Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4821 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 5 มิถุนายน 2562
 
        โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน และประธานประกอบ

วจนพิธีกรรมเปิดโครงการ พร้อมให้ข้อคิด แก่นักเรียน ในการประพฤติตนให้เป็นคนดี ตามแบบอย่างจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  และ กิจกรรมฟังการบรรยายธรรมเทศนา ในหัวข้อเรื่อง “พลเมืองดีต้องมีคุณธรรม” โดย พระอาจารย์ ระชานนท์

ปะสันโน เจ้าอาวาสวัดสบลี้ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และพระอาจารย์ดนุพล มุนิวังโส เจ้าอาวาสวัดวังใหม่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากรให้ความรู้ สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้คุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ในการดำเนินชีวิต หล่อหลอมขัดเกลาจิตใจของนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้จิตใจดี ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ในการดำรงตน ให้รู้จักหน้าที่ในการเรียน และตั้งมั่นในความวิริยะอุตสาหะ เพื่อจะเป็นความหวังในตัวตนอันจะนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว และ

ประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 มิถุนายน 2562
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 112 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6