Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4844 : การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
    ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ธนารัฏช์ วิเชียรทัศนา กรรมการผู้จัดการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปนิกกรีนไลน์

เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ กำกับติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 18 มิถุนายน 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ประชุมคณะกรรมการบรหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2