Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4888 : กิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมด้วย LEGO MINDSTORMS EV3 นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมด้วย LEGO MINDSTORMS EV3 ให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเรียนรู้การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ และพร้อมทั้ง Workshop การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติภารกิจตามที่โจทย์กำหนด เพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ และได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศักยภาพ ต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต โดยผู้ชนะอันดับ 1-3 จะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรมรวม

กว่า 50 คน ณ ห้องปฏิบัติการ Robot ระดับประถมศึกษา อาคารเซนต์หลุยส์ และห้องปฏิบัติการ Robot ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารเซนต์ฟิลิป วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 120 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ดวงเดือน    เกษม   มิส  พรรณภา    พงษ์ไพทูรย์   มาสเตอร์  มานะ    ตายะสืบ   มิส  มณีภรณ์    ใจละออ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
       - 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6