Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4951 : กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562

     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน (English Speaking Test) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ ดู และ สื่อสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
จัดสอบให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวลา 08.15-15.30 น. วันที่ 6-9 สิงหาคม 2562  

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 74 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test
       - กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test
       - กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test
       - กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4