[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
แนวทางการติดตามและการประเมิณผล ของ
ลำดับที่ แนวทางการติดตามและการประเมิณผล เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -การสังเกต 11:59:15
2 -แบบสอบถาม 11:59:20
3 -สัมภาษณ์ สังเกต สอบถามในภาพรวม 13:42:06
4 -มีการกำกับติดตามจากหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 13:52:14
5 -มีการกำกับติดตามและประเมินผลจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 14:01:55
6 -แบบสอบถาม 14:04:33
7 -1. แบบสอบถาม 2. การรายงานประจำเดือน 3. การรายงาน สรุปผล 14:04:54
8 -แบบสอบถาม 14:05:00
9 -1. การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 14:05:38
10 -2.การนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 14:06:03
11 -3.การสรุปงาน / โครงการ/กิจกรรม 14:06:29
12 -1. รูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. รางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงงาน 14:10:14
13 -แบบสอบถาม 14:14:37
14 -แบบประเมินกิจกรรม 14:15:04
15 -แบบสอบถาม 14:17:26
16 -สังเกต, สภาพจริง 14:17:53
17 -1. สังเกต 2. สัมภาษณ์ 3. สรุปการทำกิจกรรม 14:18:05
18 -แบบสอบถาม 14:18:40
19 -แบบบันทึกกิจกรรม 14:19:16
20 -การนำหลักสูตรไปใช้ 14:32:49
21 -แบบสอบถาม 14:33:17
22 -2. คณะครูแผนกปฐมวัย มีความพึงพอใจและเกิด ความคล่องตัวในการทำงาน 15:06:32
23 -1. รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 2. การแจกคำสั่งครบตามคณะกรรมการ 09:39:52
24 -1. การนำส่งข้อมูลรายงานประจำเดือน 2. การรายงานประชุมประจำเดือน 09:47:25
25 -การจัดส่งเอกสาร 10:17:35
26 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานผลิตเอกสาร 11:12:50
27 -แบบบันทึกการกำกับติดตาม และการนิเทศการดำเนินงาน 11:10:10
28 -แบบประเมินงานผลิตเอกสาร 11:11:12
29 -ปฏิทิน 12:27:06
30 -แบบประเมิน 16:56:50
31 -เอกสารปฏิทินการทำงาน 10:21:19
32 -ประเมิน สอบถาม 16:21:00
33 -แบบสอบถาม 23:19:33
34 -แบบประเมิน 22:15:40
35 -สังเกตุ 22:15:28
36 -แบบประเมินงาน 15:14:48
37 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 10:47:03
38 -แบบประเมินตามตัวชี้วัดของหน่วยงานผลิตเอกสาร 10:47:15
39 -แบบประเมิน 16:11:28
40 -ผลงาน นวัตกรรมที่ครูผลิตขึ้น 16:36:58
41 -1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 2. แบบบันทึกภาวะสุขภาพ 3. สารสนเทศงานสุขอนามัย 11:10:39
42 -1. แบบการสำรวจและการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกเดือน 14:47:14
43 -2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการประเมินประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 14:47:40
44 -1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 10:31:55
45 -2. แบบประเมินกรมอนามัย 10:32:23
46 -1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 11:02:45
47 -2. แบบประเมินกรมอนามัย 11:03:08
48 -แบบประเมินงานทะเบียนสถิติ 16:49:15
49 -1. แบบสรุปการผ่านเกณฑ์ประเมินครู 2. แบบสรุปการขอรับสิทธิ 3. รายงานผลการปฏิบัติ 11:51:20
50 -- ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำวัน 19:07:06
51 -- ติดตามผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 19:07:38
52 --แบบสอบถาม 19:07:55
53 -1. แบบประเมินผลการทำงาน 14:52:49
54 -2. การสังเกต และการสัมภาษณ์ 14:53:19
55 -3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบัญชี 14:53:38
56 -1. แบบสำรวจ/ แบบสอบถาม 2. แบบประเมิน/ แบบทดสอบ 16:01:59
57 -แบบสอบถาม 16:07:52
58 - แบบสัมภาษณ์ 16:07:46
59 -1. แบบสอบถาม 11:34:22
60 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10:57:01
61 -1. แบบบันทึกการนิเทศการสอนภายในระดับปฐมวัย 10:57:50
62 -2. แบบประเมินผลการดำเนินงาน 10:58:03
63 -3. สรุปผลการนิเทศการสอนภายในแผนกปฐมวัย 10:58:21
64 -แบบประเมินภาวะความเป็นผู้นำ 10:59:52
65 -2. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน/ให้บริการ 11:34:42
66 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 10:53:04
67 -สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 10:53:33
68 -แบบสรุปความพึงพอใจ 10:53:52
69 -รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ 10:54:17
70 -แบบประเมินงานวิชาการระดับปฐมวัย 10:57:10
71 -แบบประเมินความพึงพอใจของครูและ ผู้ปกครองนักเรียน 10:57:41
72 -แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 13:14:32
73 -สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13:15:00
74 -แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังการจัดกิจกรรม (บันทึกหลังสอน) 13:15:45
75 -1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 10:57:34
76 -แบบประเมินความพึงพอใจ 09:35:42
77 -แบบสำรวจความความพึงพอใจการให้บริการงานทเคโนโลยีสารสนเทศ 07:22:13
78 -1. บันทึกการรับบริการเอกสาร งานทะเบียนประจำวัน 15:14:15
79 -แบบบันทึกการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยี 13:15:40
80 -แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 23:09:32
81 -แบบรายงานผลการดำเนินการงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 13:15:46
82 -2. รายงานประจำวัน สถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 15:14:34
83 -แบบประเมินงานวิชาการปฐมวัย 14:58:10
84 -3. แบบประเมินความพึงพอใจ 15:14:51
85 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการงานยานพาหนะ 11:04:21
86 -แบบนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ 15:17:58
87 -แบบประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน 15:13:46
88 -สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย 15:13:57
89 -แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมฝ่ายวิชาการ 15:18:27
90 -แบบบันทึกการใช้ยาห้องพยาบาล 15:14:07
91 -บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 15:18:54
92 -แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการศึกษา 11:06:02
93 -แบบบันทึกการเผยแพร่ความรู้ 11:06:11
94 -แบบประเมินการใช้แผนบริหารความเสี่ยง 11:06:20
95 -แบบประเมินการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้ใน แต่ละหน่วยงาน 11:06:31
96 -แบบบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์ 15:14:17
97 -บันทึกการรับบริการเอกสาร งานทะเบียนประจำวัน 08:28:36
98 -แบบประเมินความพึงพอใจ 08:28:29
99 -1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน 08:48:16
100 -แบบสอบถามงาน/วิจัยในชั้นเรียนฝ่ายปฐมวัย 12:58:10
101 -รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 13:36:58
102 -รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 13:37:05
103 -แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ของนักการ 15:14:29
104 -แบบสอบถามกิจกรรมเตรียมประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 15:14:39
105 -แบบสอบถามกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศของครูและผู้ปกครอง 15:14:47
106 -แบบสอบถามกิจกรรมสายรักนอกรั้ว 15:16:04
107 -แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 14:50:21
108 - สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:50:29
109 -การจัดทำโครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล เนื่องจากรั้วอนุบาลมีรอยร้าวและรอยแตกเป็นบริเวณโดยรอบฝ่ายปฐมวัยดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยและสวยงามและเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ช่วยมาร่วมสนับสนุนและระบายสีรอบรั้วอนุบาลโดยการแบ่งเป็นช่วงๆ พร้อมกับมีการประกวดและมอบรางวัลเป็นเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองที่ชนะในการวาดรูประบายสีตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ที่ได้ตั้งไว้ 09:56:26
110 -แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 14:58:18
111 -แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 15:00:05
112 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 15:00:11
113 -แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 15:00:18
114 -สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:00:30
115 -1.แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 10:14:44
116 -2.ผลการตรวจสอบบัญชี 10:15:00
117 -3.การสังเกต 10:15:13
118 -4.การสัมภาษณ์ 10:15:30
119 -5.แบบประเมินผลการทำงานของแผนก 10:15:48
120 -1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 11:34:04
121 -2. แบบบันทึกการให้คำปรึกษาของครู 11:34:29
122 -3. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 11:34:54
123 -ผลการตรวจสอบบัญชี 23:09:39
124 -รายงานทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ประจำปี 23:09:51
125 -การสังเกต 23:09:57
126 -การสัมภาษณ์ 23:10:04
127 -แบบตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ 10:16:32
128 -แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล 10:16:45
129 -แบบบันทึกผลการดำเนินงานการจัดการทดสอบทางการศึกษา 10:16:59
130 -แบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดทำเอกสารและหลักฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 10:17:17
131 -แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 16:45:19
132 -แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 16:45:25
133 -แบบประเมินการใช้ทักษะภาษาไทยของผู้เรียน 10:20:05
134 -แบบบันทึกการตรวจแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ 10:25:21
135 -แบบบันทึกการนิเทศการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 10:25:51
136 -แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ แห่งชาติ(อ้างอิงกองสุขศึกษา) 10:26:37
137 - แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ นักเรียน 10:27:05
138 -แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม 10:27:27
139 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ 11:36:26
140 -สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562 11:36:44
141 -แบบประเมินการใช้ทักษะภาษาไทยของผู้เรียน 13:18:24
142 -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13:18:40
143 -แบบประเมินการเขียนเรียงความชั้นสูง 13:18:57
144 -แบบประเมินความพึงพอใจ 13:19:11
145 -แบบสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 15:16:54
146 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15:17:11
147 -แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 15:17:25
148 -แบบประเมินผลการทำงานของฝ่าย 17:30:09
149 -แบบประเมินความพึงพอใจ 17:30:27
150 -แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน 18:21:18
151 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 18:21:27
152 -แบบประเมินการใช้หลักสูตร 18:21:41
153 -แบบประเมินการสัมมนา อบรม ดูงาน 18:21:48
154 -แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 14:00:59
155 -แบบประเมินงานระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย 13:18:14
156 -แบบประเมินผลการดำเนินแผนงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย 11:12:40
157 -รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย 11:12:53
158 -สรุปผลหนูทำดีประจำห้องเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 11:13:08
159 -สรุปผลการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนละ 1 ครั้ง 11:13:18
160 -สรุปผลการประกวดห้องเรียนสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง 11:13:28
161 -สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย 11:13:45
162 -1. แบบสอบถาม 08:43:03
163 -2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาทหาร 08:43:25
164 -แบบประเมินการบันทึกความดีของนักเรียน 14:32:43
165 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ 15:31:45
166 -1. แบบประเมินผลการดำเนินงาน 16:57:36
167 -2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการกิจกรรม 16:57:50
168 -แผนการสอนลูกเสือ 08:45:24
169 -1.แบบตรวจสอบรายการ -การจัดทำหลักสูตร -Syllabus -การนิเทศและติดตาม -การออกข้อสอบ -วิจัยในชั้นเรียน -CAI 2.แบบประเมินการจัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา 3.แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 4.แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการพิเศษ CEP 16:31:49
170 -แบบสอบถาม 10:50:46
171 -แบบประเมินความพึงพอใจ 10:51:03
172 -แบบตอบรับการรับวารสาร 10:51:21
173 -1. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม 10:54:52
174 -2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 10:53:17
175 -1. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16:21:36
176 -2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16:22:00
177 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 13:32:05
178 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 13:36:43
179 -รายงานทรัพย์สินประจำปี 13:36:29
180 -1. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 2. คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานประสานราชการ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานประสานราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 14:48:02
181 -1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 15:02:37
182 -2. รายงานการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 15:02:53
183 -3. รายงานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 15:03:13
184 -4. รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 15:04:44
185 -5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 15:04:57
186 -6. เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 15:05:17
187 -1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ 2.สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2562 15:45:06
188 -ทะเบียนหนังสือเข้า-ออกในระบบE-office 09:35:35
189 -แบบสรุปผลการดำเนินงานของงานและกิจกรรม 17:22:34
190 -แบบรายงานผลการปฏิบัติงานระเบียบวินัย(ปกครอง) 17:22:51
191 -แบบบันทึกการอบรมสัปดาห์ประจำเดือน 17:23:07
192 -แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูผู้สอนสมุดบันทึกประจำห้องเรียน 17:23:23
193 -ผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการประกวด 09:54:33
194 -1.แบบประเมินการปฏิบัติตน 12:41:07
195 -1.แบบประเมินการปฏิบัติตน 12:50:43
196 -1.แบบประเมินการปฏิบัติตน 12:59:58
197 -1.แบบประเมินการปฏิบัติตน 15:50:17
198 -1.แบบประเมินการปฏิบัติตน 15:56:22
199 -1.แบบประเมินการปฏิบัติตน 16:09:48
200 -1.แบบประเมินการปฏิบัติตน 16:17:31
201 -1.แบบประเมินการปฏิบัติตน 16:24:19
202 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 15:11:22
203 -สมุดบันทึกสุขภาพ สศ.3นักเรียนชั้น ป.1 –ป.6 15:11:37
204 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 15:11:47
205 -สถิติการเจริญเติบโตของนักเรียนในโปรแกรมมหิดล 15:12:00
206 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 15:12:11
207 -แบบประเมิน 15:12:17
208 -แบบสอบถามการดำเนินงาน/กิจกรร 15:28:32
209 -รายงานสรุปผลการประเมินงาน 15:28:56
210 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ 08:45:30
211 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ 15:46:07
212 -สังเกตจากการปฏิบัติงาน 09:11:01
213 -แบบประเมินความพึงพอใจในงานบริหารฝ่ายทั่วไป 09:11:09
214 -1. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 2. ตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน-ภายนอก 3. การสังเกต 4. การสัมภาษณ์ 11:05:26
215 -1. การสังเกตสภาพจริง/การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 14:47:17
216 -2. รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 14:47:33
217 -3. รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ 14:47:52
218 -4. แบบสอบวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 14:48:08
219 -สรุปผลการดำเนินงาน 09:54:40
220 -1. แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ 11:15:24
221 -2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 11:15:41
222 -3. แบบรายงานผลการดำเนินการงานงานโสตทัศนูปกรณ์ 11:15:56
223 -แบบสอบถามความพึงพอใจ 07:48:06
224 -1.แบบตรวจสอบรายการ -การจัดทำหลักสูตร -แผนการสอน -การนิเทศและติดตาม -การออกข้อสอบ -วิจัยในชั้นเรียน -CAI 17:37:25
225 -2.แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 17:37:40
226 -3.แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 17:37:49
227 -4.แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 17:37:55
228 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 09:38:09
229 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 09:38:26
230 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 09:38:42
231 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 09:39:02
232 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 10:01:20
233 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 10:01:33
234 -3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:01:47
235 -4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10:02:15
236 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:05:02
237 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:05:34
238 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:06:03
239 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 14:07:55
240 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 14:37:09
241 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 14:37:55
242 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:38:24
243 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 14:39:09
244 -แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน - CAI 17:52:12
245 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ 17:52:34
246 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 17:53:00
247 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 17:53:45
248 -แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 11:20:47
249 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 11:21:31
250 -แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 11:22:10
251 -แบบประเมินความพึงพอใจของครู 14:27:57
252 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 14:28:26
253 -1. แบบบันทึกการส่งแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ 2. สรุปผลงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 16:26:12
254 -แบบตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตร 14:27:14
255 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 14:29:57
256 -แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 14:28:27
257 -แบบประเมินการใช้หลักสูตร 14:30:51
258 -สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10:44:19
259 -แบบประเมินความพึงพอใจของครู 16:44:48
260 -แบบบันทึกการใช้ยาห้องพยาบาล 10:52:19
261 -แบบบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์ 10:52:41
262 -แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ของนักการ 10:53:03
263 -แบบสอบถามกิจกรรมเตรียมประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 10:53:55
264 -แบบสอบถามกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศของครูและผู้ปกครอง 10:54:38
265 -แบบสอบถามกิจกรรมสายรักนอกรั้ว 10:55:03
266 -แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงประจำเดือน 10:55:15
267 -สรุปน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนแต่ละเดือน 10:55:32
268 -แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 10:55:51
269 -สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ 10:56:03
270 -สมุดบันทึกการประเมินการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย 10:45:13
271 -แบบประเมินการปฏิบัติงานระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย 14:26:52
272 -แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ 16:42:48
273 -สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย 13:57:48
274 -สรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย 13:58:20
275 -แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 14:03:52
276 -1.แบบตรวจสอบรายการ 15:02:09
277 - แบบประเมินแผนการสอน 14:04:37
278 - แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบ ( IOC ) 15:04:00
279 - แบบประเมินการนิเทศการสอน 14:03:51
280 -2. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 15:05:02
281 -3. แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:05:22
282 -4. แบบสรุปผลการสอบ O-net 15:05:45
283 -5. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระ 15:06:14
284 -6. แบบบันทึกการให้คะแนนโครงงาน 15:06:34
285 -1.แบบประเมิน 14:03:21
286 -แบบประเมินการสอน 14:04:30
287 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 14:05:03
288 -แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบ 14:08:25
289 -3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15:44:59
290 -4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15:45:20
291 -5. แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 15:45:35
292 -แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน 11:07:30
293 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 11:07:30
294 -แบบประเมินการใช้หลักสูตร 11:07:30
295 -แบบประเมินการสัมมนา อบรม ดูงาน 11:07:30
296 -แบบประเมิน Port Folio การพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 11:07:30
297 -แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน 11:09:21
298 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 11:09:21
299 -แบบประเมินการใช้หลักสูตร 11:09:21
300 -แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม สัมมนา ดูงาน 14:39:32
301 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 22:04:17
302 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ 10:18:25
303 -แบบบันทึก กำกับติดตาม งานโภชนาการ 10:53:01
304 -แบบสำรวจวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ ของงานโภชนาการ 11:00:36
305 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานโภชนาการ 10:24:46
306 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 20:54:58
307 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 20:57:29
308 -แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน 20:57:46
309 -คู่มืองานพัสดุ-ครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 20:58:03
310 -แบบบันทึกการให้บริการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 16:24:26
311 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน 10:19:20
312 -รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 15:33:20
313 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานบัญชีและงบประมาณ 15:18:43
314 -แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 14:03:41
315 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11:57:53
316 -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง 13:42:51
317 -คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง 13:43:36
318 -ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 13:43:47
319 -รายงานผลการตรวจสอบ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 14:20:04
320 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานการเงิน 15:36:35
321 -1. แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนได้รับการประเมินแผนฯร้อยละ 80 - การนิเทศและติดตาม โดยใช้แบบประเมินการนิเทศการสอน - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน มีผลการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนระดับ ดี ขึ้นไป - CAI 14:06:25
322 -2. แบบสรุปการจัดกิจกรรมบูรณาการ 12:33:09
323 -3. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 12:33:16
324 -แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นผูัมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ คู่มือบริหารงานวิชาการ สรุปผลการแข่งขันทักษะ 8 กลุ่มสาระฯ สรุปรายงานการอบรมพัฒนาครู บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ รายงานการประชุมวิชาการปีการศึกษา 2563 14:22:24
325 -ประเมินตามสภาพจริง เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม 19:54:00
326 -แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานโครงการพิเศษ Smart TECH ปีการศึกษา 2563 14:58:22
327 -. แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการพิเศษ Smart TECH ปีการศึกษา 2563 13:23:18
328 -รายงานการติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 16:52:35
329 -แบบสำรวจความความพึงพอใจการให้บริการงานเทคโนโลยี 07:41:16
330 -แบบบันทึกการให้บริการบำรุง รักษา ซ่อมแซมตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยี 11:41:25
331 -แบบรายงานผลการดำเนินการงานศูนย์เทคโนโลยี 07:41:06
332 -แบบประเมินความรู้ด้านประชาธิปไตย 14:59:16
333 -1. แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา 15:08:48
334 -รายงานสรุปผลการจัด ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 10:21:57
335 -รายงานการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 10:22:12
336 -รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี 10:22:24
337 -รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 10:22:34
338 -เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม 10:22:43
339 -การสังเกตสภาพจริง/การ สัมภาษณ์บุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องในการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียน 10:22:52
340 -รายงาน/ผลการประเมิน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ 10:23:25
341 -รายงานการแจ้งข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ และร่วม ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ 10:23:34
342 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานจราจรและความปลอดภัยภายในโรงเรียน 09:57:08
343 -รายงานงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 09:02:59
344 -สรุปผลการตรวจสุขภาพ 09:39:57
345 -สมุดบันทึกสุขภาพ สศ.3นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 09:40:08
346 -สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน 09:40:17
347 -สถิติการเจริญเติบโตของนักเรียนในโปรแกรมมหิดล 09:40:26
348 -สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม 09:40:36
349 -แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงานอนามัยและพยาบาล 12:21:44
350 -แบบสำรวจความพึงพอใจงานอาคารสถานที่ 10:00:33
351 -. แบบบันทึกการตรวจเช็คโดยวิศวกรควบคุมอาคาร 10:00:51
352 -. แบบบันทึกการใช้บริการงานอาคารสถานที่ 10:01:08
353 -แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ 10:01:22
354 -แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการงานยานพาหนะ 10:26:35
355 -แบบบันทึกสำรวจความพร้อมก่อนให้บริการยานพาหนะ 10:29:21
356 -แบบสำรวจรายการ 12:54:07
357 -แบบประเมินแผนการสอนและสรุป 12:54:26
358 -แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุป 12:54:43
359 -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12:54:57
360 -แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 12:55:09
361 -แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ 10:25:00
362 -สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2563 10:25:18
363 -แบบบันทึกการนิเทศการสอน 18:52:15
364 -แบบรายงานสรุปผลการนิเทศครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 18:55:33
365 -แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน 10:05:20
366 -ผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการประกวด 12:16:59
367 -แบบบันทึกการฝึกซ้อมทักษะทางดนตรีและการแสดง 11:50:09
368 -รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ 11:50:42
369 -แบบเช็ครายการเอกสารควบคุมตามระเบียนราชการ สามารถตรวจสอบได้ 14:43:22
370 -รายงานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง" 09:02:48
371 -รายงานสรุปสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 09:03:17
372 - แบบประเมินการจัดกิจกรรม 11:23:49
373 -รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรม 12:39:12
374 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 14:04:13
375 -แบบประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม 14:04:51
376 -การออกข้อสอบ 14:01:50
377 -แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 14:49:52
378 -แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานสารบรรณ 15:01:20
379 -แบบสำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการงานธุรการ 15:09:58
380 -แบบบันทึกการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 10:58:04
381 -แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด 12:51:21
382 -แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 13:34:35
383 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 09:48:57
384 -แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 14:04:11
385 -แบบประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม 14:08:46
386 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 14:09:09
387 -แบบสรุปการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 14:11:38
388 -แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:11:05
389 -แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 14:11:27
390 -แบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติ 10:13:13
391 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 10:12:57
392 -1. แบบติดตามการปฏิบัติงาน 2. วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 3. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 5. สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 6. สรุปผลการทดสอบระดับชาติ 11:42:31
393 -2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 09:03:17
394 -แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15:57:25
395 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 15:57:48
396 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 15:58:20
397 -ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกลุ่มงานภายใต้สำนักผู้อำนวยการ 12:12:21
398 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสำนักผู้อำนวยการ 12:12:55
399 -1. ประเมินตามสภาพจริง - สอบถาม - สังเกตุ - สัมภาษณ์ 12:49:57
400 -2. ตรวจเอกสารแผนงาน 22:07:34
401 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการกลุ่มงานการเงิน-บัญชี 22:07:44
402 -ประเมินตามสภาพจริง เอกสารที่ปรากฏใน 09:30:39
403 -แผนงาน/กิจกรรม 09:30:51
404 -แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการของกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ 09:31:02
405 -4. ผลสรุปการดำเนินงานของงานในกลุ่มงานการเงิน-บัญชี 12:51:05
406 -1. ประเมินตามสภาพจริง เอกสารที่ปรากฏใน 09:47:39
407 -2. แผนงาน/กิจกรรม 09:48:12
408 -3. แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการของกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา 09:48:40
409 -1.แบบประเมิน/แบบสำรวจ 11:34:07
410 -2 แบบสำรวจความพึงพอใจ 11:34:30
411 -รายการสำรวจสินค้าคงเหลือ 09:36:51
412 -ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบส่งสินค้า 09:36:06
413 -รายงานจำหน่ายสินค้า 09:36:14
414 -รายงานสินค้าคงเหลือ 09:36:21
415 -ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก 09:36:29
416 -แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน 09:36:44
417 -รายงานสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 15:40:34
418 -แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง 13:42:09
419 -แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามขั้นตอนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 14:41:19
420 -แบบบันทึกหนังสือเข้า หนังสือออก คำสั่งโรงเรียน คำสั่งมูลนิธิฯ ประกาศโรงเรียน ประกาศมูลนิธิ ส่งข่าวสารถึงผู้ปกครอง รายการอนุมัติคำสั่งโรงเรียน ในระบบ 14:51:08
421 -รายงานทางการเงิน 15:15:23
422 -รายงานงบประมาณ 15:15:50
423 -แบบบันทึกการจำหน่ายใบสมัครประจำปีการศึกษา 2563 15:31:50
424 -หนังสือรับรองจำนวนนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล 15:34:21
425 -แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน 15:36:59
426 -คู่มืองานจราจร(ฉบับสถานการณ์โควิด) 11:25:46
427 -แผนผังกล้องวงจรปิด 10:08:22
428 -แบบสำรวจรายการวัสดุอุปกรณ์งานจราจร 10:09:16
429 -แบบบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 10:10:29
430 -ทะเบียนอุปกรณ์เทคโนโลยี 11:39:45
431 -แบบบันทึกการสอนคำสอน 14:52:44
432 -สรุปสถิติจำนวนผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด 15:38:09
433 -รายงานการประชุมของแต่ละฝ่าย 15:41:07
434 -แบบประเมินความรู้ทักษะด้านโยธวาทิต 10:58:58
435 -แบบสำรวจอุปกรณ์และเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 10:59:48
436 -รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ 11:03:23
437 -รางวัลการเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต 11:04:13
438 -ทำเนียบนักกีฬา กรีฑา 13:40:13
439 -ผลงานการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท 13:39:58
440 -แบบบันทึกการลงทะเบียนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 15:01:03
441 -แบบบันทึกการลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมภาวะผู้นำ 15:01:55
442 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 15:03:03
443 -แบบทดสอบทางจิตวิทยา 12:18:05
444 -แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานแนะแนว 12:18:30
445 -แบบประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 12:18:57
446 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ-เนตรนารี 12:19:21
447 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 12:19:37
448 -แบบประเมินการสังเกต อุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของกฎและคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ 12:20:00
449 -แบบประเมินทักษะชีวิติของผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต 12:20:18
450 -แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 12:20:35
451 -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12:20:54
452 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 12:21:09
453 -แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม 12:21:24
454 -แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 12:22:33
455 -แบบประเมินกรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา 12:22:01
456 -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 12:22:16
457 -แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน 15:21:17
458 -แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล 15:22:04
459 -ประเมินตามสภาพจริง 10:05:30
460 -แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียน 09:00:11
461 -แบบรายงานการพัฒนาอบรมของบุคลากร 10:05:13
462 -แบบรายงานผลการตรวจสารเสพติด 10:52:32
463 -แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 10:32:07
464 -แบบประเมินแผนการจัดการการเรียนรู้ 14:08:10
465 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 14:04:11
466 -แบบประเมินการนิเทศการสอน 14:04:11
467 -แบบประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม 14:04:46
468 -แบบประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม 14:04:48
469 -7 แบบประเมินการวิจัยและนวัตกรรม 14:07:40
470 -แบบประเมินการวิจัยและนวัตกรรม 14:06:55
471 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:10:43
472 -แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14:10:24
473 -แบบปนะเมินสมรรถนะของผู้เรียน 14:13:54
474 -แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 14:15:04
475 -แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 14:15:28
476 -แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 14:15:43
477 -แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 14:15:46
478 -แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 14:15:48
479 -แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 14:16:03
480 -แบบบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียน 14:41:59
481 -แบบประเมินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโครงการพิเศษ Smart TECH 15:04:02
482 -แบบตรวจสอบรายการระบบบริหารจัดการงานห้องสมุดตามมาตรฐานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 12:54:09
483 -แบบประเมินการปฎิบัติงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย 17:29:03
484 -แบบรายงานกิจกรรมคลินิคพัฒนาการ 11:49:59
485 -1.แบบประเมิน 09:44:46
486 -แบบประเมินการสอน 09:48:21
487 -แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบ 09:45:48
488 -แบบบันทึกสรุปผลการทดสอบสรรมถภาพ 09:46:45
489 -แบบประเมินการวิจัยและนวัตกรรม 09:47:19
490 - แบบบันทึกการส่งแผนการจัดประสบการณ์ 16:43:02
491 -สรุปรายงานผลการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 09:54:55