Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริมครูให้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่ หลากหลายมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ ทุกมาตรฐานตัวชี้วัดและตามกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การตัดสินผล การเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง
2.  เพื่อให้สารสนเทศด้านการวัดประเมินผลเป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
3.  เพื่อให้ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(44)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ครูร้อยละ 84 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลายมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานตัวชี้วัดและตามกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง
2.  สารสนเทศด้านการวัดประเมินผลเป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
3.  ครูร้อยละ 84 มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 611 วัน
16 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 611 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี 38   38   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การจัดทำเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การทดสอบระดับชาติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตำมหน้าที่ปฏิบัติของ บุคลากรในหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
31 ต.ค. 2562 17 มี.ค. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 305 วัน
31 ต.ค. 2562 17 มี.ค. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 305 วัน
31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 291 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (44)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 593 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 542 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 472 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ Pre O-NET (TCASter MOCK EXAM)  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 395 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA)  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Saint Gabriel’ s Foundation Standardized Tests (FSGST)  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA)  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Saint Gabriel’ s Foundation Standardized Tests (FSGST)  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  1 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  2 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบการ RT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  29 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  1 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  3 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5  4 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ NT ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  4 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA  4 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA  5 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA  24 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ดินสอ 2B 30 *** ***
2    ดินสอ HB 30 *** ***
3    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 15 *** ***
4    ปากกาเขียนแผ่นซีดี 2 หัว 2 *** ***
5    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 10 *** ***
6    แผ่น CD 10 *** ***
7    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 5 *** ***
8    กระดาษสอบ ต2ก 10 *** ***
9    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 2 *** ***
10    ยางลบ (สีดำ) 20 *** ***
11    เครื่องยิงบอร์ด 1 *** ***
12    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 5 *** ***
13    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 20 *** ***
14    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 5 *** ***
15    กระดาษคำตอบ A5 ชนิด 100 ข้อ 5 ตัวเลือก 200,000 *** ***
16    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 5 *** ***
17    กระดาษคำตอบ A5 ชนิด 60 ข้อ 4 ตัวเลือก 300,000 *** ***
18    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 300 *** ***
19    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 1 *** ***
20    กาวลาเท็กซ์ TOA 4 ออนซ์ 2 *** ***
21    เครื่องเจาะกระดาษ PS-20 1 *** ***
22    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 5 *** ***
23    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 10 *** ***
24    ลวดเย็บ No.8 5 *** ***
25    ลวดเย็บ No.10 25 *** ***
26    ลวดเย็บ 1213 Max 2 *** ***
27    ลวดยิง Max T3-13M Max 1x20 5 *** ***
28    คลิปบอร์ดพลาสติกใหญ่ F4 5 *** ***
29    ใบมีดคัตเตอร์เล็ก เฉียง 30 องศา 5 *** ***
30    แท่นตัดเทปตราม้า 1 *** ***
31    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 5 *** ***
32    ซองใส่แผ่น CD 1 แผ่น 10 *** ***
33    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 5 *** ***
34    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 5 *** ***
35    คลิปดำ 2 ขา NO.109 5 *** ***
36    คลิปดำ 2 ขา NO.108 5 *** ***
37    คลิปดำ 2 ขา NO.111 5 *** ***
38    คลิปดำ 2 ขา NO.110 5 *** ***
39    ซองถนอมเอกสาร 10 *** ***
40    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 5 *** ***
41    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 5 *** ***
42    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
43    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 5 *** ***
44    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
45    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
46    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 5 *** ***
47    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50D 1 *** ***
48    แผ่น DVD 10 *** ***
49    อาหารว่างครู 640 *** ***
50    อาหารครู 320 *** ***
51    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 2 *** ***
52    ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 2 *** ***
53    ค่าใช้จ่ายข้อสอบกลาง 1 *** ***
54    ค่าตั๋วเครื่องบิน 2 *** ***
55    เอกสารจัดส่งหน่วยงานภายนอก 10 *** ***
56    ค่าที่พัก 2 *** ***
57    External, Harddisk 2 *** ***
58    เอกสารการจัดทำข้อสอบ 1 *** ***
59    ค่าลูกยางเครื่องตรวจข้อสอบ 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ พ.ย.62 1 *** ***
3    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร2562/00271 1 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 1 *** ***
6    2562/00632=37338.50 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ 1 *** ***
7    2562/00916=2835.-ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานวัดและประเมินผล 1 *** ***
8    ค่าข้อสอบกลาง 4 รายวิชา ชั้นประถมศึกษา จ่ายให้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 1 *** ***
9    2562/00721=68528. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
10    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ
 - แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล
 - แบบบันทึกผลการดำเนินงานการจัดการทดสอบทางการศึกษา
 - แบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดทำเอกสารและหลักฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานวัดและประเมินผล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจงานวัดและประเมินผล80.00
แบบประเมินตาม KPI งานวัดและประเมินผล85.69
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
การสอบวัดความรู้เก็บคะแนน กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
การสอบวัดความรู้เก็บคะแนน กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และการแจกรายงานผลการสอบวัดความรู้/ทักษะ กลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA)