Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อนำสื่อที่ออกแบบ ไปใช้เผยแพร่ตามช่องทางการเผยแพร่
2.  เพื่อวางแผนและประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่าย
3.  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน ทุกปีการศึกษา
4.  เพื่อดำเนินการตามกิจกรรมส่วนกลางของโรงเรียน
5.  เพื่อปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6.  เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (Thailand Quality Award)

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(278)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(4)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(52)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1.  กิจกรรมเผยแพร่ สื่อตามช่องทางการเผยแพร่คิดเป็นร้อยละ 80 %
2.  การออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่คิดเป็นร้อยละ 80 %
3.  สื่อที่ออกแบบ ไปใช้เผยแพร่ตามช่องทางการเผยแพร่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 80 %

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 542 วัน
01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 389 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงาน ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 511 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   P 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน 20   20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 145 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานประชาสัมพันธ์ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.ออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
15 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง 20   20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 145 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน 30   30   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 145 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 145 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
30 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 -   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7633 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน งานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 406 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (278)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 529 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 526 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันหยุด วันวิสาขบูชา  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียนหลังวันหยุดชดเชย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 520 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกรพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3)  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คัดเลือกประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีกร นักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 513 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 512 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรม ม.4  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงสาย วันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 รายการเสียงตามสาย แจ้งวันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 วันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 506 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 506 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
  พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับดูแล นักเรียนพิธีกรไหว้ครู ทุกระดับชั้น และพิธีกรพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กำกับดูแล นักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กำกับดูแลพิธีกร งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ACL  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพครูประจำปี2562  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 487 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่นักการ ประจำปี2562  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกร พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมเสียงตามประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2562 ป.1 - 6 , ม.1 - 3  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 478 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ซ้อมขั้นตอนการแห่เสลี่ยงองค์นักบุญหลุยส์ตามเส้นทาง  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 472 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้สอดคล้องกับงานระเบียบวินัย  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 471 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งาน สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 469 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมติว TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และ ม.6  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 469 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Building global friendship through video conferencing for Junior High school students 2019  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา  16 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันหยุดวันเข้าพรรษา  17 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 464 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Welcome Rev.Bro.Pratap Reddy The Assistant general from Rome to Assumption College Lampang  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกรงาน พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งการสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธี เปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกกิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสายแจ้ง กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 451 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
  - พิธีกร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคณะกรรมการประเมิน โรงเรียน รอบที่ 4 สมศ  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งกำหนดการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5-ป.6  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมบูรณาการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 4 - 6/มิสซาศุกร์ต้นเดือน  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Aussumption Academy League ครั้งที่ 2/2562  3 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 447 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันรพี  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย วันรพี  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครองและแจกใบรายงานผลการสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งข่าวสารวันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 438 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานประชาสัมพันธ์ขอนัดพบชี้แจ้งโครงการประกวดวิดิทัศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางครั้งที่ 1 2562  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 436 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกรงาน วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 1 - 3  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 1 - 3  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 4 - 6  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีกรนักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 4 - 6  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 1 - 3  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 1 - 3  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา และ มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น ฝ่ายกิจการนักเรียน และ มิสกรรณิการ์ จากงานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตินัดพบ  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดทำแผ่นพับรับนักเรียนใหม่ 2563  1 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.ออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง การฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งกิจกรรมพิธีกซ้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  7 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสายแจ้งกำหนดการพิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประเมินผลทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตาม แจ้งการสอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันเปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดกรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการ ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร 7 - 10 ต.ค.62  7 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 378 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกรงาน สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ลงใน Line@ACL NEWS  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  16 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ร่วมกิจกรรม กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  16 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ลงใน Line@ACL NEWS  20 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งวันหยุดเรียนวันปิยมหาราช ลงใน Line@ACL NEWS  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 หยุดเรียนวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (Schedule of Spiritual Enhancement Activity)  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ม.4  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปีการศึกษา 2562  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 (Day Camp)  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4 (Day Camp)  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันลอยกระทง  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม วันลอยกระทง  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งกิจกรรมวันลอยกระทง ลงใน line@ACL NEWS  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งข่าวสาร เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ลงใน line@ACL NEWS  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย ลงใน line@ACL NEWS  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมบรรยายพิเศษ พัฒนาลูกรัก.ด้วยพลังบวก  23 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานประชาสัมพันธ์  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรม บริจาคโลหิต  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งการสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร งานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งหยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงในlonce@ACL NEWS  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /line@assumptionlampang  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3  7 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  9 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  พิธีไว้อาลัย ท่านอเล็กซานเดอร์ วีโอ แมททิว  14 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานเลี้ยงสังสรรค์ BLUE & WHITE วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  14 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 312 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 )  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 3)  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 310 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 )  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันคริสต์มาสแฟร์ 2019  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันครอบครัวครู  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันครอบครัวนักการ  21 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  23 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 305 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  24 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 304 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  25 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 303 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  26 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 302 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  27 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  29 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 299 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  29 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 299 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  30 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 298 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  31 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 297 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียน  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ Saint Gabriel 's Foundation Standardized Test (FSGST) ป.3,ป.6,ม.3สอบตำรากลางภาษาอังกฤษ อ.3 , ป.3 , ป.6 , ม.3  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันเด็ก/ทำบุญตักบาตรวันเด็ก วันครู วันขึ้นปีใหม่  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  11 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน วันครู  16 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ  18 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563  25 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Charity Night 2019  1 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา  10 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.3  18 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  18 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ ONET ป.6 , ม.3 , ม.6  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  25 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  25 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมุทิตาจิตศิษย์อภิวันบูชาครู  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้น อนุบาล 3  29 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)  4 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)  4 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  7 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  7 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  10 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  10 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  13 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  13 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  19 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  22 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เริ่มกิจกรรม Summer Course 2020  23 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดวันจักรี  6 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดวันสงกรานต์  13 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดวันสงกรานต์  14 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดวันสงกรานต์  15 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมุฑิตาจิตครูและนักการ  23 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบริการรายเดือนLine@assumptionlampang/internet ais 12 *** ***
2    ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น 5 *** ***
3    ค่าแต่งกายนักแสดง 20 *** ***
4    ค่าอาหารและวิทยากร 100 *** ***
5    อบรมนักประชาสัมพันธ์ 200 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบริการ Line@assumptionlampang วันที่ 06-08-62 1 *** ***
2    ค่าบริการอินเตอร์เนต ประชาสัมพันธ์ไลน์ของโรงเรียน ปจด.กรกฏาคม 2562 1 *** ***
3    ค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน (Line@) วันที่ 20/7/62 1 *** ***
4    ค่าบริการ Line@assumptionlampang มิ.ย.62 1 *** ***
5    ค่าโทรศัพท์รายเดือน AIS มิ.ย.62 1 *** ***
6    ค่าโทรศัพท์ เม.ย.62 1 *** ***
7    ค่าบริการ Line@assumptionlampang พ.ค.62 1 *** ***
8    ค่าบริการ Line@AssumptionLampang ปจด.08/2562 1 *** ***
9    ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน Line ของโรงเรียน ปจด.08/2562 1 *** ***
10    ค่า Linepay @ assumptionlampang ปจด.09/2562 1 *** ***
11    ค่าบริการ Linepay@assumptionLampang ปจด.10/2562 1 *** ***
12    ค่าบริการโทรศัพท์ AIS สำหรับ Line@Assumption ปจด.10/2562 1 *** ***
13    ค่าบริการ Line pay @assumptionlampang เดือน พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
14    ขอซื้อ ส.ค.ส. เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ 2563 1 *** ***
15    ค่าบริการโทรศัพท์ Line @ assumption lampang เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 1 *** ***
16    ขอซื้อ ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ พร้อมซอง เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่คณะครู พนักงาน และหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
17    2562/00695=831.- ค่าบริการ Line@assumptionlampang เดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
18    2562/00726 =320.- ค่าโทรศัพท์รายเดือน ใช้สำหรับ Line@assumption Lampang เดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
19    ค่าบริการ Line@assumptionlampang เดือนมกราคม 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และวารสาร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (4)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล0.000.000.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล84.81
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล84.36
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (52 )
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเปิด ปีการศึกษา 2562 และพิธีแสดงความยินดี และต้อนรับคณะภราดา วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
การประชุม ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา นโยบาย และวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 4 มิถุนายน 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 5 มิถุนายน 2562
พิธีเปิดการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ “อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรัก และความสามัคคีในสถาบันอัสสัมชัญ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2562
กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ACL ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกล ไร้โรค วันที่ 24 มิถุนายน 2562
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ และวงดนตรีสากล ครั้งที่ 5 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 25 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562
พิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูง วันที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
การประชุม การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี สร้างองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์แก่ตัวครูผู้สอนและผู้เรียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา การบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 4 และ 12 กรกฎาคม 2562
Monday, 15th July 2019 International Children’s Video Conference for Junior High School The theme of the conference was: Let’s exchange opinions and ideas!
สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
Visit of Rev. Bro. Pratap Reddy, Assistant General of Montfort Brothers of St. Gabriel, to Assumption College Lampang.
พิธีเปิดการฝึกการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และ พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 32 จ.ลำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง แจ้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 10 สิงหาคม 2562
การสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562
โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 1 ตุลาคม 2562
โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 9 ตุลาคม 2562
โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 10 ตุลาคม 2562
โครงการต้นกล้าคุณธรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ภาพบรรยากาศวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย วันที่ 21 ตุลาคม 2562
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และจัดกิจกรรมในชุมชน นิคมเขต 16 และนิคมเขต 11 อ. เมือง จ.ลำปาง วันที่ 26 ตุลาคม 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และการแจกรายงานผลการสอบวัดความรู้/ทักษะ กลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ณ อาคารเซนต์ฟิลิป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
พิธีไว้อาลัย ท่านอเล็กซานเดอร์ วีโอ แมททิว “น้อมส่งวิญญาณสู่อ้อมกอด พระเจ้า” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 ธันวาคม 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปี 2562 ในงาน "Home Coming Day Blue & White Back to School 2019" วันที่ 14 ธันวาคม 2562
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาด้านการแสดง บันเทิง และความสามารถต่างๆ เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" วันที่ 25 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563