Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4988 : กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อเป็นผู้นำแบบอย่างของความถูกต้อง วันที่ 22 สิงหาคม 2562
 
    งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน โดยมีคณะกรรมการนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของนักเรียนในแต่ละสายชั้น และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเองเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนในโรงเรียน เป็นผู้นำแบบอย่างของความถูกต้อง ในการบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน

และเข้าใจวิธีการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมนักเรียนทำงานร่วมกันโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 300 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15