Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4824 : พิธีเปิดการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562
 
     งานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดพิธีเปิดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบธงประจำกองคืนสู่กองลูกเสือ

โรงเรียน ในงานมีพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ให้กับคุณครู ที่ผ่านการอบรม ผู้กำกับลูกเสือ Advance Unit Leader Training (A.L.T) Sernior Scout Woodge Badge (SSWB) A.T.C โดย นายสัมพันธ์ ขันธิกุล  ผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ

พิธีกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ของลูกเสือ-เนตรนารี ทุกชั้นปี ณ สนามรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
     
     สำหรับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้สังเกต จดจำ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ

มีจิตอาสา รู้จักการทำฝีมือ ช่วยเหลือตนเอง และพัฒนากาย จิตใจ ศีลธรรมอันดี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3