Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมงานบริการแนะแนว 5 บริการหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ครูได้มีโอกาสให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
3.  เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(53)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(4)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(4)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(4)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมส่งเสริมงานบริการแนะแนว 5 บริการหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมส่งเสริมงานบริการแนะแนว 5 บริการหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ
1.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
2.  ครูร้อยละ 92 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.  ครูร้อยละ 92 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
4.  ครูร้อยละ 91 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
5.  ร้อยละ 75 มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมส่งเสริมงานบริการแนะแนว 5 บริการหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ุ6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 23   23   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรมการบริการติดตามผล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ 16   16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนกิจกรรมแนะแนว   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 2 ครั้ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน............................................   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (53)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูแนะแนวให้นักเรียนทำแบบประเมินทางจิตวิทยา  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 334 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 327 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 320 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 317 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 316 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม CMU OPEN HOUSE  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาราชภัฎลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกงานโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ4  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (4)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ประสานงาน 1   ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล
  ประสานงาน 1   ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล
  ประสานงาน 1   ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล
  ประสานงาน 1   ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (4)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงาน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงาน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงาน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงาน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (4)

ขั้นตอน: 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  หัวหน้างาน
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 3 *** ***
2    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 10 *** ***
3    กระดาษชาร์ท 15 *** ***
4    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 6 *** ***
5    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 3 *** ***
6    แผ่น CD 10 *** ***
7    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 10 *** ***
8    ปากกาไวท์บอร์ด 24 *** ***
9    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
11    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 20 *** ***
12    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 30 *** ***
13    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 50 *** ***
14    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 3 *** ***
15    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 3 *** ***
16    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 3 *** ***
17    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 6 *** ***
18    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
19    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 6 *** ***
20    ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 *** ***
21    ค่าอาหารนักเรียน 600 *** ***
22    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 200 *** ***
23    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่ไปดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10 *** ***
24    ค่ารถบัสไปทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 *** ***
25    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 40 *** ***
26    ค่าน้ำมันยานพาหนะไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 4 *** ***
27    อาหารครู 3 *** ***
28    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
29    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2 *** ***
30    อาหารครู 150 *** ***
31    อาหารว่างครู 150 *** ***
32    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 5 *** ***
33    หมึกชนิดเติม Brother Ink Rifill 12 *** ***
34    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
35    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
36    อาหารว่าง VIP 2 *** ***
37    จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 2 *** ***
38    ค่าที่พักสำหรับครูแนะแนว 3 *** ***
39    ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับครูแนะแนว 11 *** ***
40    ค่าเดินทาง 1,000 *** ***
41    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
42    ลวดเย็บ No.8 1 *** ***
43    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 5 *** ***
44    ลวดเย็บ No.10 6 *** ***
45    จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไม่โครโฟน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย Openhouse CMU 30/08/2562 1 *** ***
2    ค่าโทรศัพท์ติดตามผลการสอบ TCAS,ผลการเรียนต่อนร.ชั้นม.3 1 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูกิจกรรม CMU OPENHOUSE 1 *** ***
4    ค่าอาหารครู กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 13-27/09/2562 1 *** ***
5    ขอซื้อหมึกชนิดเติม ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-J140w กิจกรรมบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1 *** ***
6     1 *** ***
7    ค่าของที่ระลึกโรงเรียนเบิกพัสดุ ต.ค.62 1 *** ***
8    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันรถ ครูแนะแนวร่วมกิจกรรมตลาดนัดอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8/11/2562 1 *** ***
9    ขอซื้อหมึกชนิดเติม ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-J140w กิจกรรมบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2562/00399 1 *** ***
10    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 1 *** ***
11    ขอซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมตู้ลำโพงและไมค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมงานบริการแนะแนว 5 บริการหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ ของหน่วยงาน งานแนะแนว
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสำรวจความพึงพอใจงานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง85.40
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)