morning Program  1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Morning Program และข้อเสนอแนะไปวางแผนนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)  31 มี.ค. 2563 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรม Morning Program  1 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (C)  31 มี.ค. 2563 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air  16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม English/Chinese On Air และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)  31 มี.ค. 2563 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air  16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ตั๋วเครื่องบิน 17 *** ***
2    ค่าวีซ่า 17 *** ***
3    ค่าอาหาร 17 *** ***
4    ค่าที่พัก 136 *** ***
5    ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ 17 *** ***
6    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 30 *** ***
7    ค่าเสื้อกิจกรรม 17 *** ***
8    ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 500 5 แผ่น 2,500 4 *** ***
9    ค่ารถรับ-ส่ง 2 *** ***
10    ค่าประกันชีวิต 17 *** ***
11    ของที่ระลึก 3 *** ***
12    ค่าอาหารมื้อเช้า 90 *** ***
13    ค่าอาหาร 4 มื้อ 90 *** ***
14    ค่าอาหารว่าง 90 *** ***
15    ค่ารถบัสในการเดินทางใช้ 2 *** ***
16    ค่ากิจกรรมแบบ package แบบเหมารวม (ให้ทาง ABAC) 80 *** ***
17    ค่าของที่ระลึก 5 *** ***
18    ค่าป้ายชื่อ TAG 80 *** ***
19    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
20    ค่ากิจกรรม Night Party Show 1 *** ***
21    ค่าของรางวัลนักเรียน 1 *** ***
22    ค่าพวงมาลัยพระกร (ไหว้พระแม่, นักบุญหลุยส์) 5 *** ***
23    ค่ารางวัล สายสะพานสำหรับ Mr./Miss ACL Party Night 2 *** ***
24    ค่าสำรองขึ้นทางด่วน 2 *** ***
25    ค่าทำใบเกียติบัตร (Certificate) 8 *** ***
26    ค่าเสื้อกิจกรรมค่าย English Camp 90 *** ***
27    ค่าทัศนศึกษา 90 *** ***
28    ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) 17 *** ***
29    ค่าลงทะเบียน 15 *** ***
30    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
31    ค่าวีซ่า 17 *** ***
32    ค่าป้ายไวนิล 4 *** ***
33    ค่าเสื้อกิจกรรม 17 *** ***
34    ค่าของที่ระลึก 3 *** ***
35    ค่าเดินทางไปกลับ จ.ลำปาง -สนามบินสุวรรณภูมิ 2 *** ***
36    ค่าประกันชีวิต 17 *** ***
37    ค่าอาหาร 150 *** ***
38    ค่าอาหารว่าง 150 *** ***
39    ค่าที่พัก 150 *** ***
40    ค่าเสื้อกิจกรรม 150 *** ***
41    ค่าของรางวัล 1 *** ***
42    ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 140 *** ***
43    ค่ารถบัส 3 *** ***
44    ค่าพวงมาลัยพระกร 5 *** ***
45    ค่าทำใบเกียรติบัตร Certificate) 150 *** ***
46    ตั๋วเครื่องบิน 17 *** ***
47    ค่าวีซ่า 17 *** ***
48    ค่าที่พัก 17 *** ***
49    ค่าอาหาร 17 *** ***
50    ค่าทัศนะศึกษานอกสถานที่ 17 *** ***
51    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
52    ค่าเสื้อกิจกรรม 17 *** ***
53    ค่าป้ายไวนิล 2 *** ***
54    ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน 2 *** ***
55    ค่าประกันชีวิต 17 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสารจัดทำเอกสารกิจกรรม morning program 4,000 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 34 *** ***
3    ปากกา ควอนตั้ม 320 *** ***
4    ดินสอ HB 150 *** ***
5    ปากกาเคมี 2 หัว 288 *** ***
6    ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ้ว 35 *** ***
7    ดินสอ 2B 450 *** ***
8    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 250 *** ***
9    กระดาษชาร์ท 560 *** ***
10    ค่าซ์้อของรางวัลเพิ่มเติมให้สำหรับนักเรียนที่ทำกิจกรรม Morning Program 12 *** ***
11    ใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จัดรายการ 50 *** ***
12    ค่าถ่ายเอกสาร 1,500 *** ***
13    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 23 *** ***
14    คลิปดำ 2 ขา NO.109 34 *** ***
15    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 34 *** ***
16    คลิปดำ 2 ขา NO.111 34 *** ***
17    ลวดเย็บ No.10 29 *** ***
18    คลิปดำ 2 ขา NO.108 34 *** ***
19    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 34 *** ***
20    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 87 *** ***
21    ค่าอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 20 *** ***
22    ค่าสอบวัดระดับ HSK สำหรับครูภาษาจีน 8 *** ***
23    ค่าอบรมครูผู้สอบ DELF สำหรับครูภาษาฝรั่งเศส 1 *** ***
24    ค่าถ่ายเอกสารกิจกรรม English Speaking Test สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 2,500 *** ***
25    ค่าอาหารว่าง 720 *** ***
26    ค่าน้ำเปล่า 120 *** ***
27    ค่าใบประกาศนียบัตร 60 *** ***
28    ค่าของรางวัล 1 *** ***
29    ค่าตกแต่งเวที ทำไวนิลและสถานที่ 1 *** ***
30    ค่าซื้ออุปกรณ์บูธจัดนิทรรศการและบูธขายอาหารจีน 12 *** ***
31    ค่าอุปกรณ์การแสดง 5 *** ***
32    ค่าแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายนักแสดง 4 *** ***
33    ค่าตอบแทนคณะสิงโต 1 *** ***
34    ค่าส้มมงคล + ถุง 35 *** ***
35    ค่าของที่ระลึกสำหรับท่านกงสุล 1 *** ***
36    อาหารว่าง 30 *** ***
37    ค่าของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติ 35 *** ***
38    ค่าพวงมาลัยพระกร 4 *** ***
39    ค่ากระเช้าผลไม้ 1 *** ***
40    ค่าเข็มกลัด 50 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนขงจื่อ และกิจกรรมวันตรุษจีน วันที่ 15 มกราคม 2563 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่ศูนย์ขงจื่อ อาคารสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
3    ขอซื้อ โซฟา ชุดรับแขก ศูนย์ขงจื่อ อาคารสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
4    ค่าเลี้ยงรับรอง ประธานร่วมงานเปิดศูนย์ขงจื่อ วันที่ 15 มกราคม 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พัชรี    อาษาวงศ์
ผู้จัดทำ : มิส  พัชรี    อาษาวงศ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (3 )
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562
การสอบ Common European Framework of Reference for Languages CEFR นักเรียนชั้น ม.3-5 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
คณะผู้บริหารจาก Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562