Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4803 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 
        โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน และประธาน

ประกอบวจนพิธีกรรมเปิดโครงการ และ พระอาจารย์ ระฌานนท์ ปะสันโน เจ้าอาวาสวัดสบดี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และ พระอาจารย์ดนุพล มุนิวังโส เจ้าอาวาสวัดวังใหม่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากร ในหัวเรื่อง “พลเมืองดีต้องมีคุณธรรม” สำหรับการจัด

อบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคตที่ได้รับการการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้มีความสุข

สงบ ร่มเย็น และมีสันติภาพถาวร และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขและค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักความผิดชอบ ชั่วดี ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 54 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3