Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรชีวิตและจิตตารมณ์แห่งการเอื้ออาทรต่อกันทั้งภายในและนอกสถาบัน
2.  เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคคลากรและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสและชุมชน
3.  3. เพื่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดศาสนพิธีวันคัญต่างๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
4.  4. เพื่อกระตุ้นให้ครูแนะนำ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
5.  5. เพื่อป้องกันป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3)
6.  6. เพื่อเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
7.  7. เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น(1.5)
8.  8. เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(2.1)
9.  9. เพื่อให้มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)
10.  10. เพื่อให้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง(2.3)
11.  11. เพื่อให้ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
12.  12. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม
13.  13. เพื่อจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
14.  14. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
1.  1. มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรชีวิตและจิตตารมณ์แห่งการเอื้ออาทรต่อกันทั้งภายในและนอกสถาบัน
2.  2. มีกิจกรรมให้บุคคลากรและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสและชุมชน
3.  3. มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดศาสนพิธีวันคัญต่างๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
4.  4. ครูร้อยละ 95 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
5.  4. ครูร้อยละ 95 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
6.  5. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักตนเองการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
7.  6. ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
8.  7. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
9.  8. ผู้เรียนร้อยละ 89 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
10.  9. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
11.  10. ผู้เรียนร้อยละ 93 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
12.  11. ผู้เรียนร้อยละ90 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
13.  12. ผู้เรียนร้อยละ91 ในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม
14.  13. มีการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
15.  14. ผู้เรียนร้อยละ93 มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่าง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 229 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 167 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4 1  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 4   1 *** *** 167 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1กิจกรรมคำสอน 1  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 1   0 *** *** 105 วัน
14 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.2กิจกรรมพิธีมิสซา 4  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 4   0 *** *** 105 วัน
27 ส.ค. 2562 11 ต.ค. 2562   D 6.3.กิจกรมมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
02 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.4.ค่ายกระแสเรียกร่วมกับมูลนิธิ  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 15 วัน
30 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.5ฝึกจิตภาวนาสำหรับครู  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 15 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S 1  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 1   0 *** *** 167 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 1  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 1   0 *** *** 167 วัน
01 พ.ย. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ 1  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 1   0 *** *** 35 วัน
25 ต.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562   D 6.9กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตมาส  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 42 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10อบรมสัมมนาผู้ประสานงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิ  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 167 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม 1  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 1   0 *** *** 167 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 126 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 126 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่2  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
26 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่3  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 12 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่4  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 91 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 167 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน1ครั้งที่ 1  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 167 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน1ครั้งที่ 2  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 167 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 167 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้ 0   0 *** *** 167 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมคำสอน  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1กิจกรรมคำสอน  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอนคำสอน  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาวันนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมพิธีมิสซา  14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 มิสซาวันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมพิธีมิสซา  14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 กิจกรรมแต้มฝัน ปันน้ำใจ  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมฝึกจิตภาวนา  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฟื้้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธฺ์ YCS  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมฑูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส  30 พ.ย. 2562 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต  4 ธ.ค. 2562 19 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ  1 พ.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 วจนพิธีกรรม วันคริตมาส  20 ธ.ค. 2562 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2กิจกรรมพิธีมิสซา  14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 มิสซาวันสถาปนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  7 ก.พ. 2563 84 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2กิจกรรมพิธีมิสซา  14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  สอนคำสอน 1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สอนคำสอน
ในกำหนดการ: สอนคำสอน (วันที่ 2 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สอนหลักธรรมคำสอน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปฏิทินแขวน 4 *** ***
2    รูปปั้น 5 *** ***
3    วีดีทัศน์ 4 *** ***
4    เอกสารภาพวาด 1,000 *** ***
5    กระดาษห่อของขวัญ 144 *** ***
6    ป้ายไวนิล 6 *** ***
7    ชุดคริสตมาส 1 *** ***
8    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 10 *** ***
9    กระดาษชาร์ท 60 *** ***
10    ค่าลงทะเบียน 4 *** ***
11    ค่าอาหาร 4 *** ***
12    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
13    ค่าน้ำมันและเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
14    ค่าสนับสนุน 1 *** ***
15    ค่าอาหารว่าง 300 *** ***
16    ของรางวัล 1 *** ***
17    ค่าลงทะเบียน 2 *** ***
18    ค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
19    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
20    อาหารครู 310 *** ***
21    ค่าสนับสนุน 1 *** ***
22    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
23    ค่าลงทะเบียน 2 *** ***
24    ค่าน้ำมันและค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
25    ค่าเดินทาง 2 *** ***
26    ค่ารถประจำทาง 2 *** ***
27    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
28    ค่าที่พัก 2 *** ***
29    ค่าปัจจัยพระสงฆ์ 0 *** ***
30    ค่าสังฆทาน 0 *** ***
31    ค่าน้ำปานะ 0 *** ***
32    ค่าอาหารพระสงฆ์ 0 *** ***
33    ค่าดอกไม้ธูปเทียน 0 *** ***
34    น้ำดื่ม 0 *** ***
35    น้ำดื่ม 0 *** ***
36    น้ำดื่ม 0 *** ***
37    ค่าอุปโภตบริโภค 2 *** ***
38    ค่าอาหารว่าง 0 *** ***
39    ค่าปัยจัยพระสงฆ์ 1 *** ***
40    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 20 *** ***
41    ค่าปัจจัย 1 *** ***
42    อาหารว่างครู 10 *** ***
43    อาหารครู 10 *** ***
44    ศาสภัณฑ์ที่ใช้ในมิสซา 1 *** ***
45    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 4 *** ***
46    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 1 *** ***
47    ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง 1 *** ***
48    ค่าปัจจัยพระสงฆ์ 1 *** ***
49    ค่าวิทยากร 1 *** ***
50    อาหารครู 6 *** ***
51    ค่าอุปกรณ์ตบแต่งพิธีกรรมทางศาสนา 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าดอกไม้และอุปกรณ์พิธีกรรม วันที่ 26/07/2562 1 *** ***
2    ค่าปัจจัยพระสงฆ์พิธีมิสซาประจำเดือน ส.ค.62 วันที่ 02-08-62 1 *** ***
3    จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีกรรม ศาสนา ในโอกาสต่าง ๆ 1 *** ***
4    ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์+ช่อดอกไม้ พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน ก.ค.62 1 *** ***
5    ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ มิสซาศุกร์ต้นเดือน มิ.ย.62 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีมิสซา วันที่ 01-08-62 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม ที่มูลนิธิเด็กบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง 31/08/2562 เคลียร์ 0309041 1 *** ***
8    มิสซาเปิดปีการศึกษา 1 *** ***
9    ค่ามิสซาวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
10    ขอซื้อหนังสือบทสวด และหนังสือคำสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียก 10-12/10/2562 ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี รร.อัสสัมชัญศรีราชา เคลียร์ 0311015 ลว.7/11/62 1 *** ***
12    ค่ามิสซาศุกร์ต้นเดือน 4/10/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
13    ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมงานอภิบาล ค่ายเพือนมงฟอร์ตและการศึกษามงฟอร์ต 27/09/2562 เคลียร์ 0311013 ลว.7/11/62 1 *** ***
14    กิจกรรมคำสอน 1 *** ***
15    ขอเบิกเงินกิจกรรมพื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 26/10/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ และชุมชนนิคม 11,16 เคลียร์ 0311014 ลว.7/11/62 1 *** ***
16    ขอเบิกเงินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ม.ต้น ม.ปลาย 02/11/2562 วิทยากรจากสถานพินิจเด็กและเยาวชน เคลียร์ 0311012 ลว.7/11/62 1 *** ***
17    กิจกรรมวันภราดา 1 *** ***
18    ค่าป้ายไวนิล แม่พระ ติดหน้าอาคารอัสสัมชัญ ในโอกาสเดือนแม่พระ 1 *** ***
19    ค่าปฏิทินคาทอลิก สำหรับปี 2563 1 *** ***
20    มิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศูกร์ที่ 1/11/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ 1 *** ***
21    ค่าของที่ระลึกเบิกพัสดุ ต.ค.62กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 ณ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ 4-9/12/2562 1 *** ***
23    ขอซี้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับจัดทำถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาส ในเทศกาลคริสต์มาส 1 *** ***
24    ค่าจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้น้อง ณ ศูนย์แม่พระแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
25    วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ลานเอนกประสงค์เซนต์หลุยส์ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
 - 2. แบบบันทึกการให้คำปรึกษาของครู
 - 3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ของหน่วยงาน งานอภิบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุจินดา    เหมือนแท้
ผู้จัดทำ : มิส  สุจินดา    เหมือนแท้


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)