Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4957 : กิจกรรมบูรณาการ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562
 
     ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมบูรณาการ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเรียนรู้อย่างหลากหลายจากสภาพจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการทำงาน
 
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ณ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 5 สิงหาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 95 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  คมชาญ    นิตย์รัตน์  นาย  อธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5