Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก :

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(20)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(20)
-คณะกรรมการแผนงาน(3574) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(3)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ :

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ :

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ :
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (20)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     1. ขั้นวางแผน
  ฝ่ายประสานงาน 3   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
  มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง 2   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
  ดำเนินงาน 1   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  มิสรุ้งดาว แสนทอน   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  คณะกรรมการดำเนินงาน   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 12   6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  ประธานโครงการ happy Family Farm 1   
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
     1. ขั้นวางแผน
  ฝ่ายประสานงาน 3   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
  มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง 2   ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
  ดำเนินงาน 1   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  มิสรุ้งดาว แสนทอน   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  คณะกรรมการดำเนินงาน   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 12   6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  ประธานโครงการ happy Family Farm 1   

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (20)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ให้คำปรึกษา กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนผลักดันการปรับใช้ระบบ SWIS ในโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย ของมูลนิธิฯ และโรงเรียน


ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ฝ่ายประสานงาน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินงาน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานงานกับหน่วยงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสรุ้งดาว แสนทอน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : -กำหนดแผนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน –ดำเนินงานและประสานงานให้การประกันคุณภาพภายในดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย -วางแผนการรับประเมินภายในจากคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่กรรมการประเมินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ -ติดตาม สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ -เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 -กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน -ดำเนินการพัฒนาตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (12)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน - ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน - ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน • ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน • ตัวแทนห้องร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายหาเสียงของแต่ละห้อง • จับสลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียน • ผู้สมัครดำเนินการหาเสียงหน้าแถวทุกวัน • เลือกตั้งประธานนักเรียน , นับบัตรลงคะแนน , ลงคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง • ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและมอบผ้าพันคอให้กับประธาน , รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน


ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ติดตามรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตามมาตรฐาน -รวบรวมผลการเก็บข้อมูล นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการแก้ไขงานตามมาตรฐานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อพิจารณาวางแผนแก้ไข -ประสานงาน หรืออำนวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายในตามที่คณะกรรมการร้องขอ -กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานโครงการ happy Family Farm (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ให้คำปรึกษา กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนผลักดันการปรับใช้ระบบ SWIS ในโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย ของมูลนิธิฯ และโรงเรียน


ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ฝ่ายประสานงาน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินงาน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานงานกับหน่วยงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสรุ้งดาว แสนทอน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : -กำหนดแผนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน –ดำเนินงานและประสานงานให้การประกันคุณภาพภายในดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย -วางแผนการรับประเมินภายในจากคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่กรรมการประเมินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ -ติดตาม สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ -เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 -กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน -ดำเนินการพัฒนาตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (12)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน - ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน - ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน • ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน • ตัวแทนห้องร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายหาเสียงของแต่ละห้อง • จับสลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียน • ผู้สมัครดำเนินการหาเสียงหน้าแถวทุกวัน • เลือกตั้งประธานนักเรียน , นับบัตรลงคะแนน , ลงคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง • ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและมอบผ้าพันคอให้กับประธาน , รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน


ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน ()
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ติดตามรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตามมาตรฐาน -รวบรวมผลการเก็บข้อมูล นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการแก้ไขงานตามมาตรฐานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อพิจารณาวางแผนแก้ไข -ประสานงาน หรืออำนวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายในตามที่คณะกรรมการร้องขอ -กำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานโครงการ happy Family Farm (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (3574)

ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
           ประธานที่ปรึกษา
           ประธานที่ปรึกษา
           ประธานที่ปรึกษา
           ประธานที่ปรึกษา
           ประธานที่ปรึกษา
           ประธานที่ปรึกษา
           ประธานที่ปรึกษา
           ประธานที่ปรึกษา
           ประธานที่ปรึกษา
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   ประธานที่ปรึกษา
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   ประธานที่ปรึกษา
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   ประธานที่ปรึกษา
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   ประธานที่ปรึกษา
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   ประธานที่ปรึกษา
  มิส  ทิพยวรรณ    อยู่เพ็ชร์   ประธานที่ปรึกษา
  มาสเตอร์  ไพบูลย์    วงศ์ฮาด   ประธานที่ปรึกษา
  มาสเตอร์  ไพบูลย์    วงศ์ฮาด   ประธานที่ปรึกษา
  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล   ประธานที่ปรึกษา
    วิศิษฐ์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)   ประธานที่ปรึกษา
  ภราดา  ชุมพล    ดีสุดจิต   ประธานที่ปรึกษา
    เอกรินทร์    สิงห์ปัญญโชติ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)   ประธานที่ปรึกษา
    ชาญณรงค์    บุญพราหมณ์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานที่ปรึกษา
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   ที่ปรึกษา
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   ที่ปรึกษา
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   ที่ปรึกษา
  มิส  อรทัย    นิลวดี   ที่ปรึกษา
  มิส  อรทัย    นิลวดี   ที่ปรึกษา
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ที่ปรึกษา
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   ที่ปรึกษา
  ภราดา  จรัญ    ศรีหล้า   ที่ปรึกษา
  ภราดา  คมสันต์    หมูนคำ   ที่ปรึกษา
  มาสเตอร์  วิชิต    สุทธินนท์   ที่ปรึกษา
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ที่ปรึกษา
  มิส  รุ้งดาว    แสนทอน   ที่ปรึกษา
  มิส  มณฑกานต์    วงศ์สุวรรณ   ที่ปรึกษา
  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา   ที่ปรึกษา
    วิศิษฐ์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)   ที่ปรึกษา
  ภราดา  ชุมพล    ดีสุดจิต   ที่ปรึกษา
  ภราดา  ชุมพล    ดีสุดจิต   ที่ปรึกษา
  ภราดา  ชุมพล    ดีสุดจิต   ที่ปรึกษา
  มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร   ประธานกรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   ประธานกรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    จรัล    เทพสาร   ประธานกรรมการ
    ยรรยงค์    สายสุข   ประธานกรรมการ
  มิส  เกสร    สีนวล   ประธานกรรมการ
  มิส  เกสร    สีนวล   ประธานกรรมการ
    อาคม    จินดาพันธุ์   ประธานกรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   ประธานกรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   ประธานกรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   ประธานกรรมการ
    เนาวรัตน์    มโนรส (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)   ประธานกรรมการ
    บุญศรี    ถาคำ   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   ประธานกรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   ประธานกรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   ประธานกรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   ประธานกรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   ประธานกรรมการ
  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู   ประธานกรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   ประธานกรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   ประธานกรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   ประธานกรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   ประธานกรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   ประธานกรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   ประธานกรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   ประธานกรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   ประธานกรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   ประธานกรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   ประธานกรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   ประธานกรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   ประธานกรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   ประธานกรรมการ
  มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข   ประธานกรรมการ
    ดวงรัตน์    สุรินทร์วงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)   ประธานกรรมการ
    ดวงรัตน์    สุรินทร์วงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)   ประธานกรรมการ
    ยุพา    แสนวงค์คำ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   ประธานกรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   ประธานกรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   ประธานกรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   ประธานกรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   ประธานกรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   ประธานกรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   ประธานกรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   ประธานกรรมการ
    มานิต    สกนธวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)   ประธานกรรมการ
    มานิต    สกนธวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)   ประธานกรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   ประธานกรรมการ
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   ประธานกรรมการ
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   ประธานกรรมการ
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   ประธานกรรมการ
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   ประธานกรรมการ
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   ประธานกรรมการ
  มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ   ประธานกรรมการ
  มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ   ประธานกรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   ประธานกรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์   ประธานกรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   ประธานกรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   ประธานกรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   ประธานกรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   ประธานกรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   ประธานกรรมการ
  มิส  ภาริณี    อินต๊ะจักร์   ประธานกรรมการ
  มิส  ภาริณี    อินต๊ะจักร์   ประธานกรรมการ
  มิส  รัตนา    คำบุญลือ (ออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562)   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  คมสันต์    รางศรี   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  คมสันต์    รางศรี   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุรพล    น้อยหล่อง   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  ไพบูลย์    วงศ์ฮาด   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สำราญ    จินาปุก   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สำราญ    จินาปุก   ประธานกรรมการ
  มิส  ภาวิณี    หอมจันทร์   ประธานกรรมการ
  มิส  ภาวิณี    หอมจันทร์   ประธานกรรมการ
  มิส  ภาวิณี    หอมจันทร์   ประธานกรรมการ
  มิส  ภาวิณี    หอมจันทร์   ประธานกรรมการ
  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล   ประธานกรรมการ
  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล   ประธานกรรมการ
  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล   ประธานกรรมการ
  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล   ประธานกรรมการ
  มิส  ศิริพร    ปิยะตระกูล   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุรชัย    คำบุญลือ   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุรชัย    คำบุญลือ   ประธานกรรมการ
  มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงค์   ประธานกรรมการ
  มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงค์   ประธานกรรมการ
  มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงค์   ประธานกรรมการ
  มิส  สุรินทร์    ทาไชยวงค์   ประธานกรรมการ
  มิส  ดวงเดือน    เกษม   ประธานกรรมการ
  มิส  ดวงเดือน    เกษม   ประธานกรรมการ
  มิส  สมจิตร    กุลชิงชัย   ประธานกรรมการ
  มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร   ประธานกรรมการ
  มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร   ประธานกรรมการ
  มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร   ประธานกรรมการ
  มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร   ประธานกรรมการ
  มิส  อรุณี    จันทร์กิตติสาร   ประธานกรรมการ
  มิส  Mary Ceres    Brunia   ประธานกรรมการ
  มิส  Mary Ceres    Brunia   ประธานกรรมการ
  มิส  Mary Ceres    Brunia   ประธานกรรมการ
  มิส  วันเพ็ญ    บุญยรัตน์   ประธานกรรมการ
  มิส  ไพบูลย์    พานเหล็ก   ประธานกรรมการ
  มิส  ไพบูลย์    พานเหล็ก   ประธานกรรมการ
  มิส  รุ่งนภา    จำอินทร์   ประธานกรรมการ
  มิส  อัญชลี    จินาปุก   ประธานกรรมการ
  มิส  อัญชลี    จินาปุก   ประธานกรรมการ
  มิส  อัญชลี    จินาปุก   ประธานกรรมการ
  มิส  อัญชลี    จินาปุก   ประธานกรรมการ
  มิส  อัญชลี    จินาปุก   ประธานกรรมการ
  มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  วิชิต    สุทธินนท์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  วิชิต    สุทธินนท์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  วิชิต    สุทธินนท์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  วิชิต    สุทธินนท์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  วิชิต    สุทธินนท์   ประธานกรรมการ
  มิส  สุนทรี    ญาณรัตน์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กิตติทัช    สืบธรรมกูร   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กิตติทัช    สืบธรรมกูร   ประธานกรรมการ
  มิส  จินตนา    เพ็ชรไทย   ประธานกรรมการ
  มิส  รวีวรรณ    ไชยเมือง   ประธานกรรมการ
  มิส  สุดาภรณ์    ขัดธิพงษ์   ประธานกรรมการ
  มิส  สุดาภรณ์    ขัดธิพงษ์   ประธานกรรมการ
  มิส  สุพัตรา    มาลัย   ประธานกรรมการ
  มิส  สุพัตรา    มาลัย   ประธานกรรมการ
  มิส  สุพัตรา    มาลัย   ประธานกรรมการ
  มิส  วารุณี    ญานิวงค์   ประธานกรรมการ
  มิส  วารุณี    ญานิวงค์   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง   ประธานกรรมการ
  มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  จักรพันธ์    ลีลายุทธ   ประธานกรรมการ
  มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน   ประธานกรรมการ
  มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน   ประธานกรรมการ
  มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  คมสัน    ชัยวิลยศ   ประธานกรรมการ
  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน   ประธานกรรมการ
  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน   ประธานกรรมการ
  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน   ประธานกรรมการ
  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน   ประธานกรรมการ
  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน   ประธานกรรมการ
  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน   ประธานกรรมการ
  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน   ประธานกรรมการ
  มิส  วัจนันท์    พวงเงิน   ประธานกรรมการ
  มิส  รวีวรรณ    ลีลายุทธ   ประธานกรรมการ
  มิส  รุ้งดาว    แสนทอน   ประธานกรรมการ
  มิส  รุ้งดาว    แสนทอน   ประธานกรรมการ
  มิส  รุ้งดาว    แสนทอน   ประธานกรรมการ
  มิส  รุ้งดาว    แสนทอน   ประธานกรรมการ
  มิส  รุ้งดาว    แสนทอน   ประธานกรรมการ
  มิส  รุ้งดาว    แสนทอน   ประธานกรรมการ
  มิส  มณฑกานต์    วงศ์สุวรรณ   ประธานกรรมการ
  มิส  มณฑกานต์    วงศ์สุวรรณ   ประธานกรรมการ
  มิส  ปณิธิ    จินดาธรรม   ประธานกรรมการ
  มิส  พรรณภา    พงษ์ไพทูรย์   ประธานกรรมการ
  มิส  พรรณภา    พงษ์ไพทูรย์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข   ประธานกรรมการ
  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ   ประธานกรรมการ
  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ   ประธานกรรมการ
  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข   ประธานกรรมการ
  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข   ประธานกรรมการ
  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข   ประธานกรรมการ
  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข   ประธานกรรมการ
  มิส  ชุตินันท์    บุญสิริเสริม   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณ์    เข็มพรหมมา   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณ์    เข็มพรหมมา   ประธานกรรมการ
  มิส  นงเยาว์    ขัดสี   ประธานกรรมการ
    อลิศรา    สุวรรณรงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)   ประธานกรรมการ
  มิส  พัทธนันท์    ใจเด็ด   ประธานกรรมการ
  มิส  พัทธนันท์    ใจเด็ด   ประธานกรรมการ
  มิส  นัทกุญช์ญาณ์    ตันฏีร์ญาคำ   ประธานกรรมการ
  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา   ประธานกรรมการ
  มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่   ประธานกรรมการ
  มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่   ประธานกรรมการ
  มิส  พรพรรณ    เทพอุด   ประธานกรรมการ
  มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ   ประธานกรรมการ
  มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ   ประธานกรรมการ
  มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ   ประธานกรรมการ
  มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ   ประธานกรรมการ
  มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ   ประธานกรรมการ
  มิส  อรพินทร์    ป้อสาย   ประธานกรรมการ
  มิส  อรพินทร์    ป้อสาย   ประธานกรรมการ
  มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ   ประธานกรรมการ
  มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ   ประธานกรรมการ
  มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ   ประธานกรรมการ
  มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ   ประธานกรรมการ
  มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ   ประธานกรรมการ
  มิส  กุลชฎา    จันเตือม   ประธานกรรมการ
  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์   ประธานกรรมการ
  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์   ประธานกรรมการ
  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์   ประธานกรรมการ
  มิส  พัชรี    อาษาวงศ์   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    หมื่นมะโน   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    หมื่นมะโน   ประธานกรรมการ
  มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง   ประธานกรรมการ
  มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง   ประธานกรรมการ
  มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  เทพภวิษณุ์    เครือสุวรรณ   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  อนิรุจน์    ระวังกาย   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  อนิรุจน์    ระวังกาย   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  อนิรุจน์    ระวังกาย   ประธานกรรมการ
  มิส  นิตยา    ตันเรือน   ประธานกรรมการ
  มิส  สุรางค์พิมล    บุญมาก   ประธานกรรมการ
  มิส  สุรางค์พิมล    บุญมาก   ประธานกรรมการ
  มาสเตอร์  อนุรักษ์    สมคำ (ออกเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2563)   ประธานกรรมการ
    สุรศักดิ์    คำท้าว (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560)   ประธานกรรมการ
  มิส  ศรัญญา    วังมูล   ประธานกรรมการ
  มิส  ศรัญญา    วังมูล   ประธานกรรมการ
    จิรนันท์    แสงวิชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    จิรนันท์    แสงวิชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
  มิส  เมยาวดี    สมนา   ประธานกรรมการ
  มิส  ศุภมาส    คำท้าว   ประธานกรรมการ
  มิส  คนึงนิตย์    ลังกาวงศ์   ประธานกรรมการ
  มิส  คนึงนิตย์    ลังกาวงศ์   ประธานกรรมการ
    สุรเดช    สารอินทร์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    สุรเดช    สารอินทร์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
  มิส  ทิพย์วรรณ    หลีแก้วสาย   ประธานกรรมการ
  มิส  ทิพย์วรรณ    หลีแก้วสาย   ประธานกรรมการ
    ชาญณรงค์    บุญพราหมณ์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    ชาญณรงค์    บุญพราหมณ์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    ชาญณรงค์    บุญพราหมณ์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    จิรพนธ์    ทรายกันคำ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
  มิส  ณฐอร    หาญธนบูรณ์   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
    เกรียงศักดิ์    มายอด (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   ประธานกรรมการ
           กรรมการ
           กรรมการ
    เถาวัลย์    ท่าจันทร์   กรรมการ
    เถาวัลย์    ท่าจันทร์   กรรมการ
    เถาวัลย์    ท่าจันทร์   กรรมการ
    พรรณี    ทองแคล้ว   กรรมการ
    พรรณี    ทองแคล้ว   กรรมการ
    พรรณี    ทองแคล้ว   กรรมการ
    พรรณี    ทองแคล้ว   กรรมการ
    พรรณี    อำนาจกิติกร   กรรมการ
  มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร   กรรมการ
  มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร   กรรมการ
  มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร   กรรมการ
  มิส  วัฒนา    อำนาจกิติกร   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
  มิส  สมศรี    วสิษฐวุฒิ   กรรมการ
    สมยศ    ศรีรัตนา   กรรมการ
    จรัล    เทพสาร   กรรมการ
    จรัล    เทพสาร   กรรมการ
    จรัล    เทพสาร   กรรมการ
    จรัล    เทพสาร   กรรมการ
    จรัล    เทพสาร   กรรมการ
    จรัล    เทพสาร   กรรมการ
    จรัล    เทพสาร   กรรมการ
    ยรรยงค์    สายสุข   กรรมการ
    ยรรยงค์    สายสุข   กรรมการ
    ยรรยงค์    สายสุข   กรรมการ
  มิส  เกสร    สีนวล   กรรมการ
  มิส  เกสร    สีนวล   กรรมการ
  มิส  เกสร    สีนวล   กรรมการ
    อาคม    จินดาพันธุ์   กรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   กรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   กรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   กรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   กรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   กรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   กรรมการ
    อรุณณี    ปัญทะโชติ   กรรมการ
    เนาวรัตน์    มโนรส (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)   กรรมการ
    เกวลิน    เกียรติกุลภักดี   กรรมการ
    เกวลิน    เกียรติกุลภักดี   กรรมการ
    เกวลิน    เกียรติกุลภักดี   กรรมการ
    เกวลิน    เกียรติกุลภักดี   กรรมการ
    เกวลิน    เกียรติกุลภักดี   กรรมการ
    เกวลิน    เกียรติกุลภักดี   กรรมการ
    บุญศรี    ถาคำ   กรรมการ
    บุญศรี    ถาคำ   กรรมการ
    บุญศรี    ถาคำ   กรรมการ
    บุญศรี    ถาคำ   กรรมการ
    บุญศรี    ถาคำ   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษม    กุลชิงชัย   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  จั่นเพชร    ประสารศรี   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์   กรรมการ
  มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี   กรรมการ
  มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี   กรรมการ
  มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี   กรรมการ
  มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี   กรรมการ
  มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี   กรรมการ
  มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี   กรรมการ
  มิส  ณัฎฐี    แสงภักดี   กรรมการ
  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู   กรรมการ
  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู   กรรมการ
  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู   กรรมการ
  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู   กรรมการ
  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู   กรรมการ
  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มิส  รุ่งทิวา    ณ ลำปาง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
  มาสเตอร์  วรุณ    บุญยู่ฮง   กรรมการ
    พรนภา    ชัยเนตร   กรรมการ
    พรนภา    ชัยเนตร   กรรมการ
    พรนภา    ชัยเนตร   กรรมการ
  มิส  จันทร์จีรา    พรึงลำภู   กรรมการ
  มิส  จันทร์จีรา    พรึงลำภู   กรรมการ
  มิส  จันทร์จีรา    พรึงลำภู   กรรมการ
  มิส  จันทร์จีรา    พรึงลำภู   กรรมการ
  มิส  จันทร์จีรา    พรึงลำภู   กรรมการ
  มิส  จันทร์จีรา    พรึงลำภู   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  จิตรมณี    ใจยา   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  นุจรินทร์    สุทธินนท์   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  อรทัย    นิลวดี   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    จากทัพเนตร   กรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   กรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   กรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   กรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   กรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   กรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   กรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   กรรมการ
  มิส  วราวรรณ์    วัฒนะนิรันดร์   กรรมการ
  มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข   กรรมการ
  มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข   กรรมการ
  มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข   กรรมการ
  มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข   กรรมการ
  มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข   กรรมการ
  มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข   กรรมการ
  มิส  ฐิติญา    สิ่งที่สุข   กรรมการ
    บุรินทร์    วรุณพันธุ์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    บุรินทร์    วรุณพันธุ์ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    ดวงรัตน์    สุรินทร์วงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)   กรรมการ
    ดวงรัตน์    สุรินทร์วงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)   กรรมการ
  มิส  ดวงแข    วีระน้อย   กรรมการ
  มิส  ดวงแข    วีระน้อย   กรรมการ
  มิส  ดวงแข    วีระน้อย   กรรมการ
  มิส  ดวงแข    วีระน้อย   กรรมการ
  มิส  ดวงแข    วีระน้อย   กรรมการ
  มิส  ดวงแข    วีระน้อย   กรรมการ
    ยุพา    แสนวงค์คำ   กรรมการ
    ยุพา    แสนวงค์คำ   กรรมการ
    ยุพา    แสนวงค์คำ   กรรมการ
    ยุพา    แสนวงค์คำ   กรรมการ
    ยุพา    แสนวงค์คำ   กรรมการ
    อัจฉรา    แสงสิริโรจน์   กรรมการ
    อัจฉรา    แสงสิริโรจน์   กรรมการ
    อัจฉรา    แสงสิริโรจน์   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  จุรีรัตน์    สุรินทร์อุด   กรรมการ
  มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง   กรรมการ
  มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง   กรรมการ
  มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง   กรรมการ
  มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง   กรรมการ
  มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง   กรรมการ
  มิส  เพ็ญพิมล    คำบุญเรือง   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    อัมไพวรรณ    เสนาบุตร   กรรมการ
    ดวงใจ    ประทุมทอง (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    ดวงใจ    ประทุมทอง (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    ดวงใจ    ประทุมทอง (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    ดวงใจ    ประทุมทอง (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    ดวงใจ    ประทุมทอง (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    ดวงใจ    ประทุมทอง (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มิส  อารีจิตต์    ขัติครุฑ   กรรมการ
  มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง   กรรมการ
  มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง   กรรมการ
  มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง   กรรมการ
  มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง   กรรมการ
  มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง   กรรมการ
  มาสเตอร์  สุวิทย์    ห่อเหวียง   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มาสเตอร์  Noe Mari    Viseara Espanol   กรรมการ
  มิส  Ms.Sharmaine    Triny Pongyan (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤตภาส    เสมอพิทักษ์   กรรมการ
  มิส  วราภรณ์    เสาร์แปงคำ   กรรมการ
  มิส  วราภรณ์    เสาร์แปงคำ   กรรมการ
  มิส  วราภรณ์    เสาร์แปงคำ   กรรมการ
  มิส  วราภรณ์    เสาร์แปงคำ   กรรมการ
  มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล   กรรมการ
  มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม   กรรมการ
  มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม   กรรมการ
  มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม   กรรมการ
  มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม   กรรมการ
  มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม   กรรมการ
  มิส  โอบอุ้ม    บุญเตี่ยม   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ศมา    ชื่นกุล   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มาสเตอร์  ธีรศักดิ์    อินต๊ะเรือน   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มิส  หทัยกาญจน์    แปงแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มิส  เบญจพร    สิงหฤกษ์   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
  มาสเตอร์  อรรณพ    หน่อใหม่   กรรมการ
    วรารมณ์    สมมุติ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  ณัฐกานต์    วงค์วรรณ   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
  มิส  สกุลรัตน์    สุคัมภีร์   กรรมการ
           กรรมการ
  มาสเตอร์  Christopher    Jay Aninon (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Christopher    Jay Aninon (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Christopher    Jay Aninon (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Christopher    Jay Aninon (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)   กรรมการ
  มิส  Charlene Campos    Paicol   กรรมการ
  มิส  Charlene Campos    Paicol   กรรมการ
  มิส  Charlene Campos    Paicol   กรรมการ
  มิส  Charlene Campos    Paicol   กรรมการ
  มิส  Charlene Campos    Paicol   กรรมการ
  มิส  Charlene Campos    Paicol   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Erma Sorima    Padohinog   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
  มิส  Audree Samson    Tacastacas   กรรมการ
    April    L.Diaz (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Eduardo Jr, Necor    Bandiola   กรรมการ
  มาสเตอร์  Eduardo Jr, Necor    Bandiola   กรรมการ
  มาสเตอร์  Eduardo Jr, Necor    Bandiola   กรรมการ
  มาสเตอร์  Eduardo Jr, Necor    Bandiola   กรรมการ
  มาสเตอร์  Eduardo Jr, Necor    Bandiola   กรรมการ
  มาสเตอร์  Eduardo Jr, Necor    Bandiola   กรรมการ
  มาสเตอร์  Eduardo Jr, Necor    Bandiola   กรรมการ
  มาสเตอร์  Eduardo Jr, Necor    Bandiola   กรรมการ
    Recell    E.Graellos (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    Recell    E.Graellos (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    Recell    E.Graellos (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    Recell    E.Graellos (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    Recell    E.Graellos (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    Recell    E.Graellos (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Emmanuel Severo    Pahunao   กรรมการ
  มาสเตอร์  Timothy William    Nelms   กรรมการ
  มาสเตอร์  Timothy William    Nelms   กรรมการ
  มาสเตอร์  Timothy William    Nelms   กรรมการ
  มาสเตอร์  Timothy William    Nelms   กรรมการ
  มาสเตอร์  Timothy William    Nelms   กรรมการ
  มาสเตอร์  Timothy William    Nelms   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  เพ็ชรรัตน์    น้อยหล่อง   กรรมการ
  มิส  Christine    Velez Salao (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มิส  Christine    Velez Salao (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มิส  Christine    Velez Salao (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มิส  Christine    Velez Salao (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มิส  Christine    Velez Salao (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มิส  Christine    Velez Salao (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
    Dwayne    Kingsley Pike (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Richard    Huw Gray (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Richard    Huw Gray (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Richard    Huw Gray (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Richard    Huw Gray (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)   กรรมการ
    Cody    R.Hattigan (ออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561)   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มิส  วรันยา    สุคำ   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มาสเตอร์  พงศธร    คำกอนแก้ว   กรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   กรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   กรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   กรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   กรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   กรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   กรรมการ
  มิส  ธิดารัตน์    ราชสีห์   กรรมการ
  มาสเตอร์  William Jerick Laurente    Mambil   กรรมการ
  มาสเตอร์  William Jerick Laurente    Mambil   กรรมการ
    มานิต    สกนธวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)   กรรมการ
  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช   กรรมการ
  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช   กรรมการ
  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช   กรรมการ
  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช   กรรมการ
  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช   กรรมการ
  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช   กรรมการ
  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช   กรรมการ
  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น   กรรมการ
  มิส  ภาวันตี    คำนนท์   กรรมการ
  มิส  ภาวันตี    คำนนท์   กรรมการ
  มิส  ภาวันตี    คำนนท์   กรรมการ
  มิส  ภาวันตี    คำนนท์   กรรมการ
  มิส  ภาวันตี    คำนนท์   กรรมการ
  มิส  วิสุนีย์    เปี้ยปลูก   กรรมการ
  มิส  วิสุนีย์    เปี้ยปลูก   กรรมการ
  มิส  วิสุนีย์    เปี้ยปลูก   กรรมการ
  มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์   กรรมการ
  มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์   กรรมการ
  มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์   กรรมการ
  มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์   กรรมการ
  มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์   กรรมการ
  มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์   กรรมการ
  มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์   กรรมการ
  มิส  Ember    T. Maranon (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มิส  Ember    T. Maranon (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Harry Tamarosa    Bina   กรรมการ
  มาสเตอร์  Harry Tamarosa    Bina   กรรมการ
  มาสเตอร์  Harry Tamarosa    Bina   กรรมการ
  มาสเตอร์  Harry Tamarosa    Bina   กรรมการ
  มาสเตอร์  Harry Tamarosa    Bina   กรรมการ
  มาสเตอร์  Harry Tamarosa    Bina   กรรมการ
  มาสเตอร์  Harry Tamarosa    Bina   กรรมการ
  มาสเตอร์  Harry Tamarosa    Bina   กรรมการ
  มาสเตอร์  Rey Michael Escalante    Quemado   กรรมการ
  มาสเตอร์  Rey Michael Escalante    Quemado   กรรมการ
  มาสเตอร์  Rey Michael Escalante    Quemado   กรรมการ
  มาสเตอร์  Rey Michael Escalante    Quemado   กรรมการ
  มาสเตอร์  Rey Michael Escalante    Quemado   กรรมการ
  มาสเตอร์  Rey Michael Escalante    Quemado   กรรมการ
  มาสเตอร์  Rey Michael Escalante    Quemado   กรรมการ
  มาสเตอร์  Rey Michael Escalante    Quemado   กรรมการ
  มาสเตอร์  ภาคภูมิ    ตาอินทร   กรรมการ
  มาสเตอร์  ภาคภูมิ    ตาอินทร   กรรมการ
  มาสเตอร์  ภาคภูมิ    ตาอินทร   กรรมการ
  มาสเตอร์  ภาคภูมิ    ตาอินทร   กรรมการ
  มาสเตอร์  ภาคภูมิ    ตาอินทร   กรรมการ
  มาสเตอร์  ภาคภูมิ    ตาอินทร   กรรมการ
  มิส  Merry Joy Bansali    Ordinario (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562)   กรรมการ
  มิส  Merry Joy Bansali    Ordinario (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562)   กรรมการ
  มิส  กิตติยา    สุขสานนท์   กรรมการ
  มิส  กิตติยา    สุขสานนท์   กรรมการ
  มิส  กิตติยา    สุขสานนท์   กรรมการ
  มิส  กิตติยา    สุขสานนท์   กรรมการ
  มิส  กิตติยา    สุขสานนท์   กรรมการ
  มิส  กิตติยา    สุขสานนท์   กรรมการ
  มิส  กิตติยา    สุขสานนท์   กรรมการ
  มิส  กิตติยา    สุขสานนท์   กรรมการ
  มิส  Jane Lira Ocdenaria    Angelia   กรรมการ
  มิส  Jane Lira Ocdenaria    Angelia   กรรมการ
  มิส  Daisy Alog    Puertas   กรรมการ
  มิส  Daisy Alog    Puertas   กรรมการ
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   กรรมการ
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   กรรมการ
  ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา   กรรมการ
  ภราดา  จรัญ    ศรีหล้า   กรรมการ
  ภราดา  จรัญ    ศรีหล้า   กรรมการ
  ภราดา  จรัญ    ศรีหล้า   กรรมการ
  ภราดา  คมสันต์    หมูนคำ   กรรมการ
  ภราดา  คมสันต์    หมูนคำ   กรรมการ
  ภราดา  คมสันต์    หมูนคำ   กรรมการ
  มิส  Maye Marisse    Rendon   กรรมการ
  มิส  Maye Marisse    Rendon   กรรมการ
  มิส  Hazel Joy    Andicoy   กรรมการ
  มิส  Hazel Joy    Andicoy   กรรมการ
  มาสเตอร์  Jemel Ray    Tulang   กรรมการ
  มาสเตอร์  Jemel Ray    Tulang   กรรมการ
  มิส  Lovely Zyrra    Monedera Gatila   กรรมการ
  มิส  Lovely Zyrra    Monedera Gatila   กรรมการ
  มาสเตอร์  Nino Daryll Mendoza    Bicoy   กรรมการ
  มาสเตอร์  Nino Daryll Mendoza    Bicoy   กรรมการ
  มาสเตอร์  Nino Daryll Mendoza    Bicoy   กรรมการ
  มาสเตอร์  Nino Daryll Mendoza    Bicoy   กรรมการ
  มิส  สมนึก    หนสมสุข   กรรมการ
  มิส  สมนึก    หนสมสุข   กรรมการ
  มิส  สมนึก    หนสมสุข   กรรมการ
  มิส  สมนึก    หนสมสุข   กรรมการ
  มิส  สมนึก    หนสมสุข   กรรมการ
  มิส  สมนึก    หนสมสุข   กรรมการ
  มิส  Raya Nicole    Qubing Quemado   กรรมการ
  มิส  Raya Nicole    Qubing Quemado   กรรมการ
  มิส  Raya Nicole    Qubing Quemado   กรรมการ
  มิส  Raya Nicole    Qubing Quemado   กรรมการ
  มิส  มิสรมย์ชลี    บุญกิตติกา   กรรมการ
  มิส  มิสรมย์ชลี    บุญกิตติกา   กรรมการ
  มิส  สุพรรณา    สังข์ทอง   กรรมการ
  มิส  สุพรรณา    สังข์ทอง   กรรมการ
  มิส  สุพรรณา    สังข์ทอง   กรรมการ
  มิส  สุพรรณา    สังข์ทอง   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษมสันต์    มิ่งเชื้อ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  เกษมสันต์    มิ่งเชื้อ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Brian Michael    Leli (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)   กรรมการ
  มาสเตอร์  Brian Michael    Leli (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)   กรรมการ
  มิส  Guendilyn    Ariba Ybanez   กรรมการ
  มิส  Guendilyn    Ariba Ybanez   กรรมการ
  มิส  มาลี    บุญมี   กรรมการ
  มิส  มาลี    บุญมี   กรรมการ
  มิส  มาลี    บุญมี   กรรมการ
  มิส  มาลี    บุญมี   กรรมการ
  มิส  มาลี    บุญมี   กรรมการ
  มิส  มาลี    บุญมี   กรรมการ
  มิส  มาลี    บุญมี   กรรมการ
  มิส  มาลี    บุญมี   กรรมการ
  มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ   กรรมการ
  มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ   กรรมการ
  มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ   กรรมการ
  มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ   กรรมการ
  มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ   กรรมการ
  มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน   กรรมการ
  มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน   กรรมการ
  มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน   กรรมการ
  มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน   กรรมการ
  มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน   กรรมการ
  มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน   กรรมการ
  มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน   กรรมการ
  มิส  ศรทิพย์    คิดอ่าน   กรรมการ
  มิส  วนิดา    สังขรัตน์   กรรมการ
  มิส  วนิดา    สังขรัตน์   กรรมการ
  มิส  วนิดา    สังขรัตน์   กรรมการ
  มิส  วนิดา    สังขรัตน์   กรรมการ
  มิส  วนิดา    สังขรัตน์   กรรมการ
  มิส  วนิดา    สังขรัตน์   กรรมการ
  มิส  วนิดา    สังขรัตน์   กรรมการ
  มิส  วนิดา    สังขรัตน์   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  กาญจนา    สุพรรณคง   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  นวพร    ฉันทะ   กรรมการ
  มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์   กรรมการ
  มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์   กรรมการ
  มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์   กรรมการ
  มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์   กรรมการ
  มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์   กรรมการ
  มิส  กัลยารัตน์    สูงติวงค์   กรรมการ
  มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม   กรรมการ
  มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม   กรรมการ
  มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม   กรรมการ
  มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม   กรรมการ
  มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม   กรรมการ
  มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม   กรรมการ
  มิส  รัตนาพร    ฟองจันทร์งาม   กรรมการ
  มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการ
  มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการ
  มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการ
  มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการ
  มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการ
  มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการ
  มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการ
  มิส  ดวงรัตน์    อินทร์ใจเอื้อ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  อรวรรณ    สิริสุขะ   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  จันทร์ฉาย    มาปลูก   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มิส  ทัศนีย์    สิทธิวงค์   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  ทวี    ยี่เผติ๊บ   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ
  มาสเตอร์  กฤษณุพงษ์    บุญทกูล   กรรมการ