Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4806 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
    โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน และประธานประกอบ

วจนพิธีกรรมเปิดโครงการ พร้อมให้ข้อคิด แก่นักเรียน ในการประพฤติตนให้เป็นคนดี ตามแบบอย่างจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  และ กิจกรรมฟังการบรรยายธรรมเทศนา ในหัวเรื่อง “พลเมืองดีต้องมีคุณธรรม” โดย พระอาจารย์ ระฌานนท์ ปะสันโน

เจ้าอาวาสวัดสบดี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และ พระอาจารย์ดนุพล มุนิวังโส เจ้าอาวาสวัดวังใหม่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากร ให้ความรู้ สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย

ในอนาคตที่ได้รับการการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน สร้างความตระหนักความผิดชอบ ชั่วดี ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 145 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5 6 7 8