Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4880 : กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
      โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในการหล่อเทียนพรรษาและการถวายเทียนพรรษา ร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม 2562 และวันเข้าพรรษา 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ผู้เรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  เพื่อให้ผู้เรียน
ยอมรับความเชื่อประเพณี และวัฒนธรรม โดยได้จัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษาที่ให้ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการหล่อต้นเทียน เพื่อให้นักเรียนนำต้นเทียน และปัจจัยไทยธรรมไปถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้นำต้นเทียนไปถวาย ณ ท่าคราวน้อย จ.ลำปาง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
       สำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่าง

เอิกเกริกสนุกสนาน และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลาย
เป็นประเพณี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความ

สามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญา
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 85 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5