Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(18)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 71 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
5.  ผู้เรียนร้อยละ 66 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนขีดจำกัดล่างระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
6.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเกรด 2.5 ขึ้นไป
7.  ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา
8.  ผู้เรียนร้อยละ 93 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
9.  ผู้เรียนร้อยละ 91 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
10.  ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
11.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
12.  มีการส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
13.  มีการนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  8.มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 ก.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C ึ7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติตามครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C ึ7.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติตามครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   C 7.4 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันทักษะทางวิชาการ วาดภาพ ทดสอบหลักภาษา และการเขียนเรียงความ  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันทักษะทางวิชาการคัดลายมือ ท่องบทอาขยาน และแต่งคำประพันธ์  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แข่งขันแฟนพันธ์ุแท้สุนทรภู่  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วันสุนทรภู่  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทย  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 436 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมแข่งขันท่องบทอาขยานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วันภาษาไทย  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอน 8 หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วัดประเมินผลงานการแข่งขันของนักเรียน/วัดประเมินผลการจัดกิจกรรม  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รายงานผลการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทยไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 291 วัน ไม่ได้เช็ค  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่  30 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สมุดโน้ต(เล็ก) 120 *** ***
2    รางวัลที่ 1 12 *** ***
3    รางวัลที่ 2 12 *** ***
4    รางวัลที่ 3 12 *** ***
5    เกียรติบัตร 36 *** ***
6    เกียรติบัตร 200 *** ***
7    รางวัลที่ 1 60 *** ***
8    รางวัลที่ 2 60 *** ***
9    รางวัลที่ 3 60 *** ***
10    ตกแต่งสถานทีี 1 *** ***
11    ตกแต่งเวที 1 *** ***
12    ตัวอักษร 1 *** ***
13    การแสดงจินตลีลาชุดม้วยดิน 12 *** ***
14    การแสดงวรรคทอง ขุนช้างขุนแผน 13 *** ***
15    ค่าอาหารนักเรียน 40 *** ***
16    เครื่องไหว้ของบูชา 1 *** ***
17    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 50 *** ***
18    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 30 *** ***
19    อุปกรณ์การแสดง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกเงินค่าสมุดบันทึกรักการอ่าน จำนวน 3,150 เล่ม กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 1 *** ***
2    กิจกรรมวันสุนทรภู่ 403101 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 - แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ76.67
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)