Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4979 : กิจกรรมส่งเสริมการออม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ส่งเสริมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 สิงหาคม 2562
  
        โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ส่งเสริมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พร้อมด้วย คณะภราดา และคณะผู้ร่วมบริหาร

ร่วมพิธีและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกเป็นพนักงาน และมอบบัตรประจำตัวพนักงานระดับประถมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การฝึกเป็นพนักงาน ประจำปี 2561 โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่เยาวชนของชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้มอบของขวัญให้แก่นักเรียนที่มียอดเงิน

ฝากสม่ำเสมอ และให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 19 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 152 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมส่งเสริมการออม
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8