Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5038 : กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ปาน้องเข้าป่า ศึกษาเฮียนฮู้ สู่ศิลปชีพแม่ต๋ำ" นักเรียนชั้น ป.6 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562
 
      ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ "ปาน้องเข้าป่า ศึกษาเฮียนฮู้ สู่ศิลปชีพแม่ต๋ำ" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และเรียนรู้อย่างหลากหลายจากสภาพจริง ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีทักษะ

กระบวนการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 178 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ทิพย์วรรณ    หลีแก้วสาย       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9