Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4870 : พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณี

ที่ดีงาม สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียนจัดเป็นพระราชกุศลและเป็นงานบุญทั่วไป

ของชาวบ้าน โดยจะกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษาสมัยนั้นการหล่อเทียนใช้หล่อด้วยขี้ผึ้งทั้งสิ้น โดยในปีหนึ่งๆ จะใช้ขี้ผึ้งเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาวัดต่างๆ ที่เป็นวัดหลวงทุกวัด จะได้รับพระราชทานเทียนพรรษาวัด

ละ 1 เล่ม หรือมากกว่านั้น จำนวนเทียนที่หล่อจึงต้องมีมากขึ้น

     อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์ โดยมี นายภิญโญ วงศ์ดาว

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานการหล่อเทียนพรรษา  ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางจะนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดท่าคราวน้อย และวัดนาก่วมเหนือ จ.ลำปาง ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อไป
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 280 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์   มาสเตอร์  กันต์บดี    สีนวล       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  คมชาญ    นิตย์รัตน์  นาย  อธิศกิตติ์    กลิ่นโกสุมภ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14