Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรชีวิตและจิตตารมณ์แห่งการเอื้ออาทรต่อกันทั้งภายในและนอกสถาบัน
2.  เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคคลากรและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสและชุมชน
3.  3. เพื่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดศาสนพิธีวันคัญต่างๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
4.  4. เพื่อกระตุ้นให้ครูแนะนำ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
5.  5. เพื่อป้องกันป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3)
6.  6. เพื่อเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
7.  7. เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น(1.5)
8.  8. เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(2.1)
9.  9. เพื่อให้มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)
10.  10. เพื่อให้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง(2.3)
11.  11. เพื่อให้ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
12.  12. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม
13.  13. เพื่อจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
14.  14. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(14)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
1.  1. มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรชีวิตและจิตตารมณ์แห่งการเอื้ออาทรต่อกันทั้งภายในและนอกสถาบัน
2.  2. มีกิจกรรมให้บุคคลากรและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสและชุมชน
3.  3. มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดศาสนพิธีวันคัญต่างๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
4.  4. ครูร้อยละ 95 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
5.  4. ครูร้อยละ 95 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
6.  5. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักตนเองการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
7.  6. ผู้เรียนร้อยละ 92 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
8.  7. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
9.  8. ผู้เรียนร้อยละ 89 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
10.  9. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
11.  10. ผู้เรียนร้อยละ 93 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
12.  11. ผู้เรียนร้อยละ90 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
13.  12. ผู้เรียนร้อยละ91 ในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ อุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม
14.  13. มีการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
15.  14. ผู้เรียนร้อยละ93 มีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่าง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 527 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 572 วัน
01 พ.ค. 2563 01 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 129 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 527 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 527 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 527 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 527 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 527 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4 1   4   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1กิจกรรมคำสอน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
14 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.2กิจกรรมพิธีมิสซา 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
27 ส.ค. 2562 11 ต.ค. 2562   D 6.3.กิจกรมมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 378 วัน
02 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.4.ค่ายกระแสเรียกร่วมกับมูลนิธิ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
30 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.5ฝึกจิตภาวนาสำหรับครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ย. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 308 วัน
25 ต.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562   D 6.9กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตมาส 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10อบรมสัมมนาผู้ประสานงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 406 วัน
26 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 542 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน1ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (14)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมคำสอน  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 527 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1กิจกรรมคำสอน  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอนคำสอน  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาวันนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมพิธีมิสซา  14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 มิสซาวันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมพิธีมิสซา  14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 กิจกรรมแต้มฝัน ปันน้ำใจ  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมฝึกจิตภาวนา  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฟื้้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธฺ์ YCS  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมฑูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส  30 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ  1 พ.ย. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 กำหนดการวจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตมาส  25 ต.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 วจนพิธีกรรม วันคริตมาส  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2กิจกรรมพิธีมิสซา  14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 มิสซาวันสถาปนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมพิธีมิสซา  14 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  สอนคำสอน 1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สอนคำสอน
ในกำหนดการ: สอนคำสอน (วันที่ 2 ก.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สอนหลักธรรมคำสอน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปฏิทินแขวน 4 *** ***
2    รูปปั้น 5 *** ***
3    วีดีทัศน์ 4 *** ***
4    เอกสารภาพวาด 1,000 *** ***
5    กระดาษห่อของขวัญ 144 *** ***
6    ป้ายไวนิล 6 *** ***
7    ชุดคริสตมาส 1 *** ***
8    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 10 *** ***
9    กระดาษชาร์ท 60 *** ***
10    ค่าลงทะเบียน 4 *** ***
11    ค่าอาหาร 4 *** ***
12    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
13    ค่าน้ำมันและเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
14    ค่าสนับสนุน 1 *** ***
15    ค่าอาหารว่าง 300 *** ***
16    ของรางวัล 1 *** ***
17    ค่าลงทะเบียน 2 *** ***
18    ค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
19    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
20    อาหารครู 310 *** ***
21    ค่าสนับสนุน 1 *** ***
22    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
23    ค่าลงทะเบียน 2 *** ***
24    ค่าน้ำมันและค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
25    ค่าเดินทาง 2 *** ***
26    ค่ารถประจำทาง 2 *** ***
27    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
28    ค่าที่พัก 2 *** ***
29    ค่าปัจจัยพระสงฆ์ 0 *** ***
30    ค่าสังฆทาน 0 *** ***
31    ค่าน้ำปานะ 0 *** ***
32    ค่าอาหารพระสงฆ์ 0 *** ***
33    ค่าดอกไม้ธูปเทียน 0 *** ***
34    น้ำดื่ม 0 *** ***
35    น้ำดื่ม 0 *** ***
36    น้ำดื่ม 0 *** ***
37    ค่าอุปโภตบริโภค 2 *** ***
38    ค่าอาหารว่าง 0 *** ***
39    ค่าปัยจัยพระสงฆ์ 1 *** ***
40    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 20 *** ***
41    ค่าปัจจัย 1 *** ***
42    อาหารว่างครู 10 *** ***
43    อาหารครู 10 *** ***
44    ศาสภัณฑ์ที่ใช้ในมิสซา 1 *** ***
45    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 4 *** ***
46    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 1 *** ***
47    ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง 1 *** ***
48    ค่าปัจจัยพระสงฆ์ 1 *** ***
49    ค่าวิทยากร 1 *** ***
50    อาหารครู 6 *** ***
51    ค่าอุปกรณ์ตบแต่งพิธีกรรมทางศาสนา 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าดอกไม้และอุปกรณ์พิธีกรรม วันที่ 26/07/2562 1 *** ***
2    ค่าปัจจัยพระสงฆ์พิธีมิสซาประจำเดือน ส.ค.62 วันที่ 02-08-62 1 *** ***
3    จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีกรรม ศาสนา ในโอกาสต่าง ๆ 1 *** ***
4    ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์+ช่อดอกไม้ พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน ก.ค.62 1 *** ***
5    ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ มิสซาศุกร์ต้นเดือน มิ.ย.62 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์พิธีมิสซา วันที่ 01-08-62 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม ที่มูลนิธิเด็กบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง 31/08/2562 เคลียร์ 0309041 1 *** ***
8    มิสซาเปิดปีการศึกษา 1 *** ***
9    ค่ามิสซาวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
10    ขอซื้อหนังสือบทสวด และหนังสือคำสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียก 10-12/10/2562 ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี รร.อัสสัมชัญศรีราชา เคลียร์ 0311015 ลว.7/11/62 1 *** ***
12    ค่ามิสซาศุกร์ต้นเดือน 4/10/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
13    ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมงานอภิบาล ค่ายเพือนมงฟอร์ตและการศึกษามงฟอร์ต 27/09/2562 เคลียร์ 0311013 ลว.7/11/62 1 *** ***
14    กิจกรรมคำสอน 1 *** ***
15    ขอเบิกเงินกิจกรรมพื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 26/10/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ และชุมชนนิคม 11,16 เคลียร์ 0311014 ลว.7/11/62 1 *** ***
16    ขอเบิกเงินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ม.ต้น ม.ปลาย 02/11/2562 วิทยากรจากสถานพินิจเด็กและเยาวชน เคลียร์ 0311012 ลว.7/11/62 1 *** ***
17    กิจกรรมวันภราดา 1 *** ***
18    ค่าป้ายไวนิล แม่พระ ติดหน้าอาคารอัสสัมชัญ ในโอกาสเดือนแม่พระ 1 *** ***
19    ค่าปฏิทินคาทอลิก สำหรับปี 2563 1 *** ***
20    มิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศูกร์ที่ 1/11/2562 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ 1 *** ***
21    ค่าของที่ระลึกเบิกพัสดุ ต.ค.62กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 ณ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ 4-9/12/2562 1 *** ***
23    ขอซี้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับจัดทำถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาส ในเทศกาลคริสต์มาส เคลียร์0301006 ลว.6-1-63 1 *** ***
24    ค่าจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้น้อง ณ ศูนย์แม่พระแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เคลียร์ 0301038 ลว.15-1-63 1 *** ***
25    วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ลานเอนกประสงค์เซนต์หลุยส์ เคลียร์ 0301037 ลว.15-1-63 1 *** ***
26    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 ณ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ 4-9/12/2562 2562/00482 เคลียร์ 0301036 ลว.15-1-63 1 *** ***
27    ค่าปัจจัย มิสซาศุกร์ต้นเดือน วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ วัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
28    สนับสนุนกิจกรรมคริสต์มาส โบสถ์คาทอลิกแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 1 *** ***
29    ค่ามิสซาศุกร์ต้นเดือน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดแม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
30    2562/00876 วัสดุอุปกรณ์ห่อของขวัญกิจกรรมคำสอน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
 - 2. แบบบันทึกการให้คำปรึกษาของครู
 - 3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ของหน่วยงาน งานอภิบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต83.06
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 7 ตุลาคม 2562
กิจกรรมรวมพลัง Y.C.S. (Young Catholic Students) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมฑูตสวรรค์มอบของขวัญแก่น้องๆ ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” ณ ศูนย์แม่พระแห่งสันติภาพ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
พิธีเสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 13 ธันวาคม 2562
“อิ่มเอิบ อบอุ่น สนุกสุดใจ เทศกาล Christmas Fair 2019” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 ธันวาคม 2562 "Part 1"