Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารงานแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการภุมิปัญญา สิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต
2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
3.  เพื่อพัฒนาทักษะการ อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเ ติมให้กับผู้เรียน
4.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5.  เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
6.  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา กับชุมชน องค์กรต่าง ๆ
7.  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร และการสร้างผลงานให้กับผู้เรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(14)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารงานแหล่งเรียนรู้

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารงานแหล่งเรียนรู้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารงานแหล่งเรียนรู้
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562   P 1. ขั้นวางแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
12 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2562   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 391 วัน
11 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานปีการศึกษา 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 398 วัน
01 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562   D 4. จัดทำกรอบการดำเนินงาน กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562   D 5. ประชุมกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 367 วัน
03 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562   D ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน
01 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562   D ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน
01 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   C ึ7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 321 วัน
30 ก.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   A 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 321 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
15 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562   D ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (14)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  3 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  3 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  3 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  3 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  3 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  3 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.1 - 3  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  3 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.4 - 6  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  3 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA  1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ป.1-ม.6 วันที่ 27/06/2562 1 *** ***
2    ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ภายนอก ม.3 ศูนย์เรียนรู้ปัทมะเสวี 16/08/2562 1 *** ***
3    สินค้าเบิกพัสดุ 1 *** ***
4    ป้ายไวนิลกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ป.1-ม.6,CEP 1 *** ***
5    กระดาษทำปกสี 120 แกรม 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารงานแหล่งเรียนรู้ ของหน่วยงาน งานแหล่งเรียนรู้
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (10 )
กิจกรรมบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านศาสตร์และศิลป์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ สวนสองพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562
กิจกรรมบูรณาการ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562
กิจกรรมบูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ชมหอศิลป์ เยือนมิวเซียม ลำปางบ้านเรา" นักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 16 สิงหาคม 2562
กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ "ประวัติศาสตร์สัญจรนครลำปาง" นักเรียนชั้น ป.5 ณ มิวเซียมลำปาง-ชุมชนท่ามะโอ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ของดีมีคุณค่า เลื่องลือชา เซรามิคลำปาง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อินทราเอาท์เลท จ.ลำปาง วันที่ 26 สิงหาคม 2562
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ป่าต้นน้ำ บ้านสามขา" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 26 สิงหาคม 2562
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ รักแม่" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) วันที่ 29 สิงหาคม 2562
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ตุงพญายอ (ตุงไส้หมู) ภูมิปัญญา แห่งศรัทธาล้านนา" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง และสุสานไตรลักษณ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ตำนานช้างไทย" นักเรียนชั้น ป.3 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วันที่ 30 สิงหาคม 2562
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ปาน้องเข้าป่า ศึกษาเฮียนฮู้ สู่ศิลปชีพแม่ต๋ำ" นักเรียนชั้น ป.6 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562