Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5139 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 5, 8 และ 11 ตุลาคม 2562
 
      งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการประเมิน วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรฉบับครูผู้สอน) ในกลุ่ม 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ และครูชาวต่างชาติ ณ อาคารสุวรรณสมโภช และอาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5, 8 และ 11 ตุลาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 140 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มิส  มีนา    ชินากร       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2
       - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 3
       - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7