Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4819 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 
   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี พระอาจารย์ ระชานนท์ ปะสันโน เจ้าอาวาสวัดสบลี้ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และพระอาจารย์ดนุพล มุนิวังโส

เจ้าอาวาสวัดวังใหม่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากรให้ความรู้ สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต กระตุ้นจิตสำนึกของการเป็น คนดีของบิดามารดา ต่อผู้มีพระคุณ มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใน

สังคมเดียวกัน ให้รู้จักหน้าที่ในการเรียน และตั้งมั่นในความวิริยะอุตสาหะ ณ ห้อง ประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 180 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9