Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5066 : กิจกรรม Explorer Kids “เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์” นักเรียนโครงการ CEP ระดับปฐมวัย วันที่ 10 กันยายน 2562
 
  ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Explorer Kids “เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์” ให้กับนักเรียนโครงการ CEP ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เปิดโลกทัศน์ทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้

เกิดความสุข ความสนุกสนาน ความกระตือรือร้น และตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริง กระตุ้นเร้าให้เด็กคิด ตั้งคำถาม เสาะแสวงหาคำตอบ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากประสบการณ์ตรง ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เวลา 08.30-12.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 370 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพียงจันทร์    กุณดอย   มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรม Explorer kids ทัศนศึกษา ณ.พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19