Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4959 : การร่วมงานนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 
         โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูนันทอง เรืองยศ ครูผู้สอนระดับชั้นเนอสเซอรี่ และคุณครูพรพรรณ เทพอุด ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

ระดับจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางระดับปฐมวัย ในการแสดงผลงาน นวัตกรรม เรื่อง “เพลงคำเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย” ตามโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

และสร้างสื่อการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านทฤษฎีที่สามารถปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง นวัตกรรมการเรียนสอนที่มุ่งเน้น พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้มีตัวแทนคุณครู มิสศิริพร ปิยะตระกูล หัวหน้างานวิชาการ

ปฐมวัย และมิสวิสา วงศ์ประเสริฐ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  วันที่ 9 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดสื่อ นวัตกรรม องค์ความรู้และผลงานวิจัย และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2