Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก :

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(20)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(20)
-คณะกรรมการแผนงาน(4076) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(3)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ :

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ :

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ :
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (20)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     1. ขั้นวางแผน
  ฝ่ายประสานงาน 3   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
  มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง 2   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
  ดำเนินงาน 1   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  มิสรุ้งดาว แสนทอน   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  คณะกรรมการดำเนินงาน   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 12   6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  ประธานโครงการ happy Family Farm 1   
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     1. ขั้นวางแผน
  ฝ่ายประสานงาน 3   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
  มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง 2   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
  ดำเนินงาน 1   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  มิสรุ้งดาว แสนทอน   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  คณะกรรมการดำเนินงาน   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 12   6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  ประธานโครงการ happy Family Farm 1   

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (20)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ให้คำปรึกษา กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนผลักดันการปรับใช้ระบบ SWIS ในโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย ของมูลนิธิฯ และโรงเรียน


ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ฝ่ายประสานงาน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินงาน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานงานกับหน่วยงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสรุ้งดาว แสนทอน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : -กำหนดแผนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน –ดำเนินงานและประสานงานให้การประกันคุณภาพภายในดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย -วางแผนการรับประเมินภายในจากคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่กรรมการประเมินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ -ติดตาม สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ -เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 -กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน -ดำเนินการพัฒนาตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (12)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน - ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน - ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน • ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน • ตัวแทนห้องร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายหาเสียงของแต่ละห้อง • จับสลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียน • ผู้สมัครดำเนินการหาเสียงหน้าแถวทุกวัน • เลือกตั้งประธานนักเรียน , นับบัตรลงคะแนน , ลงคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง • ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและมอบผ้าพันคอให้กับประธาน , รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน


ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ติดตามรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตามมาตรฐาน -รวบรวมผลการเก็บข้อมูล นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการแก้ไขงานตามมาตรฐานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อพิจารณาวางแผนแก้ไข -ประสานงาน หรืออำนวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายในตามที่คณะกรรมการร้องขอ -กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานโครงการ happy Family Farm (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ให้คำปรึกษา กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนผลักดันการปรับใช้ระบบ SWIS ในโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย ของมูลนิธิฯ และโรงเรียน


ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ฝ่ายประสานงาน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินงาน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานงานกับหน่วยงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสรุ้งดาว แสนทอน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : -กำหนดแผนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน –ดำเนินงานและประสานงานให้การประกันคุณภาพภายในดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย -วางแผนการรับประเมินภายในจากคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่กรรมการประเมินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ -ติดตาม สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ -เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 -กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน -ดำเนินการพัฒนาตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (12)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน - ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน - ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน • ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน • ตัวแทนห้องร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายหาเสียงของแต่ละห้อง • จับสลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียน • ผู้สมัครดำเนินการหาเสียงหน้าแถวทุกวัน • เลือกตั้งประธานนักเรียน , นับบัตรลงคะแนน , ลงคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง • ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและมอบผ้าพันคอให้กับประธาน , รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน


ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ติดตามรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตามมาตรฐาน -รวบรวมผลการเก็บข้อมูล นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการแก้ไขงานตามมาตรฐานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อพิจารณาวางแผนแก้ไข -ประสานงาน หรืออำนวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายในตามที่คณะกรรมการร้องขอ -กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานโครงการ happy Family Farm (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (4076)

ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
     ผู้อำนวยการ
     ผู้อำนวยการ
     ผู้อำนวยการ
     ผู้อำนวยการ
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
     หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
     หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
     หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
     หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
     หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
     หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
     รองผู้อำนวยการ
     รองผู้อำนวยการ
     รองผู้อำนวยการ
     หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
     รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
     รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
     รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
     รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
     รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
     รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
     รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
     รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
     รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน
     รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
     รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
     งานจิตตาภิบาล
     หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
     หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
     หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
     รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
     รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
     หัวหน้าแผนกกิจกรรม
     รองหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
     หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
     หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน-บัญชี
     หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบริการ
     หัวหน้าโครงการพิเศษ CEP
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ประธานที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษา
     ที่ปรึกษางานอภิบาล
     ที่ปรึกษางานอภิบาล
     ที่ปรึกษางานอภิบาล
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     ประธานกรรมการ
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     รองประธาน
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ
     กรรมการ