Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4876 : โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา การบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 
     ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และขยายผลของจิตอาสา 904 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับคณะครู และนักเรียน จำนวน 1,000 คน โดยมี

มาสเตอร์เกษม กุลชิงชัย รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ผู้แทน ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ คือ ภาคเช้า และภาคบ่าย  ดำเนินกิจกรรมและ

บรรยายจากวิทยากรจิตอาสา ซึ่งสำเร็จการฝึกอบรม "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  กองกิจการในพระองค์ฯ สำนักราชเลขานุการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ การบรรยายพิเศษมีเนื้อหาสำคัญ โดยกล่าวถึงความสำคัญ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทาน เครื่องแบบจิตอาสาเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความเป็นคนไทย ให้ช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมือง อีกทั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และดำรง

อยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 116 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6