Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อนำผลการดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2.  เพื่อให้การดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.  เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สังกัดสำนักผู้อำนวยการ
4.  เพื่อสรุปภาพรวมของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5.  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้วางแผนในปีการศึกษาต่อไป
6.  เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (8.1)
7.  เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
8.  เพื่อผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ(8.3)
9.  เพื่อผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (8.4)
10.  เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (8.5)
11.  เพื่อให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา (8.6)
12.  เพื่อให้คณะกรรมการโรงเรียนกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (9.2)
13.  เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (9.3)
14.  เพื่อนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (10.5)
15.  เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน (10.6)
16.  เพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน(12.1)
17.  เพื่อจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน (12.2.)
18.  เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน(12.3)
19.  เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน(12.4)
20.  เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(12.5)
21.  เพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (12.6)
22.  เพื่อจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (15.1)
23.  เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย(15.2)
24.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award) (3.1.1)
25.  เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของโรงเรียน(3.3.1)
26.  เพื่อเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับหน่วยงานต่างๆ (3.3.2)
27.  เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (4.2.2 (3))
28.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (6.1.1-6.1.5)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(135)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(2)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(2)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(21)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  นำผลการดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2.  การดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.  กำกับติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สังกัดสำนักผู้อำนวยการ
4.  สรุปภาพรวมของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5.  นำผลการประเมินไปใช้วางแผนในปีการศึกษาต่อไป
6.  ให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (8.1)
7.  ให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
8.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ(8.3)
9.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (8.4)
10.  ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (8.5)
11.  ให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา (8.6)
12.  ให้คณะกรรมการโรงเรียนกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (9.2)
13.  ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (9.3)
14.  นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (10.5)
15.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน (10.6)
16.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน(12.1)
17.  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน (12.2.)
18.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน(12.3)
19.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน(12.4)
20.  นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง(12.5)
21.  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (12.6)
22.  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (15.1)
23.  ให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย(15.2)
24.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ของ TQA (Thailand Quality Award) (3.1.1)
25.  จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานของโรงเรียน(3.3.1)
26.  เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับหน่วยงานต่างๆ (3.3.2)
27.  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (4.2.2 (3))
28.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (6.1.1-6.1.5)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  8.มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง
  10.มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 134 2   134   2 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 392 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
11 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 176 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
10 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (135)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ชี้แจงกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง/พัฒนาภาวะผู้นำ/งานคณะกรรมการนักเรียน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายวิชาการ ขอปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน/การนิเทศ/การวัดประเมินผล และรายงานswotของฝ่ายวิชาการ  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายธุรการขออนุญาตพบ  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขออนุญาตพบ  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คุณโอขออนุญาตพบ  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันยูโด  15 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสปาริฉัตรขออนุญาตพบ  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสกัลยาลักษณ์ขออนุญาตพบ  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบรหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสกัลยาลักษณ์ขออนุญาตพบ  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นัดนำเสนอการจัดทำหนังสือรุ่น  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นัดนำเสนอการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นัดนำเสนอรายละเอียดการจัดค่ายRobot  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นัดหมายนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตารางการเดินทางของผอ.  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมสัมมนากรรมการบริหารสมาพันธ์  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตารางเดินทางกลับ  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพประจำปี2562  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นัดหมายแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมหล่อเที่ยนพรรษา  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นัดนำเสนอรายละเอียดพิธีเปิดกิจกรรมอัสสัมชัญเกมส์  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ม.สุรพงษ์นัดชี้แจงกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะกรรมการนร.เชิญผอ. ถ่ายรูปลงหนังสืออนุสรณ์  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เป็นประธานเปิดกิจกรรมต่อต้านยาเสพตืดโลก  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ชมการฝึกซ้อมสวนสนาม  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ม.พงศ์ปณตนัดหมายชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอัสสัมชัญเกมส์ครั้งที่ 22  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูประจำเดือน มิ.ย.  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มิสรัตนา คำบุญลือ  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสศิรินธรขออนุญาตชี้แจงเรื่องร่างคณะกรรมการสอบคัดเลือกครู และคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรใหม่  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562 (ทีมงานส่วนกลาง )  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสปาริฉัตรนัดขออนุญาตชี้แจงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 11-12 ก.ค.  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขระบบการเงิน  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญ ผอ.พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญ ผอ.พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญ ผอ.พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญ ผอ.พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมออนไล์เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสกัลยาลักษณ์ / มิสมีนาขออนุญาตพบเพื่อนำเสนอรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบกองเลขานุการและนำเสนอบทบาทภาระหน้าที่  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสนพวรรณนัดชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของกิจกรรมแนะแนวและเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายกิจการนร./งานอภิบาลขออนุญาตพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดพิธีสดุดึนักบุญหลุยส์  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสศิริพร/มิสปาริชาติ ขออนุญาตขี้แจงการไปทำงานให้ม.ราชภัฎ  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสศิริพร มิสปาริชาติ เพียงจันทร์ขออนุญาตชี้แจงการไปทำงานให้ม.ราชภัฎลำปาง  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสรวีวรรณขออนุญาตชี้แจงเรื่องการพิจารณาประเด็นที่ได้ร้องเรียนของศึกษาธิการจังหวัด  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เข้าเงียบที่โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม  7 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและทีมงานที่เกียวข้องโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เข้าร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่ 2/2562  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธฺฯ  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เป็นประธานการประชุมนายกสมคมผปค./นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสรุ้งดาวขออนุญาตนำเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2562  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่มิสคนึงนิจ แก้วกิตติ  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสรตมาขออนุญาตนำนศ.ฝึกงานชาวจีน จากม.กุ้ยหลิน 4 คน ม. ยูนาน 2 คน พบผอ.  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายกิจการนร./งานลูกเสือแจ้งผอ.เรื่องอ.ชานน จะมาติดตาม/ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.เขียนสารแสดงความยินดี  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายวิชาการเชิญผอ.เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพิธียกย่องเชืดชูเกียรตินร.เรียนดี กิจกรรมเด่น  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสระวีวรรณขออนุญาตพบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายกิจการน.ร.ขออนุญาตพบชี้แจงการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก่สวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสรุ้งดาวขออนุญาตพบเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการขออนมัติถอนบัญชีเงินฝากธนาคาร  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.พบปะนักเรียนระดับปฐมวัยประจำเดือน ก.ค.  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสกัลยาลักษณ์และผอ.สถาบันขงจื่อขออนุญาตพบผอ.  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมประชุมอธิการ/ผู้อำนวยการที่มูลนิธิฯ  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเชิญ ผอ. ร่วมประชุมประจำเดือนก.ค.  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 373 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เวลา 7.30-12.00น.  3 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Monthly recollection  4 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ไปสัมภาษณ์เพื่อไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟินแลนด์ณศูนย์คำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.เป็นประธานการประชุมงานทรัพยากรมนุษย์  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Junior Brothers academic training  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Junior Brothers acdemic training  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Junior Brothers academic training  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562 (ทีมงานส่วนกลาง )  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Solemnity of our Lady of the Assumption  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสรตมา/ม.ปิง ขออนุญาตนำอาจารย์จาก GUILIN UNIVERSITY of ELECTRONG TECHNOLOGY สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผอ.  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำเสนอร่างข้อมูลวงจรระบบงานทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสณัฎฐภาส์ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ( คำสั่งที่ 54/2561 )และคณะกรรมการสอบสวนความผิดครู ปีการศึกษา 2561 ( คำสั่งที่ 107/2561 )จำนวน 11 คน พบ กรณีมิสรวีวรรณ ไชยเมือง  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาอธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ  25 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์เชิญผอ.ร่วมรับประทานอาหารเย็น-เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อธิการเจ้าคณะพบคณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อธิการเจ้าคณะพบคณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อธิการเจ้าคณะพบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบ ผอ.  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมบ้านภราดา  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายวิชาการ ขออนุญาตนำผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 3 ท่าย ครูผู้เกี่ยวข้อง ( ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร ) จำนวน 5 ท่านพบ ผอ. หัวข้อหารือ รายวิชาธุรกิจสมัยใหม่  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบ ผอ.( ชุดที่ 2 ) ตามนโยบายผอ. พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.(ชุดที่2 ) ตามนโยบาย ผอ.พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ. เป็นประธานการประชุมสาธิตแบบสอบถามสำหรับวันประชุมคณะภราดา/ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค. ผ่านระบบ VDO Conference  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.(ชุดที่ 2 ) ตามนโยบายผอ. พบ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครู ชุดที่ 3 พบ ตามนโยบายผอ. พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูชุดที่ 3 พบตามนโยบาย ผอ.พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 325 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูชุดที่ 3 พบตามนโยบาย ผอ.พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานโยธวาทิต/หน.งานดนตรีและงานการแสดง/หน.กลุ่มสาระศิลปะ ขออนุญาตนำเสนอการเตรียมความพร้อมการแสดงคอนเสิร์ตนร. 2 สถาบัน  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียล เชิญ ผอ.ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562  28 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมอธิการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ  29 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ. นำนร.พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานโยธวาทิตขออนุญาตพบผอ. เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานกิจกรรมเทศกาลโยธวาทิตนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เป็นประธานการประชุมทีมงาน SWIS เพื่อรับรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ SWIS ผ่านVDO Conference  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับทีมงาน SWIS และนศ.ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมอันโต โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่มิสนุจรินทร์ สุทธินนท์  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธฺิฯ  25 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.พบผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมงาน Charity nigth  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คุณชัชวาล(อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอสช.ลป.) คุณไพบูลย์ ( ประธานครูเก่า อสช.ลป. )ขออนุญาตพบผอ.เพื่อหารือเรื่อง ชมรมครูเก่า  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำเสนอร่างอัตราค่าจ้างและสวัสดิการครูต่างชาติ  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมประชุม 5th Preparatory Team Meeting  10 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เชิญผอ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2563  25 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและการบัญชี ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  3 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  4 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2563 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมสัมมนาประจำปีของสภาภิบาลสังฑมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2020  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเพื่อเตรียมเดินทางไปแสวงบุญฯ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเพื่อเตรียมเดินทางไปแสวงบุญฯ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส  13 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเพื่อเตรียมเดินทางไปแสวงบุญฯ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส  14 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผอ.ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเพื่อเตรียมเดินทางไปแสวงบุญฯ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส  14 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (2)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
   1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
   1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (2)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 28 *** ***
2    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 10 *** ***
3    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 10 *** ***
4    คลิปดำ 2 ขา NO.110 12 *** ***
5    คลิปดำ 2 ขา NO.112 12 *** ***
6    ลวดเย็บ No.10 24 *** ***
7    คลิปดำ 2 ขา NO.111 12 *** ***
8    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
9    หมึกพิมพ์ HP 35A Black Original Toner Cartridge (CB435A) 2 *** ***
10    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 5 *** ***
11    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 36 *** ***
12    แฟ้มสอด A4 36 *** ***
13    แผ่นใส A4 60 *** ***
14    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
15    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 1 นิ้ว 10 *** ***
16    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 4 *** ***
17    ค่าถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม 198 *** ***
18    ค่าอาหาร (พิเศษ) 144 *** ***
19    การประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 4 *** ***
20    ค่าอาหาร (พิเศษ) 140 *** ***
21    ิเครื่องปริ้นเตอร์ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้อกล่องของขวัญและอาหารเสริม วันที่ 22/07/2562 1 *** ***
2    ปากกา Large capacity 1.0 1 *** ***
3    ค่าถ่ายเอกสารส่งมอบงาน 1 *** ***
4    ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนงานโครงการ 62 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนโรงเรียนจากหน่วยงานภายนอก 7-8/09/2562 1 *** ***
8    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe ประชุม 4 ฝ่าย 1 *** ***
9    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe ประชุมบอร์ดบริหาร 1 *** ***
10    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดเตรียมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร 09/09/2562 เคลียร์ 0309034 1 *** ***
11    ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน วันที่ 20/09/2562 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 1 *** ***
13    ค่ารับรองคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมวันที่ 20/09/2565 1 *** ***
14    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
15    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
16    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe ผู้อำนวยการ 1 *** ***
17    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 *** ***
18    ของที่ระลึก แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร วันที่ 29/10/2562 1 *** ***
19    ค่ากิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายผู้สนับสนุนโรงเรียน 1/11/2562 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 *** ***
20    ค่ารับรอง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 1 *** ***
21    ขอซื้อกระดาษเซลล๊อกซ์โรซี่ ชนิดกล่อง 1 *** ***
22    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ พ.ย.62 1 *** ***
23    ค่าของที่ระลึกโรงเรียนเบิกพัสดุ พ.ย.62 1 *** ***
24    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe เลี้ยงรับรองบาทหลวงอันเดรส ฟิลิปเป้ วันเปิดไฟต้นคริสต์มาส 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายผู้สนับสนุนโรงเรียน วันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2562 1 *** ***
26    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรองทีมงาน SWIS จากรร.มงฟอร์ต (301101) 1 *** ***
27    ค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง ม.บรรจง ปิยศทิพย์และทีมงาน swis วันที่ 10 - 12 มกราคม 2563 1 *** ***
28    2562/00632=37338.50 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
29    ขอซื้อกาต้มน้ำไร้สาย ห้องผู้อำนวยการ 1 *** ***
30    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 1 *** ***
31    ขอซื้อปากกาเจล สำหรับเซ็นเอกสารท่านผู้อำนวยการ 1 *** ***
32    2562/01075ขอซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการศึกษา
 - แบบบันทึกการเผยแพร่ความรู้
 - แบบประเมินการใช้แผนบริหารความเสี่ยง
 - แบบประเมินการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้ใน แต่ละหน่วยงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (21 )
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 25 มิถุนายน 2562
งานอภิบาล เลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม” ให้แก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง วันที่ 25 มิถุนายน 2562
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 มิถุนายน 2562
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ มิสรัตนา คำบุญลือ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ วัดสุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 2562
การประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการแก้ปัญหา และพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่จันทร์ศรี ใจเดียว มารดาของ มิสคนึงนิจ แก้วกิติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
งานลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับ อ.ชานน จะมาติดตาม และให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ผู้อำนวยการ และผู้บริหารจากสถาบันภาษาขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
การวิพากษ์ และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุวรรณสมโภช (ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
การวิพากษ์ และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) วันที่ 1 สิงหาคม 2562
การประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562 (ทีมงานส่วนกลาง ) วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี (ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์ และครูผู้เกี่ยวข้อง(ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร) พบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง รายวิชาธุรกิจสมัยใหม่ วันที่ 11 กันยายน 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำคณะครู และนักเรียนทีมหุ่นยนต์ เข้ารับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ก่อนเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮังการี
โครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ผ่านการคัดเลือก ในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ศรีเมือง แก่นเมือง มารดาของ มิสนุจรินทร์ สุทธินนท์ วันที่ 15 มกราคม 2563
การประชุมงาน Charity night ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 27 มกราคม 2563
โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” ประกวด และจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563