Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4864 : ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
     ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้การต้อนรับ นางธิดา มิ่งชวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ

โรงเรียนเอกชนในระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านเงินอุดหนุนรายบุคคล และติดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18
  1