Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4874 : การประชุม การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี สร้างองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์แก่ตัวครูผู้สอนและผู้เรียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
 
         ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการประชุม เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์แก่ตัวครูผู้สอน และผู้เรียนเป็นสำคัญ

และเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตนารี ให้สำเร็จตามแนวทาง และยุทธศาสตร์แผนงานปัจจุบัน และอนาคต โดยมี ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกกิจกรรม หัวหน้า

งานลูกเสือ และหัวหน้าสายชั้นผู้รับผิดชอบงานลูกเสือในสายชั้น เข้าร่วมประชุม  ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชานน ดียืน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประชุม ให้คำปรึกษาแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

และงานระเบียบวินัย ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้สอดคล้องกับงานระเบียบวินัย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1